Home » Uncategorized » Sida 2

Category: Uncategorized

Så uppfyller du SCIP-kraven

SCIP

Anmälningstiden till SCIP-databasen för SVHC-ämnen i varor närmar sig i nästa januari. Se våra 6 tips för efterlevnad av SCIP-kraven.

Europeiska unionens kemikalieförordning (REACH) ställer krav på tillverkare och EU-importörer av varor. Företag måste senast 5.1.2021 rapportera till Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) SCIP-databas varor som innehåller ämnen som ger anledning till särskild oro, så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). SCIP-Kraven ger upphov till en databas där de som hanterar avfall kan hitta uppgifter om ämnenas kemiska faroegenskaper och om hur de kan återvinnas. Databasen är också avsedd för konsumenter som söker information om farliga ämnen i varor.

Har ditt företag skyldighet att göra anmälningar till SCIP-databasen?

SVHC-ämnen i företagets egna produkter ger upphov till anmälan. Ämnena kan komma från delleveranser eller från tillverkning av en egen produkt. Gränsvärde för anmälan är 0,1 viktprocent. Man bör beakta både egna produkter och delleverantörers uppgifter då man tar reda på vilka skyldigheter som gäller. För att uppfylla kraven och lämna information till databasen krävs det uppgifter på ämnesnivå på varor så att man kan utvärdera om skyldigheten gäller varans tillverkare eller delleverantör.

Hur hanterar du SCIP-kraven? Följ dessa steg:

 1. Börja med det väsentliga. Börja med att betrakta produkter, leverantörer och varor som är väsentliga när det gäller kraven. Koncentrera ditt arbete på relevanta varor utan att glömma att skyldigheterna kan gälla en större helhet.
 2. Ta reda på dina SCIP-krav. Ta reda på SCIP-anmälningar som gäller ditt företag och på vilka föremål och av vilka anledningar de ska göras. Importerar ditt företag någon vara? Samla tillgänglig information, utvärdera vilka uppgifter som saknas och gör en helhetsbedömning. Gör en riskutvärdering, om det saknas mycket information.
 3. Samla leverantöruppgifter. Kontakta dina leverantörer för att få information om varor som dina produkter består av. Sortera till EU-leverantörer och andra leverantörer utanför EU. Fundera på vad du behöver och be om det från leverantörer: försäkringar om överensstämmelse, identifieringsuppgifter för varor till SCIP-databasen, uppgifter för anmälan och förändringar till avtalstexter. Be din EU-leverantör att spara sina uppgifter i SCIP-databasen. Använd effektiva sätt att kommunicera med leverantörer.
 4. Förbered anmälan. Samla och bearbeta material för anmälningen (SCIP notification)
 5. Skicka in anmälan innan anmälningstiden går ut och skicka SCIP-databasidentifieringsuppgifter och/eller försäkringar om överensstämmelse till dina egna kunder
 6. Uppdatera uppgifter på varor som du anmält till SCIP-databasen då SVHC-listorna och varornas beståndsdelar ändras. Underhåll regelbunden interaktion mellan dig och dina delleverantörer och kunder.

Hur använder man SCIP-databasen?

Kemikaliemyndighetens SCIP-databas kommer att vara en bred och omfattande databas för varor som företag med fördel borde nyttja maximalt i sina verksamheter. Uppgifterna uppdateras även till databasen och kemikaliemyndigheten kontrollerar kvaliteten. Med hjälp av databasen behöver du inte göra dubbelarbete genom att samtidigt använda flera olika system för att samla data.

Behöver du hjälp av en expert? Funderar du på mjukvaror som lösning? Ecobios REACH-kunniga kemister och ingenjörer hjälper ditt företag att uppfylla SCIP-kraven. Vår Ecobio Manager -tjänst erbjuder hjälp till datahantering när det gäller leverantörer och ämnen i varor i leveranskedjan.

Frågor? Ta kontakt! 

Kontakt:

info@ecobio.fi


Pia Talja, ledande konsult, Ecobio Oy

Översättning: Laura Montin, Ecobio Oy

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

Har ert företag verksamhet i de nordiska länderna? Vet du vilka aktuella kemikaliehanteringskrav som riktas till er verksamhet? Känner du till EU:s senaste och kommande krav (t.ex. REACH , CLP och SCIP) och de nordiska ländernas nationella krav? Nyfiken på att lära sig mer? Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium!

Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

I vårt webbinarium sammanfattar vår kemikaliespecialist Evelina Bäck företagens kemikaliekrav i de nordiska länderna. Dessutom berättar Patrik Salminen om hur du smidigt kan uppfylla kraven och hantera dem i hela företaget med hjälp av Ecobio Manager SaaS-tjänsten. I webbinariet behandlas aktuella förändringar såsom framtida anmälningar till EU:s giftinformationscenter (PCN) och ECHA:s SCIP-databas, samt skyldigheter i allmänhet såsom REACH och CLP, begränsade ämnen och nationell lagstiftning i Sverige, Finland och Norge.

Under webbinariet har du också möjlighet att ställa andra frågor relaterade till kemikaliehanteringskrav. Webbinariet riktar sig till företag som hanterar, importerar eller säljer kemikalier i de nordiska länderna.

När? 9.11. kl. 13:30-14:30, UTC+2, svensk tid.

Var? På webben

Hur? Kostnadsfritt. Du får en länk då du anmäler dig! 

Amäl dig här

VÄLKOMMEN!

Mer om oss: www.ecobio.fi/sv/

Mer om Ecobio Manager kemikaliehanteringstjänsten: https://www.ecobiomanager.com/sv/

Global Standard för naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar skydda biodiversitet

I slutet av juli publicerade den internationella naturvårdsunionen (the International Union for Conservation of Nature, IUCN) en global standard för naturbaserade lösningar (nature-based solutions, NbS) som riktar sig mot världsomfattande miljöproblem. Standarden hjälper regeringar, företag och samhällen att utvärdera hur effektiva deras naturbaserade lösningar är och få största möjliga nytta av dessa lösningar för att hantera problem som klimatförändring, utarmning av biodiversitet och matsäkerhet.

Vad är naturbaserade lösningar och varför behövs det en standard?

Naturbaserade lösningar (NBS) är åtgärder som syftar till att lösa samhälleliga och sociala problem genom att bevara, återställa och hållbart använda naturliga eller förändrade ekosystem, och därmed få både naturen och människor att må bättre. Exempel på NBS är beskogning, strandskydd och grön infrastruktur. Dessa alla är till nytta för både naturen och människorna.

Behov för standarden finns för att vägleda åtgärder, eftersom alla lösningar som kallas naturbaserade inte med säkerhet är sådana som tar hänsyn till både samhällets och naturens välmående. Okunskap kan leda till att man oavsiktligt skadar biodiversiteten. Därför ville IUCN:s arbetsgrupp utveckla kriterier med vetenskaplig grund som skulle passa i olika situationer, områden och sociala omständigheter, så att både människor och naturen kunde tjäna på dem på lång sikt. Sådana ramar är nödvändiga för att öka omfattningen och påverkan av naturbaserade lösningar, för att motverka negativa resultat eller missbruk, och för att hjälpa investerare, politiker och andra parter att utvärdera hur effektiva åtgärderna är och vart investeringarna borde riktas.

Hur fungerar standarden?

Den globala standarden för NbS är ett verktyg för självutvärdering som består av åtta kriterier med tillhörande indikatorer som riktar sig till hållbarhetens tre olika dimensioner – biodiversitet, ekonomi och samhälle. Kriterierna tar också hänsyn till hållbar projektplanering och -ledning. Med hjälp av standardens krav kan användare utvärdera hur omfattande insatserna är och vilka ekonomiska-, sociala- samt miljömässiga påverkningar som finns, för att sedan kunna jämföra resultaten med internationella överenskommelser och mål.  Samtidigt blir verksamheten mer transparent och kan kontinuerligt förbättras.

Standarden innehåller riktlinjer och råd för hur användare kan utvärdera och utveckla sina naturbaserade lösningar. Standardens utvärderingsmatris ger information om hur stor procentuell andel av verksamheten som fyller kriterierna. Informationen visas i form av trafikljus så att användare lätt kan se vilka delar som ännu ska utvecklas. IUCN granskar standardens delområden och krav kontinuerligt så att de lämpar sig för företag och aktörer i olika branscher.

Behöver ni hjälp?

Ecobios miljöexperter hjälper ditt företag nå era mål för hållbar utveckling!

Kontakta oss: info@ecobio.fi

Se fler nyheter

 


Text: Mai Kärppä & Caisa Lindblom

Översättning: Laura Montonen

Källor: https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/iucn-global-standard-nbs

https://www.iucn.org/news/nature-based-solutions/202007/iucn-standard-boost-impact-nature-based-solutions-global-challenges

Ecobio Managers Customer Success team fick dubbel förstärkning

Under de senaste månaderna har behovet av och populariteten för digitala verktyg ökat betydligt. Omorganisering av arbetsmetoder på grund av coronaviruset har krävt kreativitet och nya arbetssätt. Efter den första förvirringen över det nya läget har det nu visat sig att omställningarna och de nya digitala redskapen till och med varit nyttiga.

Denna positiva utveckling märkts av även på Ecobio. Vår Ecobio Manager Saas-tjänst erbjuder efterfrågad effektivitet och användarvänlighet vid hantering av företagsansvar, arbetssäkerhet och kemikalier på arbetsplatsen. I takt med att efterfrågan för digitala tjänster växer har vi expanderat marknadsområdet för Ecobio Manager och utökat tjänsten med nya funktioner, verktyg och språkalternativ. Under våren har Saas-tjänstens Customer Success team förstärkts med två nya Account Managers som brinner för att leverera nya digitala lösningar till företag i Norden. Malena Weurlander och Patrik Salminen kommer att arbeta ihop för att främja försäljningen av tjänsten och stärka kundrelationerna.

Malena Weurlander Ecobio

Malena Weurlander, Key Account Manager, Ecobio Manager

Flerspråkiga och erfarna Malena Weurlander började som Key Account Manager för Ecobio Manager för drygt en månad sedan. Malena har lång erfarenhet av kundrelationshantering och affärsutveckling inom olika områden. Så här beskriver Malena sig själv och sina förväntningar:

“Jag har tagit magisterexamen i agrikultur- och forstvetenskaper från Helsingfors universitet. Under min arbetskarriär har jag jobbat inom flera branscher och med flera arbetsuppgifter. Jag har bl.a. fungerat som konsult för den globala skogsindustrin, jobbat som landschef för ett svenskt SaaS-företag i Finland samt jobbat med affärsutveckling inom socialsektorn i Finland.

Jag har trivts väldigt bra på Ecobio ända sedan första dagen. Ecobio är ett mycket dynamiskt och agilt företag som ständigt strävar efter att erbjuda sina kunder bästa möjliga service och expertis. Mina kollegor är verkligen specialister inom sina respektive områden. Jag ser fram emot att utveckla kundrelationerna och att hjälpa kunderna på vägen mot en hållbar utveckling.”

Patrik Salminen Ecobio

Patrik Salminen, Account Manager, Ecobio Manager

Jordnära och energiska Patrik Salminen började som Ecobio Managers nya förstärkning på den svenska marknaden 1.6.2020. Såhär beskriver Patrik sig själv och sina förväntningar:

“Efter att ha utexaminerats som magister inom kemi från Åbo Akademi så har jag bott en kort stund i Köpenhamn och sedan 2,5 år i Göteborg. I Sverige jobbade jag som förman för en nordisk grupp produktspecialister för laboratorieprodukter.

Jag ser fram emot att komma igång med mina arbetsuppgifter som Ecobio Manager Account Manager, att utveckla den svenska marknaden och att få träffa och prata med alla människor på vägen. Det är på detta sätt jag hoppas kunna bidra till att våra samhällen, nära och fjärran, blir mera hållbara.”

 

Varmt välkomna, Malena och Patrik!

Fler nyheter


Text: Caisa Lindblom

Bilder: Malena Weurlander & Patrik Salminen 

Minimera risker på arbetsplatsen under Covid-19 pandemin

covid-19 risker på arbetsplatsen

Känner du till de risker som orsakas av covid-19? Har ditt företag en plan för riskhantering?

Vår gemensamma utmaning är att få arbetet att rulla på under coronaviruset, covid-19. En trygg arbetsplats är inte en självklarhet. Många arbetar i förhållanden där de utsätts för smittorisker åtminstone i viss mån. De som inte jobbar på distans utsätts för risker att bli smittade av coronaviruset antingen på vägen till eller på arbetsplatsen. Coronaviruset väcker naturligt många frågor i arbetsgemenskapen, vilket kräver tydliga svar och trygga lösningar från företaget. Genom att känna igen de risker som epidemin förorsakar och systematiskt hantera dem, kan du bygga förtroende i arbetsgemenskapen och säkerställa fungerande affärsverksamhets även i osäkra tider.

Hur säkerställer jag kontinuitet i affärsverksamheten?

För att kunna säkerställa en fortsatt lönsam affärsverksamhet är det viktigt att veta vad ditt företag inte har råd att förlora. Att känna igen och bevara resurser och funktioner som är kritiska för verksamheten är avgörande för att företaget skall kunna undvika fatala förluster i krissituationer. De kritiska resurserna kan delas in i sex grupper: arbetstagare, utrymmen, de viktigaste funktionerna, lager och specialutrustning, IT-resurser och de viktigaste tredje parterna såsom investerare, underleverantörer och samarbetsparter. Att känna igen och skydda de kritiska resurserna hjälper dig att minska riskerna.

Att lägga upp en krishanteringsstrategi och stärka funktionsfärdigheten är en väsentlig del av affärsverksamhets kontinuitet under osäkra omständigheter. Ecobio Manager molntjänsten erbjuder ett lättanvänt och effektivt sätt att bibehålla funktionsfärdighet med verktyg för riskhantering och utvärdering av lagefterlevnad. Verktyget kan anpassas för företagets behov och storlek.

Att känna igen risker hjälper dig att förstå hur utsatt ditt företag är inför epidemins faror. Framför allt mindre företag har begränsat med tid och resurser som bör användas effektivt.

Säkerställ en trygg arbetsplats under covid-19 med hjälp av Ecobio Managers riskhanteringsverktyg

Vi vill hjälpa företag att upprätthålla lönsam, ansvarsfull och säker affärsverksamhet där arbetstagarnas hälsa är en prioritet. Därför erbjuder vi en avgiftsfri testperiod på tre månader för Ecobio Manager covid-19 riskhanteringsverktyg.

Ecobio Manager molntjänsten erbjuder en lösning som utnyttjar industrins förfaranden för att hantera risker för coronaviruset, men även för att hantera andra risker så som miljö-, arbetssäkerhets-, kemikalie-, brand- och räddningsrisker. Tjänsten innehåller identifiering och riskutvärdering av bakterie- och virusfaror samt hanteringsplan. Du kan även följa aktuella lagar och anvisningar från myndigheter som gäller covid-19. Du kan spara din organisations råd och andra viktiga riktlinjer i tjänsten. Du kan även utvärdera er verksamhets lagefterlevnad när det gäller lagar och anvisningar från myndigheter eller ert företag. Tjänsten hjälper er att hållas uppdaterade i den föränderliga situationen.

Covid-19 paketet innehåller följande tjänster:

 • Identifiering, riskbedömning och riskhantering av covid-19 faror som molntjänst
 • Utbildningen ”Känn igen och hantera covid-19 risker”

Om du vill ha en mer omfattande tjänst för att hantera lagar och författningar gällande covid-19 kan du utöka riskhanteringstjänsten med följande tjänster:

 • Uppföljning av aktuella covid-19 författningar
 • Uppföljning av aktuella covid-19 anvisningar från myndigheter
 • Möjlighet att spara och hantera aktuella egna anvisningar
 • Verktyg för utvärdering av lagefterlevnad

*Efter tre månaders testperiod fortsätter tjänsten med möjlighet till uppsägning

Skicka uppgifter på ditt företag och påbörja den 3 månader avgiftsfria prövotiden: sales@ecobiomanager.com

Är du intresserad av att höra mer om covid-19 riskhantering? Anmäl dig till det avgiftsfria webbinariet: https://www.eventbrite.com/e/covid-19-riskien-tunnistaminen-hallinta-tyopaikalla-tickets-104933187990?aff=blogi

Läs mer om Ecobio Manager

Läs mer om Ecobio 

COVID-19 inverkan på klimatförändringen

covid-19 klimatförändring

Read the article in english here

Hur hänger klimatförändringen och COVID-19 ihop? Kan åtgärder som tagits mot COVID-19 ha en positiv inverkan på klimatet?

På en viss nivå kan man se likheter mellan COVID-19 pandemin och andra nuvarande kriser, som till exempel klimatförändringen. Dessa världsomfattande kriser kräver en global-till-lokal -respons, långsiktigt tänkande, ny forskning och innovationer samt politisk vilja att göra grundläggande förändringar. (Weforum, Climate Foresight).

Coronaviruset, COVID-19, som spridit sig från ett litet torg i Wuhan, Kina, har en en tidsperiod på några månader blivit en global pandemi med märkbar inverkan på våra samhällen och vårt vardagsliv.

Ett tema som har diskuterats i flera forum berör COVID-19 pandemins inverkan på klimatet. Många har frågat sig hur det är möjligt att regeringar har reagerat så snabbt på coronaviruset, trots risker för ekonomiskt kollaps, medan klimatförändringen verkar vara för svår och känslig att bekämpa. Med tanke på att antalet döda per år på grund av klimatförändringen har uppskattats vara 10 gånger högre än mängden döda av COVID-19, är detta en viktig fråga. Svaret ligger djupare och är mer komplex än detta, men några av anledningarna är enkla: COVID-19 händer nu, den är synlig och sprider sig snabbt och har omedelbar och direkt påverkan på alla. Åtgärderna, så som isolering och god handhygien, är också tydligare och mer rätframma än de åtegärder som kan tas för att bekämpa klimatförändringen. (Ecowatch)

COVID-19 inverkan på klimatförändringen

Det har spekulerats ifall COVID-19 kunde sakta ner den globala uppvärmningen. Runt om i världen har flyg ställts in, fabriker stängts ner, konserter och idrottsevenemang ställts in och de som inte arbetar i kritiska sektorer med tanke på samhällets funktion har stannat hemma. Ländernas åtgärder för att förhindra spridningen av viruset har resulterat i minskade utsläpp av föroreningar och växthusgaser.

I Kina minskade utsläppen med 25 % i början av året och kolförbrukningen sjönk med 40 % i Kinas sex största kraftverk, jämfört med sista kvartalet 2019. På samma sätt har föroreningsnivåer i New York minskat med nästan 50 % jämfört med samma tid i fjol. Det är dock inte första gången en epidemi eller världsomfattande kris har lett till lägre utsläpp. Under finanskrisen 2008 sjönk utsläppen avsevärt för ett år. (BBC). Hela världens koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen och cementproduktion minskade med 1,4 % för att sedan öka igen med 5,9 % 2010. (Human Rights Watch).

Inverkningarnas avigsida

En del experter är oroliga att de positiva effekterna av COVID-19 kommer att förbli kortvariga. Ett av virusets biverkningar är att evenemang och projekt blir försenade eller inställda, och klimattoppmöten är inget undantag. Ett av dessa möten är FN:s klimattoppmöte som på grund av pandemin skjutits upp med ett år till 2021. På mötet förväntas 196 länder presentera nya planer för att uppnå målen för att minska de globala utsläppen. Förutom inställda klimatmöten har länder runtom i världen senarelagt gröna investeringar och istället riktat pengarna till kampen mot COVID-19.

Företag vars verksamhet idag påverkas märkbart av pandemin kommer osannolikt satsa på långsiktiga gröna investeringar i en nära framtid. Svårigheterna att samla ihop världsledare och göra betydande gröna investeringar sätter käppar i hjulen för arbetet mot klimatförändringen. Samtidigt har behovet att bekämpa klimatförändringen aldrig varit mer brådskande.

Det som är säkert är att det finns ett starkt samband mellan ekonomisk aktivitet och globala koldioxidutsläpp på grund av dominansen av fossila energikällor. Detta samband antyder att vi möjligtvis kan möta en välkommen överraskning på grund av coronaviruspandemin: en minskning av koldioxidutsläpp som beror på minskad energikonsumtion. (Centre for International Climate Research).

Sammanfattningsvis

 • Vi har sett att regeringar kan vidta åtgärder och människor kan ändra på sitt beteende under en väldigt kort tidsperiod.
 • COVID-19 kan ha positiv påverkan på klimatförändringen ifall detta leder till långvariga ändringar i beteende och förändring i våra tankesätt och prioriteringar.
 • Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk aktivitet och globala koldioxidutsläpp.
 • Pandemin kan leda till att vi bättre förstår vilka band som förenar oss globalt.

Behöver ni hjälp med hantering av COVID-19 effekter eller klimatförändring på din arbetsplats? Våra miljön- och kemikalieexperter finns till för er!

Ta kontakt: info@ecobio.fi

Ecobios kundprojekt fick årets MKB-pris 2020

Årets MKB 2020 Finland

Utvidgandet av Koverhar hamn som utförts av Hangö hamn Ab och Trafikledsverket har fått årets ’Hyvä YVA’ -pris (årets MKB pris, miljökonsekvensbedömning). Ecobio agerade konsult i projektet och ansvarade för miljökonsekvensbedömningen och ledningsgruppsarbetet. YVA rf beviljar årligen ett pris för exemplariskt förfarande beträffande miljökonsekvensbedömning.

YVA rf:s grunder för priset

Bedömning av effekternas betydelse har en viktig roll i miljökonsekvensbeskrivningen av Koverhars hamns utvidgande. Påverkan har bedömts omfattande genom att följa bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan. Genom tydlig rapportering lyfts de betydande effekterna fram särskilt bra. Det är möjligt att följa vilken betydelse de konkreta sätten att hämma effekter har för projektets påverkan och planering. Effekternas betydelse har bedömts utan och med de planerade sätten att hämma dem.

Materialet och rapporteringen för MKB:n av Koverhars hamns utvidgande har beretts tydligt och läsarvänligt. Huvuddelar och kärninnehåll av konsekvensbedömningen har samlats i miljökonsekvensbeskrivningen som kompletteras med flera utredningar.

Ecobio ansvarade för MKB-processens förverkligande och konsekvensbedömningar

Ecobios konsulter Masi Mailammi och Inka Voutilainen ansvarade för projektets förvekligande. Mailammi var projektledare och Voutilainen ansvarade för bedömning av de mest betydande miljökonsekvenserna.

”Särskilt nöjd är jag att vi lyckats sammanfatta de väldigt omfattande utredningarna och bedömningarna i en tydlig miljökonsekvensbeskrivning. Jag är också nöjd med lednings- och uppföljningsgruppernas arbete. Ledningsgruppen bestod av statens och kommunens miljöskyddsmyndigheter, och deras höga krav gjorde att bedömningen blev väldigt omfattande. MKB-förfarandets inflytande var märkbart: ett av projektalternativen bedömdes som dåligt enligt konsekvensbedömningen och ersattes med ett nytt alternativ som var bättre för miljön.” – Masi Mailammi, projektledare, Ecobio

Behöver ni hjälp med miljökonsekvensbedömningar? Våra erfarna miljökonsulter hjälper er! Ta kontakt: info@ecobio.fi

SOER 2020 Europas natur – tillstånd & framtid

fox in forest europe

Vart femte år offentliggör Europeiska miljöbyrån, EEA, en omfattande rapport som beskriver åt vilket håll miljöns tillstånd utvecklas i olika delar av Europa. SOER 2020 är den mest omfattande integrerade uppskattningen som har gjorts, och den erbjuder en möjlighet att betrakta miljöns tillstånd i olika länder. I rapporten behandlas hur permanenta, omfattande och brådskande miljöutmaningarna är och utreds vilka lösningar och åtgärder som krävs för att förändra läget.

Miljöutmaningarna globala

De rapporter som har offentliggjorts under de senaste 18 månaderna angående klimatförändring (IPCC), biodiversitet (IPBES) och naturresurser (IRP) visar alla att nuvarande produktions- och konsumtionssystem och levnadsvanor inte är hållbara.

Innan år 2050 förväntas jordens befolkning öka till 10 miljarder, vilket kommer att leda till att vattenbehovet ökar med 55 procent, resursanvändningen fördubblas (innan år 2060) och energiefterfrågan ökar med 30 procent (innan år 2040). Dessa problem kan dock mångdubblas om miljöförstörelse leder till kollaps av viktiga ekosystem, så som arktiska områden, korallrev och Amazonernas regnskog. Våra samhällen är globalt beroende av sådana ekosystem. Att vända utvecklingen förutsätter radikala förändringar och åtgärder under detta decennium, för att kunna bevara gynnsamma levnadsförhållanden för människor, djur och natur.

SOER 2020

SOER 2020 rapporten inriktar sig på utmaningar och förändringar som EU och dess medlemsländer bör lösa på systemnivå. För att uppnå EU:s miljövision för år 2050 förutsätts förändringar i handlingar och effektivitet av stater, företag och medborgare.

Rapporten består av fyra huvudsakliga delar. Delarna 1–3 betonar hur permanenta, omfattande och brådskande miljöutmaningarna i de europeiska länderna är. Del 4 inriktar sig på att finna sådana lösningar och åtgärder som kunde leda till att målen uppnås.

Europas miljö – tillstånd & framtid

Europa använder för närvarande mer resurser och försämrar jordens miljötillstånd mer än majoriteten av områdena i världen. Övergång till ett hållbart samhälle kräver en snabb och omfattande minskning i miljöbelastning. Europeiska medborgare kommer att drabbas av ett ökande antal miljöproblem, så som utarmning av naturens mångfald, överexploatering av resurser och miljörelaterade hälso- och välbefinnanderisker.

EU har under de senaste åren bearbetat flera strategiska handlinsramar som inriktar sig på att utveckla EU:s ekonomi och system, så som rörlighet och energieffektivitet, för uppnå en balans mellan naturen och ekonomin. FN:s mål för hållbar utveckling stöder och kompletterar EU:s mål och sätter ramar för att uppnå sociala och ekonomiska mål samt miljömål. I december 2019 godkände EU-kommissionen en europeisk grön giv (European Green Deal) som skärpte EU:s klimat- och miljömål. Meningen med överenskommelsen är att skapa nytta för företag och medborgare vid en övergång till grönare ekonomi.

EU:s miljöpolitik styrs för närvarande av tre prioriterade mål i enlighet med det sjunde miljöhandlingsprogrammet (EAP, Environment Action Programme 2020):

 1. Att skydda, bevara och stärka unionens naturkapital
 2. Att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi
 3. Att skydda unionens medborgare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande

Europa har gjort framsteg inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Materialanvändningen har minskat och effektiv utnyttjande av resurser förbättras. Detta har påverkat positivt även ökningen av bruttonationalprodukten (Ympäristötiedonforuumi).

Europas naturkapital

Enligt SOER 2020 rapporten har Europas naturkapital (naturens mångfald) inte lyckats bevaras i enlighet med målen i det sjunde miljömålsprogrammet. Trots att Europa har uppnått sina mål för skyddande av land- och havsområden verkar en försämring av naturens mångfald inte kunna förhindras under 2020. Skadliga utsläpp som minskar naturens mångfald bör minskas kraftigt under de kommande åren.

För att bevara naturen håller EU på att utarbeta en strategi för biologisk mångfald till år 2030.

Vad nu?

För att uppnå målen för hållbar utveckling och en balans mellan natur och samhällen är det nödvändigt att implementera FN:s agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030) mer effektivt. Europa kan dock inte uppnå sina hållbarhetsmål avskilt från resten av världen. Avgörande för utvecklingen kommer att vara ambitionsnivån i miljölagstiftningen och nya innovationer som leder till nya tankesätt och levnadsvanor. Detta förutsätter att samhällen och företag identifierar möjliga risker och påverkningar samt planerar åtgärder för att förbereda sig inför samt förebygga dessa. Europa har ett unikt tillfälle att föregå med gått exempel och globalt visa hur det är möjligt att uppnå hållbarhetsmålen.

 

Behöver ditt företag hjälp med att uppnå miljömål? Våra miljöexperter hjälper er!

Ta kontakt: info@ecobio.fi

 


Caisa Lindblom & Laura Montin (översättning)

Källor:

SOER 2020 rapporten: https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

Titaanidioksidin syöpäluokitus pulveri

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 18 februari 2020. Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter att den offentliggjorts, och förändringar i klassificering av bland annat titandioxid som beskrivs i dess bilaga III träder i kraft från och med 9 september 2021. Europeiska kommissionen godkände den 14:e tekniska anpassningen av CLP-förordningen i höstas.

Den största förändringen är att titandioxid klassificeras som cancerframkallande i kategori 2. Förändringen gäller pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar vars diameter är högst 10 µm. Dessa ämnen klassificeras som cancerframkallande i farokategori 2 och märks med GHS08 Hälsofara -märkning, med signalord Varning och med Faroangivelse H351 – ”Misstänks kunna orsaka cancer (vid inandning)”

Märkning på förpackningar

Förpackningar med flytande blandningar ska märkas med följande angivelse: EUH211: ”Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

Förpackningar med fasta blandningar ska märkas med följande angivelse: EUH212: ”Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”

Förpackningar med flytande och fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga och som är märkta med EUH211 eller EUH212 ska dessutom märkas med angivelsen EUH210.

Vad baserar sig klassificeringen på?

Frankrike föreslog en förändring i klassificeringen redan år 2015. Förslaget har förberetts länge eftersom det handlar om den första bestämmelsen i klassificering av toxicitet och carcinogent av väldigt små nano partiklar som blir kvar i lungblåsorna. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHAs riskbedömningskommitté gjorde en vetenskaplig bedömning under åren 2016–2017.

Vad innebär klassificeringen för företag?

Än så länge har titandioxid inte klassificerats som ett farligt ämne. Titandioxid har använts som vitt färgämne i målarfärger, ytbeläggningar, gummi och plaster, kosmetika, textiler, mat och läkemedel. Industrin har kritiserat klassificeringen kraftigt bland annat på grund av betydliga konsekvenser som skulle gälla produktion, användning och även återvinning av flera material. Ett tryggt ämne som skulle kunna ersätta titandioxid och ha lika brett användningsområde kan vara svårt att finna.

Förändringen i klassificeringen förorsakar många åtgärder i företag, och olika organisationer hjälper till i förberedelsearbetet. Våra experter på Ecobio är tillgängliga för er. Vi har redan planerat hur de nya varningsetiketterna kunde se ut och funderar vidare på vilka produkter som kräver etikett i fortsättningen. Läs mer om våra kemikalieexperttjänster och ta kontakt!

Kontaktuppgifter:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450


Källor:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0217&from=FI

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion 14.9.2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/682fac9f-5b01-86d3-2f70-3d40277a53c2

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Background document 14.9.2017.
https://echa.europa.eu/documents/10162/c5ae7fcb-19b8-1d97-ff32-e192b162903a

Titanium Dioxide Manufacturers Association TDMA Classification of titanium dioxide published in EU Official Journal 18.2.2020. https://tdma.info/wp-content/uploads/2020/02/Classification-of-titanium-dioxide-published-in-EU-Official-Journal-TDMA-press-release-3.pdf

God jul & länge leve Östersjön!

blank

God jul och gott nytt år!

Bästa samarbetspartner, vi vill tacka dig för det gångna året och önska en fridfull jultid samt framgång till det kommande året!

Vi har i år valt att donera vår julklapp till Baltic Sea Action Group (BSAG) som aktivt jobbar för att förbättra Östersjöns tillstånd och dess biodiversitet. Östersjön är ett område som är viktigt för såväl vårs finska som svenska kunder och dess tillstånd är av stor betydelse för liv på land och i hav. Genom att stöda BSAG har vi kunnat ge liv till Östersjön som julklapp. Du kan läsa mer om BSAG och deras Östersjöprojekt här.

Ha en underbar väntan på jul önskar hela Ecobios team.

Se mer nyheter här

Frågor? Ta kontakt!