Home » Fortum, fullskalig REACH-registrering av två ämnen

Fullskalig REACH-registrering av två ämnen för Fortum

Ecobios kemikalieteam ansvarade i egenskap av ledande registrant för den fullskaliga REACH-registreringen av två vattenreningskemikalier hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som finns i Helsingfors. Kunden i registreringsprojektet var Fortum Abp.

Till sina egenskaper var de registrerade ämnena ”svåra ämnen” enligt OECD. Det långsiktiga projektet krävde djuplodande och mångsidig kompetens inom olika vetenskapsområden, såsom strukturer på molekylnivå, fysikalisk-kemiska egenskaper samt biokemi, toxikologi och ekotoxikologi. Dessutom krävde registreringen detaljerad tolkning av EU:s kemikalieförordning och smidig användning av programvara som utvecklats för registreringen. Alla medlemmar i Ecobios kemikalieteam deltar regelbundet i ECHA:s utbildningar och kunde därför erbjuda kunden sakkunnig betjäning också i svåra frågor.

Ecobio ansvarade för genomförandet av registreringen i allt från projektplanen och registreringen till uppgörandet av utökade säkerhetsdatablad. I projektet ingick bl.a. följande uppgifter:

 • Projektplan, projektledning och kostnadsuppföljning
 • Data gap-analys av registreringsdata
 • Avvikelser och anpassningar av informationskrav (e.g. data waivers)
 • Exponeringsworkshops och utredning av exponeringen
 • Planering av och anvisningar för provtagning
 • Konkurrensutsättning av laboratorier: planering av analyser, anbudsbegäran, jämförelse av anbuden, styrning och övervakning av leveransen
 • Kemikaliesäkerhetsrapporter (CSR) och exponeringsscenarier
 • Fastställande av gränsvärden för säker exponering (PNEC, DNEL)
 • Upprättande av registreringsdokument och sändning av dem med ECHA:s programvara (IUCLID, CHESAR, REACH-IT)
 • Farlighetsklassificering av ämnena utgående från testresultat
 • Uppgörande av utökade säkerhetsdatablad

En viktig del av projektet i rollen som ledande registrant var dessutom att kontinuerligt ha kontakt med andra företag som registrerar samma ämnen (SIEF) och Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.