Home » Fortumille kahden aineen täysimittainen REACH-rekisteröinti

Fortumille kahden aineen täysimittainen REACH rekisteröinti

Ecobion kemikaalitiimi vastasi päärekisteröijänä kahden vedenpuhdistuskemikaalin täysimittaisesta REACH-rekisteröinnistä Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), joka sijaitsee Helsingissä. Rekisteröintiprojektin asiakkaana oli Fortum Oyj.

Rekisteröidyt aineet olivat ominaisuuksiltaan OECD:n mukaisesti ”vaikeita aineita”. Pitkäjänteinen hanke vaati syvällistä ja monipuolista osaamista eri tieteen aloilta, esimerkiksi molekyylitason rakenteista, fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista sekä biokemiasta, toksikologiasta ja ekotoksikologiasta. Lisäksi rekisteröinti vaati EU:n kemikaaliasetuksen yksityiskohtaista tulkintaa ja rekisteröintiin kehitettyjen ohjelmistojen sujuvaa käyttöä. Kaikki Ecobion kemikaalitiimin jäsenet osallistuvat säännöllisesti ECHA:n koulutuksiin ja pystyivät siten tarjoamaan asiakkaalle asiantuntevan palvelun vaikeissakin kysymyksissä.

Ecobio vastasi rekisteröinnin toteutuksesta aina hankesuunnitelmasta ja rekisteröinnistä laajennettujen käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseen saakka. Hanke sisälsi muun muassa seuraavia tehtäviä:

 • Hankesuunnitelma, projektin hallinta ja kustannusten seuranta
 • Rekisteröintitietojen data gap –analyysi
 • Tietovaatimusten poikkeamat ja mukautukset (e.g. data waivers)
 • Altistumistyöpajat ja altistumisen selvittäminen
 • Näytteenoton suunnittelu ja ohjeistus
 • Laboratorioiden kilpailutus: analyysien suunnittelu, tarjouspyynnöt, tarjousvertailut, toimituksen ohjaus ja valvonta
 • Kemikaaliturvallisuusraportit (CSR) ja altistumisskenaariot
 • Turvallisen altistumisen raja-arvojen (PNEC, DNEL) määrittäminen
 • Rekisteröintiasiakirjojen laatiminen ja lähetys ECHA:n ohjelmistoja käyttäen (IUCLID, CHESAR, REACH-IT)
 • Aineiden vaaraluokitukset testitulosten perusteella
 • Laajennettujen käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen

Tärkeä osa hanketta päärekisteröijän roolissa oli lisäksi jatkuva yhteydenpito muihin samoja aineita rekisteröiviin yrityksiin (SIEF-ylläpito) ja Euroopan kemikaalivirasto ECHA:an.

Kiinnostunut kemikaalihallinnasta EU:ssa? Katso meidän REACH-asetusta koskevat uutiset ja blogit.