Home » Yrityksen Hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjälki kertoo toiminnasta sekä tuotteen tai palvelun tuotannosta aiheutuvat negatiiviset ilmastovaikutukset.

Hiilijalanjälki raportoidaan usein hiilidioksidiekvivalentteina, eli yhteismitallisena yksikkönä, joka huomioi kaikki Kioton protokollassa määritellyt seitsemän kasvihuonekaasua. Näillä kaasuilla on keskenään hyvin erilainen ilmastoa lämmittävä potentiaali, joten hiilidioksidiekvivalentit kertovat kunkin kaasun ilmastoa lämmittävän vaikutuksen hiilidioksidiksi muutettuna. 

Yrityksen päästöt ja ilmastovaikutukset

Hiilijalanjälki kuvastaa yrityksen ilmastovaikutuksia. Se kertoo yrityksen omasta toiminnasta ja arvoketjusta syntyvien absoluuttisten päästöjen määrän, eikä siinä huomioida kompensaatiota. 

Yrityksen päästöt voi kuitenkin kompensoida, mutta päästöt ovat silti syntyneet ennen kompensaatioyksikköjen ostamista. Päästölaskennan tarkastelujaksona on tyypillisesti yksi toimintavuosi. Päästölaskenta on syytä päivittää vuosittain, erityisesti jos yritys on asettanut tai suunnittelee asettavansa päästövähennystavoitteita. Laskennan läpinäkyvä ja mahdollisimman sujuva päivitettävyys kannattaa siis huomioida jo ensimmäisen laskennan yhteydessä.

Yrityksen hiilijalanjälki ja päästöjen laskeminen

Ecobion asiantuntijat laskevat yritysten päästöt kansainvälisesti tunnetuimman ja käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaan. Sen mukaan laskennassa on huomioitava vähintään yrityksen suorat päästöt, jotka syntyvät esimerkiksi omien autojen ja koneiden käytöstä ja itsetuotetusta energiasta (scope 1), sekä ostoenergian tuotannosta aiheutuvat päästöt (scope 2). 

Lisäksi suositeltavaa on laskea myös arvoketjun epäsuorat päästöt (scope 3), sillä lähes jokaisella toimialalla valtaosa päästöistä muodostuu nimenomaan arvoketjussa. Arvoketjun päästölähteitä ovat esimerkiksi ostettujen tuotteiden ja palveluiden tuotanto, jätteiden käsittely, logistiikka, liikematkustus, myytyjen tuotteiden ja palveluiden käyttö ja loppukäsittely sekä erilaiset sijoituskohteet. 

Erityisesti arvoketjun päästöjen laskeminen voi tuntua työläältä eikä sen päästöihin vaikuttaminen välttämättä kuulosta helpolta. Päästölaskenta yhdessä asiantuntijoiden kanssa helpottaa yrityksen omaa työtaakkaa ja auttaa suuntaamaan resursseja olennaisiin asioihin. 

Ensimmäisen hiilijalanjälkilaskennan myötä yrityksen osaaminen ja ymmärrys päästöistä syvenee ja päästölaskennan päivittäminen seuraavina vuosina helpottuu ja nopeutuu huomattavasti. 

Tuotteen hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälki kuvastaa tuotteen koko elinkaarenaikaisia ilmastovaikutuksia. Tuotteen hiilijalanjäljen selvittäminen antaa yritykselle arvokasta tietoa tuotteen ilmastovaikutuksista, auttaa keskittymään olennaisiin asioihin tuotesuunnittelussa sekä mahdollistaa luotettavan ja läpinäkyvän viestimisen tuotteen ilmastovaikutuksista. 

Mitä tulee huomioida hiilijalanjälkilaskennassa?

Varsinaisessa hiilijalanjälkilaskennassa (cradle-to-grave) huomioidaan tuotteen valmistamisessa käytettävien raaka-aineiden, materiaalien ja komponenttien tuotannosta aiheutuvat päästöt, tuotteen valmistusprosessista aiheutuvat päästöt, kuljetuspäästöt, tuotannossa syntyvien jätteiden käsittelystä aiheutuvat päästöt, käytönaikaiset päästöt sekä tuotteen loppukäsittelystä aihetuvat päästöt.

Osittaisessa hiilijalanjälkilaskennassa (cradle-to-gate) tarkastelu voidaan rajata koskemaan vain tuotteen valmistukseen liittyviä päästöjä ja jättää elinkaaren loppupää tarkastelun ulkopuolelle.

Ecobion asiantuntijat laskevat tuotteen hiilijalanjäljen perustuen kansainvälisesti hyväksyttyjen ja käytettyjen menetelmien mukaisesti. Tuotteen hiilijalanjälkilaskenta perustuu ISO 14067 -standardiin, joka kuvaa tuotteen elinkaarenaikaisten ilmastovaikutusten laskentamenetelmän ja raportoinnin. Laskentastandardi perustuu pitkälti elinkaariarviointeja koskevien ISO 14040/44 -standardien menetelmiin, mutta se täydentää ja tarkentaa menetelmää ilmastovaikutusten näkökulmasta. Lisäksi laskennassa huomioidaan mahdolliset tuoteryhmäsäännöt (CF PCR).

Hiilijalanjälki voidaan laskea myös palvelulle, mutta luettavuuden takia tässä tekstissä puhutaan vain tuotteesta. Samat menetelmät ja edellytykset koskevat palvelun hiilijalanjälkilaskentaa.

Lisäksi EU-taksonomia edellyttää tiettyjen taksonomian mukaisten toimintojen osalta selvittämään tuotteen tai toiminnon ilmastovaikutukset sekä verifioimaan laskelmat.

We help you balance business and nature.