Home » Muut kemikaalilainsäädännön vaatimukset 

 

Muut kemikaalilainsäädännön vaatimukset 

Suomen kemikaalilainsäädännöstä tulee suhdelukulaskennan ja lupahakemusten lisäksi runsaasti muita toiminnanharjoittajia koskevia vaatimuksia. Suurin osa liittyy kemikaalien varastointiin, sopiviin materiaaleihin ja suojatoimenpiteisiin. 

Muita vaatimuksia ovat mm. kemikaalien riskinarvioinnit ja velvoite ylläpitää kemikaaliluetteloa. Riskinarviointi täytyy tehdä jokaiselle käytössä olevalle kemikaalille erikseen, ja terveysvaarojen lisäksi on hyvä käytäntö arvioida myös ympäristövaaroja. Kemikaaliluetteloa täytyy pitää ajan tasalla ja siinä täytyy olla merkittynä keskeisimmät kemikaalien tiedot. Ecobion asiantuntijat auttavat vaatimustenmukaisuuteen kemikaalilainsäädännön osalta, ja lisäksi riskinarviointeja voi tehdä ja kemikaaliluetteloa ylläpitää Ecobio Manager -pilvipalvelun avulla.

KemiDigi 

KemiDigi on viranomaisten ylläpitämä palvelu digitaalisille kemikaaliluetteloille. Toiminnanharjoittaja voi lisätä kemikaaliluettelon KemiDigiin erikseen jokaiselle toimipaikalle. Tällä täytetään lainsäädännön velvoite kemikaaliluettelosta sekä toimitetaan viranomaiselle (ympäristö-, kemikaali- ja pelastusviranomainen) tietoa toiminnassa käytettävistä ja varastoitavista kemikaaleista.   

Tukes ja ELY-keskus edellyttävät KemiDigin käyttöönottoa vuodesta 2022 alkaen. Kaikkien kemikaaleja käyttävien lupavelvollisten toimijoiden tulee viedä kemikaaliluettelonsa KemiDigiin aina tietyssä määräajassa lupahakemuksen tai tarkastuskäynnin jälkeen. Tarjoamme apua velvoitteen täyttämisessä. Toiminnanharjoittaja voi valtuuttaa Ecobion muokkamaan ja laatimaan luetteloita. Rutiinin avulla ulkopuolinen apu säästää resursseja ja vähentää virheitä.   

Lue lisää osoitteesta: www.kemidigi.fi   

Vaarallisten aineiden kuljetuksien (VAK) turvallisuusneuvonantajan palvelu (TNA) 

Yrityksellä, joka lähettää, kuljettaa tai pakkaa säännöllisesti vaaralliseksi luokiteltuja aineita, täytyy olla VAK-lainsäädännön mukaan nimettynä turvallisuusneuvonantaja (TNA). Velvoitteesta säädetään VAK-laissa (719/1994). Turvallisuusneuvonantaja laatii vuosiraportin, kouluttaa henkilökuntaa, seuraa lainsäädännön muutoksia ja toimii onnettomuustilanteessa. Turvallisuusneuvonantajan pätevyys myönnetään viideksi vuodeksi kerralla, kun henkilö on suorittanut Traficomin kokeen. Ecobion asiantuntijalla on TNA-pätevyys. 

Ecobio tarjoaa ulkoistetun turvallisuusneuvonantajan palvelua. Tällöin yrityksen ei tarvitse kouluttaa omaa henkilökuntaansa ja Ecobio hoitaa VAK-lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden. Turvallisuusneuvonantajaksi voi nimetä organisaation ulkopuolisen henkilön, kunhan hän on tarvittaessa tavoitettavissa esim. onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelmat 

Pelastussuunnitelman laatiminen on lakisääteinen velvollisuus, josta säädetään pelastuslaissa (379/2011), sekä valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011). Tuotantolaitoksilla, joilla harjoitetaan vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia (mukaan lukien maa- ja nestekaasu), pelastussuunnitelman laatimisvelvoitteesta säädetään lisäksi kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005) ja sitä täydentävässä asetuksessa (685/2015).   

Pelastussuunnitelmat laaditaan oman toiminnan ja toimintaympäristön luonteen mukaisesti, varmistaen lakien ja asetusten sisältövaatimuksien täyttyminen. Pelastussuunnitelmassa tulee huomioida mm. ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset, toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet, sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt, henkilöstön kouluttaminen ja harjoitukset, suojelumateriaalit, ohjeet ennakoituja vaara- ja vahinkotilanteita varten, sekä viestintä onnettomuustilanteissa. Pelastussuunnitelman mukaisilla toimilla on tarkoituksena avustaa vastuuhenkilöitä ja henkilöstöä onnettomuus ja vaaratilanteissa, sekä niiden ennaltaehkäisyssä. 

Ecobio tarjoaa asiantuntijatukea sisäisten pelastussuunnitelmien laatimiseen, katselmointiin ja päivittämiseen. Tällöin yritys saa varmistettua suunnitelmien vaatimustenmukaisuuden sekä sujuvan laatimisen. 

Työturvallisuuden riskienarvioinnit 

Työturvallisuuden riskien arviointi on pakollista kaikille työnantajille toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta (Työturvallisuuslaki 738/2002). Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvillä työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvista vaara- ja haittatekijöistä. Vaarojen selvittämisen on oltava järjestelmällistä ja siinä on huomioitava työn ja toiminnan luonne.  Vaarojen tunnistamisen lisäksi niistä aiheutuvat riskit on arvioitava ja riskien hallintaan liittyvät turvallisuuden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet määritettävä. Riskinhallintatoimilla pyritään estämään vaara- ja haittatekijöiden syntyminen, poistamaan tai korvaamaan vaara- ja haittatekijät, sekä määrittämään toimintamenetelmiä, joilla vähennetään haitallisten tapahtumien todennäköisyyttä ja seurauksia. 

Ecobio tarjoaa asiantuntijatukea monipuolisesti eri vaarantunnistus ja riskienarviointitarpeisiin, sekä ohjeistaa riskinhallintatoimenpiteissä, joiden avulla voidaan parantaa työympäristön turvallisuutta ja varmistaa terveelliset työolot. Laadukkaasti tehty riskien arviointi mahdollistaa tapaturmien määrän vähentämisen. 

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimustenmukaisuus (compliance audit) 

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettaa toiminnanharjoittajalle paljon velvoitteita, joita sen täytyy noudattaa. Myös johtamisjärjestelmät (esim. ISO 45 001) vaativat lakien ja asetusten vaatimusten noudattamista yrityksen toiminnassa.   

Toiminnanharjoittajaan kohdistuu vaatimuksia liittyen mm. kemikaalien leviämiseen, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, riskinarviointiin, turvallisuusdokumenttien laaditaan ja työntekijän oikeuksiin. Ecobion asiantuntijoiden avulla jokainen vaatimus käydään läpi ja toiminnan vaatimustenmukaisuus saadaan selvitettyä. Ecobio voi toteuttaa joko tarkan arvioinnin, jossa käydään jokainen tarvittava dokumentti läpi, tai kevyemmän arvioinnin, jossa kaikkia dokumentteja ei tarkasteta. 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut