Home » Yritysvastuu

Yritysvastuu

Yritysvastuun kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen 

Yritysvastuun johtaminen integroidaan liiketoimintamalliin ja strategiaan sekä johdon velvoitteisiin. Yrityksen kannattaa keskittyä sen toiminnan kannalta merkityksellisiin kestävyystavoitteisiin.

Kestävän kehityksen tavoitteet on tarkoituksenmukaista perustaa kansainvälisesti tunnetuimpiin viitekehyksiin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tai esimerkiksi Science based targetsilmastotavoitteisiin.

Yritys voi käyttää myös EU-taksonomian teknistä kriteeristöä ilmasto- tai ympäristötavoitteinaan. Autamme vastuullisuuden tavoitemittareiden määrittelyssä ja kestävyysriskien arvioimisessa, jotta yrityksenne saavuttaa parhaan hyödyn vastuullisuustavoitteisiin perustuvista toimenpiteistä.  

Olennaisuusarviointi 

Olennaisuusarvioinnissa yritys tunnistaa asiat, jotka voivat keskeisesti vaikuttaa yrityksen kykyyn luoda arvoa. Olennaisuusarvioinnin avulla yritys määrittelee toimintansa ja arvonluonnin kannalta selkeät vastuullisuusprioriteetit, joihin se kiinnittää erityistä huomiota.

Olennaisuusarvioinnin avulla yrityksellänne on selkeämpi näkemys yrityksesi kannalta merkittävistä kestävyysriskeistä sekä yrityksen toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tarjoamme yrityksellenne sopivia keinoja määritellä yrityksesi kannalta olennaisimmat kestävyysteemat ja autamme päivittämään olennaisuusarviointinne tämän hetken tilanteen tasalle.  

Lue lisää: Olennaisuusarviointi luo perustan vastuullisuustavoitteille ja kestävyysraportoinnille  

Vastuullisuuden tiekartat 

Yrityksen kestävän kehityksen tiekartta on aikataulutettu yleissuunnitelma mitattavine tavoitteineen ja toimenpiteineen. Hyvin valmisteltu tiekartta keskittyy olennaisiksi tunnistettuihin vastuullisuusnäkökohtiin sekä niitä koskevien tavoitteiden kriittisiin menestystekijöihin.

Ecobion asiantuntijapalveluiden avulla yrityksenne laatii esimerkiksi vähähiilisyyden tiekartan. Yritysvastuun kattavan tiekartan avulla teette systemaattisesti vaikuttavia toimia tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Yritysjohdon huolellisuusvelvoitteet (ESG due diligence)  

Vastuullisesti toimivan yrityksen johto ottaa päätöksenteossaan huomioon yrityksen toiminnan vaikutukset ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön. Yrityksen johdon roolina on varmistaa, että ESG-huolellisuusvelvoite on otettu strategiatasolla huomioon.

Neuvomme yritystänne ESG due diligence -velvoitteita koskevan suunnitelman laatimisessa, jotta yritykselläsi on selkeä käsitys arvoketjun toiminnasta ja osatekijöistä. Autamme toiminnan pääasiallisten haitallisten vaikutusten kartoittamisessa ja kestävyysriskien arvioimisessa.  

Lue lisää: New corporate sustainability due diligence requirements

Yritysvastuun johtamisjärjestelmät  

Johtamisjärjestelmien standardit (kuten ISO 14 001, ISO 45 001 & ISO 50 001) tehostavat organisaation toimintaa ja lisäävät järjestelmällisyyttä, vähentävät energiankulutusta, ympäristövaikutuksia ja jätteitä sekä leikkaavat kustannuksia heikentämättä toiminnan tasoa. Onnistunut johtamistapojen kehittäminen vaatii ponnisteluja koko organisaatiolta tehtailta konsernien johtoon.

Ecobion asiantuntijapalveluja hyödyntämällä käytätte voimavarojanne oikein, oikeaan aikaan, oikeisiin tehtäviin ja riittävällä laajuudella. Meillä on kokemusta vaativien organisaatioiden sertifiointihankkeista nopeissa aikatauluissa, hyvin tuloksin. Annamme kehitystuloksille sertifiointitakuun. 

  • Ympäristöjohtaminen (ISO 14 001) 
  • Työterveys- & työturvallisuusjärjestelmät (ISO 45 001) 
  • Yritysvastuujärjestelmät (ISO 26 000)  
  • Energianhallinta (ISO 50 001) 
  • Kiertotalous – soveltaminen organisaatioissa (BS 8 001:2017) 
  • Kestävän toimitusketjun hallinta (ISO 20 400:2017) 
  • Ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu (SFS-EN ISO 14 006) 
  • Riskien hallinta SFS-ISO 31 000 

Ota yhteyttä

 

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut