Home » Kemikaalilainsäädäntö

Kemikaalilainsäädäntö

Kemikaalilainsäädäntö koskee kemikaaleja, erilaisia esineitä ja niistä valmistettuja tuotteita, kemikaalien valmistusta, käyttöä ja niiden toimittamista eteenpäin. Kemikaalilainsäädäntö voidaan jakaa kaikkia EU-jäsenmaita koskevaan EU:n kemikaalilainsäädäntöön ja kansalliseen lainsäädäntöön. EU:n kemikaalilainsäädännössä tärkeimpiä ovat REACH-asetus ja CLP-asetus.  

REACH-asetus

REACH-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista antaa ohjeet kemikaalien rekisteröintiin, kemikaalialan toimijoiden velvoitteisiin, ainerajoituksiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin.

REACH-asetuksessa määritellään mm. käyttöturvallisuustiedotteiden sisällöstä ja rakenteesta sekä eri kemikaalitoimijoiden vastuista ja tehtävistä. REACH-asetuksessa listataan lisäksi tiettyjä erityisen haitallisia kemikaaleja koskevat ainerajoitukset ja velvoitteet. Näitä ovat luvanvaraiset aineet, rajoitetut aineet ja erityistä huolta aiheuttavat (SVHC) aineet.

Lisäksi REACH-asetuksen mukaisesti EU:ssa valmistettavat ja maahantuodut kemikaalit pitää REACH-rekisteröidä valmistajan tai EU-maahantuojan toimesta, jos kemikaalin määrät ainekohtaisesti ylittää 1 tonni/vuosi määrän. 

Lue lisää: REACH-rekisteröinti, SVHC-aineet

CLP-asetus

CLP-asetuksessa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta, annetaan määräykset ja ohjeet kemikaalien luokitukseen, merkintöihin ja pakkaamiseen.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnassa tarvittavat tiedot aineiden ja seosten luokituksesta määritellään CLP-asetuksen ohjeistuksen perusteella. CLP-asetus ohjeistaa myös luokitusten ja aineiden perusteella pakkausmerkintöihin, varoitusmerkkeihin ja käyttöohjeisiin. Sekä REACH-asetus että CLP-asetus vaikuttavat siten käyttöturvallisuustiedotteiden sisältöön ja pakkausmerkintöihin. 

Biosidiasetus

Biosideja säännellään omalla asetuksellaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä). 

Suomen kansallinen kemikaalilainsäädäntö

Suomessa kemikaalien kanssa toimivien yritysten on huomioitava useita säädöksiä, jota on saatavilla Finlex-palvelusta. Markkinoille saatetuista kemikaaleista on tehtävä Tukesille kemikaali-ilmoitukset sekä määrätietoilmoitukset Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta 1118/2020 mukaisesti.

Ilmoitukset tehdään KemiDigi-järjestelmällä ja se vaaditaan esim. vaaraluokitelluille kemikaaleille. Ilmoitukset pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteisiin. KemiDigi-järjestelmässä voimassa olevista kemikaaleista kerätään määrätiedot kultakin vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yritys ilmoittaa kemikaalien vuosittaiset valmistus- ja maahantuontimäärät tonneina mahdollisimman tarkasti. 

Kemikaalilaki 599/2013 säätää yleisesti toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ja yleisistä periaatteista. Lain tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 ovat muita lainsäädäntöjä, joilla voi olla merkitystä.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 säätää, että vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen toiminnan laajuus määritetään. Toiminnan laajuus määritetään suhdelukulaskennan avulla, johon vaikuttaa aineen luokitus ja sen varastoitava ja prosessissa oleva enimmäismäärä. Laskenta voidaan toteuttaa KemiDigi-palvelussa olevalla laskurilla.

Työnantajan lainasettamat velvoitteet 

Kemikaalien kanssa työskennellessä esim. tuotannossa tai laboratoriossa on huomioitava kansallisen lainsäädännön asettamat työnantajan velvoitteet. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 edellyttää työnantajan huolehtimaan, että käyttöturvallisuustiedotteet sekä luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on työntekijöiden saatavilla. 

Työnantajalla tulee olla riittävät tiedot kemikaalien ominaisuuksista ja vaarallisuudesta ja kemikaalien päällysmerkintöjen tulee olla kunnossa. Jos työpaikalla käsitellään syöpävaarallisia tai lisääntymisvaarallisia aineita tai käytetään syöpävaarallisia työmenetelmiä, on työnantajan pidettävä kirjaa aineille ja menetelmille altistuneista työntekijöistä ja ilmoitettava tiedot niistä vuosittain ASA-rekisteriin. 

Tähän liittyviä säädöksiä ovat Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019, Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 452/2020 ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 1273/2019.

Ecobio apuna kemikaalilainsäädännön hallinnoinnissa

Ecobio auttaa selvittämään, mitkä lait ja asetukset koskevat yritystäsi ja mitä velvoitteita niistä aiheutuu. 

Olemme asiakkaamme tukena mm. 

  • luvanvaraisren aineiden, rajoitetuiden aineiden ja erityistä huolta aiheuttavien (SVHC) aineiden tunnistamisessa ja korvaamisessa, 
  • KemiDigi-järjestelmän käyttöönotossa, KemiDigi-ilmoitusten opastuksessa tai laatimisessa. 

We help you balance business and nature.

Ota yhteyttä

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Tutustu myös muihin palveluihimme

Yrityksen hiilijalanjälki

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut