Home » EU:n lannoitevalmisteasetus

EU:n lannoitevalmisteasetus

Euroopan unionin lannoitevalmisteasetus (FPR) – (EU) 2019/1009 ohjaa lannoitevalmisteiden valmistusta ja tuontia EU:ssa. Tällä asetuksella pyritään varmistamaan näiden tuotteiden turvallisuus, laatu ja ympäristökestävyys. Lannoitevalmisteasetuksen ymmärtäminen ja noudattaminen on välttämätöntä alan yrityksille.

Lannoitevalmisteasetuksen määritelmän mukaan ”lannoitevalmisteella” tarkoitetaan mitä tahansa ainetta, seosta tai mikro-organismia, joka on tarkoitettu kasveille ravinteiden tuottamiseksi tai niiden ravitsemuksellisen tehokkuuden parantamiseksi. Lannoitevalmisteasetuksen avulla CE-merkitty lannoitevalmiste (EU-lannoite) voi liikkua vapaasti EU:n jäsenvaltioissa. Kaikkien EU-lannoitevalmisteiden on täytettävä asetuksen liitteissä esitetyt erityisvaatimukset. Nämä vaatimukset kattavat muun muassa koostumuksen, merkinnät ja turvallisuuden.

Toimintoperusteiset tuoteluokat (PFC, Product Function Categories) 

Lannoitevalmisteiden sääntelyssä toimintoperusteiset tuoteluokat keskittyvät lannoitevalmisteiden suunniteltuihin kategoriohin. Luokittelemalla lannoitevalmisteet niiden toiminnan perusteella asetus varmistaa, että jokainen tuote täyttää lupauksensa noudattaen samalla turvallisuus- ja ympäristöstandardeja. Asetuksen liitteessä I kuvataan seitsemän toimintoperusteista tuoteluokkaa (PFC, eli Product Function Categories):

 1. Lannoite
 2. Kalkitusaine
 3. Maanparannusaine
 4. Kasvualusta
 5. Inhibiittori
 6. Kasvibiostimulantti
 7. Lannoitevalmisteiden mekaaninen seos

Luokat sisältävät myös erityisiä alaluokkia. Esimerkiksi toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1 on alaluokkia epäorgaanisille ja orgaanisille lannoitteille, nestemäisille ja kiinteille lannoitteille sekä pääravinne- ja hivenravinnelannoitteille. Jokaisella luokalla on omat vaatimuksensa ravinnepitoisuuden, ravintoainetyypin, tiettyjen haitallisten aineiden ja merkintöjen suhteen. Joskus tuotteen toimintoperusteisille tuoteluokille on useita vaihtoehtoja, ja mikä tahansa niistä voidaan valita, jos tuote täyttää kyseisen tuoteluokan vaatimukset.

Lannoitevalmisteasetus – Ainesosaluokat (CMC)

Lannoitevalmisteiden sääntelyssä ainesosaluokilla (CMC) on keskeinen rooli. Ne luokittelevat lannoitevalmisteissa käytetyt eri materiaali ja varmistavat, että jokainen komponentti noudattaa määriteltyjä turvallisuus- ja laatuvaatimuksia. Olipa kyse ensisijaisista ravintoaineista tai toissijaisista lisäaineista, CMC: n tarjoama luokittelu varmistaa jäsennellyn ja kattavan lähestymistavan tuotteen arviointiin. Tällä hetkellä on olemassa 15 CMC-luokkaa, jotka kuvataan asetuksen liitteessä II. Luokat kattavat muun muassa ensiömateriaalista koostuvat aineet ja seokset (ainesosaluokka 1) sekä kasvipohjaiset tai muut käsitellyt biologiset materiaalit (ainesosaluokat CMC 2–6) ja jäteperäiset materiaalit (ainesosaluokat (ainesosaluokat 12–15):

 • Ainesosaluokka (CMC) 1: Ensiömateriaalista valmistetut aineet ja seokset
 • Ainesosaluokka (CMC) 2: Kasvit, kasvien osat tai kasviuutteet
 • Ainesosaluokka (CMC) 3: Komposti
 • Ainesosaluokka (CMC) 4: Tuorekasvimädäte
 • Ainesosaluokka (CMC) 5: Muu mädäte kuin tuorekasvimädäte
 • Ainesosaluokka (CMC) 6: Elintarviketeollisuuden sivutuotteet
 • Ainesosaluokka (CMC) 7: Mikro-organismit
 • Ainesosaluokka (CMC) 8: Ravinnepolymeerit
 • Ainesosaluokka (CMC) 9: Muut polymeerit kuin ravinnepolymeerit
 • Ainesosaluokka (CMC) 10: Asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitetut johdetut sivutuotteet
 • Ainesosaluokka (CMC) 11: Direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetut sivutuotteet
 • Ainesosaluokka (CMC) 12: Saostetut fosfaattisuolat ja -johdannaiset
 • Ainesosaluokka (CMC) 13: Termisessä hapetuksessa muodostuvat materiaalit ja niiden johdannaiset
 • Ainesosaluokka (CMC) 14: Pyrolyysissä ja kaasutuksessa muodostuvat materiaalit
 • Ainesosaluokka (CMC) 15: Hyödynnetyt erittäin puhtaat materiaalit

Lannoitevalmisteasetus – arviointimenettelyt

Keskeistä FPR-asetuksessa on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen korostaminen. Näissä menettelyissä arvioidaan, onko tuote määrättyjen standardien mukainen, ja varmistetaan, että valmistajat ja jakelijat ylläpitävät korkeinta vaatimustenmukaisuuden tasoa.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on jaettu neljään moduuliin, joilla on erityisvaatimuksia. Moduulin sovellettavuus riippuu tuotteen CMC- ja PFC-luokista. Vaatimustenmukaisuuden arviointi eri moduuleissa voi olla sisäinen tuotevalvonta (moduuli A), EU-tyyppitarkastus (moduuli B), sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus (moduuli C) tai tuotantoprosessin laadunvarmistus (moduuli D). Valmisteen tulee täyttää kaikki lannoitevalmisteasetuksen vaatimukset ja erityisesti valitussa PFC-luokassa sekä raaka-aineiden CMC-luokissa. Lisäksi on merkintöjä, dokumentointia, testausta ja laatujärjestelmää koskevia vaatimuksia. Valmistajan on laadittava EU-lannoitevalmisteelle kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Ecobion asiantuntijapalvelut:

Ecobio tarjoaa asiantuntemustaan EU:n lannoitevalmisteasetuksen ja kemikaalilainsäädännön vaatimuksissa. Tiiviin yhteistyön avulla varmistetaan vaatimustenmukaisuus ja tuotteiden markkinoille saaminen.

Ecobion palvelut lannoiteteollisuudelle:

  • Lainsäädännön selvitykset
  • Avustaminen arviointimenettelyissä ja auditoinneissa
  • REACH-rekisteröinnit
  • Käyttöturvallisuustiedotteet
  • Tuoteselosteet
  • Vaatimustenmukaisuutta koskevat asiakirjat
  • Kierrätysmateriaaleista valmistetut lannoitteet

We help you balance business and nature.