Home » Elinkaariarviointi – Life Cycle Assessment (LCA)

 Elinkaariarviointi 

– Life Cycle Assessment (LCA)

Elinkaarianalyysi (LCA) tarkastelee nimensä mukaisesti tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana syntyviä ympäristövaikutuksia. Tavoitteista ja rajauksista riippuen tarkastelussa voi olla laaja kirjo erilaisia ympäristövaikutuksia, kuten ilmaston lämpeneminen, otsonikato ja rehevöityminen.

LCA pohjautuu aine- ja energiataselaskelmiin ja tieteelliseen näyttöön erilaisten päästöjen vaikutuksista ympäristöön. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ilmaan ovat yhteydessä lämpenemiseen, kun vastaavasti rikkidioksidipäästöt voimistavat happamoitumisvaikutuksia.

LCA on standardoitu menetelmä, joka pohjautuu ISO 14040 ja ISO 14044 standardeihin. Tietotarpeista myös vaikuttaa elinkaariarvioinnin toteuttamisessa, johon kuuluu rajattuja laskentastandardeja, kuten ISO 14067 (Tuotteen hiilijalanjälkilaskenta) tai ISO 14046 (Tuotteen vesijalanjäljen arviointi).

 

Tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset

Elinkaariarviointi tarjoaa mukautuvan viitekehyksen tuotteiden ympäristövaikutusten arvointiin huomioiden erilaisten yritysten tarpeet ympäristötiedolle.

Vaikka elinkaariarvioinnissa tavoitellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten huomioimista (cradle-to-grave), on tarkastelu mahdollista rajata myös suppeampiin kokonaisuuksiin, kuten raaka-aineiden hankinnasta tuotteen valmistukseen (cradle-to-gate). Samalla tavalla valinnanvaraa on myös tarkasteluun sisällytettävien ympäristövaikutusluokkien osalta.

Tärkeintä on tunnistaa arvioinnin tietotarpeet sekä tuotettavan tiedon käyttötarkoitukset. Nämä ohjaavat LCA:n tarkkuusvaatimuksia sekä sovellettavien laskentaohjeiden valintaa että vaadittujen laskentaohjeiden tunnistamista.

Mistä LCA koostuu? 

LCA työskentelyprosessi on vakioitu ja se koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely,
  • inventaarioanalyysi (LCI),
  • vaikutusarviointi (LCIA)
  • tulosten tulkinta

Ensin siis määritellään tavoitteet ja tulosten soveltamisala. Asetetut tavoitteet ohjaavat tekemistä kaikissa seuraavissa vaiheissa.

Inventaarioanalyysi ja vaikutusarviointi 

Inventaarioanalyysivaiheessa kerätään massa- ja energiatasetiedot kaikista tarkasteluun sisälletyistä elinkaaren vaiheista. Kerätyn inventaariotiedon pohjalta tuotetaan elinkaarimalli LCA ohjelmistolla.

Samalla ohjelmistolla lasketaan edelleen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset tavoitteiden asetannan aikana valituissa ympäristövaikutusluokissa.

Lasketut tulokset samoin kuin kaikki muukin LCAn toteutuksen kannalta olennainen tieto koostetaan läpinäkyvästi raporttiin. Raportissa heijastellaan myös saatuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin ja tehdään tämän pohjalta johtöpäätöksiä niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Elinkaariarviointi tuottaa uskottavan faktapohjan viestintään  

Uskottavuuden ja luotettavuuden tarve korostuu tuotteiden ja palvelujen ympäristöominaisuuksista viestittäessä. LCA tuottaa tähän parhaan mahdollisen faktapohjan. Kohdeyleisöstä riippuen tuotteiden ja palvelujen ympäristöviestintä jakautuu yleensä kahteen kategoriaan: yrityksille suunnattuun business-to-business (B2B) ja kuluttajille suunnattuun business-to-customer (B2C) viestintään.

EPD-ympäristöseloste on B2B viestintään räätälöity dokumentti, joka kokoaa elinkaariarvioinnin keskeiset asiasisällöt tiiviiseen muotoon. Tästä voit lukea lisää EPD sivultamme.

Vertailuväitteellä tarkoitetaan ympäristöväittämää, jossa pyritään osoittamaan tuotteen paremmuutta tai samanlaisuutta suhteessa samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettuun kilpailevaan tuotteeseen. Jos elinkaariarvioinnin avulla tuotetun tiedon käyttötarkoitus on tällaisen vertailuväitteen tekeminen kuluttajille suunnattavassa (B2C) viestinnässä, niin LCA:n tarkkuustasoon kohdistuu erityisiä odotuksia uskottavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Lisäksi LCA:lle tulee tällöin tehdä kolmannen osapuolen kriittinen arviointi.

Kriittinen arviointi tulee tapahtua ulkoisen, riippumattoman asiantuntijan toimesta, ja siinä pyritään varmistamaan, että toteutettu LCA selvitys täyttää metodologiaan, tietoihin, tulkintaan ja raportointiin liittyvät vaatimukset.

Ecobion LCA-palvelut  

Ecobion asiantuntijat auttavat yrityksiä elinkaariarvioinnin eri vaiheissa:

  • hahmottamaan sidosryhmien vaatimukset LCA tiedolle ja valitsemaan tarkoituksenmukaiset toimenpiteet näihin vastaamiseksi.
  • Autamme yrityksiä tunnistamaan LCA tiedon julkaisemiseen liittyvät vaatimukset ja opastamme sopivan tulosten viestintätavan valinnassa.

We help you balance business and nature.