Home » Käyttöturvallisuustiedote

 

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on tärkeä tietolähde työpaikoilla, joilla käytetään vaarallisia kemikaaleja. KTT on laadittava mm. vaaraluokitelluille aineille ja seoksille. Se antaa tietoa aineista ja seoksista, jotta työpaikalla voidaan toimia turvallisesti niitä käsiteltäessä, varastoinnissa, onnettomuustilanteissa ja hävittämisessä.  

KTT sisältää esimerkiksi tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista ja vaaroista, ohjeet sen käsittelyyn, hävittämiseen ja kuljettamiseen sekä ensiapu-, palontorjunta- ja altistumisen valvontatoimet. 

 

Käyttöturvallisuustiedotteet työpaikoilla

Lain mukaan työnantajan on huolehdittava, että työpaikoilla käytetyistä kemikaaleista on laadittu kemikaaliluettelot ja että luettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat työntekijöiden saatavilla. Lisäksi lainsäädännön mukaan työnantajan tulee tunnistaa työpaikalla käytettyjen kemikaalien aiheuttamat vaarat ja arvioida niiden riskit. 

Työnantajan on opastettava työntekijöitä kemikaalien turvalliseen käyttöön. KTT toimii tärkeänä tietolähteenä vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa. 

Lue lisää: Valtioneuvoston asetus kemiaallisista tekijöistä työssä 715/2001 

Kemikaalit joita käyttöturvallisuustiedote koskee

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkeä tietolähde ja dokumentti yrityksissä, joissa käytetään erilaisia kemikaaleja. Se antaa ohjeita kemikaalin turvalliseen käyttöön, onnettomuustilanteisiin, suojautumiseen ja hävittämiseen. 

Kemikaalit voivat olla aineita tai useasta aineesta koostuvia seoksia. Aineet ja niitä sisältävät seokset  voivat olla monella tapaa haitallisia ja vaarallisia. Ne voivat olla vaarallisia ihmisen terveydelle, ympäristölle tai ne voivat aiheuttaa fysikaalisen vaaran. 

Käyttöturvallisuustiedote – velvoitteet yrityksille

Suomessa työnantajalla on velvoite huolehtia, että työntekijöillä on saatavilla joko suomen- tai ruotsinkieliset käyttöturvallisuustiedotteet käytetyistä vaarallisista kemikaaleista. Usein ulkomaisilta kemikaalitoimittajilta ei saada suomenkielisiä käyttöturvallisuustiedotteita tai käännökset ovat puutteellisia. Tällöin työnantajan on huolehdittava kääntämisestä.  

Käyttöturvallisuustiedotteiden kääntäminen vaatii kielen osaamisen lisäksi kemikaalilainsäädännön osaamista, sillä lainsäädäntö määrää tietyltä osin hyvinkin tarkasti sanamuodoista. Tämän lisäksi käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät maakohtaisia tietoja, jotka on lisättävä kääntämisen yhteydessä.   

Käyttöturvallisuustiedote – sisältö

KTT:n muodosta ja sisällöstä säädetään REACH-asetuksessa ja kemikaalien luokitusten ja merkintöjen osalta CLP-asetuksessa. Aineiden ja seosten valmistajat, EU-maahantuojat tai muut markkinoille asettajat (jakelija, jatkokäyttäjä) vastaavat KTT:n laatimisesta. 

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii kemikaalilainsäädännön, kemian ja työturvallisuuden erikoisosaamista. Sekä työntekijöiden että työnantajien pitää tunnistaa käyttöturvallisuustiedotteiden olennaiset kohdat ja velvoitteet.

Käyttöturvallisuustiedotteiden uudet sisältövaatimukset

Katso Ecobion webinaari: Käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT) sisältövaatimukset! Webinaarissa asiantuntijamme käyvät läpi kemikaalien valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä koskevat käyttöturvallisuustiedotteiden velvoitteet. Lataa tallenne täältä.

REACH- asetus antaa ohjeita käyttöturvallisuustiedotteen sisältövaatimuksista ja CLP-asetus ohjeistaa luokituksen ja varoitusmerkintöjen osalta. Käytännössä CLP-asetus vaikuttaa KTT:n kohtiin 2 ja 3.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen 

Aineen tai seoksen valmistajan, maahantuojan ja jakelijoiden on toimitettava KTT eteenpäin omille asiakkailleen. KTT on toimitettava maksutta kemikaalin vastaanottajalle. KTT:n päivittämisestä pitää myös tiedottaa aktiivisesti. 

Käyttöturvallisuustiedotetta toimittaessa on huomioitava kansalliset erot käyttöturvallisuustiedotteessa. KTT on toimitettava kohdemaan kielellä,  ja sen tulee sisältää kohdemaan myrkytystietokeskuksen yhteystiedot ja työhygieeniset raja-arvot. Suomessa KTT:t pitää olla joko suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä.

KTT pitää päivittää, jos kemikaalista on uutta tietoa saatavilla. Esimerkiksi muutokset vaaraluokituksissa,  riskinhallintatoimenpiteissä, päätyminen ainerajoitusten piiriin  edellyttävät KTT:n päivittämistä. Päivitetyt KTT:t tulee toimittaa kaikille aiemmille vastaanottajille, joille kemikaalia on toimitettu viimeisen 12 kk:n aikana. 

Käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottaminen

KTT:ta vastaanottaessa on tarkistettava sen ajantasaisuus ja laatu:

 • EU-lainsäädännön mukaisuus (REACH ja CLP)
 • KTT on käännetty asianmukaisesti suomeksi ja/tai ruotsiksi
 • Onko toimittaja EU:ssa toimiva yritys
 • Onko kaikki aineosat rekisteröity tai mahdollinen poikkeus ilmoitettu 
 • Huomioi muutokset

KTT:sta pitää tunnistaa oma käyttötarkoitus ja noudattaa KTT:n antamia ohjeita. Jos KTT sisältää altistumisskenaarion, pitää verrata sen tietoja omaan toimintaan: 

 • Tarkistettava, sisältyykö omat käytöt ja olosuhteet altistumisskenaarion tietoihin 
 • Vertailu dokumentoitava (12 kk:n kuluessa vastaanottamisesta)
 • Selvityksessä huomioitava käyttö, toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimet
 • Laadittava tarvittaessa kemikaaliturvallisuusarviointi

Jatkokäyttäjä antaa tietoa omasta käytöstään toimittajalle. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteet ja turvallisuustiedot on toimitettava eteenpäin omille asiakkaille.

Pakkaukset on merkittävä asianmukaisilla varoitusetiketeillä. Jos käyttöturvallisuustiedote sisältää huolta aiheuttavia kemikaaleja, pitää myös täyttää niitä koskevat lainsäädännölliset vaatimukset.

KTT:n vastaanottajalla on velvollisuus säilyttää KTT vähintään 10 vuotta.  

Käyttöturvallisuustiedotteet kuntoon Ecobion avulla

Ecobio auttaa sekä yksittäisissä käyttöturvallisuustiedotteissa että koko tuotevalikoiman käyttöturvallisuustiedotteissa. Lisäksi ohjeistamme varoitusetikettien merkinnöissä ja tarkistamme varoitusetikettejä ja pakkausmerkintöjä. 

Palvelumme sisältää mm: 

 • Käyttöturvallisuustiedotteiden laadinta
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden päivitykset
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden käännökset
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkistukset
 • Räätälöity käyttöturvallisuustiedotteiden kokonaispalvelu
 • Varoitusetikettitietojen laadinta ja päivitys
 • Etikettitietojen vaatimustenmukaisuuden tarkistus
 • Koulutukset käyttöturvallisuustiedotteiden sisällöstä, laadinnasta ja kemikaalien luokituksista (linkki koulutukset sivulle)
 • Kemikaalien vaaraluokitukset ja luokituksen tarkistaminen
 • Kuljetusluokitusten määritys
 • Altistumisskenaariot

Muut palvelut

 • Räätälöidyt käyttöturvallisuustiedotepalvelut
 • Käyttöturvallisuustiedotteet USA:n vaatimusten mukaisesti. 
 • Laadimme jätteille turvallisen käytön ohjeita ja määritämme jäteluokituksia 
 • Kemikaali- , C&L sekä PCN-ilmoitukset

Palvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme myös kokonaisvaltaista käyttöturvallisuustiedotteiden hallintapalvelua asiakkaan omia järjestelmiä käyttäen. 

Ecobio hoitaa käyttöturvallisuustiedotepalvelut viimeisimmän lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

We help you balance business nature.

Asiakashyödyt

Toiminta on vaatimusten-mukaista
Kokenut kumppani säästää aikaa ja resursseja
Toiminnan negatiiviset vaikutukset ja riskit pienenevät