Home » REACH-asetus – muuttuneet vaatimukset

REACH-asetus – muuttuneet vaatimukset

REACH-asetus asettaa erilaisia vaatimuksia, jotka koskevat monia yrityksiä.  Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla sisällöltään ja muodoltaan REACH-asetuksen mukaisia ja REACH-asetus antaa ohjeet käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamiseen asiakkaille. Käyttöturvallisuustiedote antaa ohjeita kemikaalin turvalliseen käyttöön, kuten käytössä tarvittaviin suojaimiin, soveltuviin olosuhteisiin, jätteiden hävittämiseen ja onnettomuustilanteisiin. Kemikaaleja käyttäville yrityksille käyttöturvallisuustiedotteet ovatkin  tärkeä työturvallisuuden tietolähde.

Suomessa työpaikoilla tulee olla suomen- tai ruotsinkieliset käyttöturvallisuustiedotteet työntekijöiden saatavilla ja niiden ohjeita tulee noudattaa. Kemikaalien valmistajat ja toimittajat laativat käyttöturvallisuustiedotteet ja toimittavat niiden avulla asiakkaille tietoa kemikaalien vaaroista ja niiden turvallisesta käytöstä. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee pitää ajan tasalla ja lähettää muuttuneet tiedotteet asiakkaille, jotta käyttäjät saavat tiedon muutoksista ja pystyvät käyttämään kemikaalia turvallisesti. 

EU:n REACH-asetus 

EU:n REACH-asetus (EY) 1907/2006 määrittelee, mille kemikaaleille tarvitaan käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on laadittava vaaralliseksi luokitelluille kemikaaleille ja usein myös silloin, kun seos sisältää jotain vaaraluokiteltua tai muuten haitallista ainetta. Sen sijaan esimerkiksi lääkkeille ja elintarvikkeille ei tarvita käyttöturvallisuustiedotetta.  

Käyttöturvallisuustiedotteet laaditaan REACH-asetuksen vaatimusten mukaisesti ja asetus määrittelee myös käyttöturvallisuustiedotteen rakenteen ja otsikot. Säädösmuutosten ja käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimusten muuttuessa on KTT:t päivitettävä. Lisäksi käyttöturvallisuustiedoteK pitää päivittää myös silloin, jos tulee uutta tietoa kemikaalin vaaroista tai riskinhallinnasta.  

REACH-asetusta muutettiin kesällä 2020 asetuksella (EU) 2020/878. Muutos koski käyttöturvallisuustiedotteiden tietovaatimuksia, jotka ovat asetuksen liitteessä II. Muutoksessa käyttöturvallisuustiedotteisiin lisättiin uusia otsikoita, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki käyttöturvallisuustiedotteet on muutettava. Siirtymäaika muutokselle päättyy 31.12.2022.  

Käyttöturvallisuustiedote – vaatimukset alkaen 2023

REACH-asetuksen muutoksella muutetiin käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimukset vastaamaan GHS-järjestelmän kuudennessa ja seitsemännessä tarkistuksessa asetettuja käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettavia sääntöjä ja olemaan linjassa CLP-asetuksen ((EU)1272/2008) kanssa. 

Nanomuotojen merkinnät 

Muutoksella otettiin huomioon nanomuotoja koskevien tietojen merkinnät käyttöturvallisuustiedotteissa. Käyttöturvallisuustiedotteen kussakin asiaankuuluvassa kohdassa on mainittava, mikäli kohta kattaa nanomuotoja ja mitkä eri nanomuodot on katettu, ja yhdistettävä kukin nanomuoto oleellisiin turvallisuustietoihin.  

UFI-tunniste 

Myrkytystietokeskuksiin ilmoitettavilla vaaralliseksi luokitelluilla seoksilla pitää olla UFI-tunniste. REACH-asetuksen muutoksella ohjeet UFI-tunnisteen sijoittamisesta käyttöturvallisuustiedotteisiin täsmennettiin. UFI-tunniste merkitään tarvittaessa käyttöturvallisuustiedotteen kohtaan 1.1. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 aineista, joilla on harmonisoitu luokitus, on lisäksi jatkossa ilmoitettava erityinen pitoisuusraja, M-kerroin ja välittömän myrkyllisyyden estimaatti, jos ne ovat saatavilla. 

Hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja seokset  

Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja seosten osalta käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia muutettiin. Kohdassa 2.3 annetaan tiedot aineen hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista. Hormonitoimintaa häiritsevä aineosa on ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa kohdassa 3, jos sen pitoisuus on yli 0,1 %. Tiedot hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista, jotka aiheuttavat terveysvaikutuksia tai ympäristövaikutuksia, annetaan uusissa käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 11.2 ja 12.6.  

Tämä laajamittainen käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys tulee ottaa huomioon yrityksissä hyvissä ajoin. Muutosta on voinut soveltaa jo 1.1.2021 alkaen, mutta viimeistään 31.12.2022 pitää kaikki käyttöturvallisuustiedotteet olla uusien vaatimusten mukaisia.  

Lue lisää: Kemikaaliturvallisuuden ABC koostuu kuudesta toimenpiteestä

Ulkoista Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen Ecobiolle 

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii kemikaalilainsäädännön, kemian ja työturvallisuuden erikoisosaamista. Ecobio auttaa kaikissa käyttöturvallisuustiedotteiden päivityksissä, käännöksissä ja laadinnoissa asiantuntevasti ja viimeisimmät lainsäädännön vaatimukset huomioiden.  

Tarvitsetteko apua käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisessä? Ecobion REACH- ja kemikaaliasiantuntijat auttavat! 

Ota yhteyttä: