Home » Päästökauppa

Päästökauppa

Päästökauppa tarkoittaa Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmää, josta käytetään usein myös englanninkieliseen nimeen viittaavaa lyhennettä ETS (Emission Trading Scheme). Päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on vähentää EU:n teollisuus- ja energiantuotantolaitosten sekä Euroopan talousalueen sisäisen lentoliikenteen tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Päästökauppajärjestelmään kuuluvat alat ovat erittäin päästöintensiivisiä ja järjestelmä kattaakin yli 40 % koko EU:n kasvihuonekaasupäästöistä ja Suomessa hieman alle puolet kasvihuonekaasupäästöistä. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset ja yritykset ovat velvollisia kompensoimaan tuottamansa päästöt päästöoikeuksilla. 

Päästökauppa  – Miten järjestelmä toimii? 

Päästökaupan piiriin kuuluvien yritysten tulee hankkia päästöoikeuksia jokaista tuottamaansa hiilidioksiditonnia kohden. Yritysten päästöjä käsitellään siis tuotteena, jota voidaan kaupata ja jolla on kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvä hinta. 

Päästöoikeuksia on aina markkinoilla rajoitettu määrä, ja yritykset käyvät niistä keskenään kauppaa päästökaupassa. Osa oikeuksista myönnetään ilmaiseksi niin kutsutussa päästöoikeuksien ilmaisjaossa. Ilmaisjakoon oikeutettuja ovat vain tietyt toimialat, jotka on määritelty päästökauppadirektiivissä.

Päästöjen kokonaismäärään sovelletaan EU:n tasolla asetettua ylärajaa, joten EU päättää siitä kuinka paljon päästöjä kokonaisuudessaan saa syntyä, koska yritykset maksavat vain tuottamistaan päästöistä, kannustaa päästökauppa päästöjen vähentämiseen ja vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin investointiin   

Päästöoikeuden hinta

2010-luvun alun finanssikriisin aikana päästöoikeuksien hinta romahti, koska päästöoikeuksia oli markkinoilla liikaa. Päästökauppadirektiivi uusittiin vuonna 2018, jolloin otettiin käyttöön päästöoikeuksien määrää markkinoilla säätelevä markkinavakausmekanismi ja sovittiin markkinoilla olevien pääsoikeuksien määrän ripeämmästä laskusta. Korjausten seurauksena yhden hiilidioksiditonnin hinta on noussut viime vuosien aikana jo lähelle 100 euroa ja onnistunut vähentämään päästöjä aiheuttavien polttoaineiden käyttöä.

EU:n Päästökaupan valvonta Suomessa

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, joka on vuodesta 2021 vastannut pääasiassa kaikista päästökauppaan liittyvistä asioista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa lentoliikenteen päästökaupasta. 

Energiavirasto myöntää kaikille päästökauppaan kuuluville laitoksille päästöluvat ja hyväksyy päästöjen tarkkailusuunnitelmat. Lisäksi energiavirasto toimii Suomen huutokaupanpitäjänä eli vastaa Suomen päästöosuuden huutokauppaamisesta EU:n yhteisellä huutokauppapaikalla. Saksassa toimiva European Energy Exchange (EEX) vastaa huutokauppojen käytännön toteutuksesta koko EU-alueella. Energiavirasto vastaanottaa Suomelle huutokaupoista saadut tulot ja tulouttaa ne valtiolle.

Päästökauppakausi 

EU:n päästökauppa on jaettu noin 7 vuotta kestäviin kausiin. Tällä hetkellä on menossa päästökaupan neljäs kausi (2021-2030). Kuluvalle neljännellä kaudella EU:n tasolla asetettua päästöjen ylärajaa on laskettu kiihtyvästi. Aiemmin jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä on laskenut vuosittain 1,74 %, mutta kuluvalla kaudella kokonaismäärä laskee 2,2 % vuosittain. 

Päästölupa

Yrityksellä tulee olla päästölupa ja hyväksytty päästöjen tarkkailusuunnitelma, jos se kuuluu päästökauppalain (311/2011) mukaisesti päästökaupan piiriin. Päästökaupan piiriin kuuluvat muun muassa raudan ja teräksen tuotanto (tuotantokapasiteetti yli 2,5 t tunnissa), paperin ja kartongin valmistus (tuotantokapasiteetti yli 20 t päivässä) sekä polttoaineiden poltto laitoksissa (laitos yli 20 MW). Päästökauppalaki toimeenpanee EU:n päästökauppadirektiiviin (2003/87/EY). Yrityksen toiminnan muutokset on huomioitava päästöluvassa sekä tarkkailusuunnitelmassa.

Ecobio tukee yrityksiä päästölupien hakemisessa sekä muutosprosesseissa. Ecobio myös tarvittaessa laatii ja täydentää päästöjen tarkkailusuunnitelmia.

Lue lisää: Ecobion asiantuntijoiden avulla ympäristöraportointi on sujuvaa ja asianmukaista

Päästöoikeuksien ilmaisjako

Päästöoikeuksia voidaan jakaa maksutta päästökauppalaissa (311/2011) määritellyille toimialoille. Päästökauppalaki toimeenpanee EU:n päästökauppadirektiiviin (2003/87/EY).

Päästöoikeuksien ilmaisjakoa myönnetään meneillään olevalla neljännellä päästökauppakaudella (2021—2030) viideksi vuodeksi kerrallaan, ensin vuoteen 2025 asti. Ilmaisjaon hakemista ja myöntämistä koskevat EU:n laajuiset säännöt, jotka on kirjattu komission ilmaisjakoasetukseen (FAR, (EU) 2019/331). Ilmaisia päästöoikeuksia saavien yritysten tulee tarkkailla ilmaisjakoa varten tarvittavia tietoja tarkkailumenetelmäsuunnitelman (MMP) mukaisesti.

Jos yrityksen toimiala on altis hiilivuotoriskille, se voi saada ilmaisjakoa 100 % ilmaisjakosääntöjen perusteella laskettavasta määrästä. Muilla ilmaisjakoon oikeutetuilla toimialoilla ilmaisjaon määrä laskee neljännen päästökauppakauden loppupuolella alun 30 %:sta 0 %:iin.

Ecobio tukee yrityksiä ilmaisjaon hakemisessa, mahdollisissa muutostilanteissa sekä ilmaisjaon velvoittamassa vuosittaisessa tuotantotasoraportoinnissa.

Päästöselvitykset ja tuotantotasoraportointi

Päästökauppalain (311/2011) mukaisesti päästökaupan piiriin kuuluvan yrityksen tulee tarkkailla päästöjään tarkkailusuunnitelmassa ilmoittamansa mukaisesti ja raportoida edellisen kalenterivuoden päästönsä aina maaliskuun loppuun mennessä. Jos yritys saa ilmaisia päästöoikeuksia, tulee sen lisäksi toimittaa samassa aikataulussa todennettu tuotantotasoraportti Energiavirastolle.

Sekä päästöselvitys että ilmaisjaon tuotantotasoraportti on todennettava Energiaviraston hyväksymän todentajan toimesta ennen Energiavirastolle toimittamista.

Ecobio voi hallita yrityksen päästökaupparaportointia, ja keventää näin yrityksen resurssitarvetta erityisesti alkuvuodelta. Samaan yhteyteen on helppo yhdistää muutakin ympäristöraportointia, sillä tiedoissa on usein yhtymäkohtia.

Lue lisää: Ulkoistettuaan ympäristö- ja päästöraportoinnin Ecobiolle, Loiste tehostaa ydintoimintaansa

Päästökauppaan liittyvät erillisselvitykset

Päästökauppalainsäädännön soveltaminen on toisinaan haastavaa. Ecobio toteuttaa yrityksille päästökauppaselvityksiä aina yksittäisistä selvityskohteista laajempiin kokonaisuuksiin.

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, miten Ecobio voi auttaa sinua


  Ota yhteyttä

  Sanni Aumala

  Sähköpostilla: sanni.aumala@ecobio.fi

  Puhelimella: +358 20 756 2304 

  Tutustu myös muihin palveluihimme

  Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

  YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

  Tutkimuspalvelut