Home » Päästökauppa

Päästökauppa

Päästökauppa tarkoittaa Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmää, josta käytetään usein myös englanninkieliseen nimeen viittaavaa lyhennettä ETS (Emission Trading Scheme). Päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on vähentää EU:n teollisuus- ja energiantuotantolaitosten sekä Euroopan talousalueen sisäisen lentoliikenteen tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Vuodesta 2024 alkaen yleiseen päästökauppaan on sisällytetty myös meriliikenne, jätteenpoltto sekä soveltamisalaan kuuluvat päästöttömät laitokset.

Päästökauppajärjestelmään kuuluvat alat ovat erittäin päästöintensiivisiä ja järjestelmä kattaakin yli 40 % koko EU:n kasvihuonekaasupäästöistä,Suomessa hieman alle puolet kasvihuonekaasupäästöistä. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset ja yritykset ovat velvollisia kompensoimaan tuottamansa päästöt päästöoikeuksilla. 

Polttoaineen jakelun päästökauppa ETS2

ETS2 eli polttoaineen jakeluun kohdistuva päästökauppa pystytetään yleisen päästökauppajärjestelmän rinnalle vähentämään taakanjakosektorin päästöjä. Sen soveltamisala on fossiilisen polttoaineen jakelu tieliikenteeseen, rakennusten erillislämmitykseen ja muuhun energiantuotantoon, teollisuuteen ja muuhun rakentamiseen.

ETS2 on tarkoitus olla voimassa vuodesta 2027 alkaen, mutta raportointivelvoite koskee jo toimintavuoden 2024 päästöjä.

Päästökauppa – Miten järjestelmä toimii? 

Päästökaupan piiriin kuuluvien yritysten tulee hankkia päästöoikeuksia jokaista tuottamaansa hiilidioksiditonnia kohden. Yritysten päästöjä käsitellään siis tuotteena, jota voidaan kaupata ja jolla on kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvä hinta. 

Päästöoikeuksia on aina markkinoilla rajoitettu määrä, ja yritykset käyvät niistä keskenään kauppaa päästökaupassa. ETS2 päästöoikeudet eivät ole yhtenevät yleisen päästökaupan kanssa.

Osa yleisen päästökaupan oikeuksista myönnetään ilmaiseksi niin kutsutussa päästöoikeuksien ilmaisjaossa. Ilmaisjakoon oikeutettuja ovat vain tietyt toimialat, jotka on määritelty päästökauppadirektiivissä.

Päästöjen kokonaismäärään sovelletaan EU:n tasolla asetettua ylärajaa, joten EU päättää siitä kuinka paljon päästöjä kokonaisuudessaan saa syntyä. Koska yritykset maksavat vain tuottamistaan päästöistä, kannustaa päästökauppa päästöjen vähentämiseen ja vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin investointiin.

Päästöoikeuden hinta

2010-luvun alun finanssikriisin aikana päästöoikeuksien hinta romahti, koska päästöoikeuksia oli markkinoilla liikaa. Vuonna 2018 otettiin käyttöön päästöoikeuksien määrää markkinoilla säätelevä markkinavakausmekanismi, ja sovittiin markkinoilla olevien päästöoikeuksien määrän ripeämmästä laskusta. Korjausten seurauksena yhden hiilidioksiditonnin hinta on noussut viime vuosien aikana ajoittain jo lähelle 100 euroa, ja onnistunut vähentämään päästöjä aiheuttavien polttoaineiden käyttöä. Päästöoikeuksien hintaennusteet vuoteen 2030 saakka ennustavat noin 100-150 euron hintaa hiilidioksiditonnia kohden.

EU:n päästökaupan valvonta Suomessa

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, joka on vuodesta 2021 vastannut pääasiassa kaikista päästökauppaan liittyvistä asioista, ja ottaa haltuunsa viranomaistehtävät myös polttoaineen jakelun päästökauppaa koskien. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa lento- ja meriliikenteen päästökaupasta. 

Energiavirasto myöntää kaikille päästökauppaan kuuluville laitoksille päästöluvat ja hyväksyy päästöjen tarkkailusuunnitelmat. Lisäksi Energiavirasto toimii Suomen huutokaupanpitäjänä eli vastaa Suomen päästöosuuden huutokauppaamisesta EU:n yhteisellä huutokauppapaikalla. Saksassa toimiva European Energy Exchange (EEX) vastaa huutokauppojen käytännön toteutuksesta koko EU-alueella. Energiavirasto vastaanottaa Suomelle huutokaupoista saadut tulot ja tulouttaa ne valtiolle.

Päästökauppakausi 

EU:n yleinen päästökauppa on jaettu noin 7 vuotta kestäviin kausiin. Tällä hetkellä on menossa päästökaupan neljäs kausi (2021-2030). Kuluvalla neljännellä kaudella EU:n tasolla asetettua päästöjen ylärajaa on laskettu kiihtyvästi.

Päästölupa

Yrityksellä tulee olla päästölupa ja hyväksytty päästöjen tarkkailusuunnitelma, jos se kuuluu päästökauppalain mukaisesti päästökaupan piiriin. Päästökauppalaki toimeenpanee EU:n päästökauppadirektiiviin. Yrityksen toiminnan muutokset on huomioitava päästöluvassa sekä tarkkailusuunnitelmassa.

Ecobio tukee yrityksiä päästölupien hakemisessa sekä muutosprosesseissa, ja tarvittaessa laatii ja täydentää päästöjen tarkkailusuunnitelmia. 

Lue lisää: Ecobion asiantuntijoiden avulla ympäristöraportointi on sujuvaa ja asianmukaista

Päästöoikeuksien ilmaisjako

Päästöoikeuksia voidaan jakaa maksutta päästökauppalaissa määritellyille toimialoille. Päästökauppalaki toimeenpanee EU:n päästökauppadirektiiviin.

Päästöoikeuksien ilmaisjakoa myönnetään meneillään olevalla neljännellä päästökauppakaudella (2021—2030) viideksi vuodeksi kerrallaan. Vuosien 2026-2030 ilmaisjakoja haettiin keväällä 2024. Ilmaisjaon hakemista ja myöntämistä koskevat EU:n laajuiset säännöt, jotka on kirjattu komission ilmaisjakoasetukseen. Ilmaisia päästöoikeuksia saavien yritysten tulee tarkkailla ilmaisjakoa varten tarvittavia tietoja tarkkailumenetelmäsuunnitelman (MMP) mukaisesti.

Jos yrityksen toimiala on altis hiilivuotoriskille, se voi saada ilmaisjakoa 100 % ilmaisjakosääntöjen perusteella laskettavasta määrästä. Muilla ilmaisjakoon oikeutetuilla toimialoilla ilmaisjaon määrä laskee neljännen päästökauppakauden loppupuolella alun 30 %:sta 0 %:iin.

Ecobio tukee yrityksiä ilmaisjaon hakemisessa, mahdollisissa muutostilanteissa sekä ilmaisjaon velvoittamassa vuosittaisessa tuotantotasoraportoinnissa.

Päästöselvitykset ja tuotantotasoraportointi

Päästökauppalain mukaisesti päästökaupan piiriin kuuluvan yrityksen tulee tarkkailla päästöjään tarkkailusuunnitelmassa ilmoittamansa mukaisesti ja raportoida edellisen kalenterivuoden päästönsä todennettuina aina maaliskuun loppuun mennessä (ETS2: huhtikuun loppuun mennessä, alkaen keväällä 2025 – todennusvelvoite toimintavuoden 2025 tiedoille). Jos yritys saa ilmaisia päästöoikeuksia, tulee sen lisäksi toimittaa samassa aikataulussa todennettu tuotantotasoraportti Energiavirastolle.

Ecobio voi hallita yrityksen päästökaupparaportointia, ja keventää näin yrityksen resurssitarvetta erityisesti alkuvuodelta. Samaan yhteyteen on helppo yhdistää muutakin ympäristöraportointia, sillä tiedoissa on usein yhtymäkohtia.

Lue lisää: Ulkoistettuaan ympäristö- ja päästöraportoinnin Ecobiolle, Loiste tehostaa ydintoimintaansa

Päästökauppaan liittyvät erillisselvitykset

Päästökauppalainsäädännön soveltaminen on toisinaan haastavaa. Ecobio toteuttaa yrityksille päästökauppaselvityksiä aina yksittäisistä selvityskohteista laajempiin kokonaisuuksiin.

We help you balance business and nature.