Päästökauppa

Päästölupahakemukset 

Yrityksellä tulee olla päästölupa ja hyväksytty päästöjen tarkkailusuunnitelma, jos se kuuluu päästökauppalain (311/2011) mukaisesti päästökaupan piiriin. Päästökaupan piiriin kuuluvat muun muassa raudan ja teräksen tuotanto (tuotantokapasiteetti yli 2,5 t tunnissa), paperin ja kartongin valmistus (tuotantokapasiteetti yli 20 t päivässä) sekä polttoaineiden poltto laitoksissa (laitos yli 20 MW). Päästökauppalaki toimeenpanee EU:n päästökauppadirektiiviin (2003/87/EY). Yrityksen toiminnan muutokset on huomioitava päästöluvassa sekä tarkkailusuunnitelmassa. 

Ecobio tukee yrityksiä päästölupien hakemisessa sekä muutosprosesseissa. Ecobio myös tarvittaessa laatii ja täydentää päästöjen tarkkailusuunnitelmia. 

Päästöoikeuksien ilmaisjako 

Päästöoikeuksia voidaan jakaa maksutta päästökauppalaissa (311/2011) määritellyille toimialoille. Päästökauppalaki toimeenpanee EU:n päästökauppadirektiiviin (2003/87/EY). 

Päästöoikeuksien ilmaisjakoa myönnetään meneillään olevalla neljännellä päästökauppakaudella (2021—2030) viideksi vuodeksi kerrallaan, ensin vuoteen 2025 asti. Ilmaisjaon hakemista ja myöntämistä koskevat EU:n laajuiset säännöt, jotka on kirjattu komission ilmaisjakoasetukseen (FAR, (EU) 2019/331). Ilmaisia päästöoikeuksia saavien yritysten tulee tarkkailla ilmaisjakoa varten tarvittavia tietoja tarkkailumenetelmäsuunnitelman (MMP) mukaisesti. 

Jos yrityksen toimiala on altis hiilivuotoriskille, se voi saada ilmaisjakoa 100 % ilmaisjakosääntöjen perusteella laskettavasta määrästä. Muilla ilmaisjakoon oikeutetuilla toimialoilla ilmaisjaon määrä laskee neljännen päästökauppakauden loppupuolella alun 30 %:sta 0 %:iin. 

Ecobio tukee yrityksiä ilmaisjaon hakemisessa, mahdollisissa muutostilanteissa sekä ilmaisjaon velvoittamassa vuosittaisessa tuotantotasoraportoinnissa. 

Päästöselvitykset ja tuotantotasoraportointi 

Päästökauppalain (311/2011) mukaisesti päästökaupan piiriin kuuluvan yrityksen tulee tarkkailla päästöjään tarkkailusuunnitelmassa ilmoittamansa mukaisesti ja raportoida edellisen kalenterivuoden päästönsä aina maaliskuun loppuun mennessä. Jos yritys saa ilmaisia päästöoikeuksia, tulee sen lisäksi toimittaa samassa aikataulussa todennettu tuotantotasoraportti Energiavirastolle. 

Sekä päästöselvitys että ilmaisjaon tuotantotasoraportti on todennettava Energiaviraston hyväksymän todentajan toimesta ennen Energiavirastolle toimittamista. 

Ecobio voi hallita yrityksen päästökaupparaportointia, ja keventää näin yrityksen resurssitarvetta erityisesti alkuvuodelta. Samaan yhteyteen on helppo yhdistää muutakin ympäristöraportointia, sillä tiedoissa on usein yhtymäkohtia. 

Päästökauppaan liittyvät erillisselvitykset 

Päästökauppalainsäädännön soveltaminen on toisinaan haastavaa. Ecobio toteuttaa yrityksille päästökauppaselvityksiä aina yksittäisistä selvityskohteista laajempiin kokonaisuuksiin. 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut