Home » SVHC-aineet

SVHC-aineet

Erityistä huolta aiheuttavat aineet eli SVHC-aineet (Substances of Very High Concern) ovat haitallisia aineita, joita käytetään kemikaaleissa ja erilaisten esineiden ja tuotteiden valmistuksessa. Ne ovat ryhmä aineita, jotka on listattu EU:n kemikaaliviraston sivulla. 

SVHC-aineiden lista päivittyy kaksi kertaa vuodessa ja tällä hetkellä siinä on aineita tai aineryhmiä yli 200. SVHC-aineet ovat ehdolla luvanvaraisiksi. Niitä saa käyttää, mutta niiden käyttöön liittyy erilaisia velvoitteita ja lisäksi riskinä on, että ne saattavat muuttua luvanvaraisiksi.

Osa SVHC-aineista onkin luvanvaraisia ja niitä saa käyttää vain saatuaan luvan niiden käyttöön. Esimerkkejä SVHC-aineista on lyijy, ammoniumdikromaatti, propyleenioksidi, formamidi.

SVHC-aineiden ominaisuudet 

SVHC-aineet ovat hyvin haitallisia yhdisteitä, joiden käyttöä pyritään vähentämään. SVHC-aineiden listalle voi päätyä aineet tai aineryhmät, jotka ovat:

  • Syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä, eli CMR-aineet
  • hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä, eli PBT-aineet, tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä, eli vPvB-aineet
  • Tapauskohtaisesti esim. hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja hengitystieherkistäjät.

SVHC-aineiden velvoitteet yrityksille

SVHC-aineita saa käyttää kemikaalien ja esineiden valmistuksessa, mutta SVHC-aineet aiheuttavat yrityksille erilaisia velvollisuuksia. Yrityksille aiheutuvat velvoitteet voivat koskea SVHC-ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä. 

Jo hyvin pieni 0,1% pitoisuus kemikaalissa tai esineessä aiheuttaa erilaisia velvoitteita: 

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista (aineiden ja seosten toimittajat)
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämästä SVHC-aineista (esineiden tuottajat ja maahantuojat)
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi (esineiden toimittajat)
  • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita (esineiden toimittajat).
  • jatkokäyttäjien on huomioitava SVHC-aineet riskinarvioinneissaan ja otettava käyttöön toimenpiteet, joilla riskejä hallitaan, minimoidaan päästöt sekä ihmisten ja ympäristön altistuminen.

Velvoitteilla varmistetaan, että tieto haitallisista SVHC-aineista siirtyy toimitusketjussa eteenpäin aina loppukäyttäjille ja jätteenkäsittelyyn asti. Lisäksi varmistetaan, että niitä pystytään käyttämään turvallisesti ja ehkäistään ihmisten ja ympäristön altistuminen. Velvoitteilla pyritään myös kannustamaan yrityksiä korvaamaan näitä aineita vähemmän haitallisilla aineilla ja menetelmillä. 

SVHC-aineiden korvaaminen

SVHC-aineet on todettu erityisen haitallisiksi, ja siksi niihin liittyy paljon erilaisia velvoitteita. Tavoitteena on, että yritykset pyrkisivät korvaamaan nämä haitalliset kemikaalit toiminnassaan vähemmän haitallisilla kemikaaleilla tai menetelmillä.

Korvaamalla SVHC-aineet vähemmän haitallisilla kemikaaleilla tai menetelmillä, yritykset voivat saada säästöjä sääntelykuluissa ja vähentää työntekijöihin, tuotteita käyttäviin kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvaa riskiä. 

Ecobio auttaa SVHC aineiden tunnistamisessa seoksissa ja esineissä ja yrityksen velvoitteiden selvityksessä.

Voimme laatia käyttöturvallisuustiedotteen SVHC-aineista tai niitä sisältäville seoksille. Ecobion kemikaaliasiantuntijat auttavat haitallisten kemikaalien ja menetelmien riskinarvioinnissa. Voimme opastaa korvaavien kemikaalien ja menetelmien etsimisessä ja käyttöönotossa. 

We help you balance business and nature.

Ota yhteyttä

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Tutustu myös muihin palveluihimme

Yrityksen hiilijalanjälki

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut