Home » Luonnon monimuotoisuus yrityksille

Luonnon monimuotoisuus yrityksille

Luonnon monimuotoisuus (eli biodiversiteetti) on elinehto elämälle, taloudelle ja liiketoiminnalle. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan ekosysteemien välistä, lajien välistä ja lajien sisäistä kirjoa. Luontokadossa monimuotoinen luonto heikkenee ja yksipuolistuu ekosysteemi, laji ja/tai geenitasolla.

Yritysten luontovaikutusten hillintä on tärkeää niin monimuotoisen luonnon kuin liiketoimintaedellytysten turvaamisen kannalta. Kaikki liiketoiminta aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia luontoon suoraan omasta toiminnasta tai vähintään arvoketjun kautta. Jokainen yritystoiminta on myös vähintään epäsuorasti riippuvaista monimuotoisesta luonnosta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista.

Luontokadon hillintää edellytetään yrityksiltä enenevässä määrin myös lainsäädännössä

Yritysten luontovaikutuksia säännellään kansainvälisesti, EU:ssa ja Suomessa. Sääntely-ympäristö pohjaa vuonna 2022 päivitettyyn YK:n biodiversiteettisopimukseen, joka edellyttää suuria ja monikansallisia yrityksiä mittamaan ja raportoimaan arvoketjunsa luontovaikutukset, -riippuvuudet ja -riskit.

EU-tasolla yritysten aiheuttamaa luontokatoa hillitään muun muassa CSRD-kestävyysraportointidirektiivillä, ESRS-raportointistandardeilla ja CSDDD-yritysvastuudirektiivillä.

Suomessa yritysten luontovaikutusten hillintää ohjataan esimerkiksi vuonna 2023 päivitetyllä luonnonsuojelulailla.

Luontokadon hillintää kirittää myös vauhdilla kehittyvät kansainväliset viitekehykset, kuten SBTN ja TNFD.

Luontoriippuvuuksista ja liiketoimintariskeistä mahdollisuuksiin

Luontokato uhkaa merkittävästi elinympäristöämme ja muuttaa myös yritysten toimintaympäristöä. Muutos muokkaa yritysten strategioita ja liiketoimintamalleja ulottuen arvoketjuihin raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen hankinnasta asiakkaisiin ja loppukäyttöön.

Muutos luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden huomioimisella vastataan lisääntyneen sääntelyn lisäksi myös sidosryhmien kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin. Parhaassa tapauksessa voidaan löytää myös uusia, luonnon monimuotoisuuden huomioivia, liiketoimintamahdollisuuksia ja saavutetaan kilpailuetua.

Yrityksen toiminnan yhteydet luonnon monimuotoisuuteen ja luontokatoon liiketoiminnan arvonketjun eri vaiheissa on oleellista ymmärtää haitallisten luontovaikutusten vähentämiseksi, liiketoimintariskien välttämiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Ecobio – luonnon monimuotoisuuden asiantuntijakumppani

Ecobion luonnon monimuotoisuuden asiantuntijapalvelut on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat menestyä tulevaisuudessa hallitsemalla luontovaikutuksiaan ja -riskejään, kehittämällä liiketoimintaansa luonnon monimuotoisuutta huomioivaksi sekä täyttämällä asiakkaidensa, sijoittajiensa ja muiden tärkeiden sidosryhmiensä sekä lainsäädännön odotukset ja vaatimukset.

Yrityksen toimialasta, vaikutusalueesta, koosta ja lainsäädännön vaatimuksista riippuen lähestymistapa luonnon monimuotoisuuteen voi vaihdella olennaisuuden selvittämisestä luontojalanjäljen laskentaan ja strategian uudelleensuuntaamisesta taloudelliseen raportointiin.

Asiantuntijatyössään Ecobio käyttää YK:n, EU:n ja Suomen ohjeistoja sekä eri tarkoituksiin julkaistuja kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita ja suosituksia. Toteutustapa sisältää Ecobion asiantuntijoiden työn ja haluttaessa asiakkaan tiimityön vuorovaikutteisesti.

Ecobion luonnon monimuotoisuustiimi koostuu yritysten kestävän kehityksen asiantuntijoista, kuten ympäristö- ja luonnonvarataloustieteilijöistä, diplomi-insinööreistä, biologeista ja maantieteilijöistä, joilla on pitkä kokemus yritysten luonnon monimuotoisuustyöstä ja ympäristövaikutusten arvioinneista.

Ecobio tarjoaa sekä yritys- että toimipaikkakohtaisia luonnon monimuotoisuuspalveluja. Luonnon monimuotoisuuspalvelumme:

  • Luonnon monimuotoisuuskoulutus
  • Luonnon monimuotoisuusselvitys
  • Luonnon monimuotoisuustiekartta
  • Yrityksen luontojalanjäljen laskenta
  • SBTN, tieteeseen perustuvat luontotavoitteet
  • Ulkoistettu luonnon monimuotoisuusasiantuntija
  • Paikallisen luontojalanjäljen ja ekologisen kompensaation laskenta
  • Ekologisen kompensaation hyvityssuunnitelma
  • Ennallistamis- tai luonnonhoitosuunnitelma
  • BREEAM-ympäristövaikutusarviointi

We help you balance business and nature.