Home » Ympäristö- ja luontoselvitykset

Ympäristö– ja luontoselvitykset

Ympäristöselvityksiä tai luontoselvityksiä tehdään usein viranomaisen vaatimuksesta, mutta myös esim. suunniteltavien hankkeiden pohjatiedoksi. Selvitykset voivat olla osa YVA-menettelyä tai ympäristölupahakemusta. Joskus myös toiminnan päästöjen muuttuessa valvova viranomainen voi velvoittaa tekemään selvityksiä, joiden perusteella arvioidaan ympäristöluvan muuttamisen tarvetta.

Selvityksillä arvioidaan vaikutukset ympäristöön ja luontoarvoihin

Selvitykset voivat liittyä pohjavesiin, pintavesistöihin, maaperään, kasveihin ja eläimiin tai yleisesti alueen maankäyttöön. Erityisesti direktiivien ja asetusten nojalla suojeltujen lajien ja luontotyyppien esiintymisen selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida toiminnan vaikutuksia näihin lajeihin.  

Selvityksissä tutkitaan, minkälaisia ympäristöolosuhteita, maankäyttöä, herkkiä kohteita ja luontoarvoja toiminnan suunnitellulla tai toteutuneella vaikutusalueella on. Samalla usein arvioidaan toiminnan alustavat vaikutukset ympäristöön ja luontoarvoihin. Mikäli toiminnalla on suuri vaikutus esimerkiksi suojeltuun lajiin, luontotyyppiin tai Natura 2000 –alueen suojeluperusteisiin, joudutaan mahdollisesti soveltamaan keinoja vaikutusten ennaltaehkäisyyn. Selvitykset on syytä tehdä huolella, jotta hanke ei pysähdy myöhemmin löydettävän suojellun lajin takia.  

Ecobio laatii selvitykset tarkasti ja viranomaisten ohjeita noudattaen 

Ecobio käyttää selvityksissä mahdollisimman paljon avoimia tietolähteitä ja paikkatietoaineistoja, mutta tarvittaessa tekee myös maastotutkimuksia ja havainnoi alueen lajistoa. Turhia maastotutkimuksia pyritään välttämään selvittämällä kaikki alueella jo aikaisemmin tehdyt tutkimukset ja tietokannoista saatavilla olevat havainnot. 

Ecobio käyttää karttojen ja paikkatietoanalyysien laadinnassa ArcGIS Pro –ohjelmistoa, jonka avulla havainnot ja tutkimustulokset saadaan paikkatietomuotoon ja niiden esittäminen kartalla on helppoa. Ecobio laatii selvitykset tarkasti ja viranomaisten ohjeita noudattaen, jolloin selvitykset toimivat hyvänä pohjana suunnitellulle toiminnalle. Viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa käytävällä vuoropuhelulla varmistetaan, että selvitykset ovat riittäviä.  

REFERENSSIT 
  • Hangon kaupunki, pohjavesiselvitys  
  • Inkoon kunta, jätevesiputken ympäristöselvitys 
  • Useita ympäristöselvityksiä osana YVA-hankkeita 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut