Home » Kemikaali- ja työturvallisuus

Kemikaali– ja työturvallisuus

Kemikaalien suhdelukulaskenta

Kemikaalien suhdelukulaskennalla selvitetään, kuinka laajamittaista yrityksen kemikaalien varastointi ja käsittely on. Laskennassa huomioidaan kemikaalien vaaraluokitus ja varastomäärät. Toimintaan kohdistuu erilaisia vaatimuksia riippuen kemikaalien käsittelyn laajamittaisuudesta. Ecobion kemian asiantuntijoiden avulla suhdelukulaskenta tehdään tehokkaasti ja yritykselle selvitetään tarkasti, mitä velvoitteita sen toimintaan kohdistuu.

Tukes-lupahakemukset ja ilmoitukset pelastusviranomaiselle

Mikäli kemikaalien käsittely ja varastointi on suhdelukulaskennan perusteella vähäistä, toiminnasta täytyy tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoituksessa esitetään tiedot toiminnasta, kemikaalien käsittelystä, kemikaaleihin liittyvistä riskeistä sekä riskien hallinnan ja ennaltaehkäisyn keinoista. Pelastuslaitos vaatii usein ilmoituksen liitteeksi riskien arvioinnin kemikaaleista.

Tukes- eli kemikaaliturvallisuuslupa täytyy hakea, mikäli kemikaalin käsittely ja varastointi on suhdelukulaskennan perusteella laajamittaista. Lupahakemuksen sisältö on laajempi kuin ilmoituksessa ja Tukes vaatii usein tarkkoja tietoja prosessista, käytetyistä materiaaleista ja tekniikoista sekä arvion toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin myös onnettomuustilanteissa. Ecobion palveluun kuuluu lupahakemuksen laadinta, viranomaisneuvotteluissa avustaminen sekä mahdollisten lisäselvitysten laatiminen.

Toimintaperiaateasiakirjat ja turvallisuusselvitykset

Tukes-lupahakemuksen liitteeksi täytyy laatia joko toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys, mikäli suhdelukulaskenta ylittää em. rajat. Tällöin laitos määritellään suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi laitokseksi.

Toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys ovat dokumentteja, joissa kuvataan tarkasti mm. yrityksen turvallisuusjohtamiseen, riskeihin, ennaltaehkäisyyn, tiedotukseen ja muutosjohtamiseen liittyvät toimintatavat. Tukes on laatinut ohjeen kummankin dokumentin laatimiseen. Toiminnasta täytyy myös laatia erillinen tiedote lähialueen asukkaille. Näiden selvitysten laatiminen voi olla todella aikaa vievää, joten Ecobion kemian asiantuntijoiden avulla prosessi tehostuu ja dokumentit ovat vaatimustenmukaisia.

Kemikaalien kulkeutumismallinnus

Lupamenettelyn yhteydessä tai esim. valvontakäynnin seurauksena Tukes voi velvoittaa toiminnanharjoittajan laatimaan selvitys kemikaalin leviämisestä ilmassa onnettomuustilanteessa. Paras keino tällaisen selvityksen laatimiseen on kemikaalin kulkeutumismallinnus. Mallinnuksessa kemikaalivuodolle määritetään altistumisvyöhykkeet, jotka toimivat pohjatietona, kun ennaltaehkäiseviä toimia tai tiedotusta lähialueen asukkaille suunnitellaan.

Ecobio käyttää mallinnuksissa Yhdysvaltojen ympäristöviranomaisen kehittämää Aloha-mallinnusohjelmaa. Altistusvyöhykkeet visualisoidaan kartalle ja mallinnuksesta laaditaan Tukesille raportti, jossa esitetään arvioinnin kannalta keskeiset muuttujat. Mallinnuksen avulla toiminnanharjoittaja varmistaa oikeat toimet onnettomuustilanteessa.