Home » Energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Energia- ja kohdekatselmukset ja energiasuunnitelmat

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesti suurilla yrityksillä on velvoite suorittaa neljän vuoden välein energiakatselmus, jossa tarkastellaan konsernin tai yrityksen kaikkien energiankäyttökohteiden energiankulutusprofiilia ja tunnistetaan kustannustehokkaita energiansäästökohteita. Energiakatselmusten väleissä on suoritettava yrityksen toiminnasta riippuvainen määrä kohdekatselmuksia, joissa pureudutaan tarkemmin yksittäisten toimipaikkojen energiatehokkuuteen.  

 

Vaikka katselmusvelvoite on säädetty laissa, se jättää yritykselle paljon liikkumavaraa katselmusten kohdistamisessa ja sisällössä. Energiatehokkuustarkastelut voivat tuoda suuriakin säästöjä, ja ne toimivat hyvänä pohjana myös hiilijalanjälkilaskennalle. Ecobio toteuttaa ja tukee suurten yritysten energia- ja kohdekatselmuksia, mahdollistaen suurimman mahdollisen hyödyn katselmustoiminnasta. Voit tiedustella meiltä myös mahdollisuutta katselmoida itse toteutetut energiatehokkuustarkastelut.

Energiakatselmoinnista voi vapautua sertifioidulla energianhallintajärjestelmällä (ISO 50 001), sertifioidulla ympäristöjärjestelmällä ja sertifioidulla energiatehokkuusjärjestelmällä (ISO 14 001 ja ETJ+), tai liittymällä energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja ottamalla käyttöön ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmän (sertifioimaton riittää). Ecobio auttaa myös näiden järjestelmien käyttöönotossa, koulutuksissa ja sisäisissä auditoinneissa.

Ympäristölupaprosessin yhteydessä viranomainen voi edellyttää toiminnanharjoittajaa laatimaan energiasuunnitelman, jossa esitetään keinot energiatehokkuuden parantamiseksi laitoksella. Vaatimus koskee pääasiassa EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisia laitoksia. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan direktiivilaitoksilta edellytetään (74 §) energian käytön tehokkuuden parantamista, joten ympäristöviranomainen voi määrätä näistä asioista lupapäätöksessä. Näistäkin määräyksistä voi vapautua, jos toiminnanharjoittaja on liittynyt energiatehokkuussopimukseen tai vastaavaan järjestelyyn.