Home » Kiertotalous ja jätehuolto

Kiertotalous ja jätehuolto

Jätestatuksen päättyminen (ei enää jätettä, EEJ) ja sivutuotestatus

Teollisessa toiminnassa syntyy lopputuotteen lisäksi usein sivutuotteita ja jätteitä. Tietty materiaali voi saada sivutuotestatuksen ympäristöluvassa, jolloin sitä voidaan hyödyntää esim. raaka-aineena toisessa teollisessa prosessissa, eikä sitä koske jätelainsäädäntö. Myös jätteen jätestatus voi päättyä (ei enää jätettä, EEJ – aikaisemmin end-of-waste, EoW), jolloin kyseinen materiaali lakkaa olemasta jätettä ja siirtyy tuotelainsäädännön piiriin. Kun materiaalilla on sivutuote- tai EEJ-status, sen hyötykäyttö on usein helpompaa, koska käyttäjä ei tarvitse lupaa jätteenkäsittelyyn.

Sivutuote- ja EEJ-statuksen voi saada ympäristölupapäätöksessä, tai ELY-keskuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen erillisellä lausunnolla. Materiaali saa halutun statuksen, jos se täyttää kriteerit. Ne voivat olla tulkinnanvaraisia, joten hyvällä lupahakemuksella varmistat halutun statuksen materiaalille. Ecobio avustaa laatimaan vaatimukset täyttävän lupahakemuksen materiaalin statuksen vaihtamiseksi.

Jätteensiirtoluvat

Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin tarvitaan jätteensiirtolupa, jonka Suomessa myöntää Suomen ympäristökeskus SYKE. Luvalla varmistetaan, että jätekuljetus tehdään asianmukaisesti ja jäte toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen laitokseen. Poikkeuksena ovat ns. vihreiden jätteiden siirrot, joihin ei tarvitse lupamenettelyä, sillä niiden siirroista ei todennäköisesti aiheudu riskiä ympäristölle. Vihreitä jätteitä ovat esim. metalliromu ja jätepaperi.

Ecobio auttaa jätesiirtoluvan hakemisessa ja prosessiin liittyvissä kysymyksissä. Lupaprosessi sisältää kommunikaatiota useiden maiden viranomaisten kanssa ja tiedot syötetään jätesiirtojen käsittelyyn tarkoitettuun tietokantaan. Ecobion avulla prosessi sujuu ongelmitta ja aikataulussa.

Kierrätyksen ja hyötykäytön selvitykset

Ecobio auttaa teollisuusyrityksiä tehostamaan toimintaansa kehittämällä yrityksen kierrätystä ja hyötykäyttöä. Jätteiden ja materiaalin kierrätys ja hyötykäyttö parantavat resurssien käyttöä. Ecobion asiantuntijat auttavat asettamaan tavoitteita jätteiden kierrätykselle ja hyötykäytölle, sekä määrittämään toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Ecobion avulla myös jäteraportointi viranomaiselle tai sidosryhmille sujuu vaivattomasti.    

Kiertotalouden erillisselvitykset ja vaikutusarvioinnit

Kiertotalous on yksi keino päästä vastuulliseen yritystoimintaan. Kiertotalouden avulla yritykset pystyvät myös muuttamaan menovirrat (esim. jätehuolto) tulovirroiksi (jätteen tuotteistus), joten kiertotalous voi tehostaa yrityksen taloutta. Ecobio tarjoaa päätösten tueksi erilaisia kiertotalouden mahdollisuuksiin liittyviä selvityksiä ja vaikutusarviointeja. Ecobiolla on laaja osaaminen kiertotaloudesta, joten myös siihen liittyvät koulutukset tai työpajat kuuluvat palveluvalikoimaan.  

Jätehuoltosuunnitelmat

Jätehuoltosuunnitelmalla yritys varmistaa, että se on toteuttanut riittävät toimenpiteet syntyvien jätteiden keräykselle ja varastoinnille. Suunnitelman avulla voidaan tehostaa eri jätejakeiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Satamien jätehuoltosuunnitelmalle tulee velvoite merenkulun ympäristönsuojelulaista (1672/2009), jonka mukaan satamilla täytyy olla viranomaisen hyväksymä jätehuoltosuunnitelma. Siinä täytyy esittää mm. miten satama on järjestänyt jätehuollon aluksille. Ecobio on laatinut useita satamien jätehuoltosuunnitelmia tai niiden päivityksiä, joten meidän kautta toiminnanharjoittaja saa varmasti viranomaiselta hyväksynnän suunnitelmalle.