Home » Ajankohtaiset palvelut

Ajankohtaiset palvelut

Me Ecobiolla autamme teitä yhdistämään kestävän kehityksen tavoitteet liiketoimintanne menestykseen. Olemme asiantuntijoita ajankohtaisista kestävän kehityksen aiheissa ja voimme auttaa teitä muun muassa CSRD-raportointiin, EU-taksonomiaan, SCIP-tietokantaan, biodiversiteettiin ja hiilijalanjäljen laskentaan liittyen.

Alta löydät päivittyvän listan ajankohtaisista palveluistamme. Asiantuntijoidemme avustuksella käännätte kestävän kehityksen ajankohtaiset haasteet kassavirraksi luontoa kunnioittaen.

TUTUSTU AJANKOHTAISIIN PALVELUIHIMME:

Kestävyysraportointi

Kestävyysraportointi

Miksi:

EU:n kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) asettaa vuodesta 2024 alkaen yrityksille lakisääteisiä velvoitteita vastuullisuuteen ja kestävään toimintaan liittyvien seikkojen raportoimiselle. Kestävyysraportointia koskevan sääntelyn tavoitteena on tehdä yritysten vastuullisuustoimista avoimempaa ja raportoitavista tiedoista vertailukelpoisempaa.

Yrityksen toiminnan, vaikutusten ja riskien kannalta olennaiset ESG-tiedot, eli ympäristöä (E – environment), sosiaalista vastuuta (S – social) ja hallintotapaa (G – governance) koskevat tiedot julkaistaan EU:n uusien raportointistandardien mukaisesti kestävyysraportissa osana toimintakertomusta.

Vuosittaisessa kestävyysraportissa kuvataan kestävyysaiheisiin liittyen strategiaa, liiketoimintaa, johdon osaamista ja osallistumista, käytäntöjä ja prosesseja, tavoitteita ja indikaattorit (KPI). Kaksinkertaisen olennaisuuden periaatteen (double materiality) mukaisesti raportoidaan yrityksen vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä kestävyystekijöiden vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista yritykselle.

Luotettavan tiedon varmistamiseksi kestävyysraporttien tieto tulee jatkossa varmentaa riippumattoman tarkastajan toimesta.

Kenelle:

Suomessa CSRD-velvoitteet koskevat ainakin 700 yritystä ja Euroopassa yli 50 000 yritystä. Lakisääteinen raportointivelvollisuus koskee aluksi yli 500 henkilöä työllistäviä pörssilistattuja yrityksiä, joiden on julkaistava kestävyysraporttinsa vuoden 2024 toimintakertomuksen osana. Vuodesta 2025 lähtien CSRD-velvoitteiden piiriin kuuluvat kaikki suuret yritykset, jotka täyttävät 2/3 seuraavista edellytyksistä: yli 250 työntekijää, vähintään 40 M€ liikevaihto, vähintään 20 M€ tase.

Mukaan tulevat myös pienemmät yritykset vaiheittain. Pienempienkin yritysten kannattaa tiedostaa jo varhaisessa vaiheessa uusien raportointivelvoitteiden vaatimukset, sillä toimitusketjujen kautta sääntelyn velvoitteet ulottuvat myös niihin, jotka eivät vielä ole suoraan lakisääteisten raportointivelvoitteiden piirissä.

Ota yhteyttä kestävyysraportointiin liittyen:

Ota yhteyttä kestävyysraportointiin liittyen:

EU-Taksonomia

EU-taksonomia

EU-taksonomia on kestävän taloudellisen toiminnan luokittelujärjestelmä, jonka pääasiallisena tavoitteena on suunnata investointeja ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.

Käytännössä taksonomia on EU:n vastuullisuustyökalu, jonka avulla yritykset voivat suunnitella ja suunnata toimintaansa kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin toimiin.

EU-taksonomian ilmastoa ja ympäristöä koskevaa arviointikriteeristöä kehitetään ja uudistetaan edelleen. Taksonomian luokittelujärjestelmän ja raportoinnin vaatimukset koskevat jatkossa yhä suurempaa osaa eurooppalaisista yrityksistä, kun kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee sovellettavaksi ja samalla korvaa NFRD:n velvoitteet.

Kenelle: 

EU:n taksonomia-asetusta sovelletaan rahoitusmarkkinatoimijoiden lisäksi suuriin yrityksiin, jotka julkaisevat vuosittain NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) mukaisesti muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen osana vuosikertomustaan.

EU-taksonomiaa kehitetään jatkuvasti ja luokittelujärjestelmän ja raportoinnin vaatimukset tulee koskemaan suurinta osaa muita yrityksiä, kun kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee sovellettavaksi ja samalla korvaa NFRD:n velvoitteet.

Lue lisää: EU-taksonomia pähkinänkuoressa. 

Ota yhteyttä EU-taksonomiaan liittyen:

 

Science-based Targets Ilmasto ja Luonto

Science-based Targets Ilmasto ja Luonto

Miksi: Kansainvälinen ScienceBased Targets -aloitteen tarkoituksena on edistää ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttaen yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat ja riittävän kunnianhimoiset tavoitteet omalle toiminnalleen.

SBT-aloite asettaa yrityksille selkeät toimenpidelinjaukset kasvihuonekaasupäästöjen tavoitteelliseen vähentämiseen yrityksen liiketoiminnassa. Nämä toimenpiteet auttavat ehkäisemään ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia sekä tukevat ilmastoystävällisen liiketoiminnan kasvua.

SBT-aloitteeseen liittyminen edellyttää yritykseltä aloitteeseen sitoutumista, yrityksen hiilijalanjäljen laskemista GHG-protokollan mukaisesti sekä uskottavien ja kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden asettamista.

Science-based targets for Nature on Science Based Targets -verkoston (SBTN) julkaisema uusi aloite, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelemista yksityisellä sektorilla auttaen yrityksiä tunnistamaan ja vähentämään luontoon kohdistuvia vaikutuksia tavoitteellisesti.

Kenelle: Sinulle, joka haluat viedä edistää ja optimoida yrityksesi ilmasto- ja luontotekoja.

Ota yhteyttä SBT-asioihin liittyen:

 

Ilmastoskenaariot ja -riskit

Ilmastoskenaariot ja -riskit

Miksi: llmastoskenaario, -riskien ja haavoittuvuuksien arviointeja edellytetään yrityksiltä yhä enenevässä määrin lainsäädännössä. Niitä vaaditaan muun muassa asteittain voimaantulevassa EU Taksonomia-asetuksessa ja tulevassa kestävän kehityksen raportoinnin vaatimuksissa (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive).

Kenelle: sinulle, joka haluat valmistautua tulevaisuuteen ajoissa, kehittää liiketoimintaansa menestykseen ja täyttää asiakkaidensa, sijoittajiensa ja muiden tärkeiden sidosryhmiensä sekä lainsäädännön vaatimukset.

Lisäksi autamme kuntia ja kaupunkeja tulevaisuuteen suuntautuvissa ilmastoarvioinneissa ja ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnittelussa.

Ota yhteyttä ilmastoskenaarioihin liittyen:

Biodiversiteetti

Biodiversiteetti

Miksi: Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän kirjoa niin lajien runsautena, lajien perimän monimuotoisuutena kuin lajien elinympäristöjenkin moninaisuutena. Mitä monipuolisempi elinympäristömme on, sitä kestävämpi se on myös luonnonmullistuksia ja ihmisen aiheuttamia häiriöitä vastaan. Tähän mennessä biodiversiteetti on kuitenkin köyhtynyt hälyttävällä vauhdilla ympäri maailmaa etenkin voimakkaan talouskasvun takia. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vähentää myös ihmisten hyvinvointia, sillä se esimerkiksi huonontaa ruokaomavaraisuutta ja lisää terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä. 

Kenelle: Niin yrityksillä kuin yksilöilläkin on velvollisuus muuttaa toimintaansa ilmastoystävällisempään suuntaan. Yrityksillä on usein yksilöitä enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja siten yritykset voivat toimia merkittävinä ilmastokriisin ratkaisijoina. 

Ota yhteyttä biodiversiteettiin liittyen:

 

YVA

YVA

Miksi: YVA-laissa (252/2017) säädetään, milloin hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä. ELY-keskus voi edellyttää YVA-menettelyä myös yksittäistapauksissa erillisellä päätöksellä. YVA:n tarpeen arvio kannattaa isompien hankkeiden kohdalla aina tehdä ennen ympäristölupahakemusta, jotta YVA:n tarve on tiedossa. Tietyt hankkeet, kuten kemianteollisuuden laitokset, biotuotetehtaat tai tuulivoimapuistot vaativat aina YVA-menettelyä.  

YVA toimii myös suunnittelun tukena, sillä sen avulla voidaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia ja toteuttaa hanke vastuullisemmin. Osana YVA-menettelyä tehdään usein luontoselvityksiä ja pidetään asukastyöpajoja, joissa lähialueen asukkaat pääsevät osallistumaan hankkeen toteutukseen. Hyvin laadittu YVA edistää hankkeen toteutumista.  

Kenelle: Sinulle, joka vastaat yrityksesi hankkeista ja ympäristövaikutusten hallinnasta. 

Ota yhteyttä YVA:an liittyen: 

 

Kemikaalien korvaaminen

Kemikaalien korvaaminen

Miksi: Kemikaalien käyttäjät yrityksissä ja erilaisia tuotteita käyttävät kuluttajat altistuvat erilaisille kemikaaleille ja myös ympäristöön päätyy erilaisia kemikaaleja. Haitalliset kemikaalit voivat vaarantaa ihmisen terveyden ja olla vaarallisia ympäristölle. Kemikaalilainsäädäntö asettaa erilaisia rajoituksia haitallisimmille kemikaaleille. Rajoitus voi olla kielto käytölle, aineen pitoisuutta saatetaan rajoittaa tai käytön jatkaminen saattaa edellyttää erilaisten monimutkaistenkin velvoitteiden hoitamista. Tieto kemikaaleista ja niiden haitallisuudesta lisääntyy koko ajan ja uusia ainerajoituksia annetaan sen myötä. Tämä vaatii yrityksiltä jatkuvaa seurantaa. Uudet rajoitukset aiheuttavat yrityksille tarpeen korvata aineita tuotteissaan ja prosesseissaan. 

Kenelle: Ainerajoitusten ja niiden vaikutusten seuraaminen on kaikkien  kemikaaleja ja esineitä valmistavien sekä kemikaaleja käyttävien yritysten velvollisuus. Yritysten on tunnettava tuotteensa ja tarvittaessa ryhdyttävä kemikaalin korvaaminen.    

Ota yhteyttä kemikaalien korvaamiseen liittyen: