Home » Kravefterlevnad på verksamhetsstället

Kravefterlevnad på verksamhetsstället

Vi tar smidigt hand om tillstånd och andra myndighetsärenden med hänsyn till olika intressegrupper, genom att agera utifrån kundens intresse. Bekanta dig med våra mångsidiga tjänster och kontakta våra experter. Vi diskuterar gärna mera!

Nyttan för kunderna

Kraven uppfylls
De skadliga verkningarna minskar – produktiviteten ökar
Nöjda intressegrupper – bättre rykte

BEKANTA DIG MED VÅRA TJÄNSTER

Miljö

Miljötillstånd

 • Bedömning av behovet av miljötillstånd
 • Miljötillstånd, förhandlingar med myndigheter samt bemötanden och överklagande av beslut
 • Registreringar hos miljömyndigheter
 • Statusrapporter och bedömningar av risken för förorening av mark
 • Bedömningar av naturvärdens betydelsefullhet
 • Utredningar om bästa tillgängliga teknik (BAT)
 • Bedömning av miljörisker och beredskapsplaner
 • Planer för uppföljning av miljötillstånd
 • Årsrapporter om planen för uppföljning till myndigheten
 • Verkställighet och vidareutredning av tillstånd

Vattentillstånd

 • Tillstånd och bemötanden enligt vattenlagen
 • Bedömningar av konsekvenser för vattendrag
 • Skötsel- och iståndsättningsplaner för vattendrag
 • Muddringsplaner och sedimentbehandlingsplaner
 • Dagvattensutredningar
 • Planering av kontrollprogram
 • Belastningskalkyler

Planläggning

 • Miljöutredningar för projektplaner
 • Uppgörande av kartor och analyser av geografisk information

Miljökonsekvensbedömningar (MKB)

 • Program för miljökonsekvensbedömningar
 • Redogörelser för miljökonsekvensbedömningar
 • Växelverkan och information
 • Invånarenkäter och dialog
 • Sociala konsekvensanalyser (SVA)
 • Projektledning

Miljömodelleringar och -undersökningar

 • Spridningsmodeller för lukter med den s.k. luktpanelmetoden
 • Bullermodelleringar och bullerbekämpningsplaner
 • Komplettering av bullermodelleringar med trafikräkning
 • Spridningsmodeller för kemikalieutsläpp

Säkerhet

Kemikaliesäkerhet

 • Uppgörande av kemikalieförteckningar
 • Beräkningar av relationstal för utredning av omfattningen av industriell hantering och upplagring av kemikalier
 • Tillståndsansökningar för omfattande industriell hantering och upplagring av kemikalier
 • Verksamhetsprincipdokument och säkerhetsutredningar för omfattande industriell hantering eller upplagring av kemikalier
 • Anmälningar om småskalig industriell hantering och upplagring av kemikalier
 • Kemikalieriskbedömningar på arbetsplatser
 • Jämförelse av exponeringsscenarier och anvisningar
 • Säkerhetsbedömning av nya kemikalier på arbetsplatsen
 • Säkerhetsrådgivartjänster för kemikalietransporter

Arbetssäkerhet

 • Räddningsplaner
 • Riskbedömningar inom arbetssäkerheten
 • Arbetarskyddsauditeringar
 • Arbetssäkerhetsutbildningar
 • ATEX-explosionsskyddsdokument

Energi och klimat

 • Bedömning av åtgärderna för energieffektivitet
 • Energibesiktningar (Motiva-behörighet)
 • Kolbalansmodelleringar och effektberäkning
 • Mål för minskning av växthusgasutsläpp enligt Science-Based Target-initiativet
 • Företagsspecifik översyn av klimateffekter och andra utredningar
 • Företagets klimatprogram
 • Upprättande av utsläppstillstånd och rapportering till myndigheten
 • Rådgivnings- och beräkningstjänster i utsläppsminskningsprojekt enligt klimatavtalet (JI och CDM)
 • Effektbedömningar inom EU:s utsläppshandel och hantering av risken vid omställning till koldioxidbegränsad ekonomi

Cirkulär ekonomi och avfallshantering

 • Materialsyner (Motiva-behörighet)
 • Bedömning av materialeffektivitet
 • Materialflödesanalys
 • Särutredningar av materialeffektivitet
 • Utredningar av återvinning och utnyttjande av avfall
 • End-of-waste-utredningar och begäranden om utlåtanden
 • Separata utredningar och effektbedömningar inom cirkulär ekonomi
 • Planering av återvinning och avfallshantering vid källan

Fastigheter och miljö

 • Rådgivning om miljöklassificering av fastigheter enlig LEED (LEED=Leadership in Energy and Environmental Design)
 • Rådgivning om miljöklassificering av fastigheter enligt BREEAM (BREEAM=Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
 • Rådgivning och ansökningar om utsläppsklassificering av byggprodukter (M1)
 • Energibesiktning (Motiva-behörighet)
 • Materialeffektivitetssyn (Motiva-behörighet)

Projekt som Ecobio genomfört

Miljötillstånd

 • Fingrid Reservkraft, Flera miljötillståndsansökningar för kraftverk
 • Helsingfors hamn och Hangö hamn, rapportering av årsuppföljning av miljötillstånd och anmälan till miljödatasystemet
 • Nurmijärven Sähkö, miljöriskbedömning
 • Arizona Chemical Oy, statusrapport

Vattentillstånd

 • Trafikverket, tillståndsärenden för Raumo södra farled

Miljökonsekvensbedömning

 • Vapo Oy, flera miljökonsekvensbedömningar för torvproduktion
 • Hangö hamn Ab och Trafikverket, miljökonsekvensbedömning för Koverhar hamn
 • Ekokem Oy, miljökonsekvensbedömning (MKB) och miljötillstånd för industriavfallscentralen i Mäntyluoto
 • Kotkan satama Oy, miljökonsekvensbedömning av utbyggnaden av Mussalo hamn

Miljömodelleringar och -undersökningar

 • Kuusakoski Oy, trafik- och bullerutredning vid avfallshanteringsanläggningen i Rajavuori i Heinola
 • Nammo Vihtavuori, spridningsmodellering för kemikalier

Kemikaliesäkerhet

 • Sulzer Pumps Oy, beräkning av relationstal
 • Vantaco Oy, uppgörande av verksamhetsprincipdokument

Energi och klimat

 • Prysmian Oy, energibesiktning
 • Orkla Oy, energibesiktning

Cirkulär ekonomi och avfallshantering

 • Tracegrow Oy, utredning av undantag från registreringsskyldighet inom cirkulär ekonomi (EoW)
 • Rautaruukki Abp, Tavastehusfabriken, avfallsinventering och planering av avfallshantering vid stålproduktfabrik
 • Metsä-Serla Abp Paper and Board, avfallsinventering och utredningar om utnyttjande av avfall vid pappersfabrik
 • SOK Kiinteistötoiminnot Oy, planering av avfallshantering vid varuhus
 • Senaatti-kiinteistöt Oy, planering av avfallshantering för en del av fastighetsbeståndet

Ta kontakt

Masi Mailammi

Per e-post: masi.mailammi@ecobio.fi

Per telefon: +358 (0)20 756 2300

Vi utför också uppgifter som kräver behörigheter

 • Materialsyneförrättare (Motiva)
 • Behörighet som ansvarsperson för energibesiktning (Energimyndigheten)
 • RTS EPD Verifierare (Rakennustietosäätiö RTS)
 • Säkerhetsrådgivare SRG (Trafi)

Bekanta dig även med våra andra tjänster

Ledningskonsultering, strategi och rapportering

Kemikalier och produktsäkerhet

Forskningstjänster