Toimipaikoille vaatimustenmukaisuutta

Hoidamme sujuvasti luvat ja muut viranomaisasiat asiakkaan etu edellä eri sidosryhmiä kuunnellen. Tutustu monipuolisiin ympäristö- ja toimipaikkapalveluihimme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Keskustelemme mielellämme lisää!

Asiakashyödyt

Vaatimukset täyttyvät
Haitalliset vaikutukset vähenevät – tuottavuus paranee
Tyytyväiset sidosryhmät – parempi maine

 

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Ympäristö

Turvallisuus

Energia ja ilmasto

Kiertotalous ja jätehuolto

Kiinteistöt ja ympäristö

Ecobion toteuttamia hankkeita

 

Ympäristö

Ympäristöluvat

Moni toiminta vaatii ympäristölupaa. Ympäristölupavelvollisuus aiheuttaa usein hakijan toimintaan epävarmuutta. Toiminnan kannalta on tärkeätä, millaiset lupaehdot viranomainen antaa. Asiantuntijamme varmistavat suotuisat olosuhteet toiminnallenne laatimalla ympäristölupa-asiakirjoja ja tukemalla viranomaisneuvotteluissa, ehtojen saavuttamiseksi. 

 • Ympäristöluvanvaraisuuden arvioinnit
 • Ympäristöluvat, viranomaisneuvottelut sekä vastineet ja valitukset päätöksistä
 • Ympäristöviranomaiselle tehtävät rekisteröinnit
 • Perustilaselvitykset ja maaperän pilaantumisriskin arvioinnit
 • Luontoarvojen merkittävyyden arvioinnit
 • Parhaan mahdollisen tekniikan (BAT) päätelmien selvitykset
 • Ympäristöriskinarvioinnit ja varautumissuunnitelmat
 • Ympäristöluvan tarkkailusuunnitelmat
 • Tarkkailusuunnitelman vuosiraportoinnit viranomaiselle
 • Lupien toimeenpanot ja jatkoselvitykset

Vesiluvat

 • Vesilainmukaiset luvat ja vastineet
 • Vesistövaikutusarviot
 • Vesistöjen hoito- ja kunnostussuunnitelmat
 • Ruoppaussuunnitelmat ja sedimenttien käsittelysuunnitelmat
 • Hulevesiselvitykset
 • Tarkkailuohjelmien suunnittelu
 • Kuormituslaskelmat

Kaavoitus

 • Hankekaavojen ympäristöselvitykset
 • Karttojen laadinta ja paikkatietoanalyysit

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Suunnitteletko tärkeää hanketta, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia? Jo hankkeen valmisteluvaiheessa on toteutettava ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Menettely saattaa kasata yllätyksiä ja epävarmuutta hankkeen toteutukselle. Asiantuntijamme varmistavat, että hankkeenne ympäristövaikutusten arviointi sujuu mutkattomasti.  

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelmat
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostukset
 • Vuorovaikutus ja tiedotus
 • Asukaskyselyt ja vuoropuhelu
 • Sosiaalisten vaikutusten arvioinnit (SVA)
 • Projektien johtaminen.

Ecobion asiakasprojektille myönnettiin vuoden Hyvä YVA -palkinto 2020.

Ympäristömallinnukset ja -tutkimukset

 • Hajuhaitan leviämismallinnukset ns. hajupaneelimenetelmällä
 • Melumallinnukset ja meluntorjuntasuunnitelmat
 • Melumallinnusten täydentäminen liikennelaskennalla
 • Kemikaalipäästöjen leviämismallit.

Turvallisuus

Kaipaatteko asiantuntemusta ja systemaattisuutta kemikaali- ja työturvallisuusriskien hallintaan? Työllistääkö kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn suhdelukulaskenta? Painavatko kemikaalien lakivaatimukset päälle? Kemikaali- ja turvallisuusasiantuntijamme auttavat hallitsemaan kemikaali- ja työturvallisuuden haasteet.  

Kemikaaliturvallisuus

 • Kemikaaliluetteloiden laadinta
 • Suhdelukulaskennat kemikaalien teolliseen käsittelyn ja varastoinnin laajuuden selvittämiseksi
 • Kemikaalien laajamittaisen teolliseen käsittelyn ja varastoinnin lupahakemukset
 • Kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn tai varastoinnin toimintaperiaateasiakirjat ja turvallisuusselvitykset
 • Ilmoitukset kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
 • Työpaikan kemikaaliriskinarvioinnit
 • Altistumisskenaarioiden vertailu ja ohjeistus
 • Työpaikan uuden kemikaalin turvallisuusarviointi
 • Kemikaalikuljetusten turvallisuusneuvontantajapalvelut

Työturvallisuus

 • Pelastussuunnitelmat
 • Työturvallisuuden riskinarviot
 • Työturvallisuusauditoinnit
 • Työturvallisuuskoulutukset
 • ATEX-räjähdyssuojausasiakirjat

Energia ja ilmasto

Energiatehokkuus & Energiakatselmus

Energiatehokkuuden lisääminen on yksi kustannustehokkaimpia keinoja vähentää päästöjä. Lisäksi energiatehokkuuslain mukainen energiakatselmus on monelle yritykselle pakollinen.

Energiakatselmuksessa selvitetään organisaation energian tuotanto, käyttö, prosessit ja talteenotto järjestelmällisesti sekä tunnistetaan kohteet, joissa energiatehokkuutta voidaan parantaa. Katselmus kattaa myös uusiutuvan energian tuotannon. Asiantuntijoillamme on energiakatselmuksen tekemiseen vaadittava pätevyys. Lisätietoja

 • Energiatehokkuustoimenpiteiden arviointi
 • Energiakatselmukset (Motivan pätevyys)

Ilmastonmuutos

Oletteko sitoutuneita ilmastonmuutoksen torjumisen tavoitteisiin tai haluaisitteko olla? Tiedättekö, miten paljon kasvihuonekaasuja syntyy toiminnastanne tai miten paljon toimintanne sitoo päästöjä?  Energia- ja ilmastotiimimme auttaa teitä luomaan edellytykset vähäpäästöiselle ja hiilineutraalille kannattavalle toiminnalle.

  • Hiilitasemallinnukset ja vaikutuslaskenta
  • Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki 
  • Science-Based Target-aloitteen mukaiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet
  • Yrityskohtainen ilmastonmuutoksen vaikutuskatselmus ja muut selvitykset
  • Yrityskohtainen ilmasto-ohjelma
  • Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointimallit
  • Päästölupien laadinta ja raportointi viranomaiselle
  • Neuvonta- ja laskentapalvelut ilmastosopimuksen mukaisissa päästöjen vähentämishankkeissa (JI ja CDM)
  • EU:n päästökaupan vaikutusarvioinnit ja hiilidioksidirajoitettuun talouteen siirtymisen riskin hallinta

Kiertotalous ja jätehuolto

Kiertotalous on resurssitehokkaan talouden malli, jossa materiaalit ja arvo säilyvät talouden piirissä mahdollisimman pitkään ja niitä hyödynnetään tehokkaasti. Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienillä materiaalipanoksilla. Näin haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää elinkaaren aikana. Materiaalitehokkuus on tärkeässä roolissa kiertotaloudessa.

 • Kierrätyksen ja hyötykäytön selvitykset
 • End-of-waste -selvitykset ja lausuntopyynnöt
 • Kiertotalouden erillisselvitykset ja vaikutusarvioinnit
 • Syntypaikkojen kierrätyksen ja jätehuollon suunnittelu

Materiaalitehokkuuskatselmukset 

Materiaalitehokkuuskatselmuksella selvitetään järjestelmällisesti organisaation materiaalien käyttö, prosessit ja syntyvät jätteet sekä tunnistetaan kohteet, joissa materiaalitehokkuutta voidaan parantaa.  Katselmus kattaa tuotteiden elinkaaren ja ympäristövaikutukset. Ecobion asiantuntijoilla on materiaalikatselmuksiin vaadittava pätevyys. Lisätietoja

 • Materiaalitehokkuuden arviointi
 • Materiaalivirta-analyysi
 • Materiaalitehokkuuden erillisselvitykset

Kiinteistöt ja ympäristö

Kiinteistöille ja rakennustuotteille on tarjolla useita keinoja parantaa, todistaa ja näyttää ympäristötehokkuuden tasoa kuten kiinteistöjen ympäristöluokitukset, katselmukset ja käytännön parannustoimet.  Monipuolinen asiantuntijatiimimme auttaa kiinteistöjä hallitsemaan haasteet ja näyttämään tulokset. Asiantuntijamme suunnittelevat myös kiinteistöille toimivia jätehuollon ratkaisuja tavoitteenaan, että kiinteistö vähentää jätemääriä ja -kustannuksia sekä lisää jätehuollon toimivuutta. 

 • Kiinteistöjen ympäristöluokitusneuvonta BREEAM:in mukaisesti (BREEAM=Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
 • Kiinteistöjen ympäristöluokitusneuvonta LEED:in mukaisesti (LEED=Leadership in Energy and Environmental Design)
 • Rakennustuotteiden päästöluokitusten (M1) neuvonta ja hakemukset
 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteet (RTS EPD)
 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden varmentaminen
 • Ympäristövastuinen arviointi (EDD)
 • Maaperäselvitykset
 • Kiinteistöjen jätehuollon suunnittelu

Ecobion toteuttamia hankkeita

Ympäristöluvat

 • Tracegrow Oy, lannoitetehtaan ympäristölupahakemus, perustilaselvitys ja BAT-selvitys
 • Kromatek Oy, pintakäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus, perustilaselvitys ja BAT-selvitys
 • Eurajoen Romu Oy, ympäristölupahakemus, perustilaselvitys ja BAT-selvitys
 • Arizona Chemical Oy, ympäristölupahakemus, perustilaselvitys ja BAT-selvitys
 • Kotkan kaupunki, louhinnan ympäristölupahakemus
 • Helsingin Satama Oy, Hangon Satama Oy ja Naantalin Satama Oy, ympäristöluvan vuositarkkailun raportointi ja ilmoitus ympäristötietojärjestelmään

Vesiluvat

 • Kotkan kaupunki, pengersillan vesilupahakemus
 • Hangon Satama Oy, useita satamatoimintaan liittyviä vesilupahakemuksia
 • Porin Satama Oy, laiturin rakentamisen vesilupahakemus
 • Liikennevirasto, Rauman eteläisen väylän lupa-asiat

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 • Tracegrow Oy, lannoitetehtaan YVA-menettely
 • Kotkan kaupunki, louhinta-alueen YVA-menettely
 • Kuusakoski Oy, akkuterminaalin YVA-menettely
 • Eurajoen Romu Oy, jätteenkäsittelylaitoksen YVA-menettely
 • Vapo Oy, useita turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointeja
 • Hangon Satama Oy, Koverharin sataman YVA-menettely
 • Ekokem Oy, Mäntyluodon teollisuusjätekeskuksen YVA-menettely
 • Kotkan Satama Oy, Mussalon sataman laajennuksen YVA-menettely

Ympäristömallinnukset ja -tutkimukset

 • Kuusakoski Oy, Heinolan Rajavuoren jätteenkäsittelylaitoksen liikenne- ja meluselvitys
 • Nammo Vihtavuori Oy, useita kemikaalien leviämismallinnuksia
 • Ekokem Oy, teollisuusjätekeskuksen melumallinnus
 • Bodycote Oy, kemikaalin leviämismallinnus

Kemikaaliturvallisuus

 • Sulzer Pumps Oy, suhdelukulaskenta
 • Vantaco Oy, toimintaperiaateasiakirjan laadinta
 • Tracegrow Oy, suhdelukulaskenta ja toimintaperiaateasiakirjan laadinta
 • Euroports Rauma Oy, turvallisuusselvityksen laadinta
 • Okmetic Oy, kemikaalien riskinarviointi ja kemikaalilupahakemus
 • Aurajoki Oy, turvallisuusselvityksen laadinta

Ympäristöriskit ja varautuminen

 • Kraton Chemical Oy, kemikaalitehtaan ympäristöriskien arviointi ja varautumissuunnitelma
 • Vantaan Energia Oy, ympäristöriskien arviointi ja varautumissuunnitelma
 • Fortum Power and Heat Oy, kahden voimalaitoksen ympäristöriskien arviointi
 • Huntsman P&A Finland Oy, ympäristöriskien arviointi ja varautumissuunnitelma
 • Porin kupariteollisuuspuisto, varautumissuunnitelma

Energia ja ilmasto

 • Prysmian Oy, energiakatselmus
 • Orkla Oy, energiakatselmus

Kiertotalous ja jätehuolto

 • Tracegrow Oy, kiertotalouden hyödyntämispoikkeusselvitys (EoW)
 • Rautaruukki Oyj, Hämeenlinnan tehdas, terästuotetehtaan jäteinventaario ja jätehuollon suunnittelu
 • Metsä-Serla Oyj Paper and Board, paperitehtaan jäteinventaario ja hyötykäyttöselvitykset
 • SOK Kiinteistötoiminnot Oy, tavaratalon jätehuollon suunnittelu
 • Senaatti-kiinteistöt Oy, jätehuollon suunnittelu osalle kiinteistökantaa

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Teemme myös pätevyyksiä vaativat tehtävät

 • Materiaalikatselmoija (Motiva)
 • Energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyys (Energiavirasto)
 • RTS EPD Verifioija (Rakennustietosäätiö RTS)
 • Turvallisuusneuvonantaja TNA (Trafi).

Tutustu myös muihin palveluihimme

Johdon konsultointi, strategia ja raportointi

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

Tutkimuspalvelut