Home » Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

Nanomateriaalit kemikaalit laboratorio tutkija

Europeiska kommissionen godkände den 14:e tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Den inkluderar också klassificeringen av titandioxid som en kategori 2 inhalationskarcinogen. Ämnet är cancerframkallande vid inandning av pulver med en koncentration större än 1% och partikelstorlek ≤ 10 μm av titandioxid.

Etiketten på ämnet kommer att kräva en H351-varningsfras och ett hälsovarningspiktogram. För blandningar krävs EUH211 eller EUH212. Om förändringen godkänns av det Europeiska parlamentet och ministerrådet förväntas förordningen offentliggöras i början av 2020 och träda i kraft 18 månader efter det att den har offentliggjorts. Förändringen kommer att ha en stor inverkan på industrin, eftersom titandioxid används i stor utsträckning bland annat i målning, färger, plast, papper och beläggningar, inklusive i konsumentprodukter.

Europaparlamentet och rådet har två månader på sig att väcka invändningar mot offentliggörandet av förordningen. Om förordningen fortsätter utan invändningar träder ändringarna i bilaga VI i CLP i kraft inom 18 månader efter det att förordningen har offentliggjorts.

Behöver du hjälp med att övervaka dina kemiska skyldigheter eller genomföra klassificeringsändringar? Våra experter hjälper dig!

Ta kontakt: info@ecobio.fi

Läs mer om våra tjänster

Bekanta dig även med vår Ecobio Manager tjänst för smidig uppföljning av lagar och förordningar relaterade till hållbar utveckling och kemikaliehantering.