Home » Lag register

Kategori: Lag register

Nya kommande taxonomirelaterade lagändringar har publicerats i Sverige

Nya kommande taxonomirelaterade lagändringar har publicerats i Sverige

EU:s taxonomiförordning för hållbar verksamhet är redan i kraft, men utvecklas konstant. Med hjälp av Ecobios digitala lösning går det smidigt att följa med ändringarna i EU:s taxonomi samt uppfylla kraven.

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som fastställer kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Syftet är att erbjuda ett gemensamt språk och en tydlig definition av vad ”hållbarhet” innebär för att styra investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter.

Svenska regeringens proposition 2021/22:11 föreslår lagstiftningsåtgärder med anledning till EU:s gröna taxonomiförordning. Lagförändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Detta är samma tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.

Nya förslagen innebär ändringar för fondförvaltare

Regeringens proposition innebär att upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla. Fondförvaltare ska även betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EU-förordningen.

Det införs ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En upplysningsbestämmelse införs i lagen om värdepappersmarknaden om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser för den som tillhandahåller portföljförvaltning. Upplysningsbestämmelser införs i årsredovisningslagen om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla.

Förslagen i propositionen behandlar inte frågan om vad som är miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

En digital tjänst för företagens hållbarhetshantering

Med hjälp av Ecobio Manager kan företaget kontinuerligt hålla koll på den aktuella lagstiftningen inom EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter samt bedöma efterlevnaden. Vår digitala tjänst innehåller alltid de nyaste uppdaterade samlingarna inom EU:s taxonomiförordning och tillhörande lagstiftningen både inom EU och nationellt. Vår digitala lösning är ett smidigt verktyg för lagefterlevnadsbedömning. Våra experter kan hjälpa med klassificering och rapportering inom hållbar finansiering. I vårt webbinarium ”Comply With the EU Taxonomy Regulation” går vi igenom EU:s taxonomiförordning samt presenterar en lösning på hur företag kan uppfylla de nya klassificerings- och rapporteringskraven. Läs mera om webbinariet och ladda ner det här.

Utöver våra tjänster inom EU:s taxonomiförordning erbjuder Ecobio Manager ett smidigt och enkelt sätt att leda företagets hållbarhet. Vi är en ny generations affärspartner som hjälper till att digitalisera hållbarhetsarbetet. Vår SaaS-tjänst innehåller funktioner för hantering av hållbarhet, kemikalier samt säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper företag att säkerställa kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt. Läs mer om vår digitala lösning och kontakta oss här.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hållbar utveckling. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet. Läs mera om våra konsulteringstjänster här.


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Referens: Regeringskansliet

Kemikaliehanteringens digitala framtid

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektivare kemikaliehantering

Framtidens utmaningar inom kemikaliehantering skapar ett behov för en digital lösning. Ecobio har skapat 10 steg för en effektivare kemikaliehantering som varje kemikalieaktör har nytta av.

För att få bedriva verksamhet, skall företag uppfylla sina lagstadgade kemikaliekrav. Kraven förändras kontinuerligt och det kommer ständigt nya. Kraven är relaterade till verksamheten, produkter och tjänster.Krav från ledningssystem så som till exempel ISO 14001, 45001 och 9001, måste företagen vara medvetna om. Företagen bör följa med förändringar i de författningar som gäller den egna verksamheten samt dokumentera efterlevnaden av dessa. Beroende på marknaden kan bristande efterlevnad leda till stora kostnader.

Det kan vara väldigt jobbigt och även svårt att hantera kemikaliekraven. Med hjälp av Ecobios digitala tjänst Ecobio Manager kan företag kontinuerligt och enkelt utvärdera efterlevnaden och se hela organisationens resultat i en överskådlig vy. Tjänsten skräddarsys för enskilda företag och håller ansvarspersoner uppdaterade om publicerade och kommande lagändringar. Med hjälp av efterlevnadsfunktionen uppfylls behändigt kraven relaterade till ISO 14001-, ISO 45001 och ISO 9001-standarderna om uppföljningen av EHS-lagar samt efterlevnadsbedömningen. Du kan läsa mer om Ecobio Manager här.

Hur ser framtidens utmaningar gällande kemikaliehanteringen ut och vilka är dess nya digitala lösningar?

Förra hösten publicerade EU sin kemikaliestrategi, vilket ger EU:s kemikaliepolitik samt alla som jobbar med kemikalier en bild av hur framtiden ser ut. Kemikaliestrategin är även en viktig del av planen för återhämtningen efter corona-pandemin. Målsättningen för kemikaliestrategin är att kemikalier och produkter tillverkas på ett sätt som maximerar deras nytta för samhället samtidigt som skadorna minimeras. Kemikaliestrategin är en del av den europeiska gröna given (European Green Deal) och tanken är att främja EU:s industri som en global pionjär inom säker produktion och användning av hållbara kemikalier.

Praktiska följderna av kemikaliestrategin är ett ännu större krav på kemikaliehantering. Mängden begränsade ämnen kommer att öka exponentiellt samtidigt som behovet att spåra dem genom hela livscykeln tilltar. När användningen av kemikaliehanteringssystem ökar, behöver också datasäkerheten vara på hög nivå.

Ecobio följer aktivt med kemikalielagstiftningen och hur kraven utvecklar sig, för att därefter utveckla tjänsten enligt dem. Även i framtiden satsar Ecobio på olika intelligenta lösningar, speciellt sådana som bygger på automationer och artificiell intelligens. Ifall du vill bekanta dig med den digitala lösningen för kemikaliehantering kan du kontakta oss här och boka en gratis genomgång och demo presentation.

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

Undrar du hur kemikalielagstiftningens ramverk i EU och nationellt är uppbyggt samt vilken roll ert företag har enligt REACH-förordningen? Är du intresserad av vilka kemikaliekrav som gäller ert företag och de 10 stegen för en effektivare kemikaliehantering som varje kemikalieaktör bör veta? Vår lättlästa gratis kemikalieguide hjälper företag och ansvarspersoner att känna igen de mest centrala kemikaliekraven för en kemikalieaktör och hur man effektivt kan uppfylla dem. Du kan ladda ner guiden här!

Utöver våra tjänster inom kemikaliehantering erbjuder Ecobio Manager ett smidigt och enkelt sätt att leda företagets hållbarhet. Vi är en ny generations affärspartner för att hjälpa digitalisera hållbarhetshanteringen. Vår SaaS-tjänst innehåller funktioner för hantering av hållbarhet, kravuppföljning samt säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper företag att säkra kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt. Läs mer om vår digitala lösning och kontakta oss här.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hållbar utveckling. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet. Läs mera om våra konsulteringstjänster här.


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbar verksamhet?

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbar verksamhet?

EU:s taxonomi för hållbar verksamhet är redan i kraft, men utvecklas konstant. Med hjälp av Ecobios digitala lösning går det smidigt att följa med ändringarna i EU:s taxonomi samt uppfylla kraven.

EU:s taxonomi är ett lagligt klassificeringssystem som fastställer en lista över miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Syftet är att erbjuda ett gemensamt språk och en tydlig definition av vad ”hållbarhet” innebär för att styra investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. 

Taxonomiförordningen som trädde i kraft den 12 juli 2020 fastställer ramen för EU:s taxonomi genom fyra övergripande villkor som den ekonomiska verksamheten måste uppfylla för att kvalificera sig som miljömässigt hållbar. Förordningen är EU:s verktyg för att planera övergången till en koldioxidsnål, motståndskraftig och resurseffektiv ekonomi. 

Taxonomiförordningen kräver handling från företagen 

Förutom klassificeringen av verksamheter kräver EU: s taxonomiförordning att företag ska följa med ändringarna i lagstiftningen och även bevisa att ändringarna följs. Taxonomiförordningen är redan i kraft, men kommer att utvecklas vidare under de kommande åren. Lagstiftningen bakom principen om att undvika betydande skador (”do-no-significant-harm”) samt lagstiftningen bakom sociala ansvaret utvecklas fortfarande. 

Taxonomiförordningen påverkar finansiella marknadsaktörer, EU-länder samt stora företag som måste lämna en icke-finansiell rapport enligt direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD, direktiv 2014/95/2014). På grund av att lagstiftningen konstant utvecklas bör företag hålla koll på förändringarna och kontinuerligt övervaka efterlevnaden av dem. Ecobio Manager erbjuder företagen en digital lösning (SaaS) för att övervaka efterlevnaden av EU:s taxonomiförordning i verksamheten. 

En digital tjänst för företagens hållbarhetshantering 

Med hjälp av Ecobio Manager kan företaget kontinuerligt hålla koll på den aktuella lagstiftningen inom EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter samt bedöma efterlevnaden. Vår digitala tjänst innehåller alltid de nyaste uppdaterade samlingarna inom EU:s taxonomiförordning och tillhörande lagstiftningen både inom EU och nationellt. Vår digitala lösning är ett smidigt verktyg för efterlevnadsbedömning. Våra experter kan hjälpa med klassificering och rapportering inom hållbar finansiering. I vårt webbinarium ”New in Sustainable Finance – How to Apply EU’s Taxonomy Regulation and Reporting Requirements” går vi igenom EU:s taxonomiförordning samt presenterar en lösning på hur företag kan uppfylla de nya klassificerings- och rapporteringskraven. Läs mera om webbinariet och ladda ner det här. 

Utöver våra tjänster inom EU:s taxonomiförordning erbjuder Ecobio Manager ett smidigt och enkelt sätt att leda företagets hållbarhet. Vi är en ny generations affärspartner för att hjälpa digitalisera hållbarhetshantering. Vår SaaS-tjänst innehåller funktioner för hantering av hållbarhet, kemikalier samt säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper företag att säkra kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt. Läs mer om vår digitala lösning och kontakta oss här. 

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hållbar utveckling. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet. Läs mera om våra konsulteringstjänster här.


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

ECHA lade ämnen till SHVC-kandidatlistan i januari 2021

ECHA har lagt till två ämnen på SHCV-kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grund av deras reproduktionstoxiska egenskaper. Det finns härmed 211 ämnen på kandidatlistan. Om en vara eller kemikalieblandning innehåller mer än 0,1 vikt-% av ett ämne på kandidatlistan är leverantören skyldig att informera kunderna och konsumenterna i leveranskedjan så att varan eller kemikalieblandningen kan användas på ett säkert sätt. Från och med 5.1.2021 måste dessutom alla som levererar varor som innehåller över 0,1% av ämnen på kandidatförteckningen anmäla dessa varor till SCIP-databasen hos ECHA enligt reglerna i EU:s avfallsdirektiv.

Ämnena som lagts är: Bis(2-(2-metoxietoxi)etyl)eter och Dioktyltenndilaurat, stannan, dioctyl-, bis- (coco-acyloxi) -derivat, och andra stannan-, dioctyl-, bis- (fettacyloxi-) derivat. vari C12 är det dominerande kolantalet för den fettiga acyloxidelen.

Ämnena används i bläck- och tonerprodukter och vid tillverkning av plast och gummidäck. Det första ämnet, bis(2-(2-metoxietoxi)etyl) eter, fungerar som ett lösningsmedel och extraheringsmedel, och den ena delen av det andra ämnet (dioktyltenndilaurat) används som tillsatsämne vid tillverkning av plast och gummidäck. Ämnet som dioktyltenndilaurat tillhör har inte registrerats som en ämnesgrupp enligt REACH men dioktyltenndilaurat är registrerat som ämne.

Ämnen som ECHA lade till kan ha allvarliga effekter på människors hälsa och miljön

Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnena på kandidatlistan är också kända som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och är kandidater för listan över ämnen som kräver tillstånd. När ett ämne har lagts till på listan över ämnen som kräver tillstånd måste industrin ansöka om tillstånd att fortsätta använda ämnet efter det utgångsdatum som anges i listan. (ECHA)

Nya ämnen läggs regelbundet till på kandidatlistan och därmed bör företag som importerar, producerar, säljer eller använder dessa ämnen eller blandningar eller artiklar som innehåller dem (komponenter, material) följa med listan. Det lönar sig att börja leta efter möjliga ersättande ämnen redan nu.

Behöver ni hjälp med kemikaliehantering?

Våra erfarna experter hjälper er uppfylla kemikaliekraven. Vår Ecobio Manager – tjänst lättar även er kemikaliehantering! Kontakta oss gärna!

Kontaktuppgifter: info@ecobio.fi


Text: Evelina Bäck

Bild: Shutterstock

Referens: ECHA

Så uppfyller du SCIP-kraven

SCIP

Anmälningstiden till SCIP-databasen för SVHC-ämnen i varor närmar sig i nästa januari. Se våra 6 tips för efterlevnad av SCIP-kraven.

Europeiska unionens kemikalieförordning (REACH) ställer krav på tillverkare och EU-importörer av varor. Företag måste senast 5.1.2021 rapportera till Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) SCIP-databas varor som innehåller ämnen som ger anledning till särskild oro, så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). SCIP-Kraven ger upphov till en databas där de som hanterar avfall kan hitta uppgifter om ämnenas kemiska faroegenskaper och om hur de kan återvinnas. Databasen är också avsedd för konsumenter som söker information om farliga ämnen i varor.

Har ditt företag skyldighet att göra anmälningar till SCIP-databasen?

SVHC-ämnen i företagets egna produkter ger upphov till anmälan. Ämnena kan komma från delleveranser eller från tillverkning av en egen produkt. Gränsvärde för anmälan är 0,1 viktprocent. Man bör beakta både egna produkter och delleverantörers uppgifter då man tar reda på vilka skyldigheter som gäller. För att uppfylla kraven och lämna information till databasen krävs det uppgifter på ämnesnivå på varor så att man kan utvärdera om skyldigheten gäller varans tillverkare eller delleverantör.

Hur hanterar du SCIP-kraven? Följ dessa steg:

 1. Börja med det väsentliga. Börja med att betrakta produkter, leverantörer och varor som är väsentliga när det gäller kraven. Koncentrera ditt arbete på relevanta varor utan att glömma att skyldigheterna kan gälla en större helhet.
 2. Ta reda på dina SCIP-krav. Ta reda på SCIP-anmälningar som gäller ditt företag och på vilka föremål och av vilka anledningar de ska göras. Importerar ditt företag någon vara? Samla tillgänglig information, utvärdera vilka uppgifter som saknas och gör en helhetsbedömning. Gör en riskutvärdering, om det saknas mycket information.
 3. Samla leverantöruppgifter. Kontakta dina leverantörer för att få information om varor som dina produkter består av. Sortera till EU-leverantörer och andra leverantörer utanför EU. Fundera på vad du behöver och be om det från leverantörer: försäkringar om överensstämmelse, identifieringsuppgifter för varor till SCIP-databasen, uppgifter för anmälan och förändringar till avtalstexter. Be din EU-leverantör att spara sina uppgifter i SCIP-databasen. Använd effektiva sätt att kommunicera med leverantörer.
 4. Förbered anmälan. Samla och bearbeta material för anmälningen (SCIP notification)
 5. Skicka in anmälan innan anmälningstiden går ut och skicka SCIP-databasidentifieringsuppgifter och/eller försäkringar om överensstämmelse till dina egna kunder
 6. Uppdatera uppgifter på varor som du anmält till SCIP-databasen då SVHC-listorna och varornas beståndsdelar ändras. Underhåll regelbunden interaktion mellan dig och dina delleverantörer och kunder.

Hur använder man SCIP-databasen?

Kemikaliemyndighetens SCIP-databas kommer att vara en bred och omfattande databas för varor som företag med fördel borde nyttja maximalt i sina verksamheter. Uppgifterna uppdateras även till databasen och kemikaliemyndigheten kontrollerar kvaliteten. Med hjälp av databasen behöver du inte göra dubbelarbete genom att samtidigt använda flera olika system för att samla data.

Behöver du hjälp av en expert? Funderar du på mjukvaror som lösning? Ecobios REACH-kunniga kemister och ingenjörer hjälper ditt företag att uppfylla SCIP-kraven. Vår Ecobio Manager -tjänst erbjuder hjälp till datahantering när det gäller leverantörer och ämnen i varor i leveranskedjan.

Frågor? Ta kontakt! 

Kontakt:

info@ecobio.fi


Pia Talja, ledande konsult, Ecobio Oy

Översättning: Laura Montin, Ecobio Oy

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

Har ert företag verksamhet i de nordiska länderna? Vet du vilka aktuella kemikaliehanteringskrav som riktas till er verksamhet? Känner du till EU:s senaste och kommande krav (t.ex. REACH , CLP och SCIP) och de nordiska ländernas nationella krav? Nyfiken på att lära sig mer? Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium!

Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

I vårt webbinarium sammanfattar vår kemikaliespecialist Evelina Bäck företagens kemikaliekrav i de nordiska länderna. Dessutom berättar Patrik Salminen om hur du smidigt kan uppfylla kraven och hantera dem i hela företaget med hjälp av Ecobio Manager SaaS-tjänsten. I webbinariet behandlas aktuella förändringar såsom framtida anmälningar till EU:s giftinformationscenter (PCN) och ECHA:s SCIP-databas, samt skyldigheter i allmänhet såsom REACH och CLP, begränsade ämnen och nationell lagstiftning i Sverige, Finland och Norge.

Under webbinariet har du också möjlighet att ställa andra frågor relaterade till kemikaliehanteringskrav. Webbinariet riktar sig till företag som hanterar, importerar eller säljer kemikalier i de nordiska länderna.

När? 9.11. kl. 13:30-14:30, UTC+2, svensk tid.

Var? På webben

Hur? Kostnadsfritt. Du får en länk då du anmäler dig! 

Amäl dig här

VÄLKOMMEN!

Mer om oss: www.ecobio.fi/sv/

Mer om Ecobio Manager kemikaliehanteringstjänsten: https://www.ecobiomanager.com/sv/

Minimera risker på arbetsplatsen under Covid-19 pandemin

covid-19 risker på arbetsplatsen

Känner du till de risker som orsakas av covid-19? Har ditt företag en plan för riskhantering?

Vår gemensamma utmaning är att få arbetet att rulla på under coronaviruset, covid-19. En trygg arbetsplats är inte en självklarhet. Många arbetar i förhållanden där de utsätts för smittorisker åtminstone i viss mån. De som inte jobbar på distans utsätts för risker att bli smittade av coronaviruset antingen på vägen till eller på arbetsplatsen. Coronaviruset väcker naturligt många frågor i arbetsgemenskapen, vilket kräver tydliga svar och trygga lösningar från företaget. Genom att känna igen de risker som epidemin förorsakar och systematiskt hantera dem, kan du bygga förtroende i arbetsgemenskapen och säkerställa fungerande affärsverksamhets även i osäkra tider.

Hur säkerställer jag kontinuitet i affärsverksamheten?

För att kunna säkerställa en fortsatt lönsam affärsverksamhet är det viktigt att veta vad ditt företag inte har råd att förlora. Att känna igen och bevara resurser och funktioner som är kritiska för verksamheten är avgörande för att företaget skall kunna undvika fatala förluster i krissituationer. De kritiska resurserna kan delas in i sex grupper: arbetstagare, utrymmen, de viktigaste funktionerna, lager och specialutrustning, IT-resurser och de viktigaste tredje parterna såsom investerare, underleverantörer och samarbetsparter. Att känna igen och skydda de kritiska resurserna hjälper dig att minska riskerna.

Att lägga upp en krishanteringsstrategi och stärka funktionsfärdigheten är en väsentlig del av affärsverksamhets kontinuitet under osäkra omständigheter. Ecobio Manager molntjänsten erbjuder ett lättanvänt och effektivt sätt att bibehålla funktionsfärdighet med verktyg för riskhantering och utvärdering av lagefterlevnad. Verktyget kan anpassas för företagets behov och storlek.

Att känna igen risker hjälper dig att förstå hur utsatt ditt företag är inför epidemins faror. Framför allt mindre företag har begränsat med tid och resurser som bör användas effektivt.

Säkerställ en trygg arbetsplats under covid-19 med hjälp av Ecobio Managers riskhanteringsverktyg

Vi vill hjälpa företag att upprätthålla lönsam, ansvarsfull och säker affärsverksamhet där arbetstagarnas hälsa är en prioritet. Därför erbjuder vi en avgiftsfri testperiod på tre månader för Ecobio Manager covid-19 riskhanteringsverktyg.

Ecobio Manager molntjänsten erbjuder en lösning som utnyttjar industrins förfaranden för att hantera risker för coronaviruset, men även för att hantera andra risker så som miljö-, arbetssäkerhets-, kemikalie-, brand- och räddningsrisker. Tjänsten innehåller identifiering och riskutvärdering av bakterie- och virusfaror samt hanteringsplan. Du kan även följa aktuella lagar och anvisningar från myndigheter som gäller covid-19. Du kan spara din organisations råd och andra viktiga riktlinjer i tjänsten. Du kan även utvärdera er verksamhets lagefterlevnad när det gäller lagar och anvisningar från myndigheter eller ert företag. Tjänsten hjälper er att hållas uppdaterade i den föränderliga situationen.

Covid-19 paketet innehåller följande tjänster:

 • Identifiering, riskbedömning och riskhantering av covid-19 faror som molntjänst
 • Utbildningen ”Känn igen och hantera covid-19 risker”

Om du vill ha en mer omfattande tjänst för att hantera lagar och författningar gällande covid-19 kan du utöka riskhanteringstjänsten med följande tjänster:

 • Uppföljning av aktuella covid-19 författningar
 • Uppföljning av aktuella covid-19 anvisningar från myndigheter
 • Möjlighet att spara och hantera aktuella egna anvisningar
 • Verktyg för utvärdering av lagefterlevnad

*Efter tre månaders testperiod fortsätter tjänsten med möjlighet till uppsägning

Skicka uppgifter på ditt företag och påbörja den 3 månader avgiftsfria prövotiden: sales@ecobiomanager.com

Är du intresserad av att höra mer om covid-19 riskhantering? Anmäl dig till det avgiftsfria webbinariet: https://www.eventbrite.com/e/covid-19-riskien-tunnistaminen-hallinta-tyopaikalla-tickets-104933187990?aff=blogi

Läs mer om Ecobio Manager

Läs mer om Ecobio 

Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

Titaanidioksidin syöpäluokitus pulveri

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 18 februari 2020. Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter att den offentliggjorts, och förändringar i klassificering av bland annat titandioxid som beskrivs i dess bilaga III träder i kraft från och med 9 september 2021. Europeiska kommissionen godkände den 14:e tekniska anpassningen av CLP-förordningen i höstas.

Den största förändringen är att titandioxid klassificeras som cancerframkallande i kategori 2. Förändringen gäller pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar vars diameter är högst 10 µm. Dessa ämnen klassificeras som cancerframkallande i farokategori 2 och märks med GHS08 Hälsofara -märkning, med signalord Varning och med Faroangivelse H351 – ”Misstänks kunna orsaka cancer (vid inandning)”

Märkning på förpackningar

Förpackningar med flytande blandningar ska märkas med följande angivelse: EUH211: ”Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

Förpackningar med fasta blandningar ska märkas med följande angivelse: EUH212: ”Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”

Förpackningar med flytande och fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga och som är märkta med EUH211 eller EUH212 ska dessutom märkas med angivelsen EUH210.

Vad baserar sig klassificeringen på?

Frankrike föreslog en förändring i klassificeringen redan år 2015. Förslaget har förberetts länge eftersom det handlar om den första bestämmelsen i klassificering av toxicitet och carcinogent av väldigt små nano partiklar som blir kvar i lungblåsorna. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHAs riskbedömningskommitté gjorde en vetenskaplig bedömning under åren 2016–2017.

Vad innebär klassificeringen för företag?

Än så länge har titandioxid inte klassificerats som ett farligt ämne. Titandioxid har använts som vitt färgämne i målarfärger, ytbeläggningar, gummi och plaster, kosmetika, textiler, mat och läkemedel. Industrin har kritiserat klassificeringen kraftigt bland annat på grund av betydliga konsekvenser som skulle gälla produktion, användning och även återvinning av flera material. Ett tryggt ämne som skulle kunna ersätta titandioxid och ha lika brett användningsområde kan vara svårt att finna.

Förändringen i klassificeringen förorsakar många åtgärder i företag, och olika organisationer hjälper till i förberedelsearbetet. Våra experter på Ecobio är tillgängliga för er. Vi har redan planerat hur de nya varningsetiketterna kunde se ut och funderar vidare på vilka produkter som kräver etikett i fortsättningen. Läs mer om våra kemikalieexperttjänster och ta kontakt!

Kontaktuppgifter:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450


Källor:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0217&from=FI

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion 14.9.2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/682fac9f-5b01-86d3-2f70-3d40277a53c2

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Background document 14.9.2017.
https://echa.europa.eu/documents/10162/c5ae7fcb-19b8-1d97-ff32-e192b162903a

Titanium Dioxide Manufacturers Association TDMA Classification of titanium dioxide published in EU Official Journal 18.2.2020. https://tdma.info/wp-content/uploads/2020/02/Classification-of-titanium-dioxide-published-in-EU-Official-Journal-TDMA-press-release-3.pdf

Avtal uteslöt tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

water pollution gift i vatten
Shutterstock

Högsta domstolen i Sverige har genom ett beslut uteslutit tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser.

På Malmö flygplats har vid brandövningar använts en typ av brandsläckmedel som innehållit det giftiga ämnet PFOS. Detta ämne har till följd av övningarna hamnat via avloppsvattnet i det kommunala avloppsreningsverket. Detta har lett till att kommunen krävt skadestånd från Malmö flygplats. Målet kom upp i Högsta domstolen där frågan gällde ifall det avtalsförhållande rörande vatten och avlopp som har funnits mellan parterna utesluter möjlighet för kommunen att få skadestånd enligt miljöbalken.

HD kom fram till att det beror på avtalet om miljöbalkens skadeståndsbestämmelser ska anses vara tillämpliga mellan avtalsparterna. Eftersom parterna i detta fall hade reglerat att kommunen skulle omhänderta avloppsvatten och även i stor utsträckning avtalat om vilka föroreningar som fick finnas i vattnet och vidare kommit överens om en uttrycklig bestämmelse om skadestånd ansåg HD att avtalsförhållandet mellan parterna utesluter en tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser.

Skadeståndsansvaret enligt miljöbalken:

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken ska betalas för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Skadestånd ska bl.a. betalas för skador genom förorening av vatten, luft och mark eller annan liknande störning.

I miljöbalken finns skadeståndsbestämmelser som reglerar ansvar för miljöskador utanför avtalsförhållanden. Frågan i målet var om bestämmelserna kan vara tillämpliga även när det finns ett avtalsförhållande mellan den vars verksamhet gett upphov till skadan och den skadelidande.

Läs mer om domen här

 

Behöver du hjälp med att följa upp lagstiftning och författningar relaterade till hållbar utveckling och kemikalier? Bekanta dig med vår SaaS tjänst Ecobio Manager

Eller ta kontakt info@ecobio.fi

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

Nanomateriaalit kemikaalit laboratorio tutkija

Europeiska kommissionen godkände den 14:e tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Den inkluderar också klassificeringen av titandioxid som en kategori 2 inhalationskarcinogen. Ämnet är cancerframkallande vid inandning av pulver med en koncentration större än 1% och partikelstorlek ≤ 10 μm av titandioxid.

Etiketten på ämnet kommer att kräva en H351-varningsfras och ett hälsovarningspiktogram. För blandningar krävs EUH211 eller EUH212. Om förändringen godkänns av det Europeiska parlamentet och ministerrådet förväntas förordningen offentliggöras i början av 2020 och träda i kraft 18 månader efter det att den har offentliggjorts. Förändringen kommer att ha en stor inverkan på industrin, eftersom titandioxid används i stor utsträckning bland annat i målning, färger, plast, papper och beläggningar, inklusive i konsumentprodukter.

Europaparlamentet och rådet har två månader på sig att väcka invändningar mot offentliggörandet av förordningen. Om förordningen fortsätter utan invändningar träder ändringarna i bilaga VI i CLP i kraft inom 18 månader efter det att förordningen har offentliggjorts.

Behöver du hjälp med att övervaka dina kemiska skyldigheter eller genomföra klassificeringsändringar? Våra experter hjälper dig!

Ta kontakt: info@ecobio.fi

Läs mer om våra tjänster

Bekanta dig även med vår Ecobio Manager tjänst för smidig uppföljning av lagar och förordningar relaterade till hållbar utveckling och kemikaliehantering.