Home » EU-direktiv

Etikett: EU-direktiv

Nya kommande taxonomirelaterade lagändringar har publicerats i Sverige

Nya kommande taxonomirelaterade lagändringar har publicerats i Sverige

EU:s taxonomiförordning för hållbar verksamhet är redan i kraft, men utvecklas konstant. Med hjälp av Ecobios digitala lösning går det smidigt att följa med ändringarna i EU:s taxonomi samt uppfylla kraven.

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som fastställer kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Syftet är att erbjuda ett gemensamt språk och en tydlig definition av vad ”hållbarhet” innebär för att styra investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter.

Svenska regeringens proposition 2021/22:11 föreslår lagstiftningsåtgärder med anledning till EU:s gröna taxonomiförordning. Lagförändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Detta är samma tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.

Nya förslagen innebär ändringar för fondförvaltare

Regeringens proposition innebär att upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla. Fondförvaltare ska även betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EU-förordningen.

Det införs ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En upplysningsbestämmelse införs i lagen om värdepappersmarknaden om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser för den som tillhandahåller portföljförvaltning. Upplysningsbestämmelser införs i årsredovisningslagen om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla.

Förslagen i propositionen behandlar inte frågan om vad som är miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

En digital tjänst för företagens hållbarhetshantering

Med hjälp av Ecobio Manager kan företaget kontinuerligt hålla koll på den aktuella lagstiftningen inom EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter samt bedöma efterlevnaden. Vår digitala tjänst innehåller alltid de nyaste uppdaterade samlingarna inom EU:s taxonomiförordning och tillhörande lagstiftningen både inom EU och nationellt. Vår digitala lösning är ett smidigt verktyg för lagefterlevnadsbedömning. Våra experter kan hjälpa med klassificering och rapportering inom hållbar finansiering. I vårt webbinarium ”Comply With the EU Taxonomy Regulation” går vi igenom EU:s taxonomiförordning samt presenterar en lösning på hur företag kan uppfylla de nya klassificerings- och rapporteringskraven. Läs mera om webbinariet och ladda ner det här.

Utöver våra tjänster inom EU:s taxonomiförordning erbjuder Ecobio Manager ett smidigt och enkelt sätt att leda företagets hållbarhet. Vi är en ny generations affärspartner som hjälper till att digitalisera hållbarhetsarbetet. Vår SaaS-tjänst innehåller funktioner för hantering av hållbarhet, kemikalier samt säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper företag att säkerställa kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt. Läs mer om vår digitala lösning och kontakta oss här.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hållbar utveckling. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet. Läs mera om våra konsulteringstjänster här.


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Referens: Regeringskansliet

Ecobio lanserade världens första omfattande digitala lösning för efterlevnad av EU:s taxonomiförordning och svensk miljölagstiftning

Ecobio lanserade världens första omfattande digitala lösning för efterlevnad av EU:s taxonomiförordning och svensk miljölagstiftning
Ecobios team på lanseringstillfället 29.9. Från vänster: Taru Halla, Emma Björkqvist, Katrine Hoset, Sanna Perkiö & Evelina Meski.

EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, kort sagt EU:s taxonomiförordning, utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. Förordningen är ett av EU:s verktyg för att styra ekonomin mot hållbar utveckling. Företag måste gradvis uppfylla kraven från början av 2022.

EU:s taxonomiförordning förutsätter att stora börsnoterade företag och företag som verkar på finansmarknaderna klassificerar, bedömer och rapporterar andelen av deras ekonomiska verksamhet som uppfyller kriterierna för hållbar utveckling. Observera att för taxonomiförordningen gäller den allmänna EU-definitionen av ett stort börsnoterat företag, och inte den nationella svenska definitionen. I framtiden kommer taxonomiförordningen att gälla ett allt större antal affärsenheter.

Företag förbereder sig nu för att följa kraven i EU:s taxonomiförordning. Hittills har lite stöd funnits för företag att bedöma efterlevnaden av det storskaliga klassificeringssystemet och datarapporteringen.

Ecobio Manager har som mål att lösa EU:s taxonomiutmaning för mer än tiotusen företag

Idag, onsdagen den 29 september 2021, lanserade Ecobio världens första omfattande och användarvänliga digitala lösning för att uppfylla kraven i EU:s taxonomiförordning. Lösningen är implementerad som en del av Ecobio Manager SaaS -tjänsten. Ecobio Manager är en molntjänst för miljökravsefterlevnad för affärsverksamheter, produkter och underleverantörer.

– Ecobio Manager är världens första omfattande taxonomilösning och innehåller en smidig klassificeringsprocess, uppdaterade juridiska databaser, samt ett verktyg för miljöriskbedömning. Hittills har det inte funnits någon tjänst med liknande täckning på den globala marknaden, säger Sanna Perkiö, D.Sc., grundare och utvecklingschef för Ecobio.

EU-kommissionen har skapat ett komplext system som kan leda till att företag går vilse med alla krav utan experthjälp och ett systematiskt arbetssätt.

– Vi erbjuder över tiotusen företag inom EU en enkel och kompetent digital lösning för att uppfylla kraven i EU:s taxonomi. Responsen från börsnoterade företag och finansindustrin har varit både entusiastisk och lättad.

Företag bör dra nytta av effektiviteten från digitalisering från första början, föreslår Perkiö.

– De första kraven i taxonomin måste redovisas redan nästa vår. Vi förväntar oss stort intresse och kunder från hela Europa.

Läs mer om vår digitala lösning till EU:s taxonomiförordning här.

Du hittar alla våra bandade webinarier från vårt bibliotek här.

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbar verksamhet?

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbar verksamhet?

EU:s taxonomi för hållbar verksamhet är redan i kraft, men utvecklas konstant. Med hjälp av Ecobios digitala lösning går det smidigt att följa med ändringarna i EU:s taxonomi samt uppfylla kraven.

EU:s taxonomi är ett lagligt klassificeringssystem som fastställer en lista över miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Syftet är att erbjuda ett gemensamt språk och en tydlig definition av vad ”hållbarhet” innebär för att styra investeringar mot hållbara projekt och aktiviteter. 

Taxonomiförordningen som trädde i kraft den 12 juli 2020 fastställer ramen för EU:s taxonomi genom fyra övergripande villkor som den ekonomiska verksamheten måste uppfylla för att kvalificera sig som miljömässigt hållbar. Förordningen är EU:s verktyg för att planera övergången till en koldioxidsnål, motståndskraftig och resurseffektiv ekonomi. 

Taxonomiförordningen kräver handling från företagen 

Förutom klassificeringen av verksamheter kräver EU: s taxonomiförordning att företag ska följa med ändringarna i lagstiftningen och även bevisa att ändringarna följs. Taxonomiförordningen är redan i kraft, men kommer att utvecklas vidare under de kommande åren. Lagstiftningen bakom principen om att undvika betydande skador (”do-no-significant-harm”) samt lagstiftningen bakom sociala ansvaret utvecklas fortfarande. 

Taxonomiförordningen påverkar finansiella marknadsaktörer, EU-länder samt stora företag som måste lämna en icke-finansiell rapport enligt direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD, direktiv 2014/95/2014). På grund av att lagstiftningen konstant utvecklas bör företag hålla koll på förändringarna och kontinuerligt övervaka efterlevnaden av dem. Ecobio Manager erbjuder företagen en digital lösning (SaaS) för att övervaka efterlevnaden av EU:s taxonomiförordning i verksamheten. 

En digital tjänst för företagens hållbarhetshantering 

Med hjälp av Ecobio Manager kan företaget kontinuerligt hålla koll på den aktuella lagstiftningen inom EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter samt bedöma efterlevnaden. Vår digitala tjänst innehåller alltid de nyaste uppdaterade samlingarna inom EU:s taxonomiförordning och tillhörande lagstiftningen både inom EU och nationellt. Vår digitala lösning är ett smidigt verktyg för efterlevnadsbedömning. Våra experter kan hjälpa med klassificering och rapportering inom hållbar finansiering. I vårt webbinarium ”New in Sustainable Finance – How to Apply EU’s Taxonomy Regulation and Reporting Requirements” går vi igenom EU:s taxonomiförordning samt presenterar en lösning på hur företag kan uppfylla de nya klassificerings- och rapporteringskraven. Läs mera om webbinariet och ladda ner det här. 

Utöver våra tjänster inom EU:s taxonomiförordning erbjuder Ecobio Manager ett smidigt och enkelt sätt att leda företagets hållbarhet. Vi är en ny generations affärspartner för att hjälpa digitalisera hållbarhetshantering. Vår SaaS-tjänst innehåller funktioner för hantering av hållbarhet, kemikalier samt säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper företag att säkra kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt. Läs mer om vår digitala lösning och kontakta oss här. 

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hållbar utveckling. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet. Läs mera om våra konsulteringstjänster här.


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Nytt inom hållbar finansiering

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Kapitalet inom hållbarhetsfonder har fördubblats under de senaste tio åren. Hållbarhetsindex, dvs. index specialiserade på miljö- (E), social hållbarhet- (S) och bolagsstyrningskriterierna (G), har under det senaste året haft både inom den europeiska och nordamerikanska marknaden högre avkastning än deras icke-hållbara konkurrenter. Det finns flera slags index, vilket leder till att det är svårt för investerare att veta vad som indexen innehåller och hur man kan jämföra dem. Europeiska unionen strävar efter att göra indexen mer jämförelsebara och transparenta genom att skapa nya direktiv och därmed förstärka en renare ekonomi.

EU styr kapital mot hållbarhet

EU:s nya lagar inom hållbar finansiering (sustainable finance) styr kapital emot hållbar investering. Detta görs via en klarare definition av verktyg och skyldigheter inom hållbarhetsrapportering och -värdering. För att stöda detta har Europeiska unionen publicerat EU:s klassificeringssystemet (EU Taxonomy Regulation) för hållbar utveckling. Klassificeringssystemet innehåller harmoniska kriterier som definierar ifall ekonomiska verksamheten är hållbar från naturens perspektiv. Klassificeringen innehåller klimatförändringen, vattenresurser och cirkulär ekonomi med mera. Genom att skapa en gemensam klassificering förenas även hållbarhetsrapporteringen, vilket underlättar investerarnas och andra finansiella aktörernas investeringsbeslut. Klassificering är nytt för företag och det är lönsamt att förbereda sig för dem redan nu.

Dessutom kommer Europeiska kommissionen att godkänna ett direktiv, som specificerar rapporteringen kring icke-finansiell information i juni 2021. Direktivet definierar hur och hur brett företag måste rapportera enligt ovan nämnda klassificeringen.

Första företags- och investeringsrapporterna enligt det nya klassificeringssystemet skall publiceras i början av 2022 gällande finansiella informationen från 2021.

Webinarium 28.1.2021: New in Sustainable Finance: How to apply EU’s taxonomy regulation and reporting requirements” 

Är du intresserad av hållbar finansiering? Känner du till EU:s nya hållbarhetskrav? Har du funderat hur du skall förbereda dig för att möta kraven?

Välkommen att höra mer om hållbar finansiering, de nya direktiven och hur det lönar sig att förbereda sig för att utveckla rapporteringen enligt schema. Kom med på vårt avgiftsfria webinarium som hålls på engelska på torsdagen den 28.1.2021 klockan 9.00. Vår expert kommer att gå igenom kraven kring EU:s hållbara finansierings taxonomi.

Läs mer och anmäl dig här!


Text: Sanna Perkiö

Bild: Shutterstock

Källor:

Kauppalehti 5.1.2021. ”Vastuullisuus sai vauhtia koronasta”

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

SCIP-databas för särskilt farliga ämnen har öppnats

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) SCIP-databas för särskilt farliga ämnen (SVHC) har öppnats för företag 28/10. Företag kan nu spara uppgifter på farliga ämnen i varor i databasen. Syftet är att främja tryggare återvinning och öka kännedom av farliga kemikalier i produkter. Det är väsentligt för att övergå till cirkulär ekonomi och uppnå målen i den europeiska gröna given. Bättre kemikaliekunskap skyddar även både anställda, konsumenter och miljön, samt motiverar företag att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

EU:s avfallsdirektiv ställer krav på företag att de bör anmäla sina kemikalieuppgifter i SCIP-databas från och med 5/1 2021. Konsumenter och de som hanterar avfall kan använda data från och med februari 2021. Databasen har utvecklats i tätt samarbete med intressenter, och med hjälp av återkoppling efter testning har systemet utvecklats vidare för att bli så användarvänlig som möjlig. Man kan till exempel spara uppgifter direkt från företagens egna system, och det finns möjlighet att hänvisa till tidigare inmatade uppgifter.

På ECHAs websidor finns det instruktioner om hur man använder systemet och även deras Helpdesk hjälper till att komma igång. ECHA ordnar ett webbinarium om databasens verktyg och egenskaper 19/11.

Behöver ditt företag hjälp med att uppfylla SCIP-kraven? Ecobios experter hjälper er gärna! Kontakta oss för frågor.

info@ecobio.fi

tel. +358 (0) 207 569 450


Text: Mai Kärppä

Översättning: Laura Montin

Foto: Shutterstock

Källor: https://echa.europa.eu/fi/-/tracking-chemicals-of-concern-in-products-scip-database-ready-for-use

REACH Compliance?

Bevisa din överensstämmelse!

Utgången av REACH-registreringens sista tidsfrist i EU var 31.5.2018. Efter tidsfristen har ett så kallat REACH Declaration of Compliance -dokument blivit allt vanligare med vilket företag kan bevisa sin överensstämmelse med REACH lagstiftningens krav. Kravet på att bevisa sin överenstämmelse kommer från såväl myndigheter, kunder som andra intressenter. Bevisbördan gäller de företag som framställer eller importerar ämnen, men även nedströmsanvändare eftersom t.ex. ämnesbegränsningarna gäller alla aktörer i distributionskedjan.

Vad är ”REACH Declaration of Compliance”?

Med ett “REACH Declaration of Compliance” -dokument kan ett företag bevisa att de som företag eller de produkter de tillverkar eller importerar följer alla krav som ställs av REACH-lagstiftningen. Med hjälp av dokumentet kan man påvisa sin registreringsskyldighet, möjliga undantag från registreringsskyldigheten samt uppföljningen av begränsade ämnen. Det är upp till företaget om man vill ha två olika dokument, ett som riktar sig till kunder och ett till myndigheter, eller ett dokument som lämpar sig för alla intressenter.

Ämnesbegränsningarna är en väsentlig del av företagets överensstämmelse

Före man skriver ett intyg på företagets överensstämmelse är det bra att utreda vilka ämnesbegränsningar som gäller företaget. Utredningen går ut på att man går igenom alla kemikalier som används på företagets arbetsplatser eller i tillverkningen av egna produkter och tar reda på om de innehåller ämnen som är begränsade under REACH-lagstiftningen. Det finns tre olika kategorier av ämnesbegränsningar under REACH; ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC), begränsade ämnen och ämnen som kräver tillstånd. Företagen ska vara medvetna om vilka ämnen deras kemikalier innehåller och även tillsynsmyndigheten kan kräva en dylik utredning.

Är du intresserad av ett intyg på er överensstämmelse?

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller REACH-överensstämmelse. Vi hjälper dig att ta fram ett intyg på er överensstämmelse som även innehåller en ämnesbegränsningsutredning. I samband med ämnesbegränsningsutredningen får du ett Excel-verktyg för uppföljning av ämnesbegränsningarna samt en rapport som kan skickas t.ex. till myndigheterna. Vi skriver intyg på svenska, finska och engelska.

Ta kontakt med oss, vi hjälper dig:

info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.