Home » SVHC

Etikett: SVHC

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

ECHA lade ämnen till SHVC-kandidatlistan i januari 2021

ECHA har lagt till två ämnen på SHCV-kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grund av deras reproduktionstoxiska egenskaper. Det finns härmed 211 ämnen på kandidatlistan. Om en vara eller kemikalieblandning innehåller mer än 0,1 vikt-% av ett ämne på kandidatlistan är leverantören skyldig att informera kunderna och konsumenterna i leveranskedjan så att varan eller kemikalieblandningen kan användas på ett säkert sätt. Från och med 5.1.2021 måste dessutom alla som levererar varor som innehåller över 0,1% av ämnen på kandidatförteckningen anmäla dessa varor till SCIP-databasen hos ECHA enligt reglerna i EU:s avfallsdirektiv.

Ämnena som lagts är: Bis(2-(2-metoxietoxi)etyl)eter och Dioktyltenndilaurat, stannan, dioctyl-, bis- (coco-acyloxi) -derivat, och andra stannan-, dioctyl-, bis- (fettacyloxi-) derivat. vari C12 är det dominerande kolantalet för den fettiga acyloxidelen.

Ämnena används i bläck- och tonerprodukter och vid tillverkning av plast och gummidäck. Det första ämnet, bis(2-(2-metoxietoxi)etyl) eter, fungerar som ett lösningsmedel och extraheringsmedel, och den ena delen av det andra ämnet (dioktyltenndilaurat) används som tillsatsämne vid tillverkning av plast och gummidäck. Ämnet som dioktyltenndilaurat tillhör har inte registrerats som en ämnesgrupp enligt REACH men dioktyltenndilaurat är registrerat som ämne.

Ämnen som ECHA lade till kan ha allvarliga effekter på människors hälsa och miljön

Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnena på kandidatlistan är också kända som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och är kandidater för listan över ämnen som kräver tillstånd. När ett ämne har lagts till på listan över ämnen som kräver tillstånd måste industrin ansöka om tillstånd att fortsätta använda ämnet efter det utgångsdatum som anges i listan. (ECHA)

Nya ämnen läggs regelbundet till på kandidatlistan och därmed bör företag som importerar, producerar, säljer eller använder dessa ämnen eller blandningar eller artiklar som innehåller dem (komponenter, material) följa med listan. Det lönar sig att börja leta efter möjliga ersättande ämnen redan nu.

Behöver ni hjälp med kemikaliehantering?

Våra erfarna experter hjälper er uppfylla kemikaliekraven. Vår Ecobio Manager – tjänst lättar även er kemikaliehantering! Kontakta oss gärna!

Kontaktuppgifter: info@ecobio.fi


Text: Evelina Bäck

Bild: Shutterstock

Referens: ECHA

SCIP-databas för särskilt farliga ämnen har öppnats

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) SCIP-databas för särskilt farliga ämnen (SVHC) har öppnats för företag 28/10. Företag kan nu spara uppgifter på farliga ämnen i varor i databasen. Syftet är att främja tryggare återvinning och öka kännedom av farliga kemikalier i produkter. Det är väsentligt för att övergå till cirkulär ekonomi och uppnå målen i den europeiska gröna given. Bättre kemikaliekunskap skyddar även både anställda, konsumenter och miljön, samt motiverar företag att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

EU:s avfallsdirektiv ställer krav på företag att de bör anmäla sina kemikalieuppgifter i SCIP-databas från och med 5/1 2021. Konsumenter och de som hanterar avfall kan använda data från och med februari 2021. Databasen har utvecklats i tätt samarbete med intressenter, och med hjälp av återkoppling efter testning har systemet utvecklats vidare för att bli så användarvänlig som möjlig. Man kan till exempel spara uppgifter direkt från företagens egna system, och det finns möjlighet att hänvisa till tidigare inmatade uppgifter.

På ECHAs websidor finns det instruktioner om hur man använder systemet och även deras Helpdesk hjälper till att komma igång. ECHA ordnar ett webbinarium om databasens verktyg och egenskaper 19/11.

Behöver ditt företag hjälp med att uppfylla SCIP-kraven? Ecobios experter hjälper er gärna! Kontakta oss för frågor.

info@ecobio.fi

tel. +358 (0) 207 569 450


Text: Mai Kärppä

Översättning: Laura Montin

Foto: Shutterstock

Källor: https://echa.europa.eu/fi/-/tracking-chemicals-of-concern-in-products-scip-database-ready-for-use

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

Har ert företag verksamhet i de nordiska länderna? Vet du vilka aktuella kemikaliehanteringskrav som riktas till er verksamhet? Känner du till EU:s senaste och kommande krav (t.ex. REACH , CLP och SCIP) och de nordiska ländernas nationella krav? Nyfiken på att lära sig mer? Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium!

Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

I vårt webbinarium sammanfattar vår kemikaliespecialist Evelina Bäck företagens kemikaliekrav i de nordiska länderna. Dessutom berättar Patrik Salminen om hur du smidigt kan uppfylla kraven och hantera dem i hela företaget med hjälp av Ecobio Manager SaaS-tjänsten. I webbinariet behandlas aktuella förändringar såsom framtida anmälningar till EU:s giftinformationscenter (PCN) och ECHA:s SCIP-databas, samt skyldigheter i allmänhet såsom REACH och CLP, begränsade ämnen och nationell lagstiftning i Sverige, Finland och Norge.

Under webbinariet har du också möjlighet att ställa andra frågor relaterade till kemikaliehanteringskrav. Webbinariet riktar sig till företag som hanterar, importerar eller säljer kemikalier i de nordiska länderna.

När? 9.11. kl. 13:30-14:30, UTC+2, svensk tid.

Var? På webben

Hur? Kostnadsfritt. Du får en länk då du anmäler dig! 

Amäl dig här

VÄLKOMMEN!

Mer om oss: www.ecobio.fi/sv/

Mer om Ecobio Manager kemikaliehanteringstjänsten: https://www.ecobiomanager.com/sv/

Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan

REACH kemialier

REACH-förordningens centrala mål är att främja ersättandet av kemikalier som inger betänkligheter med alternativa, mindre farliga ämnen eller processer. Detta sker till stor del genom olika ämnesbegränsningar. Tillståndsförfarandena och begränsningarna enligt REACH-förordningen samt den harmoniserade klassificeringen enligt CLP-förordningen påverkar hela leveranskedjan för kemikalier.

Alla aktörer bör känna till vilken ställning de ämnen som de använder har i lagstiftningen.

Tillämpning av ämnesbegränsningar

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har flera olika sätt att identifiera kemikalier som eventuellt inger betänkligheter och vidta riskhanteringsåtgärder.

Till de åtgärder som bygger på regelverket hör bland annat harmoniserad klassificering och märkningar samt identifiering eller begränsning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter. För alla dessa ordnas en offentlig konsultation innan det slutgiltiga beslutet fattas.

SVHC-kandidatförteckningen

Ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, så kallade SVHC-ämnen (SVHC, Substances of Very High Concern), listas i kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Till de ämnen som kan läggas till i kandidatförteckningen och senare bli tillståndspliktiga hör ämnen som:

  • är CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)
  • är långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulativa (vPvB-ämnen)
  • är hormonstörande eller exempelvis sensibiliterande för andningsvägarna

När ett ämne läggs till på SVHC-kandidatlistan träder följande krav i kraft:

  • Säkerhetsdatablad krävs för rena ämnen och beredningar som innehåller ämnen i SVHC-kandidatförteckningen > 0,1 viktprocent.
  • Leverantören av en vara ska underrätta nedströmsanvändaren om att varan innehåller ett ämne på kandidatlistan, om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Begränsningarna för halterna beräknas på komponentnivå.
  • Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet och varorna innehåller mer än ett ton av ämnet, ska ECHA underrättas om saken.

I kandidatförteckningen listas för närvarande 174 ämnen. Ämnen läggs till i förteckningen två gånger per år, på sommaren och på vintern.

Tillståndspliktiga ämnen

Ämnen i SVHC-kandidatförteckningen kan bli tillståndspliktiga. Det är då förbjudet att använda dem utan tillstånd efter att en viss tidsfrist har gått ut. Nedströmsanvändare får fortsätta använda ett tillståndspliktigt ämne om en aktör högre upp i leveranskedjan har fått tillstånd för användningsändamålet och förhållandena i fråga.

I förteckningen över tillståndspliktiga ämnen listas för närvarande 43 ämnen. Även om ett ämne läggs till i förteckningen över tillståndspliktiga ämnen blir det fortfarande kvar även i SVHC-förteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen i SVHC-förteckningen gäller alltså även för tillståndspliktiga ämnen.

Begränsade ämnen

Om en kemikalie orsakar en oacceptabel risk på samhällsnivå kan en medlemsstat eller ECHA föreslå en begränsning som gäller tillverkningen, tillgängliggörandet på marknaden och/eller användningen av kemikalien.
För enskilda ämnen nämns i villkoren för begränsningen för vilka användningsområden eller under vilka förhållanden begränsningen gäller.

Begränsningar gäller förutom enskilda ämnen även exempelvis alla CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B som fått harmoniserad klassificering. Att göra dem tillgängliga på marknaden eller för allmän konsumtion är helt förbudet på basen av CMR-klassificeringen (REACH-förordningens bilaga XVII, punkt 28-30).

I förteckningen över begränsade ämnen listas för närvarande 65 ämnen.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering