Home » säkerhetsdatablad

Etikett: säkerhetsdatablad

Kemikaliehanteringens digitala framtid

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektivare kemikaliehantering

Framtidens utmaningar inom kemikaliehantering skapar ett behov för en digital lösning. Ecobio har skapat 10 steg för en effektivare kemikaliehantering som varje kemikalieaktör har nytta av.

För att få bedriva verksamhet, skall företag uppfylla sina lagstadgade kemikaliekrav. Kraven förändras kontinuerligt och det kommer ständigt nya. Kraven är relaterade till verksamheten, produkter och tjänster.Krav från ledningssystem så som till exempel ISO 14001, 45001 och 9001, måste företagen vara medvetna om. Företagen bör följa med förändringar i de författningar som gäller den egna verksamheten samt dokumentera efterlevnaden av dessa. Beroende på marknaden kan bristande efterlevnad leda till stora kostnader.

Det kan vara väldigt jobbigt och även svårt att hantera kemikaliekraven. Med hjälp av Ecobios digitala tjänst Ecobio Manager kan företag kontinuerligt och enkelt utvärdera efterlevnaden och se hela organisationens resultat i en överskådlig vy. Tjänsten skräddarsys för enskilda företag och håller ansvarspersoner uppdaterade om publicerade och kommande lagändringar. Med hjälp av efterlevnadsfunktionen uppfylls behändigt kraven relaterade till ISO 14001-, ISO 45001 och ISO 9001-standarderna om uppföljningen av EHS-lagar samt efterlevnadsbedömningen. Du kan läsa mer om Ecobio Manager här.

Hur ser framtidens utmaningar gällande kemikaliehanteringen ut och vilka är dess nya digitala lösningar?

Förra hösten publicerade EU sin kemikaliestrategi, vilket ger EU:s kemikaliepolitik samt alla som jobbar med kemikalier en bild av hur framtiden ser ut. Kemikaliestrategin är även en viktig del av planen för återhämtningen efter corona-pandemin. Målsättningen för kemikaliestrategin är att kemikalier och produkter tillverkas på ett sätt som maximerar deras nytta för samhället samtidigt som skadorna minimeras. Kemikaliestrategin är en del av den europeiska gröna given (European Green Deal) och tanken är att främja EU:s industri som en global pionjär inom säker produktion och användning av hållbara kemikalier.

Praktiska följderna av kemikaliestrategin är ett ännu större krav på kemikaliehantering. Mängden begränsade ämnen kommer att öka exponentiellt samtidigt som behovet att spåra dem genom hela livscykeln tilltar. När användningen av kemikaliehanteringssystem ökar, behöver också datasäkerheten vara på hög nivå.

Ecobio följer aktivt med kemikalielagstiftningen och hur kraven utvecklar sig, för att därefter utveckla tjänsten enligt dem. Även i framtiden satsar Ecobio på olika intelligenta lösningar, speciellt sådana som bygger på automationer och artificiell intelligens. Ifall du vill bekanta dig med den digitala lösningen för kemikaliehantering kan du kontakta oss här och boka en gratis genomgång och demo presentation.

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

Undrar du hur kemikalielagstiftningens ramverk i EU och nationellt är uppbyggt samt vilken roll ert företag har enligt REACH-förordningen? Är du intresserad av vilka kemikaliekrav som gäller ert företag och de 10 stegen för en effektivare kemikaliehantering som varje kemikalieaktör bör veta? Vår lättlästa gratis kemikalieguide hjälper företag och ansvarspersoner att känna igen de mest centrala kemikaliekraven för en kemikalieaktör och hur man effektivt kan uppfylla dem. Du kan ladda ner guiden här!

Utöver våra tjänster inom kemikaliehantering erbjuder Ecobio Manager ett smidigt och enkelt sätt att leda företagets hållbarhet. Vi är en ny generations affärspartner för att hjälpa digitalisera hållbarhetshanteringen. Vår SaaS-tjänst innehåller funktioner för hantering av hållbarhet, kravuppföljning samt säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper företag att säkra kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt. Läs mer om vår digitala lösning och kontakta oss här.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hållbar utveckling. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet. Läs mera om våra konsulteringstjänster här.


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering - Från krav till digitalisering

LADDA NER VÅR OMFATTANDE OCH KONCISA GRATIS KEMIKALIEGUIDE HÄR!

Kemikalier används inom alla livsområden i olika produkter. Därför är det viktigt, både för människans hälsa och för att skydda miljön, att vi använder och hanterar kemikalier säkert. De flesta företag antingen använder kemikalier i deras verksamhet eller tillverkar dem.

För att säkerställa kemikaliesäkerheten regleras kemikaliernas produktion, distribution samt användning med hjälp av en gemensam lag stiftning inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kemikalielagstiftningen berör alla företag, oberoende storlek, och gör företag ansvariga för säker hantering av ämnen de använder eller placerar på marknaden. Alla delar i distributions kedjan är skyldiga att informera om kemikaliernas säkra hantering samt om ämnen som orsakar särskild oro.

Ecobios kemikalieguide hjälper företag effektivisera kemikaliehanteringen

Vår omfattande och koncisa gratis kemikalieguide hjälper företag och ansvarspersoner att känna igen de mest centrala kemikaliekraven för en kemikalieaktör och hur man effektivt kan uppfylla dem. Ladda ner vår kemikalieguide för att lära dig:

 • Hur kemikalielagstiftningens ramverk i EU och nationellt är uppbyggt
 • Vilken roll ert företag har enligt REACH-förordningen
 • Vilka kemikaliekrav som gäller ert företag
 • Kemikalieaktörens 10 steg för en effektivare kemikaliehantering

Guiden innehåller beskrivningar av de mest centrala lagkraven i Sverige, både som medlem av EES och nationellt. Guiden vägleder också kemikalieaktörer till en effektiv kemikaliehantering med allt från identifiering av krav till digitalisering!

Kemikalieguiden är framställd av Ecobios kemikalieexperter och den är i PDF-format så att du kan lätt läsa den både på en dator, tablett eller telefon och även skriva ut den på papper.

Ladda ner vår guide här!

Vår digitala tjänst Ecobio Manager hjälper företag med kemikaliehantering

Ecobio Managertjänsten (SaaS) erbjuder kemikalielistor, säkerhetsinformation och säkerhetsdatablad till arbetsplatsen.

Skapar kemikaliekraven huvudbry? Vill du diskutera med våra kemikalieexperter? Ta kontakt med oss. Vi hjälper att tackla era kemikaliekrav!

Malena WeurlanderMalena Weurlander

Key Account Manager

malena.weurlander@ecobio.fi

Puh.: 020 756 9459

Våra kemikalieexperter är alltid nära dig! Vi sköter krävande uppgifter inom kemi, arbetsmiljö, miljö och lagstiftningen med ert bästa i åtanke. Ni sparar tid samtidigt som ni säkerställer lagefterlevnaden.

Läs mera om våra experttjänster här!

Alla våra publicerade whitepapers, guider och broschyrer hittas lätt från vårt bibliotek!

Du kan nu hitta alla våra publicerade whitepapers, guider och broschyrer från vårt bibliotek! Du hittar Ecobios bibliotek här.

REACH och cirkulär ekonomi – väsentliga undantag och skyldigheter

Avfall omfattas inte av REACH-förordningen (artikel 2(2)). Trots att det kan vara ändamålsenligt att beskriva avfallsstadiet i exponeringscenarierna i samband med registreringen gäller REACH-förordningen i övrigt inte för avfall.

Genast när avfall upphör att vara avfall, det vill säga när det når End-of-Waste-status, övergår det till att åter igen omfattas av kemikalie- och produktlagstiftningen och sålunda också av REACH-förordningen, med beaktande av vissa villkorliga undantag.

Återvinningsundantag

Ämnen som återvinns inom unionens område och uppfyller vissa villkor är befriade från registreringsskyldigheten. Om det till följd av en återvinningsprocess uppstår ett ämne som redan är registrerat, är den som tillverkar det återvunna ämnet inte registreringsskyldig.

Det här förutsätter emellertid i första hand att ämnet som tillverkats genom återvinning passar in i ämnesdefinitionen för det tidigare registrerade ämnet.  Återvinnaren ska ha tillgång till säkerhetsdatabladet för det tidigare registrerade ämnet, eller om det inte krävs ett säkerhetsdatablad tillräckliga uppgifter om säker användning. Även de enskilda beståndsdelarna i en blandning ska vara registrerade tidigare.

Det ursprungligen registrerade ämnet och det återvunna ämnet behöver inte vara del av samma leveranskedja som leder till uppkomsten av avfall. Med återvinning avses återvinningsåtgärder som ingår i bilaga II i EU:s ramdirektiv för avfall. Som allmän återvinning betraktas en process i vilken avfall upphör att vara avfall. Återvinning av organiska och icke-organiska ämnen är bland annat en form av återvinning.

Återvinnare som kan tillämpa återvinningsundantaget i REACH-förordningen är befriade från registreringsskyldigheten och skyldigheten att ta fram en kemikaliesäkerhetsbedömning och kemikaliesäkerhetsrapport. Återvinnaren ska emellertid ha exponeringscenarierna för ämnen som klassificeras som farliga och som det produceras mer än 10 t/år av. Ämnets registreringsnummer behövs också, om ett sådant finns tillgängligt.

Det återvunna ämnet ska specificeras på samma sätt som andra ämnen som ska registreras i enlighet med Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s anvisningar. Beslutet ska basera sig på huvudbeståndsdelarnas identitet. Eventuella orenheter kan påverka ämnets riskprofil och därför ska även dessa vara kända.

Det bör observeras att avfallsstatus inte nödvändigtvis måste upphöra för att ämnet ska kunna användas t.ex. som gödsel. Då kan emellertid ämnets mottagare åläggas tillståndsförpliktelser, särskilt om det är fråga om en faroklassificerad gödselprodukt.

Återvinnarens skyldigheter

Ämnesbegränsningarna enligt REACH-förordningen gäller också återvinnare. Återvinnaren ska säkerställa att ämnena som han eller hon tillverkar uppfyller tillståndskraven för tillståndspliktiga ämnen och att användningen av begränsade ämnen överensstämmer med de fastställda begränsningarna. Leveranskedjan ska dessutom informeras om eventuellt beviljade eller nekade tillstånd. Skyldigheten att informera om ämnet i leveranskedjan gäller oberoende om registreringsbefrielsen utnyttjas eller inte. Säkerhetsdatabladet ska alltid lämnas till kunden om ämnet uppfyller kriterierna för ämnen som klassificeras som farliga ämnen, ett PBT-ämne eller ett vPvB-ämne eller om ämnet finns i kandidatförteckningen (SVHC-lista).

En klassificeringsanmälan i enlighet med CLP-förordningen ska i princip göras till ECHA över återvunna ämnen som släpps på marknaden, om de är faroklassificerade. När en kemikalie släpps på marknaden i Finland ska aktören göra en kemikalieanmälan till Tukes, om kemikalien är faroklassificerad eller om den har getts ett gränsvärde för exponering i arbetsmiljön på gemenskapsnivå.

Andra undantag från registreringsskyldigheten

REACH-förordningen känner till flera undantag från registreringsskyldigheten som gäller även andra än återvunna ämnen.

Ämnen som t.ex. på grund av sina kända egenskaper orsakar en mycket liten risk och ämnen för vilka registreringen anses vara oändamålsenlig eller onödig behöver inte registreras. Hit hör t.ex. ämnen som förekommer i vatten och i naturen, t.ex. mineraler, biogas och kompost. Ämnens hydratformer omfattas i vissa fall också av registreringsundantaget.

Ämnen som regleras tillräckligt under annan lagstiftning, t.ex. mat, foder och läkemedel samt ämnen som redan kan anses vara registrerade när vissa villkor uppfylls behöver inte registreras. Befrielse på viss tid kan dessutom ansökas för ämnen som används för vetenskaplig och produkt- och processinriktad forskning och utveckling (s.k. PPORD-anmälan). För mellanprodukter gäller med beaktande av vissa förutsättningar ett enklare registreringsförfarande.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering

Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan

REACH kemialier

REACH-förordningens centrala mål är att främja ersättandet av kemikalier som inger betänkligheter med alternativa, mindre farliga ämnen eller processer. Detta sker till stor del genom olika ämnesbegränsningar. Tillståndsförfarandena och begränsningarna enligt REACH-förordningen samt den harmoniserade klassificeringen enligt CLP-förordningen påverkar hela leveranskedjan för kemikalier.

Alla aktörer bör känna till vilken ställning de ämnen som de använder har i lagstiftningen.

Tillämpning av ämnesbegränsningar

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har flera olika sätt att identifiera kemikalier som eventuellt inger betänkligheter och vidta riskhanteringsåtgärder.

Till de åtgärder som bygger på regelverket hör bland annat harmoniserad klassificering och märkningar samt identifiering eller begränsning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter. För alla dessa ordnas en offentlig konsultation innan det slutgiltiga beslutet fattas.

SVHC-kandidatförteckningen

Ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, så kallade SVHC-ämnen (SVHC, Substances of Very High Concern), listas i kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Till de ämnen som kan läggas till i kandidatförteckningen och senare bli tillståndspliktiga hör ämnen som:

 • är CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)
 • är långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulativa (vPvB-ämnen)
 • är hormonstörande eller exempelvis sensibiliterande för andningsvägarna

När ett ämne läggs till på SVHC-kandidatlistan träder följande krav i kraft:

 • Säkerhetsdatablad krävs för rena ämnen och beredningar som innehåller ämnen i SVHC-kandidatförteckningen > 0,1 viktprocent.
 • Leverantören av en vara ska underrätta nedströmsanvändaren om att varan innehåller ett ämne på kandidatlistan, om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Begränsningarna för halterna beräknas på komponentnivå.
 • Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet och varorna innehåller mer än ett ton av ämnet, ska ECHA underrättas om saken.

I kandidatförteckningen listas för närvarande 174 ämnen. Ämnen läggs till i förteckningen två gånger per år, på sommaren och på vintern.

Tillståndspliktiga ämnen

Ämnen i SVHC-kandidatförteckningen kan bli tillståndspliktiga. Det är då förbjudet att använda dem utan tillstånd efter att en viss tidsfrist har gått ut. Nedströmsanvändare får fortsätta använda ett tillståndspliktigt ämne om en aktör högre upp i leveranskedjan har fått tillstånd för användningsändamålet och förhållandena i fråga.

I förteckningen över tillståndspliktiga ämnen listas för närvarande 43 ämnen. Även om ett ämne läggs till i förteckningen över tillståndspliktiga ämnen blir det fortfarande kvar även i SVHC-förteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen i SVHC-förteckningen gäller alltså även för tillståndspliktiga ämnen.

Begränsade ämnen

Om en kemikalie orsakar en oacceptabel risk på samhällsnivå kan en medlemsstat eller ECHA föreslå en begränsning som gäller tillverkningen, tillgängliggörandet på marknaden och/eller användningen av kemikalien.
För enskilda ämnen nämns i villkoren för begränsningen för vilka användningsområden eller under vilka förhållanden begränsningen gäller.

Begränsningar gäller förutom enskilda ämnen även exempelvis alla CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B som fått harmoniserad klassificering. Att göra dem tillgängliga på marknaden eller för allmän konsumtion är helt förbudet på basen av CMR-klassificeringen (REACH-förordningens bilaga XVII, punkt 28-30).

I förteckningen över begränsade ämnen listas för närvarande 65 ämnen.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering

Är era säkerhetsdatablad uppdaterade?

säkerhetsdatablad SDB

Säkerhetsdatabladet (SDB) är ett lagstadgat dokument som ger information om ett ämnes eller en berednings egenskaper och risker samt trygg användning i en industri eller ett yrke. EU:s REACH-förordning innehåller bestämmelser om säkerhetsdatablad. Tillverkare, importörer eller distributörer av kemikalier måste ta fram säkerhetsdatablad för kemikalier avsedda för professionellt bruk och skicka dem till mottagarna av kemikalierna. Arbetsgivaren ska också säkerställa att de anställda har tillgång till information som motsvarar säkerhetsdatabladet om de kemikalier som de använder eller exponeras för i sitt arbete.

Uppdatering av säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladets faroangivelser ska överensstämma med kemikalieklassificeringen i EU:s CLP-förordning. Detta innebär att de gamla R- och S-fraserna ska ersättas med H- och P-fraser. Märkningar och säkerhetsdatablad av den äldre typen får inte längre cirkulera på marknaden, även om det i praktiken fortfarande kan finnas många i omlopp.

Säkerhetsdatabladet ska dessutom alltid uppdateras när ny information om faror, riskhanteringsåtgärder eller begränsningar och tillstånd för kemikalien blir tillgänglig. Det uppdaterade säkerhetsdatabladet ska skickas till alla tidigare mottagare till vilka leverantören har levererat kemikalien under de senaste 12 månaderna. Säkerhetsdatabladet kan skickas direkt till mottagaren i pappersform eller elektroniskt. Säkerhetsdatabladet måste också tillhandahållas på de officiella språken i den medlemsstat där ämnet eller beredningen släpps ut på marknaden. Säkerhetsdatabladets information ska sparas i minst 10 år efter att användningen, tillverkningen eller leveransen av kemikalien har upphört.

För vilka kemikalier krävs säkerhetsdatablad?

Tillverkare, importörer eller distributörer av kemikalier måste förse mottagaren med säkerhetsdatablad för

 • ämnen och beredningar som klassas som farliga; eller
 • ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB); eller
 • ämnen på kandidatlistan för ämnen som kräver tillstånd (ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnen).

Om mottagaren begär det ska säkerhetsdatablad även tillhandahållas för oklassificerade beredningar, om de innehåller ämnen som är farliga för hälsan eller miljön i vissa koncentrationer eller om ett gränsvärde för yrkesmässig exponering har fastställts för någon beståndsdel inom EU.

För ämnen eller beredningar som klassificeras som farliga och är avsedda för allmänt bruk krävs inga säkerhetsdatablad, om inte en nedströmsanvändare eller distributör begär det. Säkerhetsdatablad behöver inte tillhandahållas för konsumenter.

Fyll i säkerhetsdatabladet på rätt sätt

Säkerhetsdatabladet har 16 huvudpunkter och ett antal underpunkter. Alla punkter ska fyllas i. Informationen ska uppges i en tydlig och kompakt form. Om exponeringsscenarier har tagits fram för kemikalien eller beredningen ska dessa bifogas till säkerhetsdatabladet. Exponeringsscenarier ska tas fram i samband med REACH-registreringen för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på över 10 ton per år och registrerare, och som uppfyller vissa riskklassificeringskriterier. Vad exponeringsscenarier för beredningar beträffar räcker det inte att bara sammanställa scenarierna för de olika beståndsdelarna.

I exponeringsscenarierna beskrivs verksamhetsförutsättningar och riskhanteringsåtgärder för trygg användning av kemikalien. En aktör som mottar ett säkerhetsdatablad som innehåller exponeringsscenarier ska inom 12 månader efter mottagandet kontrollera om något exponeringsscenario omfattar aktörens användningssätt, verksamhetsförutsättningar och riskhanteringsåtgärder. Jämförelsen måste även dokumenteras.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering