Home » tillverkare

Etikett: tillverkare

Är era säkerhetsdatablad uppdaterade?

säkerhetsdatablad SDB

Säkerhetsdatabladet (SDB) är ett lagstadgat dokument som ger information om ett ämnes eller en berednings egenskaper och risker samt trygg användning i en industri eller ett yrke. EU:s REACH-förordning innehåller bestämmelser om säkerhetsdatablad. Tillverkare, importörer eller distributörer av kemikalier måste ta fram säkerhetsdatablad för kemikalier avsedda för professionellt bruk och skicka dem till mottagarna av kemikalierna. Arbetsgivaren ska också säkerställa att de anställda har tillgång till information som motsvarar säkerhetsdatabladet om de kemikalier som de använder eller exponeras för i sitt arbete.

Uppdatering av säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladets faroangivelser ska överensstämma med kemikalieklassificeringen i EU:s CLP-förordning. Detta innebär att de gamla R- och S-fraserna ska ersättas med H- och P-fraser. Märkningar och säkerhetsdatablad av den äldre typen får inte längre cirkulera på marknaden, även om det i praktiken fortfarande kan finnas många i omlopp.

Säkerhetsdatabladet ska dessutom alltid uppdateras när ny information om faror, riskhanteringsåtgärder eller begränsningar och tillstånd för kemikalien blir tillgänglig. Det uppdaterade säkerhetsdatabladet ska skickas till alla tidigare mottagare till vilka leverantören har levererat kemikalien under de senaste 12 månaderna. Säkerhetsdatabladet kan skickas direkt till mottagaren i pappersform eller elektroniskt. Säkerhetsdatabladet måste också tillhandahållas på de officiella språken i den medlemsstat där ämnet eller beredningen släpps ut på marknaden. Säkerhetsdatabladets information ska sparas i minst 10 år efter att användningen, tillverkningen eller leveransen av kemikalien har upphört.

För vilka kemikalier krävs säkerhetsdatablad?

Tillverkare, importörer eller distributörer av kemikalier måste förse mottagaren med säkerhetsdatablad för

  • ämnen och beredningar som klassas som farliga; eller
  • ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB); eller
  • ämnen på kandidatlistan för ämnen som kräver tillstånd (ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnen).

Om mottagaren begär det ska säkerhetsdatablad även tillhandahållas för oklassificerade beredningar, om de innehåller ämnen som är farliga för hälsan eller miljön i vissa koncentrationer eller om ett gränsvärde för yrkesmässig exponering har fastställts för någon beståndsdel inom EU.

För ämnen eller beredningar som klassificeras som farliga och är avsedda för allmänt bruk krävs inga säkerhetsdatablad, om inte en nedströmsanvändare eller distributör begär det. Säkerhetsdatablad behöver inte tillhandahållas för konsumenter.

Fyll i säkerhetsdatabladet på rätt sätt

Säkerhetsdatabladet har 16 huvudpunkter och ett antal underpunkter. Alla punkter ska fyllas i. Informationen ska uppges i en tydlig och kompakt form. Om exponeringsscenarier har tagits fram för kemikalien eller beredningen ska dessa bifogas till säkerhetsdatabladet. Exponeringsscenarier ska tas fram i samband med REACH-registreringen för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på över 10 ton per år och registrerare, och som uppfyller vissa riskklassificeringskriterier. Vad exponeringsscenarier för beredningar beträffar räcker det inte att bara sammanställa scenarierna för de olika beståndsdelarna.

I exponeringsscenarierna beskrivs verksamhetsförutsättningar och riskhanteringsåtgärder för trygg användning av kemikalien. En aktör som mottar ett säkerhetsdatablad som innehåller exponeringsscenarier ska inom 12 månader efter mottagandet kontrollera om något exponeringsscenario omfattar aktörens användningssätt, verksamhetsförutsättningar och riskhanteringsåtgärder. Jämförelsen måste även dokumenteras.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering