Home » kemikalie

Etikett: kemikalie

CLP-förordningens 12. tekniska anpassning (ATP)

adaptation

CLP-förordningens förändring (EU) 2019/521

CLP-förordningens 12. tekniska anpassning (ATP) tillämpar den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS. Den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS är en följd av de ändringar som antogs under 2014 och 2016 av FN:s expertkommitté för transport av farligt gods och för GHS. Till följd av detta införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen. Även en ny farokategori, pyrofora gaser införds, inom faroklassen brandfarliga gaser.

Övriga ändringar omfattar anpassningar till kriterierna för ämnen och blandning som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, de allmänna gränsvärdena, de allmänna bestämmelserna för att klassificera aerosoler i form av blandningar, och närmare detaljer om tillämpliga definitioner och klassificeringskriterier för faroklasserna explosiva ämnen, brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, akut toxicitet, frätande/irriterande på huden, allvarlig ögonskada/ögonirritation, luftvägs- och hudsensibilisering, mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, specifik organtoxicitet och fara vid aspiration. Dessutom införs ändringar av vissa faroangivelser och skyddsangivelser.

För att leverantörer av ämnen och blandningar ska få tid på sig att anpassa sig till de nya klassificerings-, märknings- och förpackningsbestämmelserna tillämpas förordningen först fr.o.m. 17.10.2020. De nya bestämmelserna kan trots allt tillämpas redan före det här datumet på frivillig grund.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen!

Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.


Text: Ecobio

Bild: Aivan

REACH Compliance?

Bevisa din överensstämmelse!

Utgången av REACH-registreringens sista tidsfrist i EU var 31.5.2018. Efter tidsfristen har ett så kallat REACH Declaration of Compliance -dokument blivit allt vanligare med vilket företag kan bevisa sin överensstämmelse med REACH lagstiftningens krav. Kravet på att bevisa sin överenstämmelse kommer från såväl myndigheter, kunder som andra intressenter. Bevisbördan gäller de företag som framställer eller importerar ämnen, men även nedströmsanvändare eftersom t.ex. ämnesbegränsningarna gäller alla aktörer i distributionskedjan.

Vad är ”REACH Declaration of Compliance”?

Med ett “REACH Declaration of Compliance” -dokument kan ett företag bevisa att de som företag eller de produkter de tillverkar eller importerar följer alla krav som ställs av REACH-lagstiftningen. Med hjälp av dokumentet kan man påvisa sin registreringsskyldighet, möjliga undantag från registreringsskyldigheten samt uppföljningen av begränsade ämnen. Det är upp till företaget om man vill ha två olika dokument, ett som riktar sig till kunder och ett till myndigheter, eller ett dokument som lämpar sig för alla intressenter.

Ämnesbegränsningarna är en väsentlig del av företagets överensstämmelse

Före man skriver ett intyg på företagets överensstämmelse är det bra att utreda vilka ämnesbegränsningar som gäller företaget. Utredningen går ut på att man går igenom alla kemikalier som används på företagets arbetsplatser eller i tillverkningen av egna produkter och tar reda på om de innehåller ämnen som är begränsade under REACH-lagstiftningen. Det finns tre olika kategorier av ämnesbegränsningar under REACH; ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC), begränsade ämnen och ämnen som kräver tillstånd. Företagen ska vara medvetna om vilka ämnen deras kemikalier innehåller och även tillsynsmyndigheten kan kräva en dylik utredning.

Är du intresserad av ett intyg på er överensstämmelse?

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller REACH-överensstämmelse. Vi hjälper dig att ta fram ett intyg på er överensstämmelse som även innehåller en ämnesbegränsningsutredning. I samband med ämnesbegränsningsutredningen får du ett Excel-verktyg för uppföljning av ämnesbegränsningarna samt en rapport som kan skickas t.ex. till myndigheterna. Vi skriver intyg på svenska, finska och engelska.

Ta kontakt med oss, vi hjälper dig:

info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Är era säkerhetsdatablad uppdaterade?

säkerhetsdatablad SDB

Säkerhetsdatabladet (SDB) är ett lagstadgat dokument som ger information om ett ämnes eller en berednings egenskaper och risker samt trygg användning i en industri eller ett yrke. EU:s REACH-förordning innehåller bestämmelser om säkerhetsdatablad. Tillverkare, importörer eller distributörer av kemikalier måste ta fram säkerhetsdatablad för kemikalier avsedda för professionellt bruk och skicka dem till mottagarna av kemikalierna. Arbetsgivaren ska också säkerställa att de anställda har tillgång till information som motsvarar säkerhetsdatabladet om de kemikalier som de använder eller exponeras för i sitt arbete.

Uppdatering av säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladets faroangivelser ska överensstämma med kemikalieklassificeringen i EU:s CLP-förordning. Detta innebär att de gamla R- och S-fraserna ska ersättas med H- och P-fraser. Märkningar och säkerhetsdatablad av den äldre typen får inte längre cirkulera på marknaden, även om det i praktiken fortfarande kan finnas många i omlopp.

Säkerhetsdatabladet ska dessutom alltid uppdateras när ny information om faror, riskhanteringsåtgärder eller begränsningar och tillstånd för kemikalien blir tillgänglig. Det uppdaterade säkerhetsdatabladet ska skickas till alla tidigare mottagare till vilka leverantören har levererat kemikalien under de senaste 12 månaderna. Säkerhetsdatabladet kan skickas direkt till mottagaren i pappersform eller elektroniskt. Säkerhetsdatabladet måste också tillhandahållas på de officiella språken i den medlemsstat där ämnet eller beredningen släpps ut på marknaden. Säkerhetsdatabladets information ska sparas i minst 10 år efter att användningen, tillverkningen eller leveransen av kemikalien har upphört.

För vilka kemikalier krävs säkerhetsdatablad?

Tillverkare, importörer eller distributörer av kemikalier måste förse mottagaren med säkerhetsdatablad för

  • ämnen och beredningar som klassas som farliga; eller
  • ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB); eller
  • ämnen på kandidatlistan för ämnen som kräver tillstånd (ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnen).

Om mottagaren begär det ska säkerhetsdatablad även tillhandahållas för oklassificerade beredningar, om de innehåller ämnen som är farliga för hälsan eller miljön i vissa koncentrationer eller om ett gränsvärde för yrkesmässig exponering har fastställts för någon beståndsdel inom EU.

För ämnen eller beredningar som klassificeras som farliga och är avsedda för allmänt bruk krävs inga säkerhetsdatablad, om inte en nedströmsanvändare eller distributör begär det. Säkerhetsdatablad behöver inte tillhandahållas för konsumenter.

Fyll i säkerhetsdatabladet på rätt sätt

Säkerhetsdatabladet har 16 huvudpunkter och ett antal underpunkter. Alla punkter ska fyllas i. Informationen ska uppges i en tydlig och kompakt form. Om exponeringsscenarier har tagits fram för kemikalien eller beredningen ska dessa bifogas till säkerhetsdatabladet. Exponeringsscenarier ska tas fram i samband med REACH-registreringen för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på över 10 ton per år och registrerare, och som uppfyller vissa riskklassificeringskriterier. Vad exponeringsscenarier för beredningar beträffar räcker det inte att bara sammanställa scenarierna för de olika beståndsdelarna.

I exponeringsscenarierna beskrivs verksamhetsförutsättningar och riskhanteringsåtgärder för trygg användning av kemikalien. En aktör som mottar ett säkerhetsdatablad som innehåller exponeringsscenarier ska inom 12 månader efter mottagandet kontrollera om något exponeringsscenario omfattar aktörens användningssätt, verksamhetsförutsättningar och riskhanteringsåtgärder. Jämförelsen måste även dokumenteras.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering