Home » CLP-förordningens 12. tekniska anpassning (ATP)

CLP-förordningens 12. tekniska anpassning (ATP)

adaptation

CLP-förordningens förändring (EU) 2019/521

CLP-förordningens 12. tekniska anpassning (ATP) tillämpar den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS. Den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS är en följd av de ändringar som antogs under 2014 och 2016 av FN:s expertkommitté för transport av farligt gods och för GHS. Till följd av detta införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen. Även en ny farokategori, pyrofora gaser införds, inom faroklassen brandfarliga gaser.

Övriga ändringar omfattar anpassningar till kriterierna för ämnen och blandning som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, de allmänna gränsvärdena, de allmänna bestämmelserna för att klassificera aerosoler i form av blandningar, och närmare detaljer om tillämpliga definitioner och klassificeringskriterier för faroklasserna explosiva ämnen, brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, akut toxicitet, frätande/irriterande på huden, allvarlig ögonskada/ögonirritation, luftvägs- och hudsensibilisering, mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, specifik organtoxicitet och fara vid aspiration. Dessutom införs ändringar av vissa faroangivelser och skyddsangivelser.

För att leverantörer av ämnen och blandningar ska få tid på sig att anpassa sig till de nya klassificerings-, märknings- och förpackningsbestämmelserna tillämpas förordningen först fr.o.m. 17.10.2020. De nya bestämmelserna kan trots allt tillämpas redan före det här datumet på frivillig grund.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen!

Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.


Text: Ecobio

Bild: Aivan