Home » ämnesbegränsning

Etikett: ämnesbegränsning

Kemikaliehanteringens digitala framtid

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektivare kemikaliehantering

Framtidens utmaningar inom kemikaliehantering skapar ett behov för en digital lösning. Ecobio har skapat 10 steg för en effektivare kemikaliehantering som varje kemikalieaktör har nytta av.

För att få bedriva verksamhet, skall företag uppfylla sina lagstadgade kemikaliekrav. Kraven förändras kontinuerligt och det kommer ständigt nya. Kraven är relaterade till verksamheten, produkter och tjänster.Krav från ledningssystem så som till exempel ISO 14001, 45001 och 9001, måste företagen vara medvetna om. Företagen bör följa med förändringar i de författningar som gäller den egna verksamheten samt dokumentera efterlevnaden av dessa. Beroende på marknaden kan bristande efterlevnad leda till stora kostnader.

Det kan vara väldigt jobbigt och även svårt att hantera kemikaliekraven. Med hjälp av Ecobios digitala tjänst Ecobio Manager kan företag kontinuerligt och enkelt utvärdera efterlevnaden och se hela organisationens resultat i en överskådlig vy. Tjänsten skräddarsys för enskilda företag och håller ansvarspersoner uppdaterade om publicerade och kommande lagändringar. Med hjälp av efterlevnadsfunktionen uppfylls behändigt kraven relaterade till ISO 14001-, ISO 45001 och ISO 9001-standarderna om uppföljningen av EHS-lagar samt efterlevnadsbedömningen. Du kan läsa mer om Ecobio Manager här.

Hur ser framtidens utmaningar gällande kemikaliehanteringen ut och vilka är dess nya digitala lösningar?

Förra hösten publicerade EU sin kemikaliestrategi, vilket ger EU:s kemikaliepolitik samt alla som jobbar med kemikalier en bild av hur framtiden ser ut. Kemikaliestrategin är även en viktig del av planen för återhämtningen efter corona-pandemin. Målsättningen för kemikaliestrategin är att kemikalier och produkter tillverkas på ett sätt som maximerar deras nytta för samhället samtidigt som skadorna minimeras. Kemikaliestrategin är en del av den europeiska gröna given (European Green Deal) och tanken är att främja EU:s industri som en global pionjär inom säker produktion och användning av hållbara kemikalier.

Praktiska följderna av kemikaliestrategin är ett ännu större krav på kemikaliehantering. Mängden begränsade ämnen kommer att öka exponentiellt samtidigt som behovet att spåra dem genom hela livscykeln tilltar. När användningen av kemikaliehanteringssystem ökar, behöver också datasäkerheten vara på hög nivå.

Ecobio följer aktivt med kemikalielagstiftningen och hur kraven utvecklar sig, för att därefter utveckla tjänsten enligt dem. Även i framtiden satsar Ecobio på olika intelligenta lösningar, speciellt sådana som bygger på automationer och artificiell intelligens. Ifall du vill bekanta dig med den digitala lösningen för kemikaliehantering kan du kontakta oss här och boka en gratis genomgång och demo presentation.

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

Undrar du hur kemikalielagstiftningens ramverk i EU och nationellt är uppbyggt samt vilken roll ert företag har enligt REACH-förordningen? Är du intresserad av vilka kemikaliekrav som gäller ert företag och de 10 stegen för en effektivare kemikaliehantering som varje kemikalieaktör bör veta? Vår lättlästa gratis kemikalieguide hjälper företag och ansvarspersoner att känna igen de mest centrala kemikaliekraven för en kemikalieaktör och hur man effektivt kan uppfylla dem. Du kan ladda ner guiden här!

Utöver våra tjänster inom kemikaliehantering erbjuder Ecobio Manager ett smidigt och enkelt sätt att leda företagets hållbarhet. Vi är en ny generations affärspartner för att hjälpa digitalisera hållbarhetshanteringen. Vår SaaS-tjänst innehåller funktioner för hantering av hållbarhet, kravuppföljning samt säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper företag att säkra kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt. Läs mer om vår digitala lösning och kontakta oss här.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom hållbar utveckling. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet. Läs mera om våra konsulteringstjänster här.


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering - Från krav till digitalisering

LADDA NER VÅR OMFATTANDE OCH KONCISA GRATIS KEMIKALIEGUIDE HÄR!

Kemikalier används inom alla livsområden i olika produkter. Därför är det viktigt, både för människans hälsa och för att skydda miljön, att vi använder och hanterar kemikalier säkert. De flesta företag antingen använder kemikalier i deras verksamhet eller tillverkar dem.

För att säkerställa kemikaliesäkerheten regleras kemikaliernas produktion, distribution samt användning med hjälp av en gemensam lag stiftning inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kemikalielagstiftningen berör alla företag, oberoende storlek, och gör företag ansvariga för säker hantering av ämnen de använder eller placerar på marknaden. Alla delar i distributions kedjan är skyldiga att informera om kemikaliernas säkra hantering samt om ämnen som orsakar särskild oro.

Ecobios kemikalieguide hjälper företag effektivisera kemikaliehanteringen

Vår omfattande och koncisa gratis kemikalieguide hjälper företag och ansvarspersoner att känna igen de mest centrala kemikaliekraven för en kemikalieaktör och hur man effektivt kan uppfylla dem. Ladda ner vår kemikalieguide för att lära dig:

 • Hur kemikalielagstiftningens ramverk i EU och nationellt är uppbyggt
 • Vilken roll ert företag har enligt REACH-förordningen
 • Vilka kemikaliekrav som gäller ert företag
 • Kemikalieaktörens 10 steg för en effektivare kemikaliehantering

Guiden innehåller beskrivningar av de mest centrala lagkraven i Sverige, både som medlem av EES och nationellt. Guiden vägleder också kemikalieaktörer till en effektiv kemikaliehantering med allt från identifiering av krav till digitalisering!

Kemikalieguiden är framställd av Ecobios kemikalieexperter och den är i PDF-format så att du kan lätt läsa den både på en dator, tablett eller telefon och även skriva ut den på papper.

Ladda ner vår guide här!

Vår digitala tjänst Ecobio Manager hjälper företag med kemikaliehantering

Ecobio Managertjänsten (SaaS) erbjuder kemikalielistor, säkerhetsinformation och säkerhetsdatablad till arbetsplatsen.

Skapar kemikaliekraven huvudbry? Vill du diskutera med våra kemikalieexperter? Ta kontakt med oss. Vi hjälper att tackla era kemikaliekrav!

Malena WeurlanderMalena Weurlander

Key Account Manager

malena.weurlander@ecobio.fi

Puh.: 020 756 9459

Våra kemikalieexperter är alltid nära dig! Vi sköter krävande uppgifter inom kemi, arbetsmiljö, miljö och lagstiftningen med ert bästa i åtanke. Ni sparar tid samtidigt som ni säkerställer lagefterlevnaden.

Läs mera om våra experttjänster här!

Alla våra publicerade whitepapers, guider och broschyrer hittas lätt från vårt bibliotek!

Du kan nu hitta alla våra publicerade whitepapers, guider och broschyrer från vårt bibliotek! Du hittar Ecobios bibliotek här.

Intresse för standarder, socialt ansvarstagande och begränsade ämnen aktuellt i Sverige

standarder, socialt ansvarstagande och begränsade ämnen finns i Ecobio Manager

Ecobio ordnade sitt första frukostseminarium i Stockholm i juni. På seminariet diskuterades bland annat begränsade ämnen tillhörande grupp A och B samt standarder inom ledning, miljö och socialt ansvarstagande. Tina Bohlin, projektledare för kvalitetsledning och socialt ansvarstagande, från Svenska Institutet för Standarder (SIS) deltog som gästtalare i frukostseminariet. Enligt Tina pågår det för tillfället väldigt många standardiserings projekt i Sverige inom miljöområdet.

Standarder inom socialt ansvarstagande och miljöpåverkan

Tina diskuterade bland annat den nya ISO 26000 standarden för socialt ansvarstagande och ISO 14008 för monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter. Miljöpåverkan innefattar effekter på människors hälsa och på den byggda och naturliga miljön. Miljöaspekter i sin tur inkluderar utsläpp och användning av naturresurser.

Socialt ansvarstagande kan definieras som en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö där fokus ligger på transparens och etiskt uppförande. ISO 26000 innehåller 7 grundprinciper:

 • Ansvarsskyldighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenterna
 • Respekt för lagen
 • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
 • Respekt för mänskliga rättigheter.

Standarden ger stöd och vägledning till praktiska åtgärder inom socialt ansvarstagande.

Begränsade ämnen grupp A och B

Under frukostseminariet på Bonniers Konsthall diskuterade vår ledande konsult och servicechef Ville Soininen även den nya ledningsstandarden ISO 45001 samt presenterade Ecobios molntjänst Ecobio Manager. Under seminariet framkom ett speciellt intresse för grupperingen av kemikalier i ämnen tillhörande grupp A och B. Vad betyder detta?

 • Grupp A: Cancerframkallande ämnen i grupp A är ämnen som inte alls får hanteras. I vissa extrema undantagsfall kan man ändå få hantera dessa ämnen. Bekanta dig med dessa ämnen här
 • Grupp B: För att hantera en grupp av ämnen som är cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande, eller reproduktionsstörande, och hör till grupp B, fordras tillstånd. Bekanta dig med dessa ämnen här

Ämnen tillhörande båda grupperna finns inkluderade i Ecobio Manager tjänsten. Intresserad av att höra mer? Vår servicechef Ville Soininen berättar gärna mera om tjänsten och dess innehåll: ville.soininen@ecobio.fi

Ecobio Manager

Med hjälp av Ecobio Manager tjänsten kan du lätt och effektivt följa med och ha kontroll över hur ditt företag uppfyller de lagstadgade kraven gällande hållbar utveckling. Tjänsten innehåller uppdaterade författningssamlingar och -ändringar från flera länder så som Sverige, Finland och Norge; riskbedömningsverktyg samt säkerhetsdatablad för kemikalier och information om begränsade ämnen. Vare sig ditt företag är en liten lokal aktör eller ett stort internationellt bolag, anpassas tjänsten till att motsvara era behov. Ecobios grundare Sanna Perkiö utvecklar konstant tjänsten tillsammans med våra experter för att försäkra sig om att tjänsten motsvarar även våra svenska kunders behov. Läs mer

 

Behöver du hjälp med tillämpningen av standarder? Vägledning inom ämnen tillhörande grupp A och B? eller en presentation av Ecobio Manager tjänsten?

Ta kontakt:

info@ecobio.fi


Skribent: Caisa Lindblom, Ecobio Oy

REACH Compliance?

Bevisa din överensstämmelse!

Utgången av REACH-registreringens sista tidsfrist i EU var 31.5.2018. Efter tidsfristen har ett så kallat REACH Declaration of Compliance -dokument blivit allt vanligare med vilket företag kan bevisa sin överensstämmelse med REACH lagstiftningens krav. Kravet på att bevisa sin överenstämmelse kommer från såväl myndigheter, kunder som andra intressenter. Bevisbördan gäller de företag som framställer eller importerar ämnen, men även nedströmsanvändare eftersom t.ex. ämnesbegränsningarna gäller alla aktörer i distributionskedjan.

Vad är ”REACH Declaration of Compliance”?

Med ett “REACH Declaration of Compliance” -dokument kan ett företag bevisa att de som företag eller de produkter de tillverkar eller importerar följer alla krav som ställs av REACH-lagstiftningen. Med hjälp av dokumentet kan man påvisa sin registreringsskyldighet, möjliga undantag från registreringsskyldigheten samt uppföljningen av begränsade ämnen. Det är upp till företaget om man vill ha två olika dokument, ett som riktar sig till kunder och ett till myndigheter, eller ett dokument som lämpar sig för alla intressenter.

Ämnesbegränsningarna är en väsentlig del av företagets överensstämmelse

Före man skriver ett intyg på företagets överensstämmelse är det bra att utreda vilka ämnesbegränsningar som gäller företaget. Utredningen går ut på att man går igenom alla kemikalier som används på företagets arbetsplatser eller i tillverkningen av egna produkter och tar reda på om de innehåller ämnen som är begränsade under REACH-lagstiftningen. Det finns tre olika kategorier av ämnesbegränsningar under REACH; ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC), begränsade ämnen och ämnen som kräver tillstånd. Företagen ska vara medvetna om vilka ämnen deras kemikalier innehåller och även tillsynsmyndigheten kan kräva en dylik utredning.

Är du intresserad av ett intyg på er överensstämmelse?

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller REACH-överensstämmelse. Vi hjälper dig att ta fram ett intyg på er överensstämmelse som även innehåller en ämnesbegränsningsutredning. I samband med ämnesbegränsningsutredningen får du ett Excel-verktyg för uppföljning av ämnesbegränsningarna samt en rapport som kan skickas t.ex. till myndigheterna. Vi skriver intyg på svenska, finska och engelska.

Ta kontakt med oss, vi hjälper dig:

info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan

REACH kemialier

REACH-förordningens centrala mål är att främja ersättandet av kemikalier som inger betänkligheter med alternativa, mindre farliga ämnen eller processer. Detta sker till stor del genom olika ämnesbegränsningar. Tillståndsförfarandena och begränsningarna enligt REACH-förordningen samt den harmoniserade klassificeringen enligt CLP-förordningen påverkar hela leveranskedjan för kemikalier.

Alla aktörer bör känna till vilken ställning de ämnen som de använder har i lagstiftningen.

Tillämpning av ämnesbegränsningar

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har flera olika sätt att identifiera kemikalier som eventuellt inger betänkligheter och vidta riskhanteringsåtgärder.

Till de åtgärder som bygger på regelverket hör bland annat harmoniserad klassificering och märkningar samt identifiering eller begränsning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter. För alla dessa ordnas en offentlig konsultation innan det slutgiltiga beslutet fattas.

SVHC-kandidatförteckningen

Ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, så kallade SVHC-ämnen (SVHC, Substances of Very High Concern), listas i kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Till de ämnen som kan läggas till i kandidatförteckningen och senare bli tillståndspliktiga hör ämnen som:

 • är CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)
 • är långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulativa (vPvB-ämnen)
 • är hormonstörande eller exempelvis sensibiliterande för andningsvägarna

När ett ämne läggs till på SVHC-kandidatlistan träder följande krav i kraft:

 • Säkerhetsdatablad krävs för rena ämnen och beredningar som innehåller ämnen i SVHC-kandidatförteckningen > 0,1 viktprocent.
 • Leverantören av en vara ska underrätta nedströmsanvändaren om att varan innehåller ett ämne på kandidatlistan, om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Begränsningarna för halterna beräknas på komponentnivå.
 • Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet och varorna innehåller mer än ett ton av ämnet, ska ECHA underrättas om saken.

I kandidatförteckningen listas för närvarande 174 ämnen. Ämnen läggs till i förteckningen två gånger per år, på sommaren och på vintern.

Tillståndspliktiga ämnen

Ämnen i SVHC-kandidatförteckningen kan bli tillståndspliktiga. Det är då förbjudet att använda dem utan tillstånd efter att en viss tidsfrist har gått ut. Nedströmsanvändare får fortsätta använda ett tillståndspliktigt ämne om en aktör högre upp i leveranskedjan har fått tillstånd för användningsändamålet och förhållandena i fråga.

I förteckningen över tillståndspliktiga ämnen listas för närvarande 43 ämnen. Även om ett ämne läggs till i förteckningen över tillståndspliktiga ämnen blir det fortfarande kvar även i SVHC-förteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen i SVHC-förteckningen gäller alltså även för tillståndspliktiga ämnen.

Begränsade ämnen

Om en kemikalie orsakar en oacceptabel risk på samhällsnivå kan en medlemsstat eller ECHA föreslå en begränsning som gäller tillverkningen, tillgängliggörandet på marknaden och/eller användningen av kemikalien.
För enskilda ämnen nämns i villkoren för begränsningen för vilka användningsområden eller under vilka förhållanden begränsningen gäller.

Begränsningar gäller förutom enskilda ämnen även exempelvis alla CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B som fått harmoniserad klassificering. Att göra dem tillgängliga på marknaden eller för allmän konsumtion är helt förbudet på basen av CMR-klassificeringen (REACH-förordningens bilaga XVII, punkt 28-30).

I förteckningen över begränsade ämnen listas för närvarande 65 ämnen.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering