Home » ämne

Etikett: ämne

Avtal uteslöt tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

water pollution gift i vatten
Shutterstock

Högsta domstolen i Sverige har genom ett beslut uteslutit tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser.

På Malmö flygplats har vid brandövningar använts en typ av brandsläckmedel som innehållit det giftiga ämnet PFOS. Detta ämne har till följd av övningarna hamnat via avloppsvattnet i det kommunala avloppsreningsverket. Detta har lett till att kommunen krävt skadestånd från Malmö flygplats. Målet kom upp i Högsta domstolen där frågan gällde ifall det avtalsförhållande rörande vatten och avlopp som har funnits mellan parterna utesluter möjlighet för kommunen att få skadestånd enligt miljöbalken.

HD kom fram till att det beror på avtalet om miljöbalkens skadeståndsbestämmelser ska anses vara tillämpliga mellan avtalsparterna. Eftersom parterna i detta fall hade reglerat att kommunen skulle omhänderta avloppsvatten och även i stor utsträckning avtalat om vilka föroreningar som fick finnas i vattnet och vidare kommit överens om en uttrycklig bestämmelse om skadestånd ansåg HD att avtalsförhållandet mellan parterna utesluter en tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser.

Skadeståndsansvaret enligt miljöbalken:

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken ska betalas för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Skadestånd ska bl.a. betalas för skador genom förorening av vatten, luft och mark eller annan liknande störning.

I miljöbalken finns skadeståndsbestämmelser som reglerar ansvar för miljöskador utanför avtalsförhållanden. Frågan i målet var om bestämmelserna kan vara tillämpliga även när det finns ett avtalsförhållande mellan den vars verksamhet gett upphov till skadan och den skadelidande.

Läs mer om domen här

 

Behöver du hjälp med att följa upp lagstiftning och författningar relaterade till hållbar utveckling och kemikalier? Bekanta dig med vår SaaS tjänst Ecobio Manager

Eller ta kontakt info@ecobio.fi

REACH Compliance?

Bevisa din överensstämmelse!

Utgången av REACH-registreringens sista tidsfrist i EU var 31.5.2018. Efter tidsfristen har ett så kallat REACH Declaration of Compliance -dokument blivit allt vanligare med vilket företag kan bevisa sin överensstämmelse med REACH lagstiftningens krav. Kravet på att bevisa sin överenstämmelse kommer från såväl myndigheter, kunder som andra intressenter. Bevisbördan gäller de företag som framställer eller importerar ämnen, men även nedströmsanvändare eftersom t.ex. ämnesbegränsningarna gäller alla aktörer i distributionskedjan.

Vad är ”REACH Declaration of Compliance”?

Med ett “REACH Declaration of Compliance” -dokument kan ett företag bevisa att de som företag eller de produkter de tillverkar eller importerar följer alla krav som ställs av REACH-lagstiftningen. Med hjälp av dokumentet kan man påvisa sin registreringsskyldighet, möjliga undantag från registreringsskyldigheten samt uppföljningen av begränsade ämnen. Det är upp till företaget om man vill ha två olika dokument, ett som riktar sig till kunder och ett till myndigheter, eller ett dokument som lämpar sig för alla intressenter.

Ämnesbegränsningarna är en väsentlig del av företagets överensstämmelse

Före man skriver ett intyg på företagets överensstämmelse är det bra att utreda vilka ämnesbegränsningar som gäller företaget. Utredningen går ut på att man går igenom alla kemikalier som används på företagets arbetsplatser eller i tillverkningen av egna produkter och tar reda på om de innehåller ämnen som är begränsade under REACH-lagstiftningen. Det finns tre olika kategorier av ämnesbegränsningar under REACH; ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC), begränsade ämnen och ämnen som kräver tillstånd. Företagen ska vara medvetna om vilka ämnen deras kemikalier innehåller och även tillsynsmyndigheten kan kräva en dylik utredning.

Är du intresserad av ett intyg på er överensstämmelse?

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller REACH-överensstämmelse. Vi hjälper dig att ta fram ett intyg på er överensstämmelse som även innehåller en ämnesbegränsningsutredning. I samband med ämnesbegränsningsutredningen får du ett Excel-verktyg för uppföljning av ämnesbegränsningarna samt en rapport som kan skickas t.ex. till myndigheterna. Vi skriver intyg på svenska, finska och engelska.

Ta kontakt med oss, vi hjälper dig:

info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

REACH och cirkulär ekonomi – väsentliga undantag och skyldigheter

Avfall omfattas inte av REACH-förordningen (artikel 2(2)). Trots att det kan vara ändamålsenligt att beskriva avfallsstadiet i exponeringscenarierna i samband med registreringen gäller REACH-förordningen i övrigt inte för avfall.

Genast när avfall upphör att vara avfall, det vill säga när det når End-of-Waste-status, övergår det till att åter igen omfattas av kemikalie- och produktlagstiftningen och sålunda också av REACH-förordningen, med beaktande av vissa villkorliga undantag.

Återvinningsundantag

Ämnen som återvinns inom unionens område och uppfyller vissa villkor är befriade från registreringsskyldigheten. Om det till följd av en återvinningsprocess uppstår ett ämne som redan är registrerat, är den som tillverkar det återvunna ämnet inte registreringsskyldig.

Det här förutsätter emellertid i första hand att ämnet som tillverkats genom återvinning passar in i ämnesdefinitionen för det tidigare registrerade ämnet.  Återvinnaren ska ha tillgång till säkerhetsdatabladet för det tidigare registrerade ämnet, eller om det inte krävs ett säkerhetsdatablad tillräckliga uppgifter om säker användning. Även de enskilda beståndsdelarna i en blandning ska vara registrerade tidigare.

Det ursprungligen registrerade ämnet och det återvunna ämnet behöver inte vara del av samma leveranskedja som leder till uppkomsten av avfall. Med återvinning avses återvinningsåtgärder som ingår i bilaga II i EU:s ramdirektiv för avfall. Som allmän återvinning betraktas en process i vilken avfall upphör att vara avfall. Återvinning av organiska och icke-organiska ämnen är bland annat en form av återvinning.

Återvinnare som kan tillämpa återvinningsundantaget i REACH-förordningen är befriade från registreringsskyldigheten och skyldigheten att ta fram en kemikaliesäkerhetsbedömning och kemikaliesäkerhetsrapport. Återvinnaren ska emellertid ha exponeringscenarierna för ämnen som klassificeras som farliga och som det produceras mer än 10 t/år av. Ämnets registreringsnummer behövs också, om ett sådant finns tillgängligt.

Det återvunna ämnet ska specificeras på samma sätt som andra ämnen som ska registreras i enlighet med Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s anvisningar. Beslutet ska basera sig på huvudbeståndsdelarnas identitet. Eventuella orenheter kan påverka ämnets riskprofil och därför ska även dessa vara kända.

Det bör observeras att avfallsstatus inte nödvändigtvis måste upphöra för att ämnet ska kunna användas t.ex. som gödsel. Då kan emellertid ämnets mottagare åläggas tillståndsförpliktelser, särskilt om det är fråga om en faroklassificerad gödselprodukt.

Återvinnarens skyldigheter

Ämnesbegränsningarna enligt REACH-förordningen gäller också återvinnare. Återvinnaren ska säkerställa att ämnena som han eller hon tillverkar uppfyller tillståndskraven för tillståndspliktiga ämnen och att användningen av begränsade ämnen överensstämmer med de fastställda begränsningarna. Leveranskedjan ska dessutom informeras om eventuellt beviljade eller nekade tillstånd. Skyldigheten att informera om ämnet i leveranskedjan gäller oberoende om registreringsbefrielsen utnyttjas eller inte. Säkerhetsdatabladet ska alltid lämnas till kunden om ämnet uppfyller kriterierna för ämnen som klassificeras som farliga ämnen, ett PBT-ämne eller ett vPvB-ämne eller om ämnet finns i kandidatförteckningen (SVHC-lista).

En klassificeringsanmälan i enlighet med CLP-förordningen ska i princip göras till ECHA över återvunna ämnen som släpps på marknaden, om de är faroklassificerade. När en kemikalie släpps på marknaden i Finland ska aktören göra en kemikalieanmälan till Tukes, om kemikalien är faroklassificerad eller om den har getts ett gränsvärde för exponering i arbetsmiljön på gemenskapsnivå.

Andra undantag från registreringsskyldigheten

REACH-förordningen känner till flera undantag från registreringsskyldigheten som gäller även andra än återvunna ämnen.

Ämnen som t.ex. på grund av sina kända egenskaper orsakar en mycket liten risk och ämnen för vilka registreringen anses vara oändamålsenlig eller onödig behöver inte registreras. Hit hör t.ex. ämnen som förekommer i vatten och i naturen, t.ex. mineraler, biogas och kompost. Ämnens hydratformer omfattas i vissa fall också av registreringsundantaget.

Ämnen som regleras tillräckligt under annan lagstiftning, t.ex. mat, foder och läkemedel samt ämnen som redan kan anses vara registrerade när vissa villkor uppfylls behöver inte registreras. Befrielse på viss tid kan dessutom ansökas för ämnen som används för vetenskaplig och produkt- och processinriktad forskning och utveckling (s.k. PPORD-anmälan). För mellanprodukter gäller med beaktande av vissa förutsättningar ett enklare registreringsförfarande.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering

Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan

REACH kemialier

REACH-förordningens centrala mål är att främja ersättandet av kemikalier som inger betänkligheter med alternativa, mindre farliga ämnen eller processer. Detta sker till stor del genom olika ämnesbegränsningar. Tillståndsförfarandena och begränsningarna enligt REACH-förordningen samt den harmoniserade klassificeringen enligt CLP-förordningen påverkar hela leveranskedjan för kemikalier.

Alla aktörer bör känna till vilken ställning de ämnen som de använder har i lagstiftningen.

Tillämpning av ämnesbegränsningar

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har flera olika sätt att identifiera kemikalier som eventuellt inger betänkligheter och vidta riskhanteringsåtgärder.

Till de åtgärder som bygger på regelverket hör bland annat harmoniserad klassificering och märkningar samt identifiering eller begränsning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter. För alla dessa ordnas en offentlig konsultation innan det slutgiltiga beslutet fattas.

SVHC-kandidatförteckningen

Ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, så kallade SVHC-ämnen (SVHC, Substances of Very High Concern), listas i kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Till de ämnen som kan läggas till i kandidatförteckningen och senare bli tillståndspliktiga hör ämnen som:

  • är CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)
  • är långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulativa (vPvB-ämnen)
  • är hormonstörande eller exempelvis sensibiliterande för andningsvägarna

När ett ämne läggs till på SVHC-kandidatlistan träder följande krav i kraft:

  • Säkerhetsdatablad krävs för rena ämnen och beredningar som innehåller ämnen i SVHC-kandidatförteckningen > 0,1 viktprocent.
  • Leverantören av en vara ska underrätta nedströmsanvändaren om att varan innehåller ett ämne på kandidatlistan, om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Begränsningarna för halterna beräknas på komponentnivå.
  • Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet och varorna innehåller mer än ett ton av ämnet, ska ECHA underrättas om saken.

I kandidatförteckningen listas för närvarande 174 ämnen. Ämnen läggs till i förteckningen två gånger per år, på sommaren och på vintern.

Tillståndspliktiga ämnen

Ämnen i SVHC-kandidatförteckningen kan bli tillståndspliktiga. Det är då förbjudet att använda dem utan tillstånd efter att en viss tidsfrist har gått ut. Nedströmsanvändare får fortsätta använda ett tillståndspliktigt ämne om en aktör högre upp i leveranskedjan har fått tillstånd för användningsändamålet och förhållandena i fråga.

I förteckningen över tillståndspliktiga ämnen listas för närvarande 43 ämnen. Även om ett ämne läggs till i förteckningen över tillståndspliktiga ämnen blir det fortfarande kvar även i SVHC-förteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen i SVHC-förteckningen gäller alltså även för tillståndspliktiga ämnen.

Begränsade ämnen

Om en kemikalie orsakar en oacceptabel risk på samhällsnivå kan en medlemsstat eller ECHA föreslå en begränsning som gäller tillverkningen, tillgängliggörandet på marknaden och/eller användningen av kemikalien.
För enskilda ämnen nämns i villkoren för begränsningen för vilka användningsområden eller under vilka förhållanden begränsningen gäller.

Begränsningar gäller förutom enskilda ämnen även exempelvis alla CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B som fått harmoniserad klassificering. Att göra dem tillgängliga på marknaden eller för allmän konsumtion är helt förbudet på basen av CMR-klassificeringen (REACH-förordningens bilaga XVII, punkt 28-30).

I förteckningen över begränsade ämnen listas för närvarande 65 ämnen.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering