Home » circulärekonomi

Etikett: circulärekonomi

Nytt inom hållbar finansiering

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Kapitalet inom hållbarhetsfonder har fördubblats under de senaste tio åren. Hållbarhetsindex, dvs. index specialiserade på miljö- (E), social hållbarhet- (S) och bolagsstyrningskriterierna (G), har under det senaste året haft både inom den europeiska och nordamerikanska marknaden högre avkastning än deras icke-hållbara konkurrenter. Det finns flera slags index, vilket leder till att det är svårt för investerare att veta vad som indexen innehåller och hur man kan jämföra dem. Europeiska unionen strävar efter att göra indexen mer jämförelsebara och transparenta genom att skapa nya direktiv och därmed förstärka en renare ekonomi.

EU styr kapital mot hållbarhet

EU:s nya lagar inom hållbar finansiering (sustainable finance) styr kapital emot hållbar investering. Detta görs via en klarare definition av verktyg och skyldigheter inom hållbarhetsrapportering och -värdering. För att stöda detta har Europeiska unionen publicerat EU:s klassificeringssystemet (EU Taxonomy Regulation) för hållbar utveckling. Klassificeringssystemet innehåller harmoniska kriterier som definierar ifall ekonomiska verksamheten är hållbar från naturens perspektiv. Klassificeringen innehåller klimatförändringen, vattenresurser och cirkulär ekonomi med mera. Genom att skapa en gemensam klassificering förenas även hållbarhetsrapporteringen, vilket underlättar investerarnas och andra finansiella aktörernas investeringsbeslut. Klassificering är nytt för företag och det är lönsamt att förbereda sig för dem redan nu.

Dessutom kommer Europeiska kommissionen att godkänna ett direktiv, som specificerar rapporteringen kring icke-finansiell information i juni 2021. Direktivet definierar hur och hur brett företag måste rapportera enligt ovan nämnda klassificeringen.

Första företags- och investeringsrapporterna enligt det nya klassificeringssystemet skall publiceras i början av 2022 gällande finansiella informationen från 2021.

Webinarium 28.1.2021: New in Sustainable Finance: How to apply EU’s taxonomy regulation and reporting requirements” 

Är du intresserad av hållbar finansiering? Känner du till EU:s nya hållbarhetskrav? Har du funderat hur du skall förbereda dig för att möta kraven?

Välkommen att höra mer om hållbar finansiering, de nya direktiven och hur det lönar sig att förbereda sig för att utveckla rapporteringen enligt schema. Kom med på vårt avgiftsfria webinarium som hålls på engelska på torsdagen den 28.1.2021 klockan 9.00. Vår expert kommer att gå igenom kraven kring EU:s hållbara finansierings taxonomi.

Läs mer och anmäl dig här!


Text: Sanna Perkiö

Bild: Shutterstock

Källor:

Kauppalehti 5.1.2021. ”Vastuullisuus sai vauhtia koronasta”

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

SCIP-databas för särskilt farliga ämnen har öppnats

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) SCIP-databas för särskilt farliga ämnen (SVHC) har öppnats för företag 28/10. Företag kan nu spara uppgifter på farliga ämnen i varor i databasen. Syftet är att främja tryggare återvinning och öka kännedom av farliga kemikalier i produkter. Det är väsentligt för att övergå till cirkulär ekonomi och uppnå målen i den europeiska gröna given. Bättre kemikaliekunskap skyddar även både anställda, konsumenter och miljön, samt motiverar företag att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

EU:s avfallsdirektiv ställer krav på företag att de bör anmäla sina kemikalieuppgifter i SCIP-databas från och med 5/1 2021. Konsumenter och de som hanterar avfall kan använda data från och med februari 2021. Databasen har utvecklats i tätt samarbete med intressenter, och med hjälp av återkoppling efter testning har systemet utvecklats vidare för att bli så användarvänlig som möjlig. Man kan till exempel spara uppgifter direkt från företagens egna system, och det finns möjlighet att hänvisa till tidigare inmatade uppgifter.

På ECHAs websidor finns det instruktioner om hur man använder systemet och även deras Helpdesk hjälper till att komma igång. ECHA ordnar ett webbinarium om databasens verktyg och egenskaper 19/11.

Behöver ditt företag hjälp med att uppfylla SCIP-kraven? Ecobios experter hjälper er gärna! Kontakta oss för frågor.

info@ecobio.fi

tel. +358 (0) 207 569 450


Text: Mai Kärppä

Översättning: Laura Montin

Foto: Shutterstock

Källor: https://echa.europa.eu/fi/-/tracking-chemicals-of-concern-in-products-scip-database-ready-for-use

REACH och cirkulär ekonomi – väsentliga undantag och skyldigheter

Avfall omfattas inte av REACH-förordningen (artikel 2(2)). Trots att det kan vara ändamålsenligt att beskriva avfallsstadiet i exponeringscenarierna i samband med registreringen gäller REACH-förordningen i övrigt inte för avfall.

Genast när avfall upphör att vara avfall, det vill säga när det når End-of-Waste-status, övergår det till att åter igen omfattas av kemikalie- och produktlagstiftningen och sålunda också av REACH-förordningen, med beaktande av vissa villkorliga undantag.

Återvinningsundantag

Ämnen som återvinns inom unionens område och uppfyller vissa villkor är befriade från registreringsskyldigheten. Om det till följd av en återvinningsprocess uppstår ett ämne som redan är registrerat, är den som tillverkar det återvunna ämnet inte registreringsskyldig.

Det här förutsätter emellertid i första hand att ämnet som tillverkats genom återvinning passar in i ämnesdefinitionen för det tidigare registrerade ämnet.  Återvinnaren ska ha tillgång till säkerhetsdatabladet för det tidigare registrerade ämnet, eller om det inte krävs ett säkerhetsdatablad tillräckliga uppgifter om säker användning. Även de enskilda beståndsdelarna i en blandning ska vara registrerade tidigare.

Det ursprungligen registrerade ämnet och det återvunna ämnet behöver inte vara del av samma leveranskedja som leder till uppkomsten av avfall. Med återvinning avses återvinningsåtgärder som ingår i bilaga II i EU:s ramdirektiv för avfall. Som allmän återvinning betraktas en process i vilken avfall upphör att vara avfall. Återvinning av organiska och icke-organiska ämnen är bland annat en form av återvinning.

Återvinnare som kan tillämpa återvinningsundantaget i REACH-förordningen är befriade från registreringsskyldigheten och skyldigheten att ta fram en kemikaliesäkerhetsbedömning och kemikaliesäkerhetsrapport. Återvinnaren ska emellertid ha exponeringscenarierna för ämnen som klassificeras som farliga och som det produceras mer än 10 t/år av. Ämnets registreringsnummer behövs också, om ett sådant finns tillgängligt.

Det återvunna ämnet ska specificeras på samma sätt som andra ämnen som ska registreras i enlighet med Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s anvisningar. Beslutet ska basera sig på huvudbeståndsdelarnas identitet. Eventuella orenheter kan påverka ämnets riskprofil och därför ska även dessa vara kända.

Det bör observeras att avfallsstatus inte nödvändigtvis måste upphöra för att ämnet ska kunna användas t.ex. som gödsel. Då kan emellertid ämnets mottagare åläggas tillståndsförpliktelser, särskilt om det är fråga om en faroklassificerad gödselprodukt.

Återvinnarens skyldigheter

Ämnesbegränsningarna enligt REACH-förordningen gäller också återvinnare. Återvinnaren ska säkerställa att ämnena som han eller hon tillverkar uppfyller tillståndskraven för tillståndspliktiga ämnen och att användningen av begränsade ämnen överensstämmer med de fastställda begränsningarna. Leveranskedjan ska dessutom informeras om eventuellt beviljade eller nekade tillstånd. Skyldigheten att informera om ämnet i leveranskedjan gäller oberoende om registreringsbefrielsen utnyttjas eller inte. Säkerhetsdatabladet ska alltid lämnas till kunden om ämnet uppfyller kriterierna för ämnen som klassificeras som farliga ämnen, ett PBT-ämne eller ett vPvB-ämne eller om ämnet finns i kandidatförteckningen (SVHC-lista).

En klassificeringsanmälan i enlighet med CLP-förordningen ska i princip göras till ECHA över återvunna ämnen som släpps på marknaden, om de är faroklassificerade. När en kemikalie släpps på marknaden i Finland ska aktören göra en kemikalieanmälan till Tukes, om kemikalien är faroklassificerad eller om den har getts ett gränsvärde för exponering i arbetsmiljön på gemenskapsnivå.

Andra undantag från registreringsskyldigheten

REACH-förordningen känner till flera undantag från registreringsskyldigheten som gäller även andra än återvunna ämnen.

Ämnen som t.ex. på grund av sina kända egenskaper orsakar en mycket liten risk och ämnen för vilka registreringen anses vara oändamålsenlig eller onödig behöver inte registreras. Hit hör t.ex. ämnen som förekommer i vatten och i naturen, t.ex. mineraler, biogas och kompost. Ämnens hydratformer omfattas i vissa fall också av registreringsundantaget.

Ämnen som regleras tillräckligt under annan lagstiftning, t.ex. mat, foder och läkemedel samt ämnen som redan kan anses vara registrerade när vissa villkor uppfylls behöver inte registreras. Befrielse på viss tid kan dessutom ansökas för ämnen som används för vetenskaplig och produkt- och processinriktad forskning och utveckling (s.k. PPORD-anmälan). För mellanprodukter gäller med beaktande av vissa förutsättningar ett enklare registreringsförfarande.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering