Home » avtal

Etikett: avtal

Avtal uteslöt tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

water pollution gift i vatten
Shutterstock

Högsta domstolen i Sverige har genom ett beslut uteslutit tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser.

På Malmö flygplats har vid brandövningar använts en typ av brandsläckmedel som innehållit det giftiga ämnet PFOS. Detta ämne har till följd av övningarna hamnat via avloppsvattnet i det kommunala avloppsreningsverket. Detta har lett till att kommunen krävt skadestånd från Malmö flygplats. Målet kom upp i Högsta domstolen där frågan gällde ifall det avtalsförhållande rörande vatten och avlopp som har funnits mellan parterna utesluter möjlighet för kommunen att få skadestånd enligt miljöbalken.

HD kom fram till att det beror på avtalet om miljöbalkens skadeståndsbestämmelser ska anses vara tillämpliga mellan avtalsparterna. Eftersom parterna i detta fall hade reglerat att kommunen skulle omhänderta avloppsvatten och även i stor utsträckning avtalat om vilka föroreningar som fick finnas i vattnet och vidare kommit överens om en uttrycklig bestämmelse om skadestånd ansåg HD att avtalsförhållandet mellan parterna utesluter en tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser.

Skadeståndsansvaret enligt miljöbalken:

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken ska betalas för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Skadestånd ska bl.a. betalas för skador genom förorening av vatten, luft och mark eller annan liknande störning.

I miljöbalken finns skadeståndsbestämmelser som reglerar ansvar för miljöskador utanför avtalsförhållanden. Frågan i målet var om bestämmelserna kan vara tillämpliga även när det finns ett avtalsförhållande mellan den vars verksamhet gett upphov till skadan och den skadelidande.

Läs mer om domen här

 

Behöver du hjälp med att följa upp lagstiftning och författningar relaterade till hållbar utveckling och kemikalier? Bekanta dig med vår SaaS tjänst Ecobio Manager

Eller ta kontakt info@ecobio.fi