Home » begränsade

Etikett: begränsade

Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan

REACH kemialier

REACH-förordningens centrala mål är att främja ersättandet av kemikalier som inger betänkligheter med alternativa, mindre farliga ämnen eller processer. Detta sker till stor del genom olika ämnesbegränsningar. Tillståndsförfarandena och begränsningarna enligt REACH-förordningen samt den harmoniserade klassificeringen enligt CLP-förordningen påverkar hela leveranskedjan för kemikalier.

Alla aktörer bör känna till vilken ställning de ämnen som de använder har i lagstiftningen.

Tillämpning av ämnesbegränsningar

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har flera olika sätt att identifiera kemikalier som eventuellt inger betänkligheter och vidta riskhanteringsåtgärder.

Till de åtgärder som bygger på regelverket hör bland annat harmoniserad klassificering och märkningar samt identifiering eller begränsning av ämnen som inger mycket stora betänkligheter. För alla dessa ordnas en offentlig konsultation innan det slutgiltiga beslutet fattas.

SVHC-kandidatförteckningen

Ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, så kallade SVHC-ämnen (SVHC, Substances of Very High Concern), listas i kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Till de ämnen som kan läggas till i kandidatförteckningen och senare bli tillståndspliktiga hör ämnen som:

  • är CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska)
  • är långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT-ämnen) eller mycket långlivade och mycket bioackumulativa (vPvB-ämnen)
  • är hormonstörande eller exempelvis sensibiliterande för andningsvägarna

När ett ämne läggs till på SVHC-kandidatlistan träder följande krav i kraft:

  • Säkerhetsdatablad krävs för rena ämnen och beredningar som innehåller ämnen i SVHC-kandidatförteckningen > 0,1 viktprocent.
  • Leverantören av en vara ska underrätta nedströmsanvändaren om att varan innehåller ett ämne på kandidatlistan, om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Begränsningarna för halterna beräknas på komponentnivå.
  • Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet och varorna innehåller mer än ett ton av ämnet, ska ECHA underrättas om saken.

I kandidatförteckningen listas för närvarande 174 ämnen. Ämnen läggs till i förteckningen två gånger per år, på sommaren och på vintern.

Tillståndspliktiga ämnen

Ämnen i SVHC-kandidatförteckningen kan bli tillståndspliktiga. Det är då förbjudet att använda dem utan tillstånd efter att en viss tidsfrist har gått ut. Nedströmsanvändare får fortsätta använda ett tillståndspliktigt ämne om en aktör högre upp i leveranskedjan har fått tillstånd för användningsändamålet och förhållandena i fråga.

I förteckningen över tillståndspliktiga ämnen listas för närvarande 43 ämnen. Även om ett ämne läggs till i förteckningen över tillståndspliktiga ämnen blir det fortfarande kvar även i SVHC-förteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen i SVHC-förteckningen gäller alltså även för tillståndspliktiga ämnen.

Begränsade ämnen

Om en kemikalie orsakar en oacceptabel risk på samhällsnivå kan en medlemsstat eller ECHA föreslå en begränsning som gäller tillverkningen, tillgängliggörandet på marknaden och/eller användningen av kemikalien.
För enskilda ämnen nämns i villkoren för begränsningen för vilka användningsområden eller under vilka förhållanden begränsningen gäller.

Begränsningar gäller förutom enskilda ämnen även exempelvis alla CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B som fått harmoniserad klassificering. Att göra dem tillgängliga på marknaden eller för allmän konsumtion är helt förbudet på basen av CMR-klassificeringen (REACH-förordningens bilaga XVII, punkt 28-30).

I förteckningen över begränsade ämnen listas för närvarande 65 ämnen.

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering