Home » standard

Etikett: standard

Global Standard för naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar skydda biodiversitet

I slutet av juli publicerade den internationella naturvårdsunionen (the International Union for Conservation of Nature, IUCN) en global standard för naturbaserade lösningar (nature-based solutions, NbS) som riktar sig mot världsomfattande miljöproblem. Standarden hjälper regeringar, företag och samhällen att utvärdera hur effektiva deras naturbaserade lösningar är och få största möjliga nytta av dessa lösningar för att hantera problem som klimatförändring, utarmning av biodiversitet och matsäkerhet.

Vad är naturbaserade lösningar och varför behövs det en standard?

Naturbaserade lösningar (NBS) är åtgärder som syftar till att lösa samhälleliga och sociala problem genom att bevara, återställa och hållbart använda naturliga eller förändrade ekosystem, och därmed få både naturen och människor att må bättre. Exempel på NBS är beskogning, strandskydd och grön infrastruktur. Dessa alla är till nytta för både naturen och människorna.

Behov för standarden finns för att vägleda åtgärder, eftersom alla lösningar som kallas naturbaserade inte med säkerhet är sådana som tar hänsyn till både samhällets och naturens välmående. Okunskap kan leda till att man oavsiktligt skadar biodiversiteten. Därför ville IUCN:s arbetsgrupp utveckla kriterier med vetenskaplig grund som skulle passa i olika situationer, områden och sociala omständigheter, så att både människor och naturen kunde tjäna på dem på lång sikt. Sådana ramar är nödvändiga för att öka omfattningen och påverkan av naturbaserade lösningar, för att motverka negativa resultat eller missbruk, och för att hjälpa investerare, politiker och andra parter att utvärdera hur effektiva åtgärderna är och vart investeringarna borde riktas.

Hur fungerar standarden?

Den globala standarden för NbS är ett verktyg för självutvärdering som består av åtta kriterier med tillhörande indikatorer som riktar sig till hållbarhetens tre olika dimensioner – biodiversitet, ekonomi och samhälle. Kriterierna tar också hänsyn till hållbar projektplanering och -ledning. Med hjälp av standardens krav kan användare utvärdera hur omfattande insatserna är och vilka ekonomiska-, sociala- samt miljömässiga påverkningar som finns, för att sedan kunna jämföra resultaten med internationella överenskommelser och mål.  Samtidigt blir verksamheten mer transparent och kan kontinuerligt förbättras.

Standarden innehåller riktlinjer och råd för hur användare kan utvärdera och utveckla sina naturbaserade lösningar. Standardens utvärderingsmatris ger information om hur stor procentuell andel av verksamheten som fyller kriterierna. Informationen visas i form av trafikljus så att användare lätt kan se vilka delar som ännu ska utvecklas. IUCN granskar standardens delområden och krav kontinuerligt så att de lämpar sig för företag och aktörer i olika branscher.

Behöver ni hjälp?

Ecobios miljöexperter hjälper ditt företag nå era mål för hållbar utveckling!

Kontakta oss: info@ecobio.fi

Se fler nyheter

 


Text: Mai Kärppä & Caisa Lindblom

Översättning: Laura Montonen

Källor: https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/iucn-global-standard-nbs

https://www.iucn.org/news/nature-based-solutions/202007/iucn-standard-boost-impact-nature-based-solutions-global-challenges

Intresse för standarder, socialt ansvarstagande och begränsade ämnen aktuellt i Sverige

standarder, socialt ansvarstagande och begränsade ämnen finns i Ecobio Manager

Ecobio ordnade sitt första frukostseminarium i Stockholm i juni. På seminariet diskuterades bland annat begränsade ämnen tillhörande grupp A och B samt standarder inom ledning, miljö och socialt ansvarstagande. Tina Bohlin, projektledare för kvalitetsledning och socialt ansvarstagande, från Svenska Institutet för Standarder (SIS) deltog som gästtalare i frukostseminariet. Enligt Tina pågår det för tillfället väldigt många standardiserings projekt i Sverige inom miljöområdet.

Standarder inom socialt ansvarstagande och miljöpåverkan

Tina diskuterade bland annat den nya ISO 26000 standarden för socialt ansvarstagande och ISO 14008 för monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter. Miljöpåverkan innefattar effekter på människors hälsa och på den byggda och naturliga miljön. Miljöaspekter i sin tur inkluderar utsläpp och användning av naturresurser.

Socialt ansvarstagande kan definieras som en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö där fokus ligger på transparens och etiskt uppförande. ISO 26000 innehåller 7 grundprinciper:

  • Ansvarsskyldighet
  • Transparens
  • Etiskt uppträdande
  • Respekt för intressenterna
  • Respekt för lagen
  • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
  • Respekt för mänskliga rättigheter.

Standarden ger stöd och vägledning till praktiska åtgärder inom socialt ansvarstagande.

Begränsade ämnen grupp A och B

Under frukostseminariet på Bonniers Konsthall diskuterade vår ledande konsult och servicechef Ville Soininen även den nya ledningsstandarden ISO 45001 samt presenterade Ecobios molntjänst Ecobio Manager. Under seminariet framkom ett speciellt intresse för grupperingen av kemikalier i ämnen tillhörande grupp A och B. Vad betyder detta?

  • Grupp A: Cancerframkallande ämnen i grupp A är ämnen som inte alls får hanteras. I vissa extrema undantagsfall kan man ändå få hantera dessa ämnen. Bekanta dig med dessa ämnen här
  • Grupp B: För att hantera en grupp av ämnen som är cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande, eller reproduktionsstörande, och hör till grupp B, fordras tillstånd. Bekanta dig med dessa ämnen här

Ämnen tillhörande båda grupperna finns inkluderade i Ecobio Manager tjänsten. Intresserad av att höra mer? Vår servicechef Ville Soininen berättar gärna mera om tjänsten och dess innehåll: ville.soininen@ecobio.fi

Ecobio Manager

Med hjälp av Ecobio Manager tjänsten kan du lätt och effektivt följa med och ha kontroll över hur ditt företag uppfyller de lagstadgade kraven gällande hållbar utveckling. Tjänsten innehåller uppdaterade författningssamlingar och -ändringar från flera länder så som Sverige, Finland och Norge; riskbedömningsverktyg samt säkerhetsdatablad för kemikalier och information om begränsade ämnen. Vare sig ditt företag är en liten lokal aktör eller ett stort internationellt bolag, anpassas tjänsten till att motsvara era behov. Ecobios grundare Sanna Perkiö utvecklar konstant tjänsten tillsammans med våra experter för att försäkra sig om att tjänsten motsvarar även våra svenska kunders behov. Läs mer

 

Behöver du hjälp med tillämpningen av standarder? Vägledning inom ämnen tillhörande grupp A och B? eller en presentation av Ecobio Manager tjänsten?

Ta kontakt:

info@ecobio.fi


Skribent: Caisa Lindblom, Ecobio Oy