Home » Lakirekisteri

Kategoria: Lakirekisteri

Uudistukset kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin – EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) toimeenpanemiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi julkaistiin 28.9.2023. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia useisiin lakeihin, kuten kirjanpitolakiin ja osakeyhtiölakiin, EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) toimeenpanemiseksi. Direktiivin velvoitteet ehdotetaan laajennettaviksi myös vastaavanlaisiin osuuskuntiin. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan 31. joulukuuta 2023, ja ne koskisivat ensiksi suurten pörssiyritysten tietoja tilivuodelta 2024. 

Tämä esitys pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2022/2464 avulla, joka muuttaa yritysten kestävyysraportointia koskevia lakeja. Direktiivi astui voimaan 5.1.2023 ja sen tulee olla voimassa jäsenvaltioissa viimeistään 6.7.2024. Sen soveltaminen alkaa 1.1.2024 alkaen tilikausista. 

Raportointidirektiivi liittyy EU:n Vihreän kehityksen ohjelmaan, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Direktiivi pyrkii edistämään kestävien investointien tekemistä ja vaatii yrityksiä antamaan tarkempaa tietoa kestävyysnäkökohdista. 

Direktiivi korvaa aiemman direktiivin ja edellyttää yrityksiltä tarkempaa ja kattavampaa kestävyystietojen julkistamista. Näiden tietojen on oltava tarkastettavissa riippumattoman tahon toimesta. Kestävyysraportti tulee liittää osaksi yrityksen taloudellista raportointia, jonka tulee vahvistamaan ulkopuolinen tarkastaja. Lisäksi direktiivi edistää tietojen digitaalista julkistamista siten, että kestävyysraportin digitaalisuusvaatimus osana yrityksen toimintakertomusta ehdotetaan ulotettavaksi myös tilinpäätökseen. 

Raportointidirektiivillä on yhteys myös suunnitteilla olevaan huolellisuusvelvoitetta koskevaan direktiiviin (CSDDD), joka käsittelee yritysten vastuuta ihmisoikeuksista ja ympäristöstä. Neuvottelut tästä direktiivistä ovat käynnissä Euroopan parlamentissa. 

Aikaisemmin yrityksiltä vaadittiin kestävyystietojen julkistamista Non-Financial Reporting Directive (NFRD) -direktiivin mukaisesti. Suomessa tämä koski suuryrityksiä, joissa työskenteli keskimäärin yli 500 henkilöä. NFRD-sääntelyyn kuului noin 100 yritystä Suomessa. 

NFRD-sääntelyä kritisoitiin siitä, että se jäi liian vapaaehtoiseksi eikä standardoinut raportointikäytäntöjä riittävästi. Lisäksi yrityksillä oli mahdollisuus poiketa joistakin NFRD-tiedoista perustellusti. Kestävyysselvityksiä ei myöskään vaadittu vahvistettavan tilintarkastajan toimesta, mikä vähensi niiden luotettavuutta. 

Uusi jätelaki – vaikutukset yrityksille 

Jätelaki uudistus – vaikutukset yrityksille 

Uusi jätelaki, joka säätelee jätteistä, jätehuollosta, roskaantumisesta ja tuotteista syntyvää jätettä, on tulossa voimaan. Vuonna 2011 säädettyyn jätelakiin tehtyjen vuoden 2021 (714/2021) merkittävien uudistusten siirtymäajat päättyvät pääosin vuonna 2023 ja 2024.  

Muutoksella on pantu täytäntöön EU:n jätedirektiiveihin tulleet muutokset ja toteutettu edellisen hallituksen tavoitteet jätteiden kierrätyksen lisäämisestä. Lisäksi uudistuksella tavoitellaan jätemäärien suoraa vähentämistä ja uudelleenkäytön lisäämistä. 

Mitä uusi jätelaki vaatii?

Jätelaki uudistuksen myötä kunnille asetetaan uusia vaatimuksia jätteiden keräämiseen ja kuljettamiseen, samalla kun toiminnanharjoittajilta velvoitetaan tiukennettua otetta kierrätykseen, raportointiin ja tuottajavastuuseen liittyen. 

Kuntien vastuulla on jatkossa kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien eli pienmetallijätteen, pakkausjätteen, biojätteen kuljetukset pois asuinkiinteistöiltä. Kunnat voivat myös määrätä jätteenkuljetuksen siirrettäväksi pois asuinkiinteistöillä sekä ulottaa vaatimuksen erilliskeräyksestä myös pienempiin kiinteistöihin. 

Jätelain vaikutus yrityksille

Jätelain uudistus tulee vaikuttamaan yritysten liiketoimintaan seuraavanlaisesti  

 • Pakkausten tuottajien tulee vuorostaan maksaa kunnille pakkausjätteen erilliskeräyksestä. Lisäksi pakkausten tuottajille jää velvollisuus ylläpitää pakkausjätteille alueellisia vastaanottopaikkoja. Uudistukset vaikuttavat myös tuottajavastuujärjestelmiin lisäämällä tuottajien tiedottamisvelvollisuuksia, raportointia ja omavalvontaa. Pakollista heinäkuusta 2023 alkaen. 
 • Tuottajavastuumaksut muuttuvat siten, että ne kannustavat jatkossa suosimaan tuotteiden kierrätystä, korjattavuutta, päivitettävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä. Tuottajavastuu laajenee etäkauppaan ja tuottajayhteisöön liittyminen muuttuu pakolliseksi. Pakollista alkaen 1.1.2023 
 • Rakennushankkeeseen ryhtyviltä vaaditaan panostuksia jätteiden erilliskeräysten suunnitteluun ja järjestämiseen. Jatkossa vähintään 70 % tuotetusta jätteestä tulee erilliskerätä ja hyödyntää. Pakollista alkaen 1.7.2022. 
 • Elintarvikealalla sääntely vaatii mm. elintarvikejätteen määrän vähentämistä ja myymättä jääneiden elintarvikkeiden ilmaista jakelua sekä jätemäärien raportointia. 1.1.2022 alkaen pidettävä kirjaa elintarvikejätteen määristä ja käsittelystä. Ensimmäisen kerran toimitettava yhteenveto valvontaviranomaiselle vuoden 2023 tiedoista. 
 • Toiminnanharjoittajien tulee myös tehostaa jätevirtojen seurantaa ja raportointia. Vaarallisten jätteiden ja eräiden muiden jätteiden kulun seurannassa siirrytään sähköisten asiakirjojen käyttöön. Siirtyminen sähköisiin asiakirjoihin pakollista 1.1.2022 alkaen. Tiedot rekisteriin tulee toimittaa 1.9.2022 alkaen laadituista siirtoasiakirjoista. 

Ecobio – jätehuolto ja kiertotalous

Ecobio tarjoaa yksityiskohtaisempaa lain tulkintaa sekä avustaa jätehallintasuunnitelmien ja – raportointien toteuttamisessa. Sekä tarjoamme Ecobio Manager palvelua, jonka avulla pysyt ajan tasalla lainsäädännön muutoksista sekä niiden vaikutuksista liiketoimintaan. 

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla ja jutellaan lisää!  


  CSRD-raportointi – uudet velvoitteet vauhdittavat yrityksiä kestävämpään liiketoimintaan

  Yritysten kestävyysraportointidirektiiviä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD-raportointi) koskevat neuvottelut saatiin EU-tasolla päätökseen juuri ennen  juhannusta. Suuret yritykset ovat jo nyt EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti velvollisia julkistamaan vuosittain tietoja siitä, kuinka suuri osa niiden toiminnasta on taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista.

  CSRD-raportoinnin myötä suurempi osa EU:ssa toimivista yrityksistä tulee taksonomiaraportoinnin piiriin, jonka lisäksi yritysten on julkistettava toimintakertomuksensa yhteydessä tarkempia tietoja mm. liiketoimintansa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista.

  Uutta CSRD-raportointia aletaan soveltaa asteittain eri kokoisiin yrityksiin. Soveltamisalassa ovat:

  • 1.1.2024 alkaen listatut yli 500 henkilöä työllistävät yritykset (eli ne, jotka ovat jo NFRD:n piirissä ja velvoitettuja laatimaan muun kuin taloudellisen tiedon selvitys sekä julkistamaan EU-taksonomian mukaiset tiedot).
  • 1.1.2025 alkaen listatut ja listaamattomat yritykset, joissa on yli 250 työntekijää ja yli 40 M€ liikevaihto.
  • 1.1.2026 alkaen listatut PK-yritykset.

  Raportointi toteutetaan vielä valmistelussa olevien eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien mukaisesti. Luotettavan tiedon varmistamiseksi kestävyysraportit tulee jatkossa varmentaa riippumattoman tarkastajan toimesta.

  CSRD-raportointi kasvattaa yritysten kestävyysvaatimuksia

  Yritysten arvioinnissa korostetaan jatkossa yhä enemmän kestävyyttä perinteisen taloudellisen tiedon lisäksi. CSRD asettaa raportointivelvoitteiden lisäksi muitakin vaatimuksia yrityksille, kun niiden on suunniteltava esimerkiksi, miten liiketoimintamallissa ja strategiassa huomioidaan ilmasto- ja muut kestävyysriskit sekä ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen.

  Yritysten johdon ja hallituksen roolia on viimeistään nyt vahvistettava kestävyystavoitteiden mukaisesti. Asiakkaiden ja sijoittajien kiinnostus vastuulliseen ja ympäristön kannalta aidosti kestävään liiketoimintaan on kasvanut entistä korkeammalle, mikä edesauttaa yritysten saamaa rahoitusta kestäviin ja vastuullisiin hankkeisiin. Suunta on selkeä myös niille, jotka eivät vielä ole päässeet osallistumaan vastuullisen liiketoiminnan kasvattamiseen. Yhteiset kestävän kehityksen säännöt vauhdittavat markkinoita luoden yrityksille uusia kasvun mahdollisuuksia.

  Ecobion asiantuntijat auttavat yritystäsi strategian laatimisessa ja kestävyysraportoinnissa

  Edelläkävijäyritykset löytävät ympäristöä vähemmän kuormittavasta tuotannosta arvoa kulujen sijaan. Yrityksesi kannattaa aloittaa olennaisuusarvioinnilla, jonka avulla voit laatia kestävyyden toimintasuunnitelman ja keskittyä toimintasi kannalta kaikkein merkityksellisimpiin kestävyystekijöihin. Lue lisää Ecobion vastuullisuusraportointi-palveluista.

  Me autamme yritystäsi laatimaan strategian, jonka avulla kestävyydestä luodaan olennainen osa liiketoimintamallin ja strategian ydintä. Avullamme yrityksesi löytää riskit ja mahdollisuudet, vie tavoitteet hyvissä ajoin käytännön tasolle, ja voi raportoida kestävästä toiminnasta ensimmäisten joukossa.

  Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja palaamme sinulle mahdollisimman pian!


    


    

   lähteet:

   Euroopan parlamentti: New social and environmental reporting rules for large companies | News | European Parliament (europa.eu)

   Neuvosto: New rules on corporate sustainability reporting: provisional political agreement between the Council and the European Parliament – Consilium (europa.eu)

   Euroopan komissio: Daily News 22 / 06 / 2022 (europa.eu)

    

   Uusi ilmastolaki voimaan heinäkuussa

   Heinäkuun ensimmäisenä päivänä (1.7.2022) astui voimaan uusi ilmastolaki 423/2022, joka korvaa nykyisen asetuksen 609/2015. Uuden ilmastolain tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa edellistä ilmastolakia vuodelta 2015.

   Lakiin on ensimmäistä kertaa sisällytetty tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Uudistetussa ilmastolaissa kirjataan myös uudet päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.

   Uuden ilmastolain tavoitteena on vähentää päästöjä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Aikaisemman ilmastolain päästövähennystavoite koski vain vuotta 2050.

   Uudet päästövähennystavoitteet  

   1. vuoteen 2030 mennessä 60 %,
   2. vuoteen 2040 mennessä 80 %
   3. vuoteen 2050 mennessä 90–95 %

   Lain päivityksen taustalla on ilmastonmuutoksen nopea eteneminen sekä kansainvälisten ilmastotavoitteiden kiristyminen edellisen ilmastolain antamisen jälkeen.

   Uuteen ilmastolakiin kirjatut päästövähennystavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen sekä EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen ja vuoden 2030 nettopäästövähennystavoitteen kanssa.

   Tulevat muutokset ilmastolakiin

   Ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseksi on luotu valtakunnalliset ilmastopolitiikan suunnitelmat, joissa kuvaillaan toimia päästöjen vähentämiseksi ja sopeutumiseksi ilmastonmuutokseen.  Uusi ilmastolaki laajenee koskemaan maankäyttösektorin päästöjä, eli maataloudesta, maankäytöstä ja metsätaloudesta syntyviä päästöjä. Lisäksi lakiin lisätään ensimmäistä kertaa tavoite hiilinielujen vahvistamiseksi.

   Uudessa ilmastolaissa säädetään neljästä valtakunnallisesta ilmastopolitiikan suunnitelmasta:

   • keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta
   • ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta
   • pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta
   • maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

   Laki koskee viranomaisia ja velvoittaa ministeriöitä laatimaan näitä ilmastopoliittisia suunnitelmia. Myöhemmässä vaiheessa ilmastolakia uudistettaessa laki saattaa velvoittaa myös esimerkiksi kuntia laatimaan omia alueellisia päästövähennyssuunnitelmiaan.

   Valtioneuvosto seuraa ilmastotoimia ja sen tavoitteita vuosittain ilmastovuosikertomuksessa. Ilmastovuosikertomuksessa tulee jatkossa myös arvioitava ilmastopolitiikan toimien riittävyyttä seuraavaksi 15 vuodeksi.

   Saamelainen ilmastoneuvosto mukaan ilmastopolitiikkaan

   Pohjoisilla leveysasteilla ilmastonmuutoksen eteneminen näkyy vahvasti arktisessa ympäristössä, joka on erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Uutena lisäyksenä ilmastopolitiikan valmistelua varten Suomeen perustetaan saamelainen ilmastoneuvosto. Saamelainen ilmastoneuvosto tukee ilmastolain suunnittelua ja turvaa saamelaisten oikeudet ja edellytykset ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

   Uusi ilmastolaki kannustaa myös yrityksiä päästövähennyksiin

   Suomen päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteet velvoittavat myös päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektorilla toimivia yrityksiä vähentämään päästöjään nopeasti. Mikäli yrityksenne kaipaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseen tai päästölaskentaan, Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään.

   Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta:

        EDIT: 21.10.2022

    Teksti: Riikka Järvinen

    Kuva: Shutterstock

    Lähteet: https://ym.fi/-/uusi-ilmastolaki-voimaan-heinakuussa

    https://ym.fi/ilmastolain-uudistus

     

     

    Haemme kemikaaliasiantuntijaa konsultiksi teollisuuden toimeksiantoihin

    HAEMME KEMIKAALIASIANTUNTIJAA KONSULTIKSI TEOLLISUUDEN TOIMEKSIANTOIHIN

    Haluatko työskennellä kestävän kehityksen asiantuntijatiimissä? Hallitsetko kemikaalilainsäädännön kiemurat ja yrityskohtaiset vaatimukset? Pystytkö syventymään vaativiin asiakokonaisuuksiin?

    Tarjoamme kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja ja SaaS-palvelua asiakkainamme maailman suurimmat yritykset ja pienemmätkin organisaatiot Pohjoismaissa. Arvostamme luonnon ja liiketoiminnan kestävää tasapainoa. Hyödynnämme teknologiaa ja luotamme yhdessä tekemisen voimaan. Asiantuntijapalvelumme syntyvät kestävän kehityksen ja digitalisaation risteyskohdassa.

    Haemme kemikaalilainsäädännön asiantuntijaa monipuoliseen konsulttitiimiimme. Pääasiallisena tehtävänä ovat erilaiset kemikaalilainsäädännön selvitykset, vaatimusten hoitaminen sekä koulutukset asiakasyrityksille, esimerkiksi REACH, SCIP, CLP, käyttöturvallisuustiedotteet, biosidit ja EoW-vaatimukset. Lisäksi hoidat ja myyt asiakastoimeksiantoja. Asiakkaitamme ovat niin maailman suurimmat yritykset kuin pienemmätkin organisaatiot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

    Tarjoamme

    • mielenkiintoisia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä suurten teollisuusyritysten konsulttina nopeasti laajenevalla alalla
    • näköalapaikan kansainvälistyvässä yrityksessä, joka on tiennäyttäjä kestävän kehityksen palvelujen tuotteistuksessa, automatisoinnissa ja tekoälyssä
    • kansainvälisesti suuntautuneen ja monikielisen työyhteisön teknologiatwistillä
    • avoimen ja hyvähenkisen työyhteisön
    • nykyaikaiset työtilat Helsingin Kampissa erinomaisten yhteyksien äärellä

    Edellytämme

    • korkeakoulututkintoa kemian, ekotoksikologian, toksikologian tai ympäristökemian alalta (tai muulta vastaavalta alalta)
    • EU:n sekä kansallisen tason kemikaalilainsäädännön tuntemusta ja käytäntöön soveltamista yrityksissä (esim. REACH, CLP, biosidit)
    • sujuvaa kirjallista ja suullista englannin ja suomen kielen taitoa
    • vuorovaikutustaitoja ja energisyyttä
    • itseohjautuvuutta ja projektihallinnan kokemusta
    • myynti- ja palveluhenkisyyttä sekä kykyä kuunnella asiakkaita.

    Lisäksi arvostamme

    • vähintään kahden vuoden kokemusta asiantuntijatyöstä yrityksessä tai viranomaisena
    • IUCLIDin tai muiden viranomaisjärjestelmien osaamista
    • kokemusta käyttöturvallisuustiedotteista
    • tuotteiden kestävän kehityksen vaatimuksiin liittyvää tietämystä
    • jäte- ja ympäristölainsäädännön tuntemusta
    • kokemusta kouluttamisesta ja esiintymistaitoja
    • aiempaa menestystä asiantuntijapalvelujen myynnissä
    • menestystä opinnoissa, monipuolista koulutustaustaa tai tohtoriopintoja/-tutkintoa alalta.

    Ajankohta ja kesto: Jatkuva

    Työaika: Kokoaikatyö

    Palkka: Kokemuksen mukaan

    Sijainti: Helsinki, Kamppi

    Viimeinen hakupäivä: 28.2.2022

    Ilmoituksen lisätiedot: Käsittelemme hakemuksia heti niiden saavuttua. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sekä työ-, yliopisto- ja ylioppilastodistuksesi hakemuksen liitteinä mahdollisimman pian osoitteeseen: rekry@ecobio.fi.

    Tehtävästä voi tiedustella helmikuussa kemikaalitiimin vetäjä Anne Kallioiselta +358 20 756 2303, anne.kallioinen@ecobio.fi sekä toimitusjohtaja Taru Hallalta: +358 20 756 9456, taru.halla@ecobio.fi.

    Lisätietoa Ecobiosta osoitteessa www.ecobio.fi ja Ecobio Manager -pilvipalvelusta osoitteessa www.ecobiomanager.com.

    Ecobio – we help you balance business and nature.

    Ecobio Oy tarjoaa kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja ja Ecobio Manager -pilvipalvelua elinkeinoelämälle. Olemme Pohjoismaiden vanhin ympäristöjohtamiseen ja kestävän kehityksen palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Meidät on palkittu kahdesti innovatiivisuudestamme. Olemme toteuttaneet menestyksellä monia vaativien asiakkaiden uutuushankkeita jo vuodesta 1989 lähtien.

    Webinaari 27.1: Käyttöturvallisuustiedotteiden uudet sisältövaatimukset – Tehosta KTT:n päivitys digitalisaation avulla

    käyttöturvallisuustiedote

    Tervetuloa mukaan KTT-webinaariimme 27.1!

    Ilmoittaudu mukaan

    Kemikaaliasiantuntijamme käyvät webinaarissamme tiivistetysti läpi kemikaalien valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä koskevat käyttöturvallisuustiedotteiden velvoitteet.

    Miksi KTT:n päivitys on ajankohtainen?

    Käyttöturvallisuustiedotteiden sisältövaatimukset ovat muuttuneet ja kaikki käyttöturvallisuustiedotteet pitää päivittää muuttuneiden vaatimusten mukaisiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä laajamittainen käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys tulee ottaa huomioon yrityksissä hyvissä ajoin. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii kemikaalilainsäädännön, kemian ja työturvallisuuden erikoisosaamista. Sekä työntekijöiden että työnantajien pitää tuntea olennaiset kohdat ja velvoitteet käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyen.

    Webinaarin agenda

    Kemikaalisiantuntijamme vastaavat webinaarissa seuraaviin kysymyksiin:

    1. Mitkä ovat käyttöturvallisuustiedotteiden sisältövaatimukset ja miten ne ovat muuttuneet/tulevat muuttumaan?
    2. Milloin käyttöturvallisuustiedote pitää laatia ja toimittaa?
    3. Milloin käyttöturvallisuustiedote pitää päivittää?
    4. Miten saadut käyttöturvallisuustiedotteet pitää tarkastaa?
    5. Mitkä ovat käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kemikaaliluetteloihin liittyvät työnantajavelvoitteet?
    6. Miten käyttöturvallisuustiedotteita ja kemikaaliluetteloita voi hallinnoida digitaalisesti?

    Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme.

    Kenelle?

    Webinaari on suunnattu kemikaaleja käsitteleville, maahantuoville tai myyville yrityksille, jotka vastaanottavat, käyttävät ja laativat käyttöturvallisuustiedotteita sekä haluavat näkemystä kemikaalinhallinnan automatisointiin digitalisoinnin avulla.

    Milloin?

    Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 27.1.2022 kello 9.00–9.30.

    Tervetuloa mukaan!

    Voit ilmoittautua mukaan täältä!

    Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

    Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

    Löydät webinaarikirjaston täältä.

    Glasgow’n ilmastoneuvottelu naulasi hiilestä luopumisen

    YK:n 26:s ilmastokokous järjestettiin Glasgow'ssa ja sen keskeisenä tavoitteena oli kirittää maita ilmastotoimien kunnianhimossa.

    YK:n 26:s ilmastokokous järjestettiin Glasgow’ssa loka- marraskuun vaihteessa 2021. Kokouksen keskeisenä tavoitteena oli kirittää maita ilmastotoimien kunnianhimossa. Kokouksessa etsittiin ratkaisuja maiden sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä erityisesti kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoitukseen. Tärkeä neuvotteluteema oli myös Pariisin sääntökirjan viimeistely.

    Päästövähennyksiä, täsmentynyttä raportointia ja läpinäkyvää rahoitusta

    Kokouksen tärkein tavoite oli pitää elossa mahdollisuutta, että maailma ei lämpenisi 1,5 astetta enempää. Maailman maat sanoivat yksimielisinä haluavansa rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen, ja sen tehdäkseen maat ovat valmiita kiristämään päästövähennysten aikataulua. Kaikki maat sopivat tarkastelevansa uudelleen ja vahvistavansa nykyisiä 2030-päästötavoitteitaan ensi vuoteen mennessä.

    Kokouksessa saatiin sovittua valmiiksi Pariisin sopimuksen sääntökirja, mikä tehostaa ilmastotoimia tulevaisuudessa. Pariisin sopimuksen sääntökirja täydentyi kansainvälisiä markkinamekanismeja koskevilla säännöillä. Säännöillä pyritään estämään samojen päästövähennysten käyttämistä kahden eri maan kansallisiin tavoitteisiin, ja varmistamaan, että päästövähennyshankkeet ovat lisäisiä muihin toimiin nähden.

    Glasgow’n ilmastokokouksen päätöksellä maailman maat sitoutuvat kiihdyttämään luopumista fossiilisten polttoaineiden tuista ja hiilivoimasta. Aikaisempien ilmastokokouksien päätöksissä fossiilisista polttoaineista ei ole puhuttu lainkaan. Lisäksi päätöksessä korostetaan luonnonsuojelun ja ekosysteemien ennallistamisen merkitystä Pariisin sopimuksen tavoitteen saavuttamisessa.

    Ilmastonmuutokseen sopeutuminen nousi Glasgow’ssa esille. Kehittyneet maat sitoutuivat tuplaamaan rahoituksensa kehittyville maille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen vuoden 2019 tasosta 2025 mennessä sekä tavoittelemaan sitä, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen suunnattavaa osuutta lisättäisiin puoleen kaikesta julkisesta ilmastorahoituksesta.

    Osapuolet saavuttivat myös sovun yhteisistä taulukoista, joiden pohjalta maat kertovat päästöjensä kehityksestä, toimistaan sekä rahoituksesta. Sääntöjen myötä myös kehittyvien maiden päästöjä ja toimia koskeva raportointi vahvistuu ja täsmentyy.

    Euroopan unioni ja sen mukana Suomi ajoivat kokouksessa mahdollisimman kunnianhimoista sopimusta. Heti kokouksen alkupäivinä maailman valtionpäät Suomen presidentti Sauli Niinistö mukaan lukien sitoutuivat pysäyttämään maailman metsien vähenemisen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhteispäätöksessä todettiin aiempaa selvemmin, että luontoa suojelemalla suojellaan myös ilmastoa. Sopimuksessa mainitaan metsät ja merien ekosysteemit ja niiden kyky sitoa hiiltä. Tämä voi kannustaa maita lisäämään ilmastolupauksiinsa myös luonnonsuojelutoimia.

    YK:n kaikki 197 maata allekirjoittivat sopimuksen. Seuraava ilmastokokous järjestetään vuoden kuluttua Egyptissä.

    Ecobio auttaa yrityksiä ilmastonmuutoksen eri osa-alueissa

    Mikäli yrityksenne pohtii toimintansa vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintään, Ecobion asiantuntijat ovat valmiita auttamaan. Meillä on runsaasti kokemusta esimerkiksi tuotteiden elinkaariarvioinnista, yritystason hiilijalanjäljen laskennasta sekä erilaisten vähähiilisyys- ja biodiversiteettiselvitysten ja tiekarttojen laadinnasta. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.


    Teksti: Emma Björkqvist

    Kuva: Shutterstock

    Lähteet:

    https://ym.fi/-/glasgow-n-ilmastokokous-vahvisti-toimia-1-5-asteen-tavoitteen-saavuttamiseksi

    https://ym.fi/glasgown-ilmastokokous-cop26

    https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008400788.html

    Ajankohtaiset palvelut: EU-taksonomia, SCIP ja biodiversiteetti

    Ecobio auttaa teitä yhdistämään kestävän kehityksen tavoitteet liiketoimintanne menestykseen. Olemme asiantuntijoita ajankohtaisista kestävän kehityksen aiheissa ja voimme auttaa teitä muun muassa EU-taksonomiaan, SCIP-tietokantaan ja biodiversiteettiin liittyen. Kokosimme kolme ajankohtaista aihetta ja meidän ratkaisumme niihin liittyen tähän blogiin. Päivittyvä lista ajankohtaisista palveluistamme löydät täältä.

    EU-taksonomia

    Miksi: EU-taksonomia, on rahoituksen säädösperustainen luokittelujärjestelmä, joka listaa ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Asetus on EU:n työkalu, jolla voidaan suunnitella siirtymistä vähähiiliseen, joustavaan ja resurssitehokkaaseen talouteen. Taksonomia-asetusta kehitetään koko ajan ja jatkossa se tulee koskemaan myös muita aloja. Tämän takia myös teidän yrityksenne kannattaa valmistautua asetuksen asettamiin vaatimuksien noudattamiseen jo nyt.

    Kenelle: EU:n taksonomia-asetus koskee rahoitusmarkkinoilla toimivia ja suuria pörssiyrityksiä, joiden on toimitettava taloudelliset tiedot raportointidirektiivin mukaisesti (Non-Financial Reporting Directive, NFRD).

    Milloin: Yritysten pitää raportoida asetuksen vaatimusten mukaisesti ensimmäisen kerran vuoden 2022 loppuun mennessä.

    Miten: Nykytilan arviointi, Johdon koulutus, Workshop (esim. taksonomia & raportointi) ja Muu asiantuntijatuki.

    Hyödyt: Ecobion järjestelmällinen työskentelyprosessi auttaa yrityksiä kohdistamaan voimavaransa oikeaan aikaan oikeisiin asioihin siten että vaatimukset tulee täytettyä. Asiatuntijapalvelua täydentää digitaalinen Ecobio Manager EU-taksonomiaratkaisumme.

    Ota yhteyttä EU-taksonomiaan liittyen:

    Sanna Perkiö

    Sähköpostilla: sanna.perkio@ecobio.fi

    Puhelimella: +358 (0)20 756 9451

     

    SCIP

    Miksi: SCIP-tietokanta (SCIP Database) on jätepuitedirektiivin (98/2008/EY) mukaisesti perustettu tietokanta, jonka avulla kerätään tietoja esineissä tai monimutkaisissa esineissä (tuotteissa) olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC, Substances of Very High Concern). Tietokanta kokoaa yhteen tietoa erityistä huolta aiheuttavien aineiden esiintymisestä ja kulkeutumisesta EU:n markkinoilla myytävissä esineissä. SVHC-aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja/tai ihmisen terveydelle.

    Tietokanta edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla ja täydentää REACH-asetuksen mukaista tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuutta SVHC-aineista esineissä. Tietokannan tiedot asetetaan jätealan toimijoiden ja kuluttajien saataville.

    Kenelle: Tuotteista, jotka sisältävät kandidaattilistan erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 painoprosenttia (w/w), on toimitettava tiedot Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA).

    Seuraavien esineiden toimittajien on koottava ja lähetettävä tietoja ECHAn SCIP-tietokantaan, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia:

    • esineiden valmistajat ja kokoajat EU:ssa
    • esineiden EU:hun maahantuojat
    • esineiden jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille.

    Suoraan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien (vähittäiskauppa) ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan. Jokaisen toimitusketjun yrityksen pitää tehdä oma ilmoitus.

    Milloin: SCIP-velvoite on julkaistu osana EU:n jätesäädöspakettia ja tiedot yli 0,1 painoprosenttia (w/w) SVHC-aineita sisältävistä tuotteista on toimitettava Euroopan kemikaalivirastolle 5.1.2021 alkaen. Suomessa velvoite on toimeenpantu kemikaalilakiin tehdyllä muutoksella, joka on tullut voimaan 19.7.2021.

    Miten: SCIP-ilmoitus laaditaan ECHAn IUCLID-ohjelmalla, joka on saatavilla myös pilvipalveluna. Ohjelmalla laadittu ilmoitus lähetetään ECHAn ilmoitusportaalin (Submission Portal) kautta. Vaihtoehtoisesti SCIP-ilmoitus voidaan tehdä automaattisesti yrityksen omasta järjestelmästä hyödyntäen mahdollisuutta automatisoituun S2S-palveluun (System-to-System). Yksinkertaistetussa SCIP-ilmoituksessa (simplified SCIP Notification, SSN) toimitusketjun toimija voi viitata esim. EU:n sisäisen valmistajan jo tekemään SCIP-ilmoitukseen.

    Hyödyt: SCIP-velvoite koskee suurta osaa esineiden toimittajista ja SCIP-tiedot julkaistaan ECHAn verkkosivuille kaikkien saataville. Ecobion järjestelmällinen työskentelyprosessi auttaa yrityksiä tunnistamaan ja täyttämään kemikaalilainsäädännön asettamat velvoitteet, selvittämään tarvittavat tuotetiedot sekä laatimaan laadukkaat SCIP-ilmoitukset tietokantaan. Ecobion palvelut räätälöidään aina yritysten tarpeiden mukaan ja ne voi sisältää esim. järjestelmien käytön opastusta, toimittajamateriaalien läpikäyntiä, tai apua ilmoitusten ryhmittelyssä.

    Ecobio Manager -pilvipalvelua voidaan myös hyödyntää SCIP-velvoitteiden hoitamisessa. Ecobio Manager säädösseuranta auttaa pysymään ajan tasalla kemikaalilainsäädännön vaatimusten suhteen. Ecobio Manager -kemikaalihallintapalvelua voidaan hyödyntää tunnistamaan esineitä valmistavan yrityksen SVHC-aineet yrityksen kemikaaliluettelosta. Ecobio Manager -toimittajahallinta auttaa keräämään tietoja toimittajista ja tuotteista.

    Ota yhteyttä SCIP-tietokantaan liittyen:

    Ecobio Oy asiantuntija Anne KallioinenAnne Kallioinen

    Sähköpostilla: anne.kallioinen@ecobio.fi

    Puhelimella: +358 (0)20 756 2303

     

    Mikael Hirn

    Mikael Hirn

    Sähköpostilla: mikael.hirn@ecobio.fi

    Puhelimella: +358 (0)20 756 9454

     

    Biodiversiteetti

    Miksi: Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän kirjoa niin lajien runsautena, lajien perimän monimuotoisuutena kuin lajien elinympäristöjenkin moninaisuutena. Mitä monipuolisempi elinympäristömme on, sitä kestävämpi se on myös luonnonmullistuksia ja ihmisen aiheuttamia häiriöitä vastaan. Tähän mennessä biodiversiteetti on kuitenkin köyhtynyt hälyttävällä vauhdilla ympäri maailmaa etenkin voimakkaan talouskasvun takia. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vähentää myös ihmisten hyvinvointia, sillä se esimerkiksi huonontaa ruokaomavaraisuutta ja lisää terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä.

    Kenelle: Niin yrityksillä kuin yksilöilläkin on velvollisuus muuttaa toimintaansa ilmastoystävällisempään suuntaan. Yrityksillä on usein yksilöitä enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja siten yritykset voivat toimia merkittävinä ilmastokriisin ratkaisijoina.

    Milloin: Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii nopeita toimenpiteitä. Biodiversiteetin heikkeneminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia ja toimivuutta. Yritysten on aika aktivoitua biodiversiteettiasioissa ja tunnistaa toimintansa riippuvuudet luonnosta sekä toiminnasta aiheutuvat mahdolliset luontohaitat.

    Miten: Luontojalanjäljen ja luontovaikutuksien selvittäminen elinkaaressa, luonnon monimuotoisuuden hallinta yrityksissä, luonnon monimuotoisuuden tiekartat toimialoille, yrityksille ja kunnille, luontokohteiden ennallistamisen suunnittelu, luontotutkimukset.

    Hyödyt: Ecobion asiantuntijat ovat Suomen harvoja luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan rajapinnalla toimivia asiantuntijoita. Mikäli yrityksesi toiminta vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti sitä ympäröivään ympäristöön, kannattaa laatia suunnitelma luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

    Ota yhteyttä biodiversiteettiin liittyen:

    Henrik Österlund Ecobio OyHenrik Österlund

    Sähköpostilla: henrik.osterlund@ecobio.fi

    Puhelimella: +358 (0)20 756 9457

    Webinaari 18.11: SCIP-vaatimusten täyttäminen järjestelmällisesti ja tehokkaasti

    Webinaari 18.11: SCIP-vaatimusten täyttäminen järjestelmällisesti ja tehokkaasti

    Tervetuloa mukaan SCIP-webinaariimme 18.11!

    Ilmoittaudu mukaan

    Kemikaalilainsäädännön asiantuntijamme käyvät webinaarissa tiivistetysti läpi esineiden valmistajia ja EU-maahantuojia koskevia velvoitteita liittyen erityistä huolta aiheuttaviin (SVHC) aineisiin ja SCIP-tietokannan uudet velvoitteet.

    Euroopan Unionin tavoitteena on muuttaa talouttaan kiertotalouden mukaiseksi. Vahvistaakseen kiertotaloutta EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut uuden tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. SCIP-vaatimusten täyttämisessä kannattaa toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti.

    Kemikaaliasiantuntijamme vastaavat webinaarissamme seuraaviin kysymyksiin:

     1. Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
     2. Miten SVHC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
     3. Mitä tietoja vaaditaan ja miten ne toimitetaan?
     4. Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?
     5. Mitkä ovat hankalimmat SCIP-vaatimukset ja miten ne taklataan?
     6. Mitkä ovat tärkeimmät askeleet esineiden sisältämien ainetietojen hallintaan?

    Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Webinaari on suunnattu kaikille EU-alueella toimiville esineiden valmistajille, EU-maahantuojille ja/tai toimittajille.

    Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 18.11 kello 9–9.30. 

    Tervetuloa mukaan!

    Ilmoittaudu mukaan täällä.

    Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

    Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

    Löydät webinaarikirjaston täältä.

    Ecobio lanseeraa ensimmäisenä maailmassa kattavan digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen noudattamiseksi

    Julkaisemme kattavan ja helppokäyttöisen digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseksi.

    Ilmoittaudu tilaisuuteen

    EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, lyhyesti EU-taksonomia, on mittava säädösperustainen luokitusjärjestelmä, joka määrittelee ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia yrityksissä. Asetus on EU:n työkalu, joka ohjaa taloutta kestävän kehityksen suuntaan. Yritysten on täytettävä vaatimukset asteittain vuoden 2022 alusta lähtien.

    EU:n taksonomia-asetus velvoittaa rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä ja pörssilistattuja suuryrityksiä luokittelemaan, arvioimaan ja julkaisemaan taloudelliset toimensa kestävän kehityksen kriteereiden mukaisesti. Taksonomia-asetus tulee jatkossa koskemaan laajempaa joukkoa taloudellisia toimijoita. Yritykset valmistautuvat nyt EU-taksonomia-asetuksen asettamien vaatimusten noudattamiseen.

    Mittavan luokittelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja tietojen raportointiin on toistaiseksi ollut vain vähän apua saatavilla. Ecobio julkistaa keskiviikkona 29.9.2021 ensimmäisenä maailmassa kattavan ja helppokäyttöisen digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseksi.

    Tervetuloa mukaan digitaalisen ratkaisun julkaisutilaisuuteen

    Olet tervetullut Ecobion digitaalisen Taksonomia-palvelun julkistustilaisuuteen keskiviikkona 29.9.2021 klo 9.30! Tilaisuudessa Ecobion perustaja ja kehitysjohtaja tekniikan tohtori Sanna Perkiö valottaa ratkaisun syntyä ja merkitystä sekä EU:n taloudelle että yrityksille. Ecobion asiantuntijat, filosofian tohtori Katrine Hoset ja johtaja Evelina Meski, käyvät läpi EU-taksonomia-asetuksen ja sitä, miten yritykset voivat täyttää digitaalisen ratkaisun avulla uudet kestävän kehityksen luokitus- ja raportointivaatimukset oikein heti alusta alkaen.

    Mikäli haluat lisätietoa EU:n taksonomiasta, voit osallistua webinaariin jo klo 9.00 alkaen. Ennen julkistusta käydään läpi EU-taksonomia-asetuksen vaatimuksia yksityiskohtaisesti.

    Ilmoittaudu tilaisuuteen

    Voit lukea lisää EU-taksonomiasta täältä.

    Selvitä koskeeko EU-taksonomian vaatimukset yritystänne! Tiedätkö koskeeko EU-taksonomian vaatimukset yritystänne? Olisiko helpottavaa tietää tarvitseeko yrityksenne tunnistaa taloudellinen toiminta, joka voidaan luokitella kestäväksi, sekä identifioida toiminta merkittävän haitan välttämisen periaatteiden mukaisesti? Testaa nyt täältä!