Home » Kiertotalous & Jätehuolto

Kategoria: Kiertotalous & Jätehuolto

Uusi jätelaki – vaikutukset yrityksille 

Jätelaki uudistus – vaikutukset yrityksille 

Uusi jätelaki, joka säätelee jätteistä, jätehuollosta, roskaantumisesta ja tuotteista syntyvää jätettä, on tulossa voimaan. Vuonna 2011 säädettyyn jätelakiin tehtyjen vuoden 2021 (714/2021) merkittävien uudistusten siirtymäajat päättyvät pääosin vuonna 2023 ja 2024.  

Muutoksella on pantu täytäntöön EU:n jätedirektiiveihin tulleet muutokset ja toteutettu edellisen hallituksen tavoitteet jätteiden kierrätyksen lisäämisestä. Lisäksi uudistuksella tavoitellaan jätemäärien suoraa vähentämistä ja uudelleenkäytön lisäämistä. 

Mitä uusi jätelaki vaatii?

Jätelaki uudistuksen myötä kunnille asetetaan uusia vaatimuksia jätteiden keräämiseen ja kuljettamiseen, samalla kun toiminnanharjoittajilta velvoitetaan tiukennettua otetta kierrätykseen, raportointiin ja tuottajavastuuseen liittyen. 

Kuntien vastuulla on jatkossa kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien eli pienmetallijätteen, pakkausjätteen, biojätteen kuljetukset pois asuinkiinteistöiltä. Kunnat voivat myös määrätä jätteenkuljetuksen siirrettäväksi pois asuinkiinteistöillä sekä ulottaa vaatimuksen erilliskeräyksestä myös pienempiin kiinteistöihin. 

Jätelain vaikutus yrityksille

Jätelain uudistus tulee vaikuttamaan yritysten liiketoimintaan seuraavanlaisesti  

 • Pakkausten tuottajien tulee vuorostaan maksaa kunnille pakkausjätteen erilliskeräyksestä. Lisäksi pakkausten tuottajille jää velvollisuus ylläpitää pakkausjätteille alueellisia vastaanottopaikkoja. Uudistukset vaikuttavat myös tuottajavastuujärjestelmiin lisäämällä tuottajien tiedottamisvelvollisuuksia, raportointia ja omavalvontaa. Pakollista heinäkuusta 2023 alkaen. 
 • Tuottajavastuumaksut muuttuvat siten, että ne kannustavat jatkossa suosimaan tuotteiden kierrätystä, korjattavuutta, päivitettävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä. Tuottajavastuu laajenee etäkauppaan ja tuottajayhteisöön liittyminen muuttuu pakolliseksi. Pakollista alkaen 1.1.2023 
 • Rakennushankkeeseen ryhtyviltä vaaditaan panostuksia jätteiden erilliskeräysten suunnitteluun ja järjestämiseen. Jatkossa vähintään 70 % tuotetusta jätteestä tulee erilliskerätä ja hyödyntää. Pakollista alkaen 1.7.2022. 
 • Elintarvikealalla sääntely vaatii mm. elintarvikejätteen määrän vähentämistä ja myymättä jääneiden elintarvikkeiden ilmaista jakelua sekä jätemäärien raportointia. 1.1.2022 alkaen pidettävä kirjaa elintarvikejätteen määristä ja käsittelystä. Ensimmäisen kerran toimitettava yhteenveto valvontaviranomaiselle vuoden 2023 tiedoista. 
 • Toiminnanharjoittajien tulee myös tehostaa jätevirtojen seurantaa ja raportointia. Vaarallisten jätteiden ja eräiden muiden jätteiden kulun seurannassa siirrytään sähköisten asiakirjojen käyttöön. Siirtyminen sähköisiin asiakirjoihin pakollista 1.1.2022 alkaen. Tiedot rekisteriin tulee toimittaa 1.9.2022 alkaen laadituista siirtoasiakirjoista. 

Ecobio – jätehuolto ja kiertotalous

Ecobio tarjoaa yksityiskohtaisempaa lain tulkintaa sekä avustaa jätehallintasuunnitelmien ja – raportointien toteuttamisessa. Sekä tarjoamme Ecobio Manager palvelua, jonka avulla pysyt ajan tasalla lainsäädännön muutoksista sekä niiden vaikutuksista liiketoimintaan. 

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla ja jutellaan lisää!  


  Koeluonteinen toiminta

  Koeluonteinen toiminta on osa ympäristösuojeluinvestoinnin valmistelua ja voi olla mm. korvaavien vaihtoehtojen kokeilua kuten jätteiden käyttöä raaka-aineena.

  Uudet innovaatiot ja kiertotalousratkaisut ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnan ja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Vanhan mallisesta teollisesta tuotannosta ja lineaaritaloudesta täytyy päästä nopeasti irti. Tämän takia esim. EU ja valtio tukevat uuden teollisen toiminnan ja kiertotalouden kehittämistä.

  Uudenlaisen tuotteen tai kiertotalousratkaisun kehittäminen vaatii kuitenkin paljon osaamista sekä kyseisestä alasta, että EU- ja kansallisesta lainsäädännöstä. Ennen teollisen mittakaavan tuotantoa kannattaakin usein aloittaa pienemmän kokoluokan koetoiminnasta. Koetoiminnan aikana testataan prosessia ja saadaan lisätietoa toiminnan ympäristövaikutuksista ja lainsäädännön asettamista vaatimuksista.

  Koetoimintailmoitus

  Tuotteiden valmistus tai kiertotaloustoiminta vaatii yleensä erilaisia lupia, kuten ympäristö- tai kemikaaliturvallisuuslupaa. Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) määritetään ne toiminnot, joilta ympäristölupaa vaaditaan ja kemikaaliturvallisuusluvan tarve riippuu käytettävien kemikaalien luokituksesta ja määrästä.

  Lupaprosessi voi olla pitkä ja vaatia erilaisia selvityksiä, joten koetoiminnalle on myönnetty poikkeus ympäristöluvanvaraisuudesta. Tällöin kuitenkin täytyy tehdä viranomaiselle ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta. Ilmoituksen perusteella viranomainen antaa päätöksen koetoiminnasta, jossa mm. määritetään koetoiminnan kesto ja siihen liittyvät raportointivelvoitteet. Tyypillinen koeluonteisen toiminnan kesto 1-2 vuotta, mutta lisäaikaa saa yleensä hakemuksella.

  Koeluonteinen toiminta ja lainsäädäntö

  Koeluonteista toimintaa koskee kuitenkin kaikki muut lainsäädännön vaatimukset. Näitä ovat mm. riskinarvioinnit (mm. kemikaalien ja yleisten ympäristöriskien osalta), päästöjen hallinta, kemikaaleihin liittyvät rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuudet sekä jätteestä valmistetuille tuotteille tietyt lisävelvoitteet. Varsinkin jos kyseessä on uuden kemikaalin tai jätteestä valmistetun tuotteen valmistus, lainsäädännön velvoitteet voivat olla haastavia ja aikaa vieviä.

  Koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista yleensä joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai aluehallintovirastolle.

  Valitse koetoimintaan pitkäaikainen kumppani

  Ecobio tarjoaa kumppanuusmallia koetoimintaa suunnitteleville yrityksille. Me tunnistamme kaikki oleelliset lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja autamme koetoimintaa suunnittelevaa yritystä täyttämään vaatimukset. Ecobiolla on pitkä kokemus lukuisista teollisuuden prosesseista ja kiertotaloudesta.

  Autamme esimerkiksi

  • koetoimintailmoituksien tekemisessä
  • päästöjen hallinnassa ja raportoinnissa
  • kemikaalien rekisteröinneissä
  • kemikaali-ilmoituksissa

  Autamme myös EEJ-statuksen saamisessa tuotteelle. EEJ-status eli ei enää jätettä -status on usein edellytys, kun jätteestä valmistetaan tuotetta. EEJ-statuksen saanut tuote ei ole enää jätettä, vaan sitä voi myydä tuotteena. Silloin sitä ei enää koske jätelainsäädännön velvoitteet.

  Ecobio kumppanina varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja yritys pystyy keskittymään omaan liiketoimintaansa. Jos suunnittelet koetoimintaa tai uutta kiertotalousratkaisua, kysy meiltä apua.

  HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

  Ota yhteyttä johtava konsultti Masi Mailammiin sähköpostitse: masi.mailammi@ecobio.fi  tai soittamalla numeroon puh. 020 756 2300

  Ota yhteyttä


   Päivitetyt laskentaperusteet ympäristöjalanjäljen määritykseen Euroopan unionin alueella

   Euroopan komissio on antanut 16.12.2021 suosituksen ympäristöjalanjäljen määrittelyyn käytettävien menetelmien käyttämisestä tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja siitä tiedottamiseen. Nyt annetut suositukset on kehitetty komission vuonna 2013 antamien suositusten pohjalta perustuen vuosien 2013–2018 aikana pidettyyn pilottivaiheeseen. Pilottivaiheeseen osallistui jopa yli 300 yritystä, mikä on mahdollistanut laskentaperiaatteiden tarvepohjaisen ja laadukkaan kehittämisen.

   Suosituksen tavoitteena on antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet ympäristötiedon tuottamiseen tuote- ja organisaatiotasolla perustuen luotettaviin ja verifioituihin menetelmiin. Se on osoitettu Euroopan unionin jäsenvaltioille sekä yksityisille ja julkisille yrityksille tarjoten toimijoille yhtenäistetyn tavan mitata tuotteidensa, palveluidensa sekä koko organisaation ympäristötehokkuutta elinkaarinäkökulmasta. Tavoitteena on myös mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden parempi vertailtavuus ja sidosryhmäviestintä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tähän pyritään vastaavia elinkaariarviointitutkimuksia tarkemmilla ohjeistuksilla ja tiukemmilla vaatimuksilla.

   Ympäristöjalanjäljen laskenta perustuu elinkaariarvioinnin periaatteisiin

   Tuotetason ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä eli PEF-menetelmä (Product Environmental Footprint) sekä organisaatiotason ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä eli OEF-menetelmä (Organisation Environmental Footprint) nojaavat pitkälti elinkaariarvioinnin periaatteisiin ja sisältävät elinkaariarviointitutkimuksista tutut vaiheet: tavoitteiden määrittelyn, inventaarioanalyysin, vaikutusarvioinnin sekä tulkinnan ja raportoinnin. Molemmat menetelmät tuottavat ympäristövaikutustietoa yhteensä 16 erilaisesta ympäristövaikutusluokasta sisältäen ilmastovaikutusten lisäksi tietoa esimerkiksi vaikutuksista otsonikatoon, happamoitumiseen ja luonnon resurssien kulutukseen. PEF-menetelmä tarjoaa valinnanvaraa tarkasteluun sisällytettävän tuotteen tai palvelun elinkaaren vaiheiden osalta, kun taas OEF-menetelmän mukaisesti voidaan valita tarkasteltavat tuoteportfolion osat.

   Kaikkien PEF-laskelmien tulisi perustua menetelmää varten laadittuihin tuoteryhmäsääntöihin, joista käytetään lyhennettä PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules). Tämä mahdollistaa erilaisten laskelmien vertailtavuuden esimerkiksi tuotekilpailutustilanteissa, kun sovellettavat laskentaperusteet on varmistettu olevan linjassa keskenään. Kehitettävien PEFCR-sääntöjen tulisi perustua jo olemassa oleviin kansainvälisesti hyväksyttyihin tuoteryhmäsääntöihin ja jos PEFCR-sääntöjä ei ole kehitetty, ei PEF-laskelmia voida vertailla keskenään. Samat periaatteet koskevat myös OEF-laskelmia, joihin liittyen puhutaan sektorisäännöistä eli OEFSR (Organisation Environmental Footprint Sector Rules). Samojen sektorisääntöjen mukaisesti tehdyt laskelmat ovat keskenään vertailukelpoisia organisaatio- sekä tuotantolaitostasolla. Tuoteryhmä- ja sektorisääntöjä on jo kehitetty pilottivaihetta varten, mutta ne ovat umpeutuneet vuoden 2021 lopussa. Vanhentuneiden sääntöjen päivittämiseen ja uusien sääntöjen kehitykseen on tällä hetkellä melko heikosti tietoa tarjolla.

   Ecobio auttaa yrityksiä ympäristöjalanjäljen laskennassa

   PEF- ja OEF-perusteinen ympäristötehokkuuden laskenta tulee jatkossa todennäköisesti merkittävästi lisääntymään ja tämä on huomioitu myös Euroopan unionin muissa linjauksissa, kuten asetuksessa kestävyyskriteereistä vihreiden investointien edistämiseksi (Taksonomia). Ecobiolla on pitkän linjan kokemus elinkaariarvioinnin ja yritystason hiilijalanjälkilaskennan parissa. Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan teitä myös ympäristöjalanjälkeä koskevissa kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

   PEF- ja OEF-menetelmäkuvaukset ovat ladattavissa täältä.


   Teksti: Aleksi Laurila

   Kuva: Shutterstock

   Lähteet:

   https://ecochain.com/knowledge/are-you-prepared-for-the-product-environmental-footprint/

   https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_fi

   https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm

   Ilmastokriisin hillintä vaatii nopeita toimenpiteitä

   Ilmastokriisin hillintä vaatii nopeita toimia

   Tällä viikolla julkaistu hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastoraportti korostaa ilmastokriisin hillinnän vaativan nopeita toimenpiteitä. Niin yrityksillä kuin yksilöilläkin on velvollisuus muuttaa toimintaansa ilmastoystävällisempään suuntaan. Yrityksillä on usein yksilöitä enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja siten yritykset voivat toimia merkittävinä ilmastokriisin ratkaisijoina.

   Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi 9.8. ensimmäisen osan kuudennesta ilmastonmuutosta koskevasta arviointiraportistaan. Ensimmäinen julkaistu osa käsittelee ilmaston nykytilaa ja sen tulevaisuutta keskittyen ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen taustaan. Toinen, ilmastonmuutoksen vaikutuksia käsittelevä osa ja kolmas, ilmaston lämpenemistä hillitseviä keinoja läpikäyvä osa julkaistaan ensi vuonna. Edellinen ilmastopaneelin laatima raportti julkaistiin vuonna 2013. Nyt julkaistu raportti korostaa ilmastotoimien kiireellisyyttä entisestään, sillä tieto ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt ja tarkentunut huomattavasti aiempaan raporttiin verrattuna.

   Raportti osoittaa merkittävän osan ilmaston lämpenemisestä aiheutuneen ihmisen toiminnasta. Maapallon keskilämpötila on noussut 1,1 °C esiteollisesta ajasta, mutta lämpeneminen ei ole jakautunut maapallolla tasaisesti, vaan esimerkiksi pohjoiset ja arktiset alueet ovat lämmenneet vähintään kaksinkertaisella nopeudella keskiarvoon verrattuna. Enimmäkseen lämpeneminen johtuu hiilidioksidin ja muiden merkittävien kasvihuonekaasujen, kuten metaanin ja dityppioksidin, määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Nämä kaasut lämmittävät alailmakehää hidastamalla auringonsäteiden säteilyä pois maapallolta.

   Raportissa todetaan lämpenemisen olleen odotettua nopeampaa ja se on jo käynnistänyt prosesseja, joiden hidastaminen tai pysäyttäminen vie jopa tuhansia vuosia. Esimerkiksi valtamerten lämpeneminen ja vedenpinnan nousu sekä jään ja lumen määrän vähentyminen ovat ilmiöitä, joissa muutokset tapahtuvat hitaasti ja joissa tähän mennessä tapahtuneet muutokset voivat olla jopa peruuttamattomia. Myös sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus, tulvat ja myrskyt ovat lisääntyneet ja voimistuneet ihmisen vaikutuksesta.

   Ilmastopaneelin raporteille tyypilliset infograafit, päästökehitysskenaariot, on päivitetty uusimpaan raporttiin ja niiden mukaan ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua 1,5 tai kahteen celsiusasteeseen vain tiukimmilla päästövähennystoimilla. Jotta 1,5 asteen päästötavoitteeseen päästäisiin, ihmiskunnan tulisi olla hiilineutraali kasvihuonekaasupäästöjen osalta vuoteen 2050 mennessä ja nettonegatiivinen sekä 1,5 että kahden asteen tavoitteessa noin vuoteen 2075 mennessä. Ilman erittäin merkittäviä päästövähennyksiä ilmasto tulee lämpenemään näiden kriittisten lämpötilarajojen yli 2000-luvun aikana. Kaikkien päästöskenaarioiden mukaan ilmasto tulee silti lämpenemään vuosisadan puoleen väliin asti.

   Yrityksillä avaimet ilmastokriisin ratkaisemiseen

   Yksilön valinnoilla on huomattavan suuri ja aliarvioitu merkitys ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnässä. Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kiloa vuodessa, kun lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen edellyttäisi hiilijalanjäljen olevan vain 2 500 kiloa. Kasvipainotteisen ruokavalion suosiminen, julkisilla tai pyörällä liikkuminen, kulutuksen karsiminen ja asumisen energiatehokkuuden parantaminen ovat keinoja, joilla tavoitteeseen on mahdollista päästä yksilötasolla. Silti yrityksillä on usein vielä suuremmat vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kuluttajien tietoisuuden kasvaessa ja vaatimustason noustessa yrityksillä on mahdollisuus tarjota ympäristön kannalta kestäviä ja vähähiilisiä tuotteita ja palveluita ja siten pitää liiketoimintansa kannattavana.

   Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä edellyttää koko järjestelmätason muutosta, jossa kuluttajien on muutettava suhtautumistaan omaan kulutustasoonsa ja -tapaansa ja toisaalta yritysten on kehitettävä toimintaansa kohti kiertotaloutta ja kestävyyttä. Yritystoiminnan on kyettävä huomioimaan niin ilmastonmuutos kuin muutkin ympäristömuutokset siten, että toiminnan hiilijalanjälki, vesijalanjälki, biodiversiteettivaikutukset sekä erilaiset sosiaaliset vaikutukset ovat kestävällä pohjalla. Yritystason ratkaisuja voivat olla esimerkiksi pakkausmateriaalien vaihtaminen kierrätettäviin, raaka-aineiden hankinta toimittajilta, jotka ovat sitoutuneita päästövähennyksiin, uusien innovaatioiden, kuten biohiilen tai kierrätyslannoitteiden käyttöönotto tai kehitys, tai esimerkiksi sijoitustoiminnan keskittäminen vähähiilisiin yrityksiin.

   Jotta muutokset toiminnassa ovat mahdollisia, yritysten on oltava tietoisia niiden nykyisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Yritys voi esimerkiksi selvittää toimintansa synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt laskemalla toimintansa hiilijalanjäljen ja laatimalla toiminnalleen hiilineutraaliuteen tai -negatiivisuuteen tähtäävän suunnitelman. Myös toiminnan vaikutukset biodiversiteettiin — niin positiiviset kuin negatiivisetkin — on hyvä selvittää, jotta yritys voi toiminnallaan pyrkiä lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Monimuotoinen ekosysteemi sopeutuu köyhtynyttä ekosysteemiä paremmin muuttuvaan ilmastoon ja toisaalta saattaa lieventää esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

    

   Mikäli yrityksenne pohtii toimintansa vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintään, Ecobion asiantuntijat ovat valmiita auttamaan. Meillä on runsaasti kokemusta esimerkiksi tuotteiden elinkaariarvioinnista, yritystason hiilijalanjäljen laskennasta sekä erilaisten vähähiilisyys- ja biodiversiteettiselvitysten ja tiekarttojen laadinnasta. Hiilijalanjälkilaskentaa varten olemme kehittäneet myös laskurin, jota yritykset voivat maksutta käyttää omien kasvihuonekaasupäästöjensä selvittämiseen ensimmäisen, Ecobion laatiman laskennan jälkeen. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

   info@ecobio.fi

   puh. +358 (0) 207 569 450


   Teksti: Mai Kärppä

   Kuva: Shutterstock

   Lähteet: IPCC Sixth Assessment Report, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

   Suomen ilmastopaneeli (2020): Kohtuullisen kulutuksen hanke, https://www.ilmastopaneeli.fi/tiedotteet/suomalaisten-kotitalouksien-hiilijalanjaljen-pienennyttava/

   Suomen ympäristökeskus (2019): Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö – ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300737

   Tie kohti myrkytöntä ympäristöä saattaa tuoda muutoksia EU:n elintarvikekontaktimateriaali ja -tarvikelainsäädäntöön – Yli 44 vuotta vanha EU-säädös uudelleen arvioinnissa

   Tie kohti myrkytöntä ympäristöä saattaa tuoda muutoksia EU:n elintarvikekontaktimateriaali ja -tarvikelainsäädäntöön – Yli 44 vuotta vanha EU-säädös uudelleen arvioinnissa

   Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia ja Pellolta Pöytään strategia asettavat kehykset

   Euroopan Unionin kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia lokakuulta 2020 tasoittaa tietä kohti myrkytöntä ympäristöä. Tämä on Euroopan Vihreän kehityksen kasvuohjelman yksi osatavoite. Sen laajempana tavoitteena on, että Euroopan Unionista (EU) tulee kestävä ilmastoneutraali kiertotaloutta harjoittava talousalue vuoteen 2050 mennessä. Kuten Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia, myös Euroopan Komission Pallolta Pöytään strategia on osa Vihreän kehityksen ohjelmaa tavoitteenaan oikeudenmukainen, terveyttä edistävä ja ympäristöä säästävä elintarvikejärjestelmä. Elintarvikepakkausmateriaalit ovat erityisesti mainittu kummassakin strategiassa. Kemikaalistrategia keskittyy suojamaan kansanterveyttä tavoitteenaan se, että kuluttajatuotteet (mm. elintarvikekontaktimateriaalit) eivät sisällä kaikkein haitallisempia kemikaaleja. Euroopan Komissio sitoutuu Pellolta pöytään -strategiansa avulla parantamaan elintarviketurvallisuutta ja kansanterveyttä uudistamalla nykyistä elintarvikepakkausmateriaalilainsäädäntöä. Tärkeimmät tavoitteet ovat vaarallisten kemikaalien käytön vähentäminen, innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisujen käytön tukeminen ja ruokahävikin vähentäminen. Uusia muutoksia EU:n elintarvikekontaktimateriaali ja -tarvikelainsäädäntöön saattaa tulla tiellä kohti myrkytöntä ympäristöä.

   Tämä blogi on lyhennelmä pidemmästä englanninkielisestä blogistamme. Kerromme siinä laajemmin, miten Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia ja Pellolta pöytään strategia mahdollisesti muuttavat tulevaa elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntöä. Lisäksi englanninkielinen blogimme antaa yleiskatsauksen nykyisestä elintarvikekontaktimateriaalisäädännöstä. Viitteet ja lisäluettava ovat myös listattuina pidemmässä blogissamme. Voit löytää englanninkielisen blogimme täältä.

   Mitä ovat elintarvikepakkausmateriaalit (elintarvikekontaktimaterialait) ja -tarvikkeet?

   Elintarvikepakkausmateriaalit ovat mitä tahansa materiaaleja,

   i) jotka ovat jo elintarvikkeen kanssa kosketuksessa ja ovat tarkoitettuja kyseiseen käyttöön, esim. maitotölkki, jogurttipurkki, virvoitusjuomapullo, suklaan käärepaperi ja makkaran kuori

   ii) jotka ovat tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa, esim. astiat, ruoanlaittovälineet ja ruoan prosessointilaitteet, tai

   iii) joiden voidaan perustellusti odottaa joutuvan kosketukseen elintarvikkeen kanssa tai niistä voidaan olettaa siirtyvän ainesosia elintarvikkeisiin tavallisissa tai ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, esim. servietit, paperiset lautasliinat tai pöytäliinat (tapauskohtaisesti).

   Elintarvikekontaktimateriaalien ja -tarvikkeiden on oltava turvallisia – sekä EU että kansallisia määräyksiä sovelletaan

   Elintarvikekontaktimateriaalien tulee olla riittävän inerttejä, jotta niiden ainesosat eivät vaikuta haitallisesti kuluttajien terveyteen ja elintarvikkeen laatuun. Elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus on arvioitava, koska niiden ainesosat voivat siirtyä ruokaan. EU:ssa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuutta. Myönteisen EFSA-arvioinnin jälkeen Euroopan Komissio antaa luvan elintarvikekontaktimateriaalin käytölle. Vain niitä saa käyttää EU:ssa. Käytännössä tämä koskee kuitenkin pääasiassa muoveja, koska EFSA ei yleensä arvioi ei-muovipohjaisia materiaaleja. Ei-muovipohjaisiin materiaaleihin ei myöskään sovelleta EU-lupamenettelyä, vaan kansallisia lakeja ja menettelyjä.

   Tällä hetkellä EU-laajuinen yhdenmukaistettu elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntö sisältää:

   • Elintarvikekontaktimateriaalien kehysasetus ((EY) N:o 1935/2004)
   • Asetus hyvistä tuotantotavoista ((EY) N:o 2023/2006)
   • Materiaalikohtaiset asetukset ​​(esim. muovit, aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja keramiikka)
   • Ainekohtaiset ​​asetukset (esim. bisfenoli-A)

   Monille eri materiaaleille, kuten paperille, puulle, painoväreille, metalleille ja lasille, sovelletaan kansallisia säädösmenettelyjä, eikä EU-laajuista yhdenmukaistettua lainsäädäntöä ole. Yleisimmin käytetyt ovat Saksan, Ranskan ja Sveitsin kansalliset suositukset ja määräykset. Kansallisen lainsäädännön yhteydessä sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta saattamaan yhden EU-jäsenvaltion hyväksymä materiaali tai tarvike omalla markkina-alueellaan myös muiden jäsenvaltioiden alueille.

   EU-lainsäädäntö edellyttää, että kaikki elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet on valmistettava hyvien tuotantotapojen ja puiteasetuksen mukaisesti siten, että kemiallisten ainesosien mahdollinen siirtyminen elintarvikkeisiin ei

   i) vaaranna ihmisen terveyttä,

   ii) muuta sopimattomalla tavalla ruoan koostumusta, tai

   iii) heikennä ruoan makua ja/tai hajua.

   Lisäksi materiaalien ja tarvikkeiden merkinnät, mainonta ja esillepano eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan. Nämä kaksi säädöstä kattavat kaikki elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet riippumatta siitä, onko materiaali tai tarvike suoraan tai välillisesti kosketuksessa elintarvikkeeseen.

   Onko minun elintarvikekontaktimateriaalini aktiivinen materiaali?

   Alla on pidemmästä blogistamme kuvio 1 siitä miten elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet sijoittuvat EU-lainsäädännössä. Niillä on luonnollisesti suora yhteys muuhun elintarvikelainsäädäntöön. Kontaktimateriaaleissa ja -tarvikkeissa käytetyt elintarvikelisäaineet tai -aromit eivät saa vapautua eikä teknisesti vaikuttaa elintarvikkeeseen. Jos ne vapautuvat, silloin elintarvikekontaktimateriaalia ja -tarviketta pidetään aktiivisena materiaalina ja -tarvikkeena.

   Elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet EU:n lainsäädäntökontekstissa.

   Kuvio 1: Elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet EU:n lainsäädäntökontekstissa

   REACH-, CLP- ja BPR-asetusten elintarvikekontaktimateriaaleja koskevat määräykset

   Myös REACH- ja CLP-säädökset sääntelevät elintarvikekontaktimateriaalien valmistuksessa käytettäviä aineita ja seoksia (Kuvio 1). Jos RECAH-ehdokasluettelon erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineita) on yli 0,1 p-% elintarvikekontaktimateriaalitarvikkeessa (esineessä), tulee siitä tehdä SCIP-ilmoitus. Biosidivalmisteasetusta (BPR) sovelletaan kun biosidejä käytetään elintarvikekontaktimateriaalien ja -tarvikkeiden valmistuksessa.

   Kemiallisten elintarvikekontaktimateriaalin ainesosien siirtyminen ruokaan on oltava tiedossa

   Elinkeinonharjoittajan (käytännössä valmistajan) on taattava kontaktimateriaalin ja -tarvikkeiden turvallisuus. Sen vuoksi kemiallisten elintarvikekontaktimateriaalin ainesosien (myös tahattomasti lisättyjen aineiden) kulkeutuminen elintarvikkeeseen on määritettävä. Euroopassa on useita tähän erikoistuneita tutkimuslaitoksia, jotka myöntävät myös vaatimustenmukaisuustodistuksia. Valmistaja voi joutua tekemään myös elintarvike-riskinarvioinnin kontaktimateriaalista. Lue lisää pidemmästä blogistamme.

   Kertakäyttöiset muovit ja muu säädöskehitys

   Elintarvikepakkauksien osalta on hyvä huomioida myös säädökset kertakäyttöisistä muoveista ja pakkausjätteistä. Kierrätyksellä on tärkeä rooli kummassakin. Kierrätysmuovista valmistetut elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet saavat olla peräisin vain EU:ssa hyväksytyistä kierrätysprosesseista. Tulevan elintarvikekontaktimateriaalisäädännön on tarkoitus laajentua koskemaan eri materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

   EU:n elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännön uudelleenarviointi – miten se muuttunee?

   EU:n elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntöä ei ole sen perussäädöksen annon jälkeen 44 vuotta sitten kertaakaan arvioitu uudelleen. 2017 alkanut arviointi on paljastanut puutteita mm. sen, että monille materiaaleille ei ole EU-tason säädöksiä. Keskeisiä ongelmia ovat myös mm. nykyinen lähestymistapa perustuen sallittuihin yhdisteisiin eikä lopulliseen materiaaliin tai tarvikkeeseen, vaarallisimpien aineiden priorisoinnin puute ja puute kannustimissa kehittää turvallisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja. Laajemmin näistä muutoksista kerromme englanninkielisessä blogissamme. Alla vain lyhyesti.

   Siirtyminen sallituista aineista lopulliseen materiaaliin

   Uusi elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntö tullee keskittymään yksittäisten kemiallisten aineiden turvallisuuden sijasta lopullisen materiaalin ja tarvikkeen ominaisuuksiin. Myös GMP-sääntöjä vahvistetaan.

   Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia linjaa haitallisten kemikaalien kieltämisen kuluttajatuotteissa, mukaan lukien elintarvikekontaktimateriaalit

   Kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian mukaan haitallisimpien kemikaalien käyttö on kiellettävä kuluttajatuotteissa, ellei se ole välttämätöntä yhteiskunnalle eikä muita vaihtoehtoja ole. Strategia linjaa, että elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet ovat kuluttajatuotteita. Uudessa elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännössä on tarkoitus ottaa huomioon kaikki kemialliset aineet (myös tahattomasti lisätyt aineet) ja seokset, jotka voivat aiheuttaa terveysriskin.

   Kemikaalit tullaan arviomaan ryhminä

   Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia linjaa myös, että kemikaalit tullaan arvioimaan ryhmissä eikä niitä enää säädeltäisi yksitellen. Tämä tulee vaikuttamaan myös elintarvikekontaktimateriaaleissa käytettäviin kemikaaleihin (esim. PFAS). Hormonitoimintaa haittaavien aineiden kielto kuluttajatuotteissa on erityisesti huomioitu kemikaalistrategiassa. Näiden aineiden tunnistuskriteerit on sisällytettävä myös elintarvikekontaktimateriaalisäädäntöön. Biosideille ja kasvinsuojeluaineille ne on jo määritetty. Tulevat RECAH- ja CLP-lakiuudistukset sisällyttävät myös nämä aineet.

   ECHA:n ja EFSA:n yksi-aine-yksi-arviointi elintarvikekontaktimateriaaleille

   Kemikaalistrategiassa esitetään myös yksi-aine-yksi-arviointi-periaate. Elintarvikekontaktimateriaalien kannalta tämä tarkoittaa, että EFSA ja ECHA arvioivat ne yhdessä. Haitallisten aineiden ja seosten RECAH-tason arvioinnilla tullee tulevaisuudessa olemaan vaikuttavampi merkitys kuin EFSA:n riskiarvioinneilla. EFSA jatkanee riskinarviointeja vain niiden materiaalien osalta, joita ECHA ei määritele kiellettäväksi, tai poikkeutettujen.

   Aineiden seokset kiinnostuksen kohteena

   Kemiallisten aineiden seosten haitalliset vaikutukset on otettava huomioon. EFSA on julkaissut tästä paljon materiaalia ja tämä tullaan sisällyttämään myös uudistettuun REACH:iin. Tämä kehitys vaikuttaa varmasti elintarvikekontaktimateriaaleihin.

   Polymeerit rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti

   Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia kiinnittää erityistä huomiota polymeereihin, koska tällä hetkellä niitä ei tarvitse rekisteröidä REACH:in mukaan. Siksi uudistetussa REACH-asetuksessa niiden rekisteröinti vaaditaan, jos ne ovat toksikologisesti haitallisia. Tämä muutos vaikuttanee muovisiin materiaaleihin. Lisäksi REACH-asetusta uudistetaan pienten ja keskisuurten tonnimäärien osalta.

   Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta otetaan käyttöön kaikentyyppisille kontaktimateriaaleille

   Tiedonkulkua tullaan parantamaan päivitetyssä lainsäädännössä elintarvikekontaktimateriaaleista ja -tarvikkeista. Vaatimus, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava vaatimustenmukaisuudesta, otetaan käyttöön kaikentyyppisille materiaaleille.

   Uusia liiketoimintamahdollisuuksia turvallisten ja kestävien elintarvikekontaktimateriaalien kehittämiseksi

   Uusien kemikaalien on oltava turvallisia ja kestäviä Kemikaalistrategian mukaisesti. Euroopan Komissio näkee lisäävänsä tulevaan elintarvikekontaktisäädäntöön uusia erityissääntöjä kestävämmälle tuotannolle ja tuotantomenetelmille. EU-rahoitusta on myös saatavilla. Lisäksi elintarvikekontaktimateriaalien lainsäädäntöä laajennetaan kattamaan kaikentyyppisten materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys.

   Kaksi mahdollisuutta uudelle elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännölle

   Euroopan Komissio on ehdottanut kahta erillistä tapaa uudistukselleen: joko nykyisen säädöksen tarkistaminen tai kokonaan uusi säädäntö. Suunnitelmien mukaan hyväksyminen olisi 2022 loppuun mennessä. Myös elintarvikekontaktimateriaalien valvontaa tullaan lisäämään.

   Lue lisää yllä olevista EU:n elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännön mahallisista tulevista muutoksista pidemmästä englanninkielisestä blogistamme. Pysy ajan tasalla seuraamalla Ecobion verkkosivustoja, seuraamalla lakimuutoksista Ecobio Managerin avulla ja ottamalla meihin yhteyttä avoimissa kysymyksissäsi!

   Lue lisää Ecobion palveluista täältä ja Ecobio Manager palvelusta täältä.


   Teksti: Mari Eskola

   Kuva: Shutterstock

   Elintarvikepäivä 2021: Ecobion kotiintuomiset

   Elintarvikepäivä 2021

   Myös Ecobio osallistui tämän vuoden Elintarvikepäivään, joka järjestettiin virtuaalisesti 18. toukokuuta 2021. Ohjelma oli tavan mukaan monipuolinen ja erityisesti tänä vuonna, koska Elintarvikepäivä juhli puolivuosisataansa. Tässä lyhyessä blogissa kerromme muutaman Ecobiolle mieleen jääneistä kohokohdista elintarvikealalla.

   Pellolta pöytään -strategia

   Euroopan Komission Pellolta pöytään -strategia on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskiössä. Strategia linjaa, että koko tulevan elintarvikejärjestelmän tulee olla oikeudenmukainen, sen tulee ottaa huomioon ruoan terveysvaikutukset ja sen on oltava ympäristöystävällinen. Tuleva ruokaketju jättää neutraalin tai positiivisen ympäristöjalanjäljen, se takaa kaikille kuluttajille riittävästi ravitsevaa, kestävästi tuotettua ja valmistettua ruokaa, sekä mahdollistaa edullisen kestävästi tuotetun ruoan jokaiselle. Elintarvikepäivä 2021 viestitti edelleen, että ruokaa pitää pystyä tuottamaan yhtä aikaa luonnonvaroja säästäen ja kiertotaloutta hyödyntäen. Samalla huomioitiin, että vaikka Suomen elintarviketuotanto ja elintarvikkeiden laatu, puhtaus, turvallisuus ja terveellisyys ovat edellä kävijöitä, näin ei välttämättä ole kaikkialla Euroopan Unionissa. Sen vuoksi Pellolta pöytään-strategian toteutuminen tuo monia haasteita, kuten esimerkiksi poliittisia ja käytännön maataloustason haasteita. Elintarvikepäivä 2021 painotti lähiruoan merkitystä suomalaisessa ruokavaliossa. Myös Covid-19 pandemian vaikutuksesta mm. elintarvikelogistiikkaan keskusteltiin.

   Kestävä kehitys, ympäristöjalanjälki ja digitaalisuus

   Kestävä kehitys, ympäristöjalanjälki ja digitaalisuus olivat mukana useassa puheenvuorossa. Opimme miten Suomen elintarviketuotanto voi säästää maailman vesivaroja ja, että virtuaalivesivirta tarkoittaa virtuaalisen veden määrää, joka siirtyy tuotekapan mukana maasta toiseen esim. myytäessä viljelykasvi- ja eläintuotteita. Elintarvikepäivän esitelmät painottivat, että elintarvikkeiden ja ruokajärjestelmän elinkaariarviointimetodologiaa tulee kehittää ja harmonisoida. Tämä tukee Suomen hallitusohjelman linjausta ilmastoystävällisestä ruokapolitiikasta, ja edelleen Euroopan Vihreän kehityksen ohjelmaa. Tähän liittyen onkin hanke menossa, kerrottiin Elintarvikepäivässä. Seurauksena toimijoille pitäisi olla selvää miten eri laskentaohjeita ja ISO-standardeja tulisi eri elintarvikkeille soveltaa, jotta niiden hiilijalanjalanjälkiä voitaisiin verrata luotettavasti keskenään. Hankkeen päätavoitteena on, että kaikki näiden asioiden kanssa toimivat laskisivat, viestisivät ja hyödyntäisivät tuotettua elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkitietoa vertailukelpoisella tavalla. Erityisesti tämä on tärkeää julkisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon kannalta. Suomen elintarviketeollisuus on vahvasti mukana vihertämässä toimintaansa ja digitalisaatio on monessa mukana, mm. tiedon keruussa ja hyödyntämisessä alkutuotannossa sopimustiloilla. Tätä tietoa voi käyttää esim. eläinten hyvinvoinnin parantamisessa ja seurattaessa miten se vaikuttaa lihan laatuun.

   Elintarvikepetoksia ja -väärennöksiä

   Elintarvikepetoksia ja -väärennöksiä käsitteli useampi Elintarvikepäivän esitelmä. Elintarvikepetosten estäminen on myös yksi Euroopan Komission Pellolta pöytään – strategian osista, koska elintarvikepetokset vaarantavat koko elintarvikejärjestelmän kestävyyden. Esimerkiksi European Anti-Fraud Office (OLAF) piti esitelmän mitä he ovat tehneet estääkseen elintarvikepetoksia Euroopassa. Myös Suomen vasta uudistettu elintarvikelaki ottaa vahvasti huomioon elintarvikepetosten estämisen. Jotta ”ruokakonnat” saadaan kiinni, pitäisi ajatella kuin rikollinen, esitelmöitiin Elintarvikepäivässä. Uuselintarvikkeet esim. hyönteiset ja soluviljelmät ovat tulossa vauhdilla ruoan nauttijoiden lautasille. Siitä miten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) näitä arvioi ennen niiden Euroopan Komission lopullista hyväksymistä markkinoille saattamiseen, oli kattavasti esillä Elintarvikepäivässä. Esitelmät huomioivat, että asiantuntijoita tarvitaan lisää tekemään uuselintarvikehakemuksia EFSA:an.

   Suomen elintarvikelaki uudistui huhtikuussa 2021

   Suomen elintarvikelaki uudistui huhtikuussa 2021, kerrottiin Elintarvikepäivässä. Uusi laki selkeyttää kansallisen ja EU-lainsäädännön yhtymäkohtia. Muun muassa Suomen uudessa elintarvikelaissa elintarvikealan ja elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan luotettavuutta voidaan arvioida paremmin. Tällä pyritään erityisesti välttämään elintarvikepetoksia. Viranomaisella on nyt myös laajempi tiedonsaantivelvollisuus ja valvontaviranominen voi antaa tietoa toiselle viranomaiselle helpommin. Myös elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien nettikauppa on huomioitu uudessa elintarvikelaissa ja nettisivustoja voidaan myös sulkea helpommin kuin aiemmin, jos lakia ei noudateta. Uutta Suomen elintarvikelaissa on sanktio; jos elintarvikelakia ei noudateta voi toimivaltainen valvontaviranomainen (esim. kunnan valvontaviranominen), määrätä elintarvikealan ja elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan maksamaan 300-5000 euron suuruisen elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun. Tämä ei edellytä tutkinnallisia toimia, vaan se on helposti todettavissa tarkastuksen yhteydessä, esitelmöitiin. Myös elintarvikkeiden jäljitettävyystietojen säilyttämisaikoihin tuli muutoksia ja säilytysajat ovat nyt kirjattuna laissa. Tämä helpottaa niin elintarvikkeiden jäljitettävyyttä kuin mahdollisten elintarvikepetosten selvitystä, esitelmöijä painotti.

   Elintarvikepäivä 2021 oli erittäin monipuolinen ja kiinnostava ja olisimme toki voineet kertoa myös monia muita kohokohtia, mutta tässä ne, mitkä meidän mielestämme olivat ne inspiroivimmat. Toivottavasti ne tarjosivat sinulle ruokaa uusille ajatuksille ja mukavaa luettavaa elintarvikkeista.

   Voit lukea enemmän Elintarvikepäivästä täältä!

   Ecobio auttaa löytämään liiketoiminnan hyötyjä kestävästä kehityksestä

   Tarjoamme kestävän kehityksen konsultointipalveluja ja Ecobio Manager -pilvipalvelua säädösten, kemikaalien ja riskien hallintaan yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Autamme teitä yhdistämään kestävän kehityksen tavoitteet liiketoimintanne menestykseen. Lue lisää ja ota yhteyttä täältä!


   Teksti: Mari Eskola, ETT, Johtava konsultti, Ecobio

   Kuva: Shutterstock

   Lataa maksuton SCIP-whitepaper

   LATAA MAKSUTON KATTAVA JA TIIVIS SCIP-WHITEPAPER TÄSTÄ!

   Euroopan Unionin tavoitteena on muuttaa talouttaan kiertotalouden mukaiseksi. Vahvistaakseen kiertotaloutta EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut uuden tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. Tietokanta kokoaa yhteen tietoa erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC, Substances of Very High Concern) esiintymisestä ja kulkeutumisesta EU:n markkinoilla myytävissä esineissä. SVHC-aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja/tai ihmisen terveydelle.

   Miten selättää yrityksesi SCIP-velvoitteet?

   SCIP velvoite on julkaistu osana EU:n jätesäädöspakettia, joka toimeenpannaan Suomessa kemikaalilakiin tehtävällä muutoksella, jonka arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021. Kansallinen toimeenpano on viivästynyt, mutta Ympäristöministeriö suosittelee SCIP-ilmoitusten laatimista 5.1.2021 alkaen EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta.

   SCIP-vaatimusten täyttämisessä kannattaa toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti. Whitepaperimme avulla saat tiiviisti ja kattavasti tietoa SCIP-velvoitteista ja niiden hallinnasta.

   SCIP-whitepaper sisältää seuraavat osiot:

    • Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
    • Miten SHVC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
    • Mitä tietoja vaaditaan?
    • Miten tiedot toimitetaan?
    • Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?
    • Hankalimmat SCIP-vaatimukset ja niiden taklaaminen
    • 6 askelta SCIP vaatimusten täyttämiseen

   Voit ladata SCIP-whitepaperin tästä.

   Ecobio auttaa SCIP-vaatimusten täyttämisessä

   Tarvitsetko asiantuntija-apuja? Mietitkö ohjelmistoratkaisuja? Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi SCIP-vaatimusten täyttämisessä

   Keskustelemme mielellämme lisää! Ota yhteyttä:

   Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

   Anne Kallioinen – Johtava konsultti, kemikaaliasiantuntija

   anne.kallioinen@ecobio.fi

   Puh.: 020 756 2303

    

   Ecobio Manager – Digitalisoi yritysten kestävän kehityksen tarpeet

   Lisäksi Ecobio Manager -ohjelmistomme antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa.

   Lue lisää Ecobio Managerista täältä ja ota yhteyttä!

   Malena WeurlanderMalena Weurlander – Key Account Manager

   malena.weurlander@ecobio.fi

   Puh.: 020 756 9459

   Kiertotalouden strateginen ohjelmaehdotus julkaistiin

   Kiertotalous on keskeinen väline kestävän kehityksen toteuttamisen työkalupakissa. Keskiviikkona 13.1.2021 julkaistussa kiertotalouden ohjelmaehdotuksessa esitetään visio, joka ankkuroituukin kestävään kehitykseen verraten hyvin. Työryhmätyönä valmistuneen ohjelman ehdotuksissa tavoitteiksi näkyy, että työ on ollut haasteellinen eikä yksimielisyyttä tavoitteista ole vielä täysin saavutettu.

   Keskustelua erityisesti kiertotalouden tavoitemittareista onkin syytä vielä käydä. Tämä on tärkeää siksi, että tavoite- ja seurantamittarit vaikuttavat linjauksiin käytännön kiertotaloustoimenpiteistä. Ohjelma toteaa, että kiertotaloudelle ei ole vielä kehitetty hyviä, kokonaisvaltaisia mittareita. Tähän voidaan kuitenkin todeta, että edellytykset nyt esitettyjä mittareita paremmille ovat olemassa. Ohjelma menee seuraavaksi poliittiseen käsittelyyn, jonka tuloksena on kevään aikana tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätös. Siinä asetetaan konkreettiset tavoitteet kiertotaloudelle ja mahdollisesti mm. luonnonvarojen käytölle.

   Konkreettiset tavoitteet luovat pohjan kehitykselle

   Ohjelmassa ehdotetaan, että valtioneuvosto asettaa konkreettisen, todennettavan ja kunnianhimoisen tavoitteen, joka on yhteensopiva hiilineutraaliustavoitteen kanssa ja tukee sen saavuttamista. Kiertotalousohjelmassa on todettu tätä ajatusta toteuttamaan tavoitteiksi, että

   • Vuonna 2035 primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa.
   • Resurssituottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä.
   • Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä
   Ohjelman ehdotuksissa tavoitteiksi ja myös seurannan indikaattoreiksi näkyy, että massapohjainen ajattelutapa ja mittarointi tuntuu edelleen saavan varsin suuren roolin jopa aivan kiertotalousajattelun ytimessä, vaikka näin ei saisi eikä tarvitsisi olla. Kiertotaloudessakin tulisi massoihin keskittymisen sijaan tähdätä isoon vaikuttavuuteen kestävän kehityksen näkökulmasta. Toivottavasti ajattelua saadaan vietyä tähän suuntaan keväällä, kun valtioneuvoston periaatepäätöksen mittareista päätetään. Tämä on tärkeää siksi, että massapohjaiset mittarit eivät korreloi riittävän hyvin kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

   Kiertotalouden mittarit ja mahdollisuudet

   Kiertotaloudessa tulee miettiä ratkaisuja, joissa tähtäin on kestävän kehityksen kolmessa tulokulmassa (ympäristö, talous, sosiaalinen). Vastaavasti kiertotalouden mittarit kannattaa kytkeä mahdollisimman suoraan kestävään kehitykseen ja sen kolmeen mainittuun tulokulmaan. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea myös puhtaasti massapohjaisten tavoitemittarien välttämistä. Tämä on tärkeää siksi, että massapohjaiset mittarit, kuten esimerkiksi raaka-aineiden kulutus (DMC, RMC) eivät kuvaa edistymistä missään kestävän kehityksen kolmesta tulokulmasta.

   Kiertotaloudelle ehdotettavien tavoitemittarien kohdalla voidaan ja kannattaakin aina esittää kysymys: miksi tämä on tärkeää? Vastaus paljastaa nopeasti sen, onko iso kuva, eli kestävän kehityksen tavoittelu osattu pitää mukana, ja usein myös sen miksi yhteys siihen on mahdollisesti katkennut.

   Ohjausryhmää vetänyt työelämäprofessori Reijo Karhinen korosti ohjelmaehdotuksen julkistuswebinaarissa 13.1.2021, että kiertotalous on ratkaisu niin ympäristö- kuin taloushaasteisiin. Sitä tarvitaan, jotta esimerkiksi hiilineutraalius voidaan saavuttaa. Karhisen mukaan onkin aika uudistaa käsityksemme kiertotaloudesta, ja jonain päivänä alamme puhua pelkästään kestävästä taloudesta.

   Ecobion asiantuntijat auttavat yrityksiä kiertotalouden ratkaisuissa!

   Kiertotalous on yrityksille ennen kaikkea mahdollisuus tehdä uutta liiketoimintaa. Tähän kannattaakin viimeistään nyt tarttua yrityksissä. Ohjelmaehdotus esittää toteuttamiselle kohdennettua rahoitusta, mikä oikein suunnattuna varmasti vauhdittaa yritysten siirtymää kiertotalouteen. Ecobion asiantuntijat auttavat kiertotalouden erilaisissa ratkaisuissa. Meiltä löytyy osaamista mm:

   • Kiertotalouden liiketoimintamalleista yritysnäkökulmasta
   • Kiertotalouden mittareista makro- ja mikrotasolla
   • Kiertotaloutta toteuttavasta tuotekehityksestä
   • Materiaalitehokkuudesta ja materiaalikatselmuksista
   • Teollisista symbiooseista
   • Kemikaalien hallinnasta kiertotaloudessa
   • Kiertotalouden menetelmäkehityksestä yritysnäkökulmasta

   Kiertotalouden strateginen ohjelmaehdotus ja aineistot saatavana YM:n sivuilla: https://ym.fi/kiertotalousohjelma

   Ota yhteyttä 

   Henrik Österlund

   Sähköpostilla: henrik.osterlund@ecobio.fi

   Puhelimella: +358 (0)20 756 9457


   Teksti: Henrik Österlund

   Kuva: Shutterstock

   Lähteet: Ympäristöministeriö

   Erityistä huolta herättävien aineiden SCIP-tietokanta julkaistu

   Euroopan kemikaalivirasto ECHA julkisti erityistä huolta herättävien aineiden (SVHC) SCIP-tietokannan yritysten käyttöön viime keskiviikkona 28.10. Yritykset voivat syöttää tietokantaan tietoja tuotteidensa sisältämistä vaarallisista ainesosista. Tarkoituksena on edistää tuotteiden entistä turvallisempaa kierrätystä ja toisaalta lisätä tietoutta tuotteiden sisältämistä vaarallisista kemikaaleista. Tämä on tärkeää pyrittäessä kohti kiertotaloutta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Kemikaalitietouden lisääntyminen suojaa sekä työntekijöitä että kuluttajia ja ympäristöä. Tietouden lisääminen kannustaa myös yrityksiä vaihtamaan käyttämänsä kemikaalit haitallisista turvallisempiin.

   EU:n jätedirektiivi velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan kemikaalitietonsa SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Kuluttajat ja jätteenkäsittelijät pääsevät hyödyntämään dataa helmikuusta 2021 lähtien. Tietokantaa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja testauksessa saatujen palautteiden perusteella järjestelmästä on pyritty tekemään yritysten kannalta helppokäyttöinen. Tietokantaan voi esimerkiksi syöttää tietoja suoraan yrityksen omasta järjestelmästä, ja aiemmin syötettyihin tietoihin on mahdollista viitata.

   ECHA:n verkkosivuilla on ohjeita järjestelmän käyttöön ja myös ECHA:n helpdesk auttaa sen käytössä. Tietokannan sisältämistä työkaluista ja ominaisuuksista järjestetään myös webinaari 19.11.

    

   Ilmoittaudu Ecobion SCIP-webinaariin 30.11.2020 klo. 9:30-10:00 ja kuule lisää, miten selättää yrityksesi SCIP-velvoitteet!

   Tarvitseeko yrityksesi apua SCIP-vaatimusten täyttämisessä? Ecobion asiantuntijat auttavat teitä mielellään! Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää.

   info@ecobio.fi

   puh. +358 (0) 207 569 450


   Teksti: Mai Kärppä

   Kuva: Shutterstock

   Lähteet: https://echa.europa.eu/fi/-/tracking-chemicals-of-concern-in-products-scip-database-ready-for-use

    

   Kiertotalouden liiketoimintamalleista hyötyä suomalaisille yrityksille

   kiertotalous yritykset suomi

   Järjestimme torstaina 17.9. asiakkaillemme kiertotalouswebinaarin ja kiertotalous aiheisen paneelikeskustelun. On ilo huomata, että kiinnostus kiertotalouteen ja kestävän liiketoiminnan malleihin on edelleen kasvussa. Tilaisuuteen osallistui yli 60 yritystä ympäri Suomea laajalti eri tekniikan ja teollisuuden aloilta.

   Webinaarin puheenvuoroihin ja paneelikeskusteluun osallistui Ecobion omien asiantuntijoiden lisäksi Fortum Recycle & Waste Solutionsin Janne Koivisto, sekä Sitran Jyri Arponen. Lämmin kiitos osallistujille ja vieraspuhujillemme!

   Kiertotalouden mahdollisuudet yrityksille

   Kiertotalous on arvonluontia, joka perustuu tehottomien lineaaristen liiketoimintamallien muuttamisessa tehokkaiksi arvoa tuottaviin liiketoimintamalleihin. Kiertotaloudelle ei löydy yhtä helppoa jokaiselle sopivaa ratkaisua, mutta siihen siirtymiseen on monia vaihtoehtoja. On tärkeätä muistaa, että kaikki liiketoiminnan osa-alueet ovat osa toimivaa kiertotaloutta. Kiertotalouden ja yritysvastuun eristäminen muusta liiketoiminnasta on pitkällä tähtäimellä sekä yrityksen omien, että luonnon resurssien tuhlaamista. Tehokkain synergia löydetään yhteistyössä, ymmärtämällä yrityksen koko arvonluontiketjua.

   Kiertotalouteen siirtyminen on holistinen prosessi, joka vaatii mm. liiketoiminnan, arvoketjujen, lainsäädännön, rahoituksen ja ympäristövaikutusten ymmärtämistä. Siksi yhteistyö asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa on olennainen osa kiertotalouden edistämistä.

   Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous tuo kuitenkin mukanaan paljon mahdollisuuksia. Hyväksymällä kestävät ja kiertävät liiketoimintamallit yritykset voivat luoda arvoa neljällä keskeisellä ulottuvuudella: kustannusten vähentäminen, tulojen lisääminen, tuotemerkin vahvistaminen ja riskien vähentäminen.

   Haluatko kuulla lisää siitä, miten yrityksenne voi hyödyntää kiertotalouden liiketoimintamalleja? Ecobion kiertotalous-, kemikaali- ja ympäristöasiantuntijat auttavat teitä! Ota yhteyttä!

   TEM:iltä avustusta kiertotalousratkaisuihin 

   Onko yritykselläsi suunnitteilla kiertotalouden kehittämishanke? Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, kertoi perjantaina myöntävänsä yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin on varattu miljoona euroa.

   Avustus on tarkoitettu investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä joko teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluita. Kehittämishankkeita voivat olla esimerkiksi merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. ​Avustettavien hankkeiden on esitettävä riittävät vaikuttavuusarviot toiminnan innovatiivisuudesta, työllistävyydestä ja merkityksestä kiertotalouden edistämiseen.

   Myönnettävä avustus on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden (konsernitasolla) nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla.

   Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä. Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä.

   Tarvitsetko apua hankkeen suunnittelussa tai sen toteutuksessa? Ecobion kokeneet kiertotalousasiantuntijat ovat apunasi! Ota yhteyttä

   Lisätietoja ja rahoitushakemus: https://tem.fi/kiertotaloustuki

   Lisätietoja avustuksesta: asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta