Home » Toimipaikat & turvallisuus

Kategoria: Toimipaikat & turvallisuus

Rautametallien jalostusteollisuuden BAT-selvitys laadittava 5/2023 mennessä

Rautametallien jalostusteollisuuden BAT-selvitys laadittava 5/2023 mennessä BAT-selvityksessä arvioidaan vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Vaatimus tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:stä.

4.11.2022 EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BATC, best available techniques conclusions) rautametallien jalostukselle (FMP, Ferrous Metals Processing Industry).

BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) BAT-selvitys.

Mitkä ovat BAT-päätelmien tarkempi soveltamisala ja velvoitteet?

BAT-päätelmät asettavat sitovia raja-arvoja ja velvoitteita EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) mukaisille laitoksille jotka:

 • jalostavat rautametalleja kuumavalssausmenetelmällä (kapasiteetti yli 20 t raakaterästä/h)
 • jalostavat rautametalleja suojakäsittelemällä sulalla metallilla (kapasiteetti yli 2 t raakaterästä/h),
 • pintakäsittelevät rautametalleja elektrolyyttisillä tai kemiallisilla menetelmillä, kun käsittelyaltaiden tilavuus on yli 30 m3 ja kun käsittely tehdään kylmävalssauksessa, langanvedossa tai kappaletavaragalvanoinnissa.

BAT-selvitys käsittelee mm. päästöjen määrää, raja-arvoja ja tarkkailua, muita ympäristövaikutuksia ja onnettomuuksiin varautumista. Jos toiminta tai lupaehdot eivät vastaa BAT-päätelmien tasoa, ympäristölupaa tai toimintaa voidaan joutua muuttamaan. Viranomainen ottaa kantaa muutostarpeeseen BAT-selvityksen toimittamisen jälkeen.

BAT-selvitys on laadittava toukokuuhun 2023 mennessä – Tarvitsetko apua BAT-selvityksen kanssa?

BAT-selvitys koskee rautametallien jalostuslaitoksia.

BAT-selvityksen laatimiseen kannattaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin. BAT-selvityksen takaraja on 4.5.2023.

Ecobion asiantuntijat tarjoavat apua BAT-selvityksen laatimiseen ja auttavat mielellään, mikäli BAT-päätelmien soveltaminen tai vaatimukset mietityttävät.

BAT-asiantuntijan yhteystiedot:

Masi Mailammi, johtava konsultti, masi.mailammi@ecobio.fi, 020 756 2300

Ota yhteyttä


  Koeluonteinen toiminta

  Koeluonteinen toiminta on osa ympäristösuojeluinvestoinnin valmistelua ja voi olla mm. korvaavien vaihtoehtojen kokeilua kuten jätteiden käyttöä raaka-aineena.

  Uudet innovaatiot ja kiertotalousratkaisut ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnan ja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Vanhan mallisesta teollisesta tuotannosta ja lineaaritaloudesta täytyy päästä nopeasti irti. Tämän takia esim. EU ja valtio tukevat uuden teollisen toiminnan ja kiertotalouden kehittämistä.

  Uudenlaisen tuotteen tai kiertotalousratkaisun kehittäminen vaatii kuitenkin paljon osaamista sekä kyseisestä alasta, että EU- ja kansallisesta lainsäädännöstä. Ennen teollisen mittakaavan tuotantoa kannattaakin usein aloittaa pienemmän kokoluokan koetoiminnasta. Koetoiminnan aikana testataan prosessia ja saadaan lisätietoa toiminnan ympäristövaikutuksista ja lainsäädännön asettamista vaatimuksista.

  Koetoimintailmoitus

  Tuotteiden valmistus tai kiertotaloustoiminta vaatii yleensä erilaisia lupia, kuten ympäristö- tai kemikaaliturvallisuuslupaa. Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) määritetään ne toiminnot, joilta ympäristölupaa vaaditaan ja kemikaaliturvallisuusluvan tarve riippuu käytettävien kemikaalien luokituksesta ja määrästä.

  Lupaprosessi voi olla pitkä ja vaatia erilaisia selvityksiä, joten koetoiminnalle on myönnetty poikkeus ympäristöluvanvaraisuudesta. Tällöin kuitenkin täytyy tehdä viranomaiselle ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta. Ilmoituksen perusteella viranomainen antaa päätöksen koetoiminnasta, jossa mm. määritetään koetoiminnan kesto ja siihen liittyvät raportointivelvoitteet. Tyypillinen koeluonteisen toiminnan kesto 1-2 vuotta, mutta lisäaikaa saa yleensä hakemuksella.

  Koeluonteinen toiminta ja lainsäädäntö

  Koeluonteista toimintaa koskee kuitenkin kaikki muut lainsäädännön vaatimukset. Näitä ovat mm. riskinarvioinnit (mm. kemikaalien ja yleisten ympäristöriskien osalta), päästöjen hallinta, kemikaaleihin liittyvät rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuudet sekä jätteestä valmistetuille tuotteille tietyt lisävelvoitteet. Varsinkin jos kyseessä on uuden kemikaalin tai jätteestä valmistetun tuotteen valmistus, lainsäädännön velvoitteet voivat olla haastavia ja aikaa vieviä.

  Koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista yleensä joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai aluehallintovirastolle.

  Valitse koetoimintaan pitkäaikainen kumppani

  Ecobio tarjoaa kumppanuusmallia koetoimintaa suunnitteleville yrityksille. Me tunnistamme kaikki oleelliset lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja autamme koetoimintaa suunnittelevaa yritystä täyttämään vaatimukset. Ecobiolla on pitkä kokemus lukuisista teollisuuden prosesseista ja kiertotaloudesta.

  Autamme esimerkiksi

  • koetoimintailmoituksien tekemisessä
  • päästöjen hallinnassa ja raportoinnissa
  • kemikaalien rekisteröinneissä
  • kemikaali-ilmoituksissa

  Autamme myös EEJ-statuksen saamisessa tuotteelle. EEJ-status eli ei enää jätettä -status on usein edellytys, kun jätteestä valmistetaan tuotetta. EEJ-statuksen saanut tuote ei ole enää jätettä, vaan sitä voi myydä tuotteena. Silloin sitä ei enää koske jätelainsäädännön velvoitteet.

  Ecobio kumppanina varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja yritys pystyy keskittymään omaan liiketoimintaansa. Jos suunnittelet koetoimintaa tai uutta kiertotalousratkaisua, kysy meiltä apua.

  HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

  Ota yhteyttä johtava konsultti Masi Mailammiin sähköpostitse: masi.mailammi@ecobio.fi  tai soittamalla numeroon puh. 020 756 2300

  Ota yhteyttä


   Yksi uusi huolta aiheuttava SVHC-aine lisätty kandidaattilistalle

    

   Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaa yhdellä uudella aineella 10.6.2022. Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineita ja aineryhmiä on tämän päivityksen jälkeen kandidaattilistalla 224.

   Lisätty aine on N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi. Tätä käytetään mm. polymeereissä ja muiden kemikaalien, tekstiilien, nahan tai turkiksen valmistuksessa. Aine on lisätty kandidaattilistalle sen ihmisen terveydelle vaarallisten vaikutusten tai ympäristöhaitallisuuden takia.

   Kandidaattilistalle lisätty SVHC-aine

   Aine EC/CAS-numero Käyttöjä Lisäämisen syy
   N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi EC 213-103-2,

    

   CAS 924-42-5

   Polymeroinnin monomeerina, fluoroalkyyliakrylaattikopolymeerinä sekä maaleissa ja pinnoitteissa Karsinogeeninen; Mutageeninen

   SVHC-aineita koskevat velvoitteet

   Yrityksille aiheutuu velvoitteita, jos kandidaattilistalla olevaa SVHC-ainetta käytetään sellaisenaan, seoksessa tai esineessä yli 0,1 % pitoisuudessa. Velvoitteita ovat:

   • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista
   • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämistä SVHC-aineista
   • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämistä SVHC-aineista turvallisen käytön mahdollistamiseksi
   • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan SVHC-aineita sisältävistä esineistä

   Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Samalla on suositeltavaa etsiä kandidaattilistan aineille korvaavia aineita. Kandidaattilistan aineet ovat ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on joko lopetettava käyttö tai haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen.

   Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

   Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi ainerajoituksiin liittyvissä selvityksissä sekä SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Voit ladata SCIP-whitepaperimme tästä. Löydät kaikki julkaisumme täältä.

   Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa. Ohjelmistomme tunnistaa ajantasaisten ainerajoituslistojen perusteella aineet, joihin liittyy kemikaalilainsäädännön velvoitteita, kuten SVHC aineet.

   Kemikaalitiimimme vastaa matalalla kynnyksellä kaikkiin kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin liittyviin kysymyksiin ja opastaa myös kemikaalien korvaamisessa.

   Ota rohkeasti yhteyttä!


   Teksti: Evelyn Valbonetti

   Kuva: Shutterstock

   Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta:

    


    Turvauhkiin varautuminen vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa – uusi Tukesin opas

    Maailmalla tapahtuneiden iskujen johdosta Suomessa on herätty tarpeeseen varautua tahalliseen vahingontekoon, esimerkiksi fyysisiin ja kyberuhkauksiin, jotka kohdistuvat kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin.  Työ- ja elinkeinoministeriöllä on vuodesta 2017 alkaen ollut turvauhkahanke selvittämään kehittämistarpeita, ja osana kehitystyötä on lähdetty kehittämään ja uudistamaan lainsäädäntöä, kuten kemikaaliturvallisuuslakia (90/2005) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994). Tähän tarpeeseen liittyen Tukesilta (Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) on myös ilmestynyt 28.1.2022 uusi opas Turvauhkiin varautuminen vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa.

    Kemianteollisuudessa on varauduttava onnettomuustilanteisiin tunnistamalla, arvioimalla ja hallitsemalla riskejä. Tämän lisäksi on otettava huomioon myös tahallisten, vahingoittamistarkoituksessa tehtyjen tekojen estäminen ja niistä aiheutuvien seurausten hallinta. Molemmissa tapauksissa seurauksena voi olla henkilö-, ympäristö- ja liiketoimintaan kohdistuvia vahinkoja, jotka voivat olla hyvinkin vakavia ja laajaulotteisia.

    Tukesin uuden oppaan tarkoituksena on auttaa teollisuuslaitoksia varautumaan rikolliseen toimintaan, tahalliseen vahingontekoon, terrorismiin ja kybervaikuttamiseen, jotka voisivat aiheuttaa vakavia kemikaalionnettomuuksia laitoksella. Erityisesti oppaan tavoite on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä turvauhkien tunnistamisessa ja arvioinnissa.

    Turvauhkiin varautuminen on osana yrityksen johtamista ja riskienhallintaa. Riskienhallinnan yleiset periaatteet on esitetty standardissa SFS-ISO 31000:2018 (Riskienhallinta. Ohjeet). Peruskäytännöt turvauhkiin varautumisesta ovat myös osana Euroopan Responsible Care-turvasäännöstä. Tämän avulla voi luoda pohjan, jonka avulla kemikaalia käsittelevä yritys voi luoda oman hallintamenetelmän.

    Turvauhkiin varautuminen vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa

    Yhdessä kohti turvauhkien tunnistamista, arviointia ja hallitsemista

    Varautumisen ensimmäinen askel on turvauhkien tunnistaminen. Tukesin oppaassa määritellään hyökkäyksien tarkoitus (kuten ilkivalta, varkaus, kiristys), tyypilliset hyökkäystavat ja tavoitellut vahingot.  Kemikaalien käsittelyssä on varauduttava fyysisiin iskuihin ja kyberhyökkäyksiin. Fyysiset iskut ovat konkreettisia ja ne kohdistuvat suoraan laitokseen, kun toisaalta kyberhyökkäykset kohdistuvat digitaalisiin järjestelmiin ja/tai palveluihin, kuten tietoteknisiin (IT) ja käyttöteknisiin järjestelmiin (OT), niiden toimintoihin, pilvipalveluihin sekä niitä ohjaaviin prosessien ohjausjärjestelmiin. VTT on laatinut taulukot, jota yritykset voi hyödyntää fyysisten ja kyberturvauhkiin varautumisen kehityksessä.

    Turvauhkien hallinnassa myös yritysten välinen yhteistyö ja yrityksen sisäinen laaja osallistuminen turvauhkien tunnistamisessa ja torjumisessa on tärkeää. Aiemmin tunnistetuttuja vaaratekijöitä ja valmiita onnettomuusskenaarioita voi hyödyntää turvauhkien tunnistuksessa ja arvioinnissa. Esimerkiksi voidaan pohtia, onko tietyssä prosessissa mahdollista aiheuttaa tekninen vaurio tahallaan tai voiko onnettomuuden estämiseksi tehtyä suojatoimenpidettä ohittaa tarkoituksellisesti. Yhtä sopivaa varautumista ei ole olemassa jokaiselle yritykselle, joka käsittelee tai varastoi kemikaaleja, vaan toimintatavat riippuvat monesta tekijästä, kuten kohteesta, kemikaaleista ja niiden vaaroista. Turvauhkien tarkastelu on dokumentoitava ja raportoitava selkeästi ja noudattaen samoja käytäntöjä, joita yritys käyttää jo muidenkin turvallisuus- ja riskitarkastelujen yhteydessä. Jatkuva seuranta mahdollistaa uusien mahdollisten uhkien tunnistamisen ja tarvittavat muutokset turvauhkien varautumisen toimintatavoissa. Päivittämällä riskienhallintaa on mahdollista pienentää kriittisten kohteiden haavoittuvuutta.

    Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia harjoittavien toiminnanharjoittajilla on oltava sisäinen pelastussuunnitelma (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015), jota on harjoiteltava. Turvauhkiin liittyvä harjoittelu voi olla osana sisäistä pelastussuunnitelman harjoitustoimintaa. Henkilöstön tietoisuutta haavoittavuuksista ja toimenpiteiden tärkeydestä on vahvistettava myös kyberuhan näkökulmasta.

    Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

    Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kaikissa kemikaalivelvoitteissa ja kemikaalien hallinnassa. Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja sen riskinarviointityökalulla voit arvioida myös turvallisuusuhkia.

    Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten palvelumme voivat auttaa juuri teidän yritystänne!

    info@ecobio.fi

    puh. +358 (0) 207 569 450


    Teksti: Evelyn Valbonetti

    Kuva: Shutterstock

    Lähteet:

    Tukes: Turvauhkiin varautuminen vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

    Neljä erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta lisätty kandidaattilistalle

    nelja-erityista-huolta-aiheuttavaa-SVHC-ainetta-lisatty-kandidaattilistalle

    Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaa neljällä uudella aineella 17.1.2022. Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineita ja aineryhmiä on tämän päivityksen jälkeen kandidaattilistalla 223.

    Lisättyjä aineita käytetään mm. kosmetiikassa, kumeissa, voiteluaineissa ja tiivisteaineissa. Aineet ovat lisätty kandidaattilistalle niiden ihmisen terveydelle vaarallisten vaikutusten tai ympäristöhaitallisuuden takia

    Kandidaattilistalle lisätyt SVHC-aineet

    Aine EC/CAS-numero Käyttöjä Lisäämisen syy
    6,6′-di-tert-butyyli-2,2′-metyleenidi-p-kresoli EC 204-327-1,

    CAS 119-47-1

    Kumit, voiteluaineet, liimat, musteet, polttoaineet Lisääntymiselle vaarallinen (57 artiklan c kohta)
    tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani EC 213-934-0,

    CAS 1067-53-4

    Kumit, muovit, tiivisteet Lisääntymiselle vaarallinen (57 artiklan c kohta)
    (±)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo [2.2.1]heptaani-2-oni, joka kattaa minkä tahansa yksittäisen isomeerin ja/tai niiden yhdistelmän (4-MBC) Kosmetiikka Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (57 artiklan f kohta –

    ihmisen terveys)

    S-(Trisyklo(5.2.1.02,6)deka-3-eeni-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti EC 401-850-9,

    CAS 255881-94-8

    Voiteluaineet, rasvat Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (57 artiklan d kohta)

    SVHC-aineita koskevat velvoitteet

    Yrityksille aiheutuu velvoitteita, jos kandidaattilistalla olevaa SVHC-ainetta käytetään sellaisenaan, seoksessa tai esineessä yli 0,1 % pitoisuudessa. Velvoitteita ovat:

    • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista
    • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämistä SVHC-aineista
    • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämistä SVHC-aineista turvallisen käytön mahdollistamiseksi
    • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan SVHC-aineita sisältävistä esineistä

    Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Samalla on suositeltavaa etsiä kandidaattilistan aineille korvaavia aineita. Kandidaattilistan aineet ovat ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on joko lopetettava käyttö tai haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen.

    Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

    Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi ainerajoituksiin liittyvissä selvityksissä sekä SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Voit ladata SCIP-whitepaperimme tästä. Löydät kaikki julkaisumme täältä.

    Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa. Ohjelmistomme tunnistaa ajantasaisten ainerajoituslistojen perusteella aineet, joihin liittyy kemikaalilainsäädännön velvoitteita.

    Ota yhteyttä!

    Yhteystiedot: info@ecobio.fi


    Teksti: Mikael Hirn

    Kuva: Unsplash

    Lähteet:

    ECHA: Four hazardous chemicals added to the Candidate List. 

    TUKES: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC).

     

    Webinaari 27.1: Käyttöturvallisuustiedotteiden uudet sisältövaatimukset – Tehosta KTT:n päivitys digitalisaation avulla

    käyttöturvallisuustiedote

    Tervetuloa mukaan KTT-webinaariimme 27.1!

    Ilmoittaudu mukaan

    Kemikaaliasiantuntijamme käyvät webinaarissamme tiivistetysti läpi kemikaalien valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä koskevat käyttöturvallisuustiedotteiden velvoitteet.

    Miksi KTT:n päivitys on ajankohtainen?

    Käyttöturvallisuustiedotteiden sisältövaatimukset ovat muuttuneet ja kaikki käyttöturvallisuustiedotteet pitää päivittää muuttuneiden vaatimusten mukaisiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä laajamittainen käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys tulee ottaa huomioon yrityksissä hyvissä ajoin. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii kemikaalilainsäädännön, kemian ja työturvallisuuden erikoisosaamista. Sekä työntekijöiden että työnantajien pitää tuntea olennaiset kohdat ja velvoitteet käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyen.

    Webinaarin agenda

    Kemikaalisiantuntijamme vastaavat webinaarissa seuraaviin kysymyksiin:

    1. Mitkä ovat käyttöturvallisuustiedotteiden sisältövaatimukset ja miten ne ovat muuttuneet/tulevat muuttumaan?
    2. Milloin käyttöturvallisuustiedote pitää laatia ja toimittaa?
    3. Milloin käyttöturvallisuustiedote pitää päivittää?
    4. Miten saadut käyttöturvallisuustiedotteet pitää tarkastaa?
    5. Mitkä ovat käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kemikaaliluetteloihin liittyvät työnantajavelvoitteet?
    6. Miten käyttöturvallisuustiedotteita ja kemikaaliluetteloita voi hallinnoida digitaalisesti?

    Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme.

    Kenelle?

    Webinaari on suunnattu kemikaaleja käsitteleville, maahantuoville tai myyville yrityksille, jotka vastaanottavat, käyttävät ja laativat käyttöturvallisuustiedotteita sekä haluavat näkemystä kemikaalinhallinnan automatisointiin digitalisoinnin avulla.

    Milloin?

    Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 27.1.2022 kello 9.00–9.30.

    Tervetuloa mukaan!

    Voit ilmoittautua mukaan täältä!

    Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

    Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

    Löydät webinaarikirjaston täältä.

    Glasgow’n ilmastoneuvottelu naulasi hiilestä luopumisen

    YK:n 26:s ilmastokokous järjestettiin Glasgow'ssa ja sen keskeisenä tavoitteena oli kirittää maita ilmastotoimien kunnianhimossa.

    YK:n 26:s ilmastokokous järjestettiin Glasgow’ssa loka- marraskuun vaihteessa 2021. Kokouksen keskeisenä tavoitteena oli kirittää maita ilmastotoimien kunnianhimossa. Kokouksessa etsittiin ratkaisuja maiden sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä erityisesti kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoitukseen. Tärkeä neuvotteluteema oli myös Pariisin sääntökirjan viimeistely.

    Päästövähennyksiä, täsmentynyttä raportointia ja läpinäkyvää rahoitusta

    Kokouksen tärkein tavoite oli pitää elossa mahdollisuutta, että maailma ei lämpenisi 1,5 astetta enempää. Maailman maat sanoivat yksimielisinä haluavansa rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen, ja sen tehdäkseen maat ovat valmiita kiristämään päästövähennysten aikataulua. Kaikki maat sopivat tarkastelevansa uudelleen ja vahvistavansa nykyisiä 2030-päästötavoitteitaan ensi vuoteen mennessä.

    Kokouksessa saatiin sovittua valmiiksi Pariisin sopimuksen sääntökirja, mikä tehostaa ilmastotoimia tulevaisuudessa. Pariisin sopimuksen sääntökirja täydentyi kansainvälisiä markkinamekanismeja koskevilla säännöillä. Säännöillä pyritään estämään samojen päästövähennysten käyttämistä kahden eri maan kansallisiin tavoitteisiin, ja varmistamaan, että päästövähennyshankkeet ovat lisäisiä muihin toimiin nähden.

    Glasgow’n ilmastokokouksen päätöksellä maailman maat sitoutuvat kiihdyttämään luopumista fossiilisten polttoaineiden tuista ja hiilivoimasta. Aikaisempien ilmastokokouksien päätöksissä fossiilisista polttoaineista ei ole puhuttu lainkaan. Lisäksi päätöksessä korostetaan luonnonsuojelun ja ekosysteemien ennallistamisen merkitystä Pariisin sopimuksen tavoitteen saavuttamisessa.

    Ilmastonmuutokseen sopeutuminen nousi Glasgow’ssa esille. Kehittyneet maat sitoutuivat tuplaamaan rahoituksensa kehittyville maille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen vuoden 2019 tasosta 2025 mennessä sekä tavoittelemaan sitä, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen suunnattavaa osuutta lisättäisiin puoleen kaikesta julkisesta ilmastorahoituksesta.

    Osapuolet saavuttivat myös sovun yhteisistä taulukoista, joiden pohjalta maat kertovat päästöjensä kehityksestä, toimistaan sekä rahoituksesta. Sääntöjen myötä myös kehittyvien maiden päästöjä ja toimia koskeva raportointi vahvistuu ja täsmentyy.

    Euroopan unioni ja sen mukana Suomi ajoivat kokouksessa mahdollisimman kunnianhimoista sopimusta. Heti kokouksen alkupäivinä maailman valtionpäät Suomen presidentti Sauli Niinistö mukaan lukien sitoutuivat pysäyttämään maailman metsien vähenemisen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhteispäätöksessä todettiin aiempaa selvemmin, että luontoa suojelemalla suojellaan myös ilmastoa. Sopimuksessa mainitaan metsät ja merien ekosysteemit ja niiden kyky sitoa hiiltä. Tämä voi kannustaa maita lisäämään ilmastolupauksiinsa myös luonnonsuojelutoimia.

    YK:n kaikki 197 maata allekirjoittivat sopimuksen. Seuraava ilmastokokous järjestetään vuoden kuluttua Egyptissä.

    Ecobio auttaa yrityksiä ilmastonmuutoksen eri osa-alueissa

    Mikäli yrityksenne pohtii toimintansa vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintään, Ecobion asiantuntijat ovat valmiita auttamaan. Meillä on runsaasti kokemusta esimerkiksi tuotteiden elinkaariarvioinnista, yritystason hiilijalanjäljen laskennasta sekä erilaisten vähähiilisyys- ja biodiversiteettiselvitysten ja tiekarttojen laadinnasta. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.


    Teksti: Emma Björkqvist

    Kuva: Shutterstock

    Lähteet:

    https://ym.fi/-/glasgow-n-ilmastokokous-vahvisti-toimia-1-5-asteen-tavoitteen-saavuttamiseksi

    https://ym.fi/glasgown-ilmastokokous-cop26

    https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008400788.html

    Biosidit Euroopan unionissa

    Biosidit Euroopan unionissa

    Lataa kattava whitepaperimme biosideistä Euroopan unionissa TÄÄLTÄ!

    Biosidit kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme, vaikka emme välillä sitä huomaakaan. Biosidit ovat tuotteita, joita käytämme säännöllisesti, kuten esimerkiksi desinfiointiaineet, säilöntäaineet, hyönteismyrkyt ja karkoitteet, jotka tappavat, deaktivoivat, tekevät vaarattomiksi tai estävät haitallisten organismien toiminnan. Tällä hetkellä, kun covid-19 pandemia vaivaa edelleen ihmiskuntaa ovat biosidit meille entistäkin tärkeämpiä – jokainen meistä on käyttänyt käsien desinfiointiaineita ja muita desinfiointiaineita näinä aikoina.

    Biosidit ovat tärkeitä tuotteita ja tarvitsemme niitä elämässämme monissa eri tilanteissa. Biosideja säännellään Euroopan unionissa (EU) asetuksella no. 528/2012 jota usein kutsutaan yksinkertaisesti biosidituoteasetukseksi (Biocidal Products Regulation, BPR). EU:n biosidituoteasetus edellyttää monien velvoitteiden huomioon ottamisen, jotta biosidituotteet ovat EU:n lainsäädännön mukaisia ja niitä voidaan myydä ja käyttää EU:n markkinoilla. Lisäksi sovelletaan erilaisia kansallisia sääntelykäytäntöjä, joka johtaa siihen, että vaatimusten täyttäminen on entistä aikaa vievämpää ja työläämpää.

    Saavuta ja ylläpidä EU:n biosidituoteasetuksen vaatimustenmukaisuus

    Whitepaperimme antaa yleiskuvan Euroopan unionin biosidituoteasetuksesta (Biocidal Products Regulation, BPR), biosiditehoaineiden viranomaisten hyväksymisprosessista ja erityisesti biosidituotteiden lupaprosessista Euroopan unionissa.

    Haluatko tietää mikä Euroopan unionin biosidituoteasetus (Biocidal Products Regulation, BPR) on? Kiinnostaako sinua tietää miten biosiditehoaineiden viranomaisten hyväksymisprosessi toimii ja miten biosidituotteiden lupaprosessi Euroopan unionissa toimii? Nämä ovat vain muutamia kysymyksistä, joihin vastaamme whitepaperissamme. Tämän lisäksi esitellemme miten voit sujuvoittaa biosidiliiketoimintaasi.

    Lataa whitepaperimme täältä.

    Ecobio auttaa biosidiliiketoiminnan sujuvoittamisessa

    Me Ecobiolla voimme tarjota arvokasta tietoa biosideistä, sillä konsulttimme tuntevat hyvin biosidituoteasetuksen-lainsäädännön ja biosidien sääntelykäytännön sekä kansallisella että EU:n tasolla. Voimme opastaa sinut koko biosidivaltuutusprosessin läpi ja autamme sujuvoittamaan biosidiliiketoimintasi. Kerro meille lisää biosidivalmisteistasi tai biosidisista vaikuttavista aineistasi, olosuhteistasi ja tarpeistasi niin autamme sinua mielellämme!

    Lue lisää biosidipalveluistamme täältä.

    Haluatko kuulla lisää? Olethan yhteydessä meihin:

    Ecobio Oy asiantuntija Anne KallioinenAnne Kallioinen

    Senior Consultant

    anne.kallioinen@ecobio.fi

    Tel.: +358 20 756 2303


    Kuva: Shutterstock

    Kahdeksan erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty kandidaattilistalle

    Kahdeksan erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty kandidaattilistalle

    Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaa kahdeksalla uudella aineella 8.7.2021. Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineita on tämän päivityksen jälkeen kandidaattilistalla 219.

    Lisättyjä aineita käytetään mm. kosmetiikassa, tuoksutuotteissa, kumeissa, tekstiileissä, liuottimissa palonsuoja-aineina tai muovituotteiden valmistuksessa. Suurin osa näistä aineista on lisätty kandidaattilistalle niiden ihmisen terveydelle vaarallisten vaikutusten takia.

    Kandidaattilistalle lisätyt aineet

    Kandidaattilistalle lisätyt aineet

    SVHC-aineita koskevat velvoitteet

    Yrityksille aiheutuu velvoitteita, jos kandidaattilistalla olevaa SVHC-ainetta käytetään sellaisenaan, seoksessa tai esineessä yli 0,1 % pitoisuudessa. Velvoitteita ovat:

    • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista
    • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämistä SVHC-aineista
    • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämistä SVHC-aineista turvallisen käytön mahdollistamiseksi
    • tietojen toimittaminen ECHA:n SCIP-tietokantaan SVHC-aineita sisältävistä esineistä

    Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Samalla on suositeltavaa etsiä kandidaattilistan aineille korvaavia aineita. Kandidaattilistan aineet ovat ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on joko lopetettava käyttö tai haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen.

    Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

    Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi ainerajoituksiin liittyvissä selvityksissä sekä SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Voit ladata SCIP-whitepaperimme tästä. Löydät kaikki julkaisumme täältä.

    Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa. Ohjelmistomme tunnistaa ajantasaisten ainerajoituslistojen perusteella aineet, joihin liittyy kemikaalilainsäädännön velvoitteita.

    Ota yhteyttä!

    Yhteystiedot: info@ecobio.fi


    Teksti: Mikael Hirn

    Kuva: Shutterstock

    Lähteet:

    ECHA: Candidate List updated with eight hazardous chemicals.

    TUKES: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC).

    Suomi on kestävän kehityksen ykkönen ja toiseksi paras digitalisaation hyödyntämisessä

    Suomi on kestävän kehityksen ykkönen ja toiseksi paras digitalisaation hyödyntämisessä

    Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettu muun muassa puhtaassa energiantuotannossa ja vesihuollossa

    Suomi on YK:n vertailun mukaan ensimmäistä kertaa kestävän kehityksen ykkönen. Aiemminkin Suomen sijoitus kestävän kehityksen raportissa on ollut kärkikolmikossa. Toiseksi sijoittui Ruotsi ja kolmanneksi Tanska. Raportissa 17 ensimmäistä maata oli Euroopasta. YK:n kestävän kehityksen raportti 2021 käy läpi kaikkien YK:n jäsenvaltioiden kestävän kehityksen tavoitteiden indeksit sekä hahmottaa COVID-19 vaikutukset lyhyellä aikavälillä ja esittelee miten kestävän kehityksen tavoitteet voivat auttaa palautumisessa.

    YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista Agenda 2030 -ohjelmassa, jonka toteutumista nyt julkaistussa vertailussa on selvitetty. Raportin mukaan Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa asetetut kestävän kehityksen tavoitteet. Suomessa tavoitteet ovat täyttyneet tai lähellä täyttymistä muun muassa köyhyyden poistamisessa, koulutuksessa, terveydessä, ympäristönsuojelussa, eriarvoisuuden vähentämisessä, vesihuollossa ja puhtaassa energiantuotannossa. Suomen suurimmat haasteet liittyivät ilmastonmuutoksen torjuntaan, vastuulliseen kulutukseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

    Digitalisaation vaikutukset suomalaisiin yrityksiin on paranemassa

    Suomi on Etlatiedon Digibarometrin mukaan toiseksi paras digitalisaation hyödyntämisessä. Vuosittain toteuttaman barometrin mukaan Suomi osaa parhaiten hyödyntää digitalisuutta julkisella sektorilla verraten 22 maahan. Barometri mittaa digitaalisuuden hyödyntämistä eri maissa kolmella eri tasolla ja sektorilla. Digibarometri kertoo kansakunnan digitaalisen asennon sekä siinä tapahtuneet muutokset, myös suhteessa muihin maihin. Ensimmäiseksi sijoittui Tanska ja kolmanneksi Ruotsi. Suomi oli vertailun ykkössijalla vuonna 2016.

    Vertailun erityisteemana oli tänä vuonna verkkokauppa, jossa Suomen menestykselle jää tilaa. Ongelma ei ole siinä, etteikö verkkokauppa Suomessa kehittyisi, vaan ennemminkin siinä, että monin paikoin muualla kehitys on ollut nopeampaa. Laajemmin, erityisesti pandemianäkökulmasta ajateltuna, verkkokauppa ja verkkokauppasovellukset tulisi nähdä osana yritysten riskienhallinnan portfoliota. Vuoden 2021 tuloksista on havaittavissa, että digitalisaation vaikutukset suomalaisiin yrityksiin ovat paranemassa, kansalaisten vertailussa ollaan tasaisesti kärkikastissa ja julkisen sektorin vertailussa Suomi on ensimmäistä kertaa kärjessä.

    Ecobio on sekä kestävän kehityksen että digitalisaation ammattilainen

    Me Ecobiolla olemme yrityksien kestävän kehityksen digitalisoimiseen erikoistunut uuden sukupolven liikekumppani. Ympäristöasiantuntijamme tarjoavat kestävän kehityksen konsultointipalveluja sekä edistyksellistä kestävän kehityksen digitaalista ratkaisua SaaS-palveluna.

    Luonto on ainutlaatuinen ja mittaamattoman arvokas. Toimimme luonnon monimuotoisuuden, luonnonvarojen kestävän käytön, puhtaan elinympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Asiantuntemuksemme on aina lähellä sinua. Taitava, syvällinen, luotettava ja kokenut tiimimme ratkoo monitahoisia haasteitanne.

    Lue lisää kestävän kehityksen palveluistamme täältä ja digitaalisesta ratkaisustamme täältä.


    Teksti: Emma Björkqvist

    Kuva: Shutterstock

    Lähteet:

    Etla – Digibarometri 2021: Vuosikymmenen verkkokauppaa ja alustataloutta

    Helsingin Sanomat –  Suomi on kestävän kehityksen ykkönen, mutta pandemia keskeytti hyvän suuntauksen maailmassa (15.6.2021)

    Helsingin Sanomat – Suomi jää kärkimaiden jälkeen verkkokaupan kehityksessä ja kansalaisten digitaidoissa (16.6.2021)

    Sustainable Development Report 2021

    YLE – YK:n tuore vertailu: Suomi on kestävässä kehityksessä maailman paras maa (14.6.2021)