Home » Yleinen

Kategoria: Yleinen

Ecobion oman hiilijalanjäljen laskenta

Yrityksen hiilijalanjälki tarkoittaa yrityksen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen yhteissummaa eli ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Hiilijalanjälki ilmoitetaan yleensä yhden kalenterivuoden ajalta ja se ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina. Ekvivalentit ovat yhteismitta, joka sisältää kaikki seitsemän Kioton protokollassa määritettyä kasvihuonekaasua hiilidioksidiksi muutettuna. Kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa eri voimakkuuksilla, joten ekvivalenttimuoto antaa tästä lämmityspontentiaalista helposti hahmotettavan yhden luvun.  

Hiilijalanjälki jaetaan GHG-protokollan mukaan kolmeen eri scopeen eli päästöluokkaan. Näistä scope 1 käsittää yritystoiminnan suorat päästölähteet, kuten yrityksen omistuksessa tai hallinnassa olevat ajoneuvot, oman energiantuotannon ja hajapäästölähteet, kuten erilaiset prosessipäästöt tai kylmäaineiden vuodot. Scope 2:ssa puolestaan on yrityksen ostaman energian tuottamat epäsuorat päästöt ja scope 3 sisältää kaiken muun yrityksen arvoketjuun liittyvän päästöjä tuottavan toiminnan.

Arvoketjun päästöt ovat tyypillisesti suurin ja toisaalta vaikeimmin hallittava osa, mutta niiden laskenta on tärkeää, jotta nähdään, mitkä yrityksen toiminnot tuottavat eniten päästöjä. Usein suurimmat päästöt syntyvät yrityksen hankkimien tuotteiden ja palveluiden alkutuotannossa, kun taas esimerkiksi tuotteiden kuljetusten, yrityksen liikematkojen ja työntekijöiden työmatkojen osuus päästöistä on suhteellisen pieni. 

Yrityksen hiilijalanjälkilaskentaan on suositeltavaa ottaa mukaan kaikki scopet ja niiden sisältämistä alakategorioista ne, jotka liittyvät olennaisesti yrityksen toimintaan. Myös Ecobion omassa hiilijalanjälkilaskennassa näin on tehty: laskentaan on valittu kaikki kolme scopea ja scope 3:n sisältä kategoriat 1 (ostetut tuotteet ja palvelut), kategoria 6 (liikematkustus) ja kategoria 7 (työntekijöiden työmatkat). Ecobion kategoria 1 sisältää lähtötietojen muodon vuoksi sekä vuosittain tehtävät säännölliset hankinnat että pitkäaikaiset hankinnat, jotka yleensä laskettaisiin erilleen kategoriaan 2. Kategoria 5, eli jätekäsittelyn päästöt, pyritään lisäämään laskentaan myöhemmin, kun toimiston jätemääristä saadaan tulevaisuudessa tarkempaa tietoa.  

Vuonna 2023 Ecobion hiilijalanjälki oli 87,3 t CO2e. Suurimmat päästöt syntyivät yrityksen arvoketjussa, etenkin ostettujen tuotteiden ja palveluiden alkutuotannossa. Ecobio on laskenut oman hiilijalanjälkensä vuodesta 2019 lähtien ja päästöt ovat vuosien varrella kasvaneet, mutta eivät samassa tahdissa liiketoiminnan ja työntekijöiden määrän kanssa. Ecobion työntekijöitä on jo yli kaksinkertaisesti ensimmäisiin laskentavuosiin verrattuna ja myös liiketoiminnan kasvu on ollut nopeaa ja nousujohteista.  

Ecobio pyrkii ensisijaisesti vähentämään omia päästöjään käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä ja toisaalta tekemällä vain välttämättömiä matkustusta vaativia liikematkoja. Hankintojen tuotannon päästöihin on hankalaa vaikuttaa, mutta yhteistyötä ilmastovastuullisten toimijoiden kanssa pyritään lisäämään silloin, kun se on mahdollista. Päästöt, joita ei saada helposti vähennettyä, kumotaan ostamalla sertifioituja ilmastoyksiköitä vastuulliseksi arvioiduilta vapaaehtoisen päästökaupan toimijoilta. Ilmastoyksiköt kohdennetaan projekteihin, joiden tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja ennallistaa olemassa olevia luontoalueita. 

Mikäli oman yrityksenne hiilijalanjälki on vielä laskematta, ota meihin yhteyttä ja anna asiantuntijoidemme auttaa. Meille eri toimialojen päästölaskenta on tuttua, joten voit luottaa siihen, että yritystoimintanne päästöt lasketaan oikein ja myös laskennan varmentaminen on helppoa. Samalla yrityksenne sisäinen osaaminen ja ymmärrys päästöistä ja toisaalta myös päästöjen vähentämistoimista kasvaa. Ollaan yhteyksissä! 

Ennallistamisasetus astui voimaan – mitä yritysten tulee tietää?

Ennallistamisasetus astui voimaan heinäkuussa 2024. EU:n ennallistamisasetus tähtää luontokadon eli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen ja luontoarvojen vahvistamiseen. Lisäksi asetuksella parannetaan muun muassa luonnon kykyä kestää yleistyviä sään ääri-ilmiöitä, turvata ruoantuotanto sekä mahdollisuuksia saavuttaa ilmastoneutraalius. 

Helmikuussa EU:n parlamentissa ja kesäkuussa EU:n neuvostossa hyväksytty asetus tähtää luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen laajasti eri ympäristöissä – niin rakennetussa kuin rakentamattomassa. 

Ennallistamisasetus on osa vuonna 2020 hyväksyttyä EU:n biodiversiteettistrategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä, ja kääntää tämän jälkeen luonnon tila elpyväksi. 

Ennallistamisasetus ajaa luonnon palautusta ihmisen muokkaamasta kohti luonnontilaa

Ennallistaminen kattaa joukon erilaisia toimia, joilla palautetaan ihmisen heikentämiä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä kohti luonnontilaa. 

Ekologista tilaa voidaan parantaa erilaisilla ennallistamistoimenpiteillä, jotka vaihtelevat luontotyypeittäin ja elinympäristöittäin. Toimenpide voi olla esimerkiksi metsissä lahopuun jättö, soilla ojien tukkiminen, virtavesissä kiviaineksen lisääminen uomaan tai perinnebiotoopeissa luonnonhoito, kuten niitto. 

Ennallistamalla voidaan vahvistaa luonnonarvoja niin suojelualueilla, kaupunkiympäristössä kuin talouskäytössä olevilla alueilla. 

Ennallistamisasetus tuo jäsenmaille sitovia ennallistamistavoitteita 

Ennallistamisasetus koskee sekä ihmisen muokkaamia ja suojeltuja maa-, meri- ja sisävesiluontotyyppejä sekä kaupunkiympäristöjä. 

Asetus tuo jäsenmaille sitovia tavoitteita ja velvoitteita parantaa luonnontilaa laajasti eri elinympäristöissä kuten metsissä, soilla, virtavesissä sekä maatalous- ja kaupunkiympäristöissä. 

Esimerkiksi huonossa tilassa olevista maa-, sisävesi- ja meriluontotyyppien pinta-alasta tulee ennallistaa 30 % hyvään tilaan vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkiympäristöjen pinta-alasta viherpeitteisyys tulee olla yli 45 % ja latvuspeittävyys yli 10 % vuoteen 2030 mennessä. 

Tarkemmat elinympäristökohtaiset tavoitteet ja velvoitteet löytyvät tiivistetysti Ympäristöministeriön nettisuvuilta. 

Asetus toimeenpannaan kansallisella ennallistamissuunnitelmalla 

Jäsenvaltiot laativat suunnitelmat ennallistamisen toteutuksesta kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta, eli heinäkuuhun 2026 mennessä. 

Ennallistamissuunnitelmalla jäsenvaltio toimeenpanee asetuksen, eli määrittelee ohjauskeinot, kuten kannusteet, ennallistamistavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suomen kansallinen ennallistamissuunnitelma tulee merkittävästi vaikuttamaan asetuksen kokonaiskustannuksiin, kustannusten kohdistumiseen, saavutettaviin taloudellisiin-, luonto- ja ilmastohyötyihin, ja näin asetuksen todellisiin vaikutuksiin Suomessa. 

Ennallistamisasetus vauhdittaa myös yritysten ennallistamistoimia 

Ennallistamisasetus koskee sekä ihmisen muokkaamia ja suojeltuja maa-, meri- ja sisävesiluontotyyppejä sekä kaupunkiympäristöjä. 

Asetus tuo jäsenmaille sitovia tavoitteita ja velvoitteita parantaa luonnontilaa laajasti eri elinympäristöissä kuten metsissä, soilla, virtavesissä sekä maatalous- ja kaupunkiympäristöissä. 

Esimerkiksi huonossa tilassa olevista maa-, sisävesi- ja meriluontotyyppien pinta-alasta tulee ennallistaa 30 % hyvään tilaan vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkiympäristöjen pinta-alasta viherpeitteisyys tulee olla yli 45 % ja latvuspeittävyys yli 10 % vuoteen 2030 mennessä. 

Tarkemmat elinympäristökohtaiset tavoitteet ja velvoitteet löytyvät tiivistetysti Ympäristöministeriön nettisuvuilta. 

Asetus toimeenpannaan kansallisella ennallistamissuunnitelmalla 

Jäsenvaltiot laativat suunnitelmat ennallistamisen toteutuksesta kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta, eli heinäkuuhun 2026 mennessä. 

Ennallistamissuunnitelmalla jäsenvaltio toimeenpanee asetuksen, eli määrittelee ohjauskeinot, kuten kannusteet, ennallistamistavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suomen kansallinen ennallistamissuunnitelma tulee merkittävästi vaikuttamaan asetuksen kokonaiskustannuksiin, kustannusten kohdistumiseen, saavutettaviin taloudellisiin-, luonto- ja ilmastohyötyihin, ja näin asetuksen todellisiin vaikutuksiin Suomessa.

Ennallistamisasetus vauhdittaa myös yritysten ennallistamistoimia  

Yritysten luontovaikutusten hillintä on tärkeää niin luonnon monimuotoisuuden kuin liiketoimintaedellytysten turvaamisen kannalta. Kaikki liiketoiminta aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia luontoon suoraan omasta toiminnasta tai vähintään arvoketjun kautta. Jokainen yritystoiminta on myös vähintään epäsuorasti riippuvaista monimuotoisesta luonnosta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. 

Ennallistamalla myös yritykset voivat palauttaa liiketoiminnan heikentämiä luonnonarvoja osana ympäristövastuullisuustyötään. Lievennyshierarkian mukaisesti yritysten luontovaikutus tulisi ensisijaisesti välttää, minimoida ja vasta sitten ennallistaa paikallisesti tai hyvittää toisaalla (ekologinen kompensaatio). 

Luontovaikutusten ymmärtämiseksi on ensin selvitettävä toiminnan määrällinen luontohaitta, eli laskettava luontojalanjälki. Tämän jälkeen luonnonarvojen parantaminen voidaan tehdä toteuttamalla elinympäristölle sopivia ennallistamistoimia toimipaikoilla tai rahoittamalla ennallistamista toisaalla.  

Suomen kansallinen ennallistamissuunnitelma tulee lopulta määrittelemään ennallistamisen toimeenpanoon osallistettavat tahot, tuleeko yritysten toiminnan olla linjassa EU:n ennallistamistavoitteiden kanssa ja velvoitetaanko yrityksiä osallistumaan luontotyyppien ennallistamiseen. Varmaa on kuitenkin se, että EU:n ennallistamisasetus osaltaan vauhdittaa yritysten luontotyötä, ja kannustaa myös yrityksiä luontojalanjäljen laskentaan, luontovaikutusten pienentämiseen ja luontoarvojen lisäämiseen. 

Voit lukea Ecobion luonnon monimuotoisuuspalveluista yrityksille täältä. 

Yritysvastuudirektiivi CSDDD – Mikä se on?

EU sääntelee jatkossa tarkemmin yritysten toimintaa vastuullisuuden saralla, kun pitkän poliittisen neuvottelun takana ollut yritysvastuudirektiivi (CSDDD) julkaistiin 6. heinäkuuta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivin tarkoituksena on ennen kaikkea varmistaa suurimpien yritysten vastuunkanto omien toimiensa ja liikesuhteidensa aiheuttamista haitallisista ihmisoikeus- tai ympäristövaikutuksista. CSDDD on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 26.7.2026.

Huolellisuusvelvoitteella tarkoitetaan yritysvastuun kontekstissa riskiperusteista huolellisuutta koskien ympäristöä ja ihmisoikeuksia. Yritysvastuudirektiivi velvoittaa yrityksen sisällyttämään laajasti huolellisuusvelvoitteen sen toimintaperiaatteisiin, tunnistamaan tosiasiallisia ja mahdollisia haittavaikutuksia sekä ehkäistä, lieventää, korjata ja minimoida niitä.

Yritysvastuudirektiivin (CSDDD) soveltamisala

Yritysvastuudirektiivi vaikuttaa suurimpiin yrityksiin EU-alueella. Sen soveltamisala on siis erilainen kuin esimerkiksi kestävyysraportointidirektiivin (CSRD)  kohdalla, joka vaikuttaa myös keskisuuriin yrityksiin. EU:n jäsenvaltion yritys kuuluu yritysvastuudirektiivin soveltamisalaan, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • yrityksellä on keskimäärin yli 1000 työntekijää ja globaali nettoliikevaihto on ollut 450 miljoonaa euroa tai enemmän viimeisimpänä tilivuonna
 • yritys ei itsessään täytä a) -kohdassa mainittuja raja-arvoja, mutta se on sellaisen ryhmän perimmäinen emoyhtiö, joka on saavuttanut kyseiset raja-arvot
 • yritykset tai tietyn ryhmän perimmäinen emoyhtiö, jotka ovat tehneet franchising- tai lisenssisopimuksia, joissa rojaltit ovat olleet yli 22,5 miljoonaa euroa, ja joiden maailmanlaajuinen nettoliikevaihto on ollut yli 80 miljoonaa euroa.

EU:n ulkopuolisten maiden yritykset tulevat myös kuulumaan yritysvastuudirektiivin piiriin, mikäli ne täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:

 • yrityksellä keskimäärin yli 1000 työntekijää ja globaali nettoliikevaihto on ollut 450 miljoonaa euroa viimeistä tilivuotta edeltävänä vuonna Euroopan
 • yritys on sellaisen ryhmän perimmäinen emoyhtiö, jonka konsolidoitu nettoliikevaihto Euroopan saavuttaa a) -kohdassa määritellyn raja-arvon
 • Yritys on liittynyt sellaiseen ryhmään tai on perimmäinen emoyhtiö yritykselle, jotka ovat tehneet unionissa franchising- tai lisenssisopimuksia, joissa rojaltit ovat olleet unionissa yli 22,5 miljoonaa euroa viimeistä tilivuotta edeltävänä vuonna, ja joiden nettoliikevaihto unionissa on ollut yli 80 miljoonaa euroa viimeistä tilivuotta edeltävänä vuonna.

Yritysvastuudirektiivi koskee yrityksiä, jotka täyttävät soveltamisalan edellytykset kahtena peräkkäisenä tilivuotena.

CSDDD:n soveltaminen etenee jäsenvaltioissa porrastaen:

 • heinäkuuta 2027 alkaen suuret yritykset (yli 5000 työntekijää ja 1,5 miljardin euron liikevaihto), soveltaminen alkaa 1.1.2028 tai sen jälkeen alkavien tilivuosien osalta
 • heinäkuuta 2028 alkaen keskisuuret yritykset (yli 3000 työntekijää ja 900 miljoonan euron liikevaihto), soveltaminen alkaa 1.1.2029 tai sen jälkeen alkavien tilivuosien osalta
 • heinäkuuta 2029 alkaen muut soveltamisalaan kuuluvat yritykset, soveltaminen alkaa 1.1.2029 tai sen jälkeen alkavien tilivuosien osalta

Yritysvastuudirektiivin keskeinen sisältö

 Haitallisten vaikutusten tunnistaminen ja priorisointi

CSDDD:n mukaan sen soveltamisalaan kuuluvien yritysten on tunnistettava tosiasialliset ja mahdolliset vaikutukset, jotka voivat liittyä niiden omaan, tytäryritysten tai liikekumppaneiden toimintaan. Kartoittaessaan toimintojaan yrityksen olisi tunnistettava aloja, joilla haitalliset vaikutukset todennäköisimmin tapahtuvat. Arviointiin tulisi käyttää esimerkiksi valitusmenettelyn kautta kerättyä tai liikekumppaneilta suoraan saatavaa tietoa.

Sellaisessa tapauksessa, missä kaikkia havaittuja vaikutuksia ei ole mahdollista ehkäistä, lopettaa, lieventää tai minimoida, vaikutuksiin tulee reagoida järjestyksessä, joka perustuu niiden vakavuuteen ja todennäköisyyteen. Vakavimpiin vaikutuksiin puuttumisen jälkeen yrityksen tulisi siirtyä puuttumaan vähemmän todennäköisiin ja vakaviin haittavaikutuksiin.

Toimintapolitiikan luominen

Jokaisen soveltamisalaan kuuluvan yrityksen on varmistettava huolellisuusvelvoitteen sisällyttäminen oleellisiin toimintaperiaatteisiin ja riskienhallintajärjestelmiin, sekä laadittava yhteistyössä työntekijöidensä kanssa riskiperusteista huolellisuusvelvoitetta koskeva toimintapolitiikka.

Toimintapolitiikan on sisällettävä

 • kuvauksen lähestymistavasta huolellisuusvelvoitteeseen,
 • ne käytännesäännöt, joita yrityksessä ja sen liikesuhteissa tulee noudattaa sekä
 • kuvauksen soveltamisen menettelyistä, sisältäen myös sääntöjen noudattamisen todentamisen.

Toimintapolitiikka on päivitettävä vähintään 24 kuukauden välein.

Toimenpiteet mahdollisten ja tosiasiallisten vaikutusten estämiseksi

Havainnoitujen mahdollisten ja todellisten haittavaikutusten estämiseksi yrityksen on otettava huomioon haitallisen vaikutuksen aiheuttaja (yritys, tytäryritys vai liikekumppani), vaikutuksen sijainti (tytäryritys, suora tai välillinen liikekumppani) sekä yrityksen kyky vaikuttaa liikekumppaniin.

Yrityksen olisi toteutettava ainakin seuraavia toimenpiteitä mahdollisten ja todellisten haitallisten vaikutusten estämiseksi:

Mahdolliset haitalliset vaikutukset Tosiasialliset haitalliset vaikutukset
Reagointi mahdollisiin vaikutuksiin Neutralisoitava ja minimoitava
Toimintasuunnitelman laadinta ja toteutus Koskee ennaltaehkäisyä Koskee korjaavia toimia
Edellytys liikekumppanien kanssa solmittaviin vakuuksiin Käytännesääntöjen noudattaminen Käytännesääntöjen ja tarpeen mukaan korjaavan toimintasuunnitelman noudattaminen.
Investointien ja muutosten kohteet Operatiiviset prosessit, tarvittaessa muutettava myös liiketoimintasuunnitelmaa, strategiaa ja toimintoja Operatiiviset prosessit, tarvittaessa muutettava myös liiketoimintasuunnitelmaa, strategiaa ja toimintoja
Tuki liikekumppanina toimiville pk-yrityksille Tuki käytännesääntöjen ja ennaltaehkäisyä koskevan toimintasuunnitelman noudattamiseksi Tuki käytännesääntöjen ja korjaavan toimintasuunnitelman noudattamiseksi
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Haitallisten vaikutusten estämiseksi Haitallisten vaikutusten lopettamiseksi tai minimoimiseksi
Korjaavat toimet Tarjottava korjaavia toimia.

Mikäli haitallisia vaikutuksia ei ole voitu ehkäistä tai riittävästi lieventää, lopettaa tai minimoida, soveltamisalaan kuuluvat yritykset voivat hankkia välilliseltä liikekumppaniltaan vakuudet käytännesääntöjä ja ennaltaehkäisyä koskevien toimintasuunnitelmien noudattamiseksi.

Vaatimusten noudattamista on seurattava ja todennettava. Koska todentamista tulisi tehdä myös liikesuhteissa, pk-yritysten osalta kustannukset kolmannen osapuolen todentamisesta voivat jakautua yrityksien kesken.

Mikäli haitallisia vaikutuksia ei voida ehkäistä tai lieventää, lopettaa tai riittävällä tasolla minimoida, yrityksen on keskeytettävä tai jopa lopetettava liikesuhde liikekumppanin kanssa. Tätä ennen tulisi arvioida keskeytyksen tai lopettamisen vaikutuksia, ja sitä, ovatko ne vakavampia kuin alkuperäiset haitalliset vaikutukset.

Yrityksen on tarjottava korjaavia toimia, ja mikäli haitallinen vaikutus on johtunut vain yrityksen liikekumppanista, se voi tarjota vapaaehtoisesti korjaavia toimia.

Sidosryhmiä on kuultava osana huolellisuusvelvoitetta

Yritysvastuudirektiivi velvoittaa, että yritysten on tehtävä yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa, ja heitä tulee tiedottaa ja kuulla huolellisuusvelvoiteprosessiin liittyen. Ryhmiä on kuultava ainakin seuraavissa työvaiheissa:

 • Tietojen kerääminen haitallisista vaikutuksista
 • Ennaltaehkäisyä koskevia ja korjaavia toimintasuunnitelmia laadittaessa
 • Liikesuhteen lopetuksesta tai keskeytyksestä päätettäessä
 • Korjaavien toimenpiteiden hyväksymisessä
 • Laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden kehittämisessä seurantaa varten

Mikäli kohtuullisella vaivannäöllä sidosryhmää ei kyetä kuulemaan, yrityksen on kuultava aiheen asiantuntijoita saadakseen tietoa haitallisista vaikutuksista.

Valitusmenettely

Yrityksien on tarjottava mahdollisuus tehdä valituksia oikeutetusta huolesta koskien haitallisia vaikutuksia toiminnassa. Valituksia voivat tehdä haitallisten vaikutusten kohteena olevat henkilöt ja heidän edustajansa, ammattiliitot sekä asianmukaiset kansalaisjärjestöt. sekä suojattava valituksen tekijöiden anonymiteetti. Tämän lisäksi yritysten on luotava helposti ilmoitusten tekemiseksi ja mahdollistettava nimettömät tai luottamukselliset ilmoitukset.

Toimien arviointi

Yritysten tulee jatkossa seurata ja arvioida toimiaan sekä omalta, että tytäryrityksiensä ja liikekumppaniensa osalta. Arviointia on tehtävä vähintään 12 kuukauden välein tai aina kun on syy uskoa haitallisen vaikutuksen syntymisen riskiin. Yritysten tulee raportoida prosesseistaan verkkosivuillaan vuosittainen selvitys.

Ilmastonmuutosta koskeva siirtymäsuunnitelma

Yrityksien on hyväksyttävä ja toteutettava ilmastonmuutoksen hillintää koskeva siirtymäsuunnitelma, joka on linjassa Pariisin sopimuksen ja EU:n ilmastoneutraaliustavoitteiden kanssa. Suunnitelman pitää sisältää ilmastonmuutokseen liittyvät, aikasidonnaiset tavoitteet vuoteen 2050 asti, kuvaus hiilestä irtautumisen keinoista, selitys suunnitelman toimeenpanoa tukevista investoinneista ja rahoituksesta sekä hallintoelinten roolit. Siirtymäsuunnitelma on päivitettävä vuosittain.

Sanktiot rikkomuksista

Rikkomusten seuraamuksista tullaan säätämään kansallisella tasolla. Taloudellisten seuraamusten enimmäismäärä on kuitenkin määritelty direktiivitekstissä; sen on oltava vähintään 5 prosenttia yrityksen globaalista nettoliikevaihdosta.

Soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on siviilioikeudellinen korvausvastuu, ja ne voivat joutua korvausvastuuseen luonnollisille tai oikeushenkilöille aiheutuneista vahingoista, jos ne ovat laiminlyöneet velvoitteitaan. Vaikka yritys ei ole vastuussa yksin liikekumppanin toiminnasta johtuneista vahingoista, suorien ja välillisten liikesuhteiden osalta yritys voi olla yhteisvastuussa aiheutuneen vahingon osalta, mikäli vahinko on ollut yhdessä aiheutettua.

Kuinka aloittaa yritysvastuudirektiivin vaatimusten täyttö?

Yritysvastuudirektiivi tuo mukanaan monenlaisia velvoitetta sen soveltamisalaan kuuluville yrityksille, ja siksi velvoitteiden täyttämistä on hyvä lähteä suunnittelemaan etukäteen.

Aloita esimerkiksi näistä:

 • Mahdollisten ja tosiasiallisten haitallisten vaikutusten tunnistaminen. Lähde kartoittamaan yrityksenne ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Huomioi myös liikesuhteiden kautta ilmenevät haitalliset vaikutukset.
 • Sidosryhmäyhteistyö. Sidosryhmien kuuleminen tuottaa arvokasta tietoa mahdollisista ja tosiasiallisista haitallisista vaikutuksista.
 • Käytännesääntöjen hahmottelu. Millaisia periaatteita ja sääntöjä yrityksessänne ja liikesuhteissanne noudatetaan?

Kysyttävää? Ecobio auttaa!

Herättääkö yritysvastuudirektiivi kysymyksiä? Ecobion asiantuntijat auttavat teitä huolellisuusvelvoitteisiin valmistautuessa.

Ota yhteyttä:

Mari Sillanpää, konsultti
mari.sillanpaa@ecobio.fi

Matti Turunen, konsultti
matti.turunen@ecobio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBAM – kaikki mitä sinun tulee tietää hiilirajamekanismista

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), eli hiilirajamekanismi, on EU uusi lainsäädäntö, jonka tavoitteena on estää hiilivuotoa ja edistää maailmanlaajuisia päästövähennyksiä. Isossa kuvassa se tukee EU:n nykyisiä ilmastotavoitteita. Niiden mukaisesti kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia ja ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä.

Miksi CBAM on tärkeä?

CBAM on keskeinen työkalu EU ilmastopolitiikassa, sillä se varmistaa, että ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti. Se auttaa myös tasapainottamaan kilpailutilannetta EU:n markkinoilla, estäen samalla päästöjen siirtymistä EU ulkopuolelle. Hiilirajamekanismi ei kohdistu tiettyihin maihin vaan tiettyihin tuotteisiin. Hiilirajamekanismi tunnetaan myös nimellä hiilitullit. 

Ennen hiilirajamekanismin kehittämistä hiilivuodon riskiä on pyritty lieventämään jakamalla EU:n päästökauppajärjestelmässä tärkeimmille toimialoille osa päästöoikeuksista maksutta. Mekanisminin käyttöönoton edetessä ilmaisjaosta luovutaan asteittain. Mekanismilla pyritään varmistamaan, että EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden tuojat joutuvat maksamaan vastaavat hiilikustannukset tuontitavaroiden tuotesidonnaisista päästöistä. Tämän EU:n päästökauppajärjestelmän ja CBAMin yleisen periaatteen tarkoituksena on kannustaa sekä EU:ssa olevia että EU:n ulkopuolisia tahoja vähentämään päästöjään tasapuolisesti.

CBAM tuotteet

CBAM koskee useita EU:n  ulkopuolelta tuotavia tuotteita (tai niiden osia), kuten terästä, alumiinia, sementtiä, lannoitteita, vetyä ja sähköä. Näiden tuotteiden tuonti EU:n alueelle edellyttää CBAM-raportointia, joka varmistaa, että niiden hiilidioksidipäästöt on asianmukaisesti laskettu ja raportoitu.

CBAM-raportointi

Raportoinnissa kerätään ja toimitetaan tiedot tuotteiden hiilijalanjäljestä, jotta voidaan laskea niiden päästöihin perustuvat maksut. Tämä raportointi on olennainen osa vaatimusten täyttämistä. Raportoinnin edellytys on, että yritys saa faktapohjaista tietoa hankintaketjussaan olevilta toimittajilta. Yritysten tulee tehdä raportointi neljännesvuosittain. Se edellyttää toimivaa ja jatkuvaa tiedonkeruuta yritysten hankintaketjuista.

CBAM – vaikutukset ja hyödyt yrityksille

Mekanismi koskee yrityksiä, jotka tuovat EU:n ulkopuolelta energiaintensiivisiä tuotteita tai niiden osia.

Monilla yrityksillä on vaikeuksia ymmärtää ja toteuttaa lainsäädännön vaatimuksia, ja saada nopeasti lisäresursseja sekä asiantuntemusta vaatimusten täyttämiseen. Haasteena on myös se, kuinka kommunikoida näistä vaatimuksista hankintaketjunsa toimittajille. Tämä on erityisen haastavaa, koska asia on uusi ja hankintaketjun toimittajilla ei vielä ole laadittuna, laskettuna tai kerättynä tarvittavaa tietoa, jota yritys tarvitsee raportoinnissaan.

Raportointivelvoitteen avulla yritykset käyvät ympäristönäkökulmasta lävitse hankintaketjuaan, sen tietopuutteita ja toisaalta kyvykkyyttä sopeutumaan EU:n asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi yritys saa tarkennettua tietoa tuotteista tai niiden osista, jotta ne voivat tehdä ilmastoviisaampia valintoja, sillä vain niille on kysyntää tulevaisuuden EU:ssä.

 

CBAM-konsultointipalveluistamme täältä.

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen

Hiilijalanjälki on mittari, joka kuvaa ihmisen toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna (CO₂e). Hiilidioksidiekvivalentti on yhteismitallinen yksikkö, johon on niputettu kaikki Kioton protokollassa määritellyt seitsemän kasvihuonekaasua. Tämä mittari on keskeinen ympäristövaikutusten arvioinnissa, sillä se tarjoaa konkreettisen tavan tarkastella, vertailla ja seurata toimintojen ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjäljen laskeminen on tärkeää, sillä se auttaa tunnistamaan ja vähentämään ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. 

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen 

Yrityksen oman toiminnan päästöjä lasketaan osana yritysvastuuta ja esimerkiksi laajasti käytetyn Global Reporting Initiativen (GRI) standardit yritysvastuun raportointiin viittaavat Greenhouse Gas (GHG) -protokollan menetelmään yrityksen toiminnan päästöjen laskentaan. GHG-protokollan mukainen päästölaskenta täyttää myös EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) sisältämät vaatimukset yritysten päästölaskentakäytännöille.  

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen jaetaan kolmeen osaan: suorat päästöt (Scope 1), epäsuorat energiankulutuksesta johtuvat päästöt (Scope 2) ja muut epäsuorat päästöt (Scope 3). 

Scope 1: Suorat päästöt

Scope 1 -päästöihin kuuluvat kaikki suoraan yrityksen omistamista tai hallinnoimista lähteistä aiheutuvat päästöt. Näitä voivat olla esimerkiksi polttoaineen käyttö ajoneuvoissa, tuotantoprosessien päästöt tai hajapäästöt kylmälaitteiden vuodoista. Näiden päästöjen vähentämiseksi yritykset voivat esimerkiksi siirtyä käyttämään biopolttoaineita tai ilmastoystävällisempiä kylmäaineita. 

Scope 2: Epäsuorat energiankulutuksen päästöt

Scope 2 -päästöt syntyvät yrityksen ostaman sähkön, lämmön, höyryn tai jäähdytyksen tuotannosta. Näitä päästöjä voidaan vähentää siirtymällä uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- tai aurinkovoimaan, tai parantamalla energiatehokkuutta yrityksen toimitiloissa. 

Scope 3: Arvoketjun päästöt 

Scope 3 -päästöihin sisältyy laaja kirjo yrityksen toimintaan liittyviä epäsuoria arvoketjun päästöjä, kuten raaka-aineiden tuotannon, kuljetusten, matkustuksen ja jätteenkäsittelyn aiheuttamat päästöt. Näiden päästöjen laskenta on usein haastavampaa, mutta erittäin tärkeää, sillä scope 3 -päästölähteet muodostavat lähes aina suurimman osan yrityksen kokonaispäästöistä. Yritykset voivat vähentää arvoketjunsa päästöjä esimerkiksi optimoimalla logistiikkaketjujaan, valitsemalla ympäristöystävällisiä toimittajia ja vähentämällä liikematkustusta.  

Monesti valtaosa arvoketjun päästöistä syntyy ostettujen tuotteiden ja palveluiden tuotannosta. Suurimpien päästölähteiden tunnistaminen ja laskennan lähtötietojen kerääminen mahdollisimman tarkalla tasolla merkittävimmistä päästölähteistä on tärkeää, jotta myös laskentaan käytettävät päästökertoimet voidaan valita mahdollisimman tarkasti. Näin myös päästötulos on mahdollisimman paikkansapitävä ja päästöjen vähentäminen voidaan kohdistaa päästölähteisiin tehokkaasti. Vähennystoimenpiteet, kuten tuotetoimittajien ja raaka-aineiden kilpailuttaminen ilmastonäkökulmaa painottaen, näkyvät laskennassa tarkkaa lähtödataa ja päästökertoimia käyttäen nopeasti ja luotettavasti. 

Hiilijalanjäljen merkitys 

Hiilijalanjäljen laskenta ja sen vähentämiseen tähtäävät toimet ovat ympäristön kannalta merkittäviä, mutta lisäksi niiden avulla voidaan myös parantaa yrityksen mainetta, houkutella asiakkaita ja säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Ympäristökonsultit auttavat yrityksiä tunnistamaan yrityksen toiminnan kannalta olennaiset päästölähteet epäolennaisista, laskemaan yritystoiminnan hiilijalanjäljen ja kehittämään strategioita päästöjen vähentämiseksi. 

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen on siis keskeinen työkalu kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me Ecobiolla olemme päästölaskennan ammattilaisia ja kokeneita laskemaan niin palvelu- kuin teollisuustoimijoidenkin päästöjä. Hiilijalanjäljen laskenta voi tuntua vaikealta, mutta asiantuntemuksemme ja kokemuksemme avulla voimme tehdä prosessista sujuvamman, ymmärrettävämmän ja tehokkaamman yrityksellesi.  

Lisää tietoa ja webinaaritallenteen vähähiilisestä yritystoiminnasta löydät täältä. 

Kemikaaliluettelo – mikä se on? 

Kemikaaliluettelo on tärkeä osa kemikaaliturvallisuuden hallintaa. Mikäli työpaikoilla tai esimerkiksi kouluissa tai oppilaitoksissa käytetään kemikaaleja, niiden riskit on arvioitava ja hallittava. Kemikaaliluetteloon kirjataan kaikki työpaikalla käytettävät kemikaalit. Sen avulla varmistetaan, että kemikaaleja säilytetään oikein ja työntekijöillä on tarpeelliset tiedot kemikaaleihin liittyvistä riskeistä ja kemikaalien turvalliseen käsittelyyn sekä ohjeet oikeisiin ensiaputoimenpiteisiin vaaratilanteissa. 

Kemikaaliluettelo työpaikoilla 

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) säätää työnantajan velvollisuudesta ylläpitää kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Työnantajan on myös arvioitava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. 

Kemikaaliluettelon muoto on vapaa, mutta siitä on käytävä ilmi kemikaalien kauppanimet ja CLP-asetuksen mukaiset vaaraluokitustiedot sekä tieto, mistä kemikaaleista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Luokitustiedot, eli kemikaalin vaaraluokka, kategoria ja vaaralausekkeet, löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.  

Näiden tietojen lisäksi kemikaaliluetteloon voi lisätä myös muita tietoja, kuten käyttöturvallisuustiedotteen päiväys, jolloin niiden ajantasaisuutta on helpompi seurata, sekä riskinarvioinnin kannalta hyödyllisiä tietoja kuten tiedot kemikaalin käyttötarkoituksesta, -paikasta ja käyttömääristä. 

Ajantasaiset kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työpaikalla työntekijöiden saatavilla ja ne on toimitettava myös työpaikan työsuojeluvaltuutetulle.  

Kemikaaliluettelo teollisuudessa 

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä, varastoinnista ja säilyttämisestä sekä niihin liittyvistä luvista, ilmoituksista ja valvonnasta säädetään Valtioneuvoston asetuksella vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015).

Jos toiminta on laajamittaista, sille on haettava lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Toiminnan laajamittaisuus voidaan määrittää laatimalla kemikaaliluettelo ja laskemalla ns. suhdeluku Tukesin ylläpitämässä KemiDigi-järjestelmässä. Luvanvaraisuus riippuu kemikaalien määrästä ja luokituksesta. Mitä vaarallisempi kemikaali, sitä pienemmästä määrästä laitos tulee luvanvaraiseksi.  

KemiDigissä laadittavaan kemikaaliluetteloon on ilmoitettava kemikaalin käyttöpaikka ja enimmäisvarastointimäärä, vaaraluokka, -kategoria ja vaaralausekkeet. Kemikaalien enimmäisvarastointimäärä lasketaan säiliöiden kokonaiskapasiteetin perusteella, vaikka säiliöitä pidettäisiin aina vajaana. Kemikaaliluetteloon on ilmoitettava kaikki varastoissa ja laitteistoissa olevat kemikaalit. Myös itse valmistetuille seoksille on annettava luokitus. Samoin laitoksen toiminnassa syntyvät, käsiteltävät, lajiteltavat ja varastoitavat vaaralliseksi luokiteltavat jätteet on merkittävä kemikaaliluetteloon. 

KemiDigi-järjestelmään laadittu kemikaaliluettelo liitetään ympäristölupa- tai kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen, vuosiraportoinnin yhteyteen sekä valvontaan. 

Jos toiminta on vähäisempää ja jää alle luparajan, mutta ylittää kuitenkin ilmoitusrajan, toiminnasta ilmoitetaan paikalliselle pelastuslaitokselle. Myös tähän ilmoitukseen tulee liittää kemikaaliluettelo. 

Tarvitsetko apua kemikaalien hallinnassa? 

Ecobio Manager -palvelumme auttaa työpaikkojen kemikaalitietojen ja riskien hallinnassa. Sen avulla kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat sujuvasti saatavilla kemikaalien käyttäjille kaikilla toimipaikoilla. 

Kemikaalitiimimme opastaa mielellään kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissäsi ja auttaa esimerkiksi seosten luokituksessa. 

Lue lisää kemikaali-ilmoituksesta täältä.

Henna Virkkunen puhui Ecobion kestävyyssiirtymän supervoimat -seminaarissa Kestävän kehityksen tilasta ja EU:n lainsäädännöstä

EU:ssa säädettiin kuluneella kaudella huima määrä ympäristölakeja – Europarlamentaarikko Henna Virkkunen esittää huolensa lainsäädännön vaikutustenarvioinnista

Henna Virkkunen Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö- seminaarissa

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen huipensi pääpuhujana Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö –seminaaripäivän Kiasmassa 16.5.2024. Virkkunen pureutui puheenvuorossaan EU-tason kestävyyskysymyksiin ja lainsäädännön haasteisiin.

EU lähestyy 5-vuotissyklinsä loppua ja poikkeuksellisen paljon on tapahtunut lainsäädännön saralla. Edellisissä europarlamenttivaaleissa ykkösteemaksi nousi ilmastonmuutoksen torjunta. Muista kohdatuista haasteista, kuten pandemiasta tai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan huolimatta teema on näkynyt EU:n politiikassa poikkeuksellisen vahvasti, Virkkunen totesi.

– Venäjän hyökkäyssota on myös tietyllä tavalla vauhdittanut vihreää siirtymää Euroopassa, sillä fossiilisista luopumiseen haluttomat jäsenmaat joutuivat kiihdyttämään investointeja omaan vähäpäästöiseen energiaan päästäkseen irti fossiilisesta Venäjän tuontienergiasta.

Nyt uusien vaalien lähestyessä teemaksi on nousemassa turvallisuus, eikä ilmastonmuutos ole enää niin vahvasti esillä. Osasyy tähän on Virkkusen mukaan se, että toimia on viime kaudella tehty runsaasti. Keskiöön nousevatkin nyt kysymykset kokonaisturvallisuudesta sekä kilpailukyvystä.

– Halutaan tehdä enemmän työtä sen eteen, että Euroopan unioni menestyy ja pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Miten varmistamme sen, että innovaatioihin ja investointeihin kannustetaan Euroopassa.

Taloudellisen turvallisuuden takaaminen on etusijalla

Lainsäädäntö sekä lupaprosessien takkuaminen hidastavat Virkkusen mukaan esimerkiksi uusien tuotteiden vientiä markkinoille. Muut maat ovat ohittaneet Euroopan tutkimukseen ja tuotekehitykseen investointien määrässä. EU:ssa päätään nostaa taloudellisen turvallisuuden käsite.

– Euroopan unioni on herännyt siihen, että emme saa olla liian riippuvaisia missään kriittisessä toiminnossa. Nyt on havahduttu siihen, että vihreä ja digitaalinen siirtymä on vahvasti kiinalaisen tuotannon varassa.

Tuore lainsäädäntö pyrkii tukemaan EU:n sisäistä taloudellista turvallisuutta. Esimerkiksi puolijohteiden tuotantoa EU-alueella pyritään lisäämään nykyisestä 10 prosentista 20 prosenttiin. Myös lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen on kiinnitetty huomiota. Keskustelu kriittisten raaka-aineiden turvaamisesta herättää Virkkusen mukaan Suomessa keskustelua, sillä suurta osaa näistä aineista löytyy maaperästämme.

– Täytyy varmistaa, että mahdolliset kaivoshankkeet toteutetaan ympäristön kannalta vastuullisella tavalla, erityisesti vesistöjen suojelu mielessä pitäen. Itse ajattelen, että pohjoismaat ovat turvallinen paikka toteuttaa kestävää kaivostoimintaa.

Vaikutustenarviointi ei ole toteutunut riittävällä tasolla

Komissio toi kuluneella kaudella kaiken kaikkiaan 500 lainsäädäntöesitystä parlamentille. Määrä on Virkkusen mukaan poikkeuksellinen ja valtava. Kuitenkin tuoreen säädännön vaikutustenarviointi mietityttää.

– Läheskään kaikkeen säädäntöön ei ole pystytty riittävää vaikutusten arviointia tekemään. Ympäristövaikutuksia ja -tavoitteita on arvioitu, mutta taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia ei ole tehty. Lisäksi lainsäädännössä esiintyy päällekkäisyyttä, joka kasaantuu tietyille toimijoille.

Komissio on luvannut vähentää raportointivelvotteiden päällekkäisyyttä. Raportointia, joka ei ole prosesseille hyödyksi, kevennetään.

Tulevaisuudessa Virkkunen toivoo lainsäädännön painopisteen olevan toimeenpanossa eikä uusien elementtien säädäntöön lisäämisessä. EU-tasolla on hänen näkemyksensä mukaan lähdetty perustavoitteiden sijaan erittäin yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Osa sääntelystä on suoraan ristiriidassa uusien innovaatioiden kanssa, tai muutoin innovaatioita rajoittavaa.

– Esimerkiksi siirtymä kohti vetyteollisuutta on Euroopassa iso tavoite. Tavoitteet energiankäytön leikkaamisesta sotivat tätä vastaan, sillä vedyn tuotantoon kuluu paljon sähköä. Tai liikennepuolella meillä on valittu sähkö- ja vetyautot teknologiaksi uusien polttoaineiden sijaan.

EU:n vihreä siirtymä vaatii tasapainoilua talouden kanssa

EU:n Green Deal ei tule onnistumaan ilman oikein hallittua ja tuettua talouspuolta, Virkkunen totesi. Suomalaista osaamista ja innovatiivisuutta hän pitää korkealaatuisena. Suomessa ollaan edelleen teknologian edelläkävijöitä monella osa-alueella. Suomessa hiilineutraaliuden tavoite on asetettu jo vuodelle 2035, kun EU-tasolla se on vuonna 2050

– Meidän tulee mahdollistaa yrityksille bisnes case. Nyt olemme painottanet Green-osiota, mutta pitää yhtä lailla myös painottaa Dealia. Lisäksi pitää painottaa myös sosiaalista kestävyyttä.

Siirtymä on Virkkusen mukaan aiheuttanut myös pelkoon työpaikkojen menetyksestä perustuvan vastareaktion. Tästä syystä vihreän siirtymän ja sosiaalisen kestävyyden tasapainon saavuttaminen on tärkeää.

– Nyt on toimeenpanon ja virheiden korjailun aika. Missään nimessä vihreän siirtymä tavoitteesta ei lähdetä pakittamaan.

Kuluvana vuonna 2024 Ecobio juhlistaa 35 vuoden mittaista taivaltaan kestävän kehityksen uranuurtajana. Osana juhlavuotta järjestimme Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö -seminaarin. Seminaarissa ääneen pääsivät europarlamentaarikko Henna Virkkunen, Ecobion perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Perkiö, Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio sekä Turun Yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori, Markku Wilenius.

Haluamme jakaa kanssanne nämä inspiroivat puheenvuorot artikkelisarjan muodossa.

Lue myös:

Loikka kestävämpään tulevaisuuteen – Markku Wilenius

Kestävyysraportointi digimuotoon! – Sanna Perkiö

Kestävyyssiirtymä läpi arvoketjun – Riikka Joukio

 

Riikka Joukio Keskon vastuullisuusjohtaja puhumassa Ecobion seminaarissa

Kestävyyssiirtymä vaikuttaa läpi arvoketjun – Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio painottaa yhteistyön merkitystä

Keskon tie vastuullisempaan liiketoimintaan, Riikka Joukio Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö- seminaarissa

Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio toi Ecobion Kiasmassa 16.5. 2024 järjestettyyn Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö –seminaarin keskusteluun rautaista kokemusta. Joukio esitteli seminaariyleisölle, kuinka vastuullisuustyö näkyy Keskon arjessa.

Vastuullisuus on ollut osa Keskon arkea jo pitkään

– Vastuullisuus on ollut Keskon toiminnan ytimessä jo vuosikymmeniä ja on osa kasvustrategiaamme. Kesko on muun muassa mukana tärkeimmissä kestävän kehityksen indekseissä.

Vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä on tullut voimaan valtavasti ja muun muassa kestävyysraportointi CSRD on vain yksi pala kokonaisuutta. Pian ESG-dataa on kuljetettava koko arvoketjun läpi. On siis selvää, että digitalisaatiolle on tarvetta kokonaisuuden hallinnassa.

– Data on sijoittajille tärkeää ja sijoittajat puolestaan meille, olemmehan suuri pörssiyritys. Toisaalta myös henkilöstö kyselee erittäin aktiivisesti vastuullisuudesta. Ja asiakkaathan ovat ykkösjuttu, myös he vaativat entistä enemmän tietoa.

Keskon oman toiminnan päästöt ovat pieniä verrattuna myytävien tuotteiden elinkaaren aikaisiin päästöihin. Joukion mukaan Keskolla halutaan nyt haastaa tavarantoimittajia asettamaan itselleen tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet. Lisäksi asiakkaiden kannustaminen vastuullisiin valintoihin on tärkeää.

– Totta kai omat päästömme pitää saada nollaan, mutta merkityksellistä on koko arvoketjuun vaikuttaminen ja vastuullisuuden lisääminen.

Kestävyyden on kuljettava läpi arvoketjun

Hankintaketjujen kestävyystyötä on tehty pitkään liittyen riskiraaka-aineisiin. Nyt työn alla on EU:n metsäkatoasetuksen vaatimuksiin vastaaminen. Kuten kestävyysraportointi, vaatii tämäkin hanke tuekseen paljon dataa. Myytävien tuotteiden mukana tulee kulkea huolellisuusvelvoitevakuutus sekä tarkkaan määriteltyjä tuotetietoja. Nämä tiedot tulee kuljettaa arvoketjun läpi.

– Tämä ei Excelillä onnistu, vaan on kehitettävä hyvät järjestelmät, joilla tieto saadaan ketjussa kulkemaan. Meillä tällaista ei valmiiksi ole. Odotamme myös kumppaneiltamme, että he valmistautuvat sääntelyyn ja tietävät, kuuluvatko heidän tuotteensa asetuksen piiriin.

Kesko tulee myös ensi vuoden alusta alkavan CSRD-raportoinnin piiriin ensimmäisten yritysten joukossa. Vaikka vastuullisuustyötä on Keskolla pitkään tehty, on kyseessä silti suuri haaste.

– Olemme ottaneet työhön laajasti mukaan henkilöstöä. Hyvä puoli on se, että vastuullisuusosaaminen yrityksissä kasvaa, kun raportointityötä tehdään yhdessä.

Muutoksia on EU-tasolla tulossa myös viherväitteisiin uuden Green claims -direktiivin myötä. Tulevaisuudessa ympäristöväitteiden esittämiselle asetetaan vähimmäisvaatimukset. Toisin sanoen ympäristöväitteen on perustuttava tieteellisen näyttöön ja sen tule olla todennettu.

Kestävyysdataa voidaan hyödyntää myös asiakkaiden palvelussa

Joukio painottaa datan monikäyttöisyyttä. Sama data tarjoaa Keskolle mahdollisuuden laajaan kestävyysraportointiin ja vastuullisuuteen sekä tukee myös tavarantoimittajia toiminnan suunnittelussa. Lisäksi datan avulla voidaan tuottaa asiakkaille palveluita.

– K-ruoka sovelluksella pystyi aiemmin tutkimaan, paljonko rahaa asiakas käytti ostoksiin. Myöhemmin mukaan tulivat kotimaisuusaste, hiilijalanjälki ja nyt pyrimme tarjoamaan tukea terveellisiin valintoihin sekä hyvinvointitavoitteiden asettamiseen.

Puheenvuoronsa lopuksi Joukio tahtoi painottaa yhteistyön merkitystä ison haasteen taklaamisessa.

– Summa summarum, kiristyvä vastuullisuussääntely vaatii käytännön toimia. Transitiota on tehtävä ja tämä vaatii paljon dataa ja tiedon hallintaa. Tästä ei voida selviytyä yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä arvoketjun läpi. Uudistus mahdollistaa sen, että hyvistä teoista saadaan krediittiä.

Lue lisää: Sujuvaa kestävyysraportointia Ecobio Managerin avulla

Kuluvana vuonna 2024 Ecobio juhlistaa 35 vuoden mittaista taivaltaan kestävän kehityksen uranuurtajana. Osana juhlavuotta järjestimme Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö -seminaarin. Seminaarissa ääneen pääsivät europarlamentaarikko Henna Virkkunen, Ecobion perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Perkiö, Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio sekä Turun Yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori, Markku Wilenius.

Haluamme jakaa kanssanne nämä inspiroivat puheenvuorot artikkelisarjan muodossa.

Lue myös:

Loikka kestävämpään tulevaisuuteen – Markku Wilenius

Kestävyysraportointi digimuotoon! – Sanna Perkiö

Huima määrä ympäristölakeja– Henna Virkkunen 

 

 

Sanna Perkiö esitteli CSRD raportointia Ecobion kestävän kehityksen seminaarissa

Rohkea digiharppaus on avain menestykseen kestävyysraportoinnissa – Sanna Perkiö avaa CSRD-raportoinnin askelmerkkejä

Kestävyysraportointi digimuotoon! Sanna Perkiö Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö- seminaarissa

Ecobion perustaja, tekniikan tohtori Sanna Perkiö valloitti lavan Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö –seminaarissa Kiasmassa 16.5.2024. Perkiö esitteli seminaariyleisölle kestävyysraportoinnin tulevaisuutta sekä EU:n uuden CSRD-direktiivin vaatimuksia käytännön tasolla.

Kestävyysraportointi digitaalisesti on EU:n suuri unelma

– EU:lla on suuri unelma, nimittäin kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen digitalisaation avulla. Puhutaan kaksoissiirtymästä. Siirrymme digitaaliseen ja samalla kestävämpään yhteiskuntaan.

Keskeinen tekijä tässä kehityksessä on kestävyysraportointi, johon Perkiö puheenvuorossaan erityisesti pureutui. Portaittain voimaan tuleva direktiivi koskettaa lopulta jopa 100 000 Euroopassa toimivaa yritystä. Vuoden 2024 tiedoista raportointivelvollisia ovat suuret pörssiyhtiöt. Kestävyysraportoinnin tarkoitus on tarjota sidosryhmille vertailukelpoisia, konkreettisia lukuja yritysten kestävän kehityksen toiminnasta ja täten ohjata investointeja oikeaan suuntaan. Tiedot on tarkoitus asettaa saataville ESAP-tietokantaan.

– Tämä muuttaa johtamista, kannusteita sekä kääntää yritysten liiketoiminnan suuntaa. Uudistus tulee suurella voimalla yrityksiin ja vaikuttaa esimerkiksi rahan saantiin.

Kestävyysraportointi pitää sisällään kaksi haaraa, taksonomian eli ympäristöluokituksen sekä itse CSRD-raportin. Ympäristöluokituksessa kvantifioidaan yrityksen liiketoiminnan ympäristötekijöitä. Raportointi puolestaan sisältää toiminnan muita tietoja.

– Kriteerejä riittää. Taksonomiaan liittyy noin 300 eri säädöstä. Lisäksi raportoinnin tiedonantovaatimukset ovat suuret ja tarkasteltavia datapisteitä on yli 1000. Tästä prosessista pitäisi selviytyä.

CSRD raportointi vaikuttaa myös tilintarkastukseen

Raportointi aiheuttaa merkittäviä muutoksia sekä yritysten talouspuolelle, että myös tilintarkastukseen. Tilintarkastustoimistojen asema muuttuu: kysymys kuuluukin, millaisia raportteja tilintarkastustoimistot tulevat verifioimaan. Onkin aloitettava siitä, että prosessin toimivuus varmistetaan.

Raportointi alkaa kaksoisolennaisuusarvioinnista. Kaksoisolennaisuus tarkoittaa, että arvioidaan yhtä aikaa sitä, kuinka yritys vaikuttaa ympäristöönsä ja kuinka ympäristö yrityksen talouteen. Lisäksi on laadittava erilaisia siirtymäsuunnitelmia, koottava raportin tiedot ja kirjoitettava itse raportti. Raportti tulee toimittaa ESAP-tietokantaan Patentti- ja rekisterihallituksen kautta tiettyyn sähköiseen XHTML-muotoon koodattuna.

– Tiedän että monet tekevät tätä seurantaa Excelillä. Se onkin maailman paras työkalu, mutta ESAP-tietokantaan ei voi Excel-tiedostoa lähettää. Tämän on suurin oppi, joka kannattaa sisäistää.

Raportin tulisi olla laadukas ja merkityksellinen sekä totuudenmukainen ja vertailukelpoinen. Näin ollen yritysten on koottava paljon puuttuvaa tietoa ja pyrittävä tulkitsemaan standardin vaatimuksia oikein. Perkiö ennustaa, että yritykset joutuvat teettämään raportointia toimeksiantoina, sillä raportointivaatimusten täyttäminen vaatii yksityiskohtaisten laskelmien laatimista. Lisäksi kiireellisellä aikataululla laaditun standardin ohjeistus päivittyy edelleen säännöllisesti.

Automaatio vähentää CSRD-raportoinnin kustannuksia

– Kustannuksia yrityksille tulee, arvioisin että noin 0,5 % tai 1 % liikevaihdosta, kunnes raportointi vakiintuu.

Prosessia voidaan helpottaa automaatiolla. Ecobio Manager hyödyntää algoritmeja raportoinnin sujuvoittamiseksi. Palvelu tarjoaa digitaalisen työprosessin, jonka lopputulos on digitaalisessa muodossa oikein koodattu kestävyysraportti, joka voidaan suoraan lähettää Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lue lisää: Ecobio Manager tarjoaa ketterän ratkaisun CSRD-raportointiin.

Miksi haastavaan prosessiin on ryhdyttävä?

– Tämä on tulevaisuuden rakentamista, eikä tätä oikeastaan voi olla tekemättä. Raportointi on lakisääteistä. Eli alusta alkaen, digitalisoi. Excelistä ei ole apua ja prosessista on kehitettävä mahdollisimman virtaviivainen. Tämä koituu kaikkien hyödyksi ja viitoittaa maailmanlaajuista työtä

Kuluvana vuonna 2024 Ecobio juhlistaa 35 vuoden mittaista taivaltaan kestävän kehityksen uranuurtajana. Osana juhlavuotta järjestimme Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö -seminaarin. Seminaarissa ääneen pääsivät europarlamentaarikko Henna Virkkunen, Ecobion perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Perkiö, Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio sekä Turun Yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori, Markku Wilenius.

Haluamme jakaa kanssanne nämä inspiroivat puheenvuorot artikkelisarjan muodossa.

Lue myös:

Loikka kestävämpään tulevaisuuteen – Markku Wilenius

Kestävyyssiirtymä läpi arvoketjun – Riikka Joukio

Huima määrä ympäristölakeja– Henna Virkkunen 

 

 

Tulevaisuudentutkimuksen professoriMarkku Wilenius

Kuinka loikkaamme tulevaisuuteen? – Professori Markku Wilenius painottaa innovatiivisuuden merkitystä

Loikka kestävämpään tulevaisuuteen – Markku Wilenius Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö- seminaarissa

Turun Yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius nousi lavalle Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö – seminaarissa Kiasmassa 16.5.2024. Puheenvuorossaan Wilenius käsitteli kestävyyden historiaa ja avasi mahdollisia tulevaisuuskuvia.

Wilenius avasi puheenvuoronsa onnittelemalla Ecobioa 35 vuoden taipaleesta. Yrityksen perustamisvuosi oli käännekohta, hän totesi.

– 89 oli jännittävä vuosi. Se oli aikaa, jolloin maailma muuttui ja muurit hävisivät. On vaikea kuvitella, millainen maailma silloin oli. Kestävyys oli eri tavoin läsnä ja siihen oli vielä pitkä matka, että se näkyisi yritysten päivittäisessä arjessa, strategioissa tai käytänteissä.

Kestävyyden merkitys on vihdoin alettu sisäistää

Wilenius painotti kestävyyden murrosta ja tarvetta siirtyä mineraaleista orgaanisten materiaalien kulutukseen, aivan kuten Ecobion nimikin itsessään kertoo.

– On merkittävää, että kestävyydestä ei ole ainoastaan tullut mainstreamia, vaan siihen liittyvät mahdollisuudet ovat alkaneet uudella tavalla aueta.

Seminaarisalissa supinaa aiheutti Wileniuksen esittämä prosenttiluku, 7,2 prosenttia. Kyseessä oli maailman kierrätysprosentti. Tämän professori totesi olevan tyrmistyttävän vähäinen.

– Suunta on oikea, mutta jos luku ei tule kasvamaan olemme pulassa.

Muita Wileniuksen esitykseensä valitsemia indikaattoreita kestävyydestä ja maailman hyvinvoinnista olivat tällä kertaa maaperän laatu sekä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus. Humuskerroksen häviämisen estämisen hän totesi onneksi loikanneen askeleita eteenpäin.

–  Pelkkien päästöjen leikkaaminen ei auta, sillä tämä on seurausten hoitamista. Pitää pureutua juurisyihin. On lähdettävä liikkeelle ajatuksesta, että tehdään parempaa maaperää ja tuotetaan parempaa ruokaa.

Miten tästä kaikesta selvitään? Miten loikkaamme tulevaisuuteen, joka on nykykehitystä parempi ja merkittävämpi? Wilenius kehotti jälleen kerran sisäistämään ongelmien taustan.

– Ilmaston järkkyminen havaitaan empiirisesti maailmanlaajuisesti. Juurisyyt ovat pitkällä, aina toisen maailmansodan jälkeisessä globalisaatiossa ja valtavassa kasvussa. Tästä saatiin paljon hyvää mannaa, mutta se myös aiheutti ne haasteet, joiden kanssa painimme.

Luovuutta ja inspiraatiota ei pidä aliarvioida

Hokkuspokkuskonsteja ei professorin mukaan ole saatavilla. Sen sijaan hän kehottaa monipuoliseen innovointiin, ideointiin ja luovuuden käyttämiseen.

–  Viime kädessä ihmisiä innostaa uuden luominen. Jos teille tehtäisiin kysely, että mitä haluatte tehdä, veikkaisin vastauksen olevan seuraava: Haluatte kehittää luovuuttanne, oppia uusia asioita sekä vaikuttaa positiivisesti ympäristöönne. Tämä on ihmisen perusominaisuus.

Ajatusmallin muutos on kriittisessä asemassa kestävän tulevaisuuden varmistamisessa. Tällä hetkellä kehityksemme perustuu tuotantoon, joka ei nykyisellään täytä kestävyyden vaatimuksia.

– Olemme siis eläneet markkinoilla, joilla arvostetaan välitöntä hyötyä. Tässä ystävämme planeetta on jäänyt vähemmälle.

Lue lisää: Vihreä siirtymä on välttämättömyys

Entä miten muutosta saadaan käytännössä aikaan?

Wilenius luetteli ratkaisuiksi muun muassa verotuksen ja lainsäädännön, sekä tuotekehityksen. Hän esitteli seminaarille graafin vihreiden patenttien hakijamääristä.

– Kehitys, tosin ei megaloikka, on lähtenyt liikkeelle vuosituhannen alkupuolella ja sillä tiellä ollaan. Suurempi osa patenttihakemuksista, jotka liittyvät vihreisiin patentteihin ovat saaneet vihreää valoa.

Valtaosa uusista innovaatioista vaikuttaa tapahtuneen liikenteen ja infran puolella. Wilenius ennustaa, että kehitys eri sektoreilla tulee tulevaisuudessa tasaantumaan. Trendi kestävyyskysymyksistä näkyy hänen mukaansa myös väitöskirjojen aiheissa. Professori toivookin, että pian niin sanottu kriittinen raja kestävyysinvestoinneissa ylittyy ja panostus tutkimukseen alkaa toden teolla. Vielä tätä vaihetta ei olla saavutettu.

Lisäksi Wilenius painotti johdonmukaista tarkastelutapaa kestävyystoimiin, eritoten päätöksentekijöiden näkökulmasta.

– Innovaatioiden kerrannaisvaikutuksia tulee ymmärtää. Jos ei muista, niin itsekkäistä syistä. On selvää, että ne ovat avain menestykseen.

Professori Wilenius tiivisti puheenvuoronsa varoitukseen: Ainoa asia jota tulee välttää, on se, ettei olla pihalla kun jotain suurta on tapahtumassa.

–  Tarvitsemme rohkeutta ja eteenpäin katsomisen kulttuuria. Ei tehdä silloin kun muut tekevät, vaan nyt.

Kuluvana vuonna 2024 Ecobio juhlistaa 35 vuoden mittaista taivaltaan kestävän kehityksen uranuurtajana. Osana juhlavuotta järjestimme Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö -seminaarin. Seminaarissa ääneen pääsivät europarlamentaarikko Henna Virkkunen, Ecobion perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Perkiö, Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio sekä Turun Yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori, Markku Wilenius.

Haluamme jakaa kanssanne nämä inspiroivat puheenvuorot artikkelisarjan muodossa.

Lue myös:

Kestävyysraportointi digimuotoon! – Sanna Perkiö

Kestävyyssiirtymä läpi arvoketjun – Riikka Joukio

Huima määrä ympäristölakeja– Henna Virkkunen