Home » Biodiversiteetti yrityksille

Biodiversiteetti yrityksille

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on elinehto elämän säilymiselle maapallolla. Luontokadon hillintää edellytetään yrityksiltä yhä enenevässä määrin myös lainsäädännössä. Joulukuussa 2022 YK:n luontokokous saavutti sovun luontokadon pysäyttämisessä, jonka takia luontoon liittyvä sääntely lisääntyy entisestään ja tulee yrityksille yhä ajankohtaisemmaksi.

Luontokatoa ehkäiseviä toimia vaaditaan muun muassa asteittain voimaantulevassa EU Taksonomia-asetuksessa ja tulevassa kestävän kehityksen raportoinnin vaatimuksissa (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) ja niihin liittyvissä raportointistandardeissa (ESRS).

Kun biodiversiteettistrategia ja liiketoiminnan tavoitteet yhdistyvät:

 • Tiedät liiketoimintasi riippuvuudet ekosysteemipalveluista ja vaikutukset biodiversiteettiin.
 • Tiedät luontokadosta johtuvat mahdolliset riskit liiketoiminnallesi
 • Tiedät miten ja milloin yrityksesi tulee toimia varmistaakseen liiketoiminnan menestys tulevaisuudessa.
 • Käytössäsi on liiketoimintaa tukevat mittarit ja seurantametodit, joiden avulla voit seurata kehitystä selkeästi.
 • Kykenet viestimään läpinäkyvästi sidosryhmille liiketoimintasi vaikutuksesta luontoon.

Hillitse luontokatoa – mitä ja miten?

Luontokato uhkaa merkittävästi elinympäristöömme ja sitä kautta yritysten toimintaympäristöä. Luontokato pakottaa kaikenlaisia yrityksiä sopeuttamaan liiketoimintaansa ennakkoon muuttuviin olosuhteisiin.

Muutos muokkaa yritysten strategioita ja liiketoimintamalleja ulottuen arvoketjuihin palvelujen ja tuotteiden hankinnasta asiakkaisiin.  Muutos luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.Vastuullisen yrityksen on ajankohtaista kiireellisesti vahvistaa työtään lajien ja monimuotoisen luonnon ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseksi.

Yritysten kannalta luontokadon hillitseminen on monitahoinen tehtävä. Tarkastelussa on huomioitava sekä ekosysteemien laajuus ja olosuhteet, lajien populaatiot ja sukupuuttoriskit, että geenin monimuotoisuus ja yritysten vaikutukset näihin omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan.

Yrityksen luontojalanjälki ja luontokädenjälki

Jokaisella yrityksellä on erilainen luontojalanjälki ja luontokädenjälki. Toimialasta, vaikutusalueesta, koosta ja lainsäädännön vaatimuksista riippuen yrityksen lähestymistapa biodiversiteettiin voi vaihdella olennaisuuden selvittämisestä riippuvuuksiin ja systeemitason mittaamiseen, strategioiden suuntaamiseen uudelleen ja taloudelliseen raportointiin.

Jotta luontokato ja ilmiön luomat liiketoiminnan mahdollisuudet saadaan hallintaan, tulee yrityksen luoda toiminnalleen ominaiset mittarit ja niiden seuranta sekä ohjelmat haitallisten vaikutusten vähentämiseen ja ennallistamiseen sekä liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Käytännössä yritykset arvioivat luontokatoon vaikuttavia riskejään ja laativat tiekarttoja sekä ennakoiviin ja sopeuttaviin toimiin ja ennallistamiseen että liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Luontokadon hillintä muuttamalla toimintaa hallitusti on avain yritysten menestykseen tulevaisuudessa.

Biodiversiteettiriskien ja mahdollisuuksien taloudellinen arviointi  

EU:ssa valmisteilla olevat kestävän kehityksen raportointistandardit (CSRD, ESRS) tulevat asettamaan vaatimuksia biodiversiteettiriskien taloudellisten vaikutusten arvioinnille.

Arvioinnit vaativat syvällistä osaamista luontokadon vaikutusten aiheuttajista, sekä vaikutuksista eliölajeihin, ekosysteemien olosuhteisiin ja riippuvuuksiin ekosysteemipalveluiden välillä. Yrityksen toiminnan yhteydet ekosysteemipalveluihin liiketoiminnan arvonketjun eri vaiheissa on oleellista ymmärtää.

Ensi vaiheessa arviointi voidaan tehdä laadullisia menetelmiä hyödyntäen. Taloudellisen arvioinnin kohteena ovat liikevaihto, tase, kassavirta ja niihin liittyvät tekijät.

Arvioinnin tuloksena syntyy jäsentynyt kuva nykytilasta, riippuvuuksista, taloudellista vaikutuksista ja tulevaisuudesta oleelliseksi katsottavalla aikajänteellä ja perusta tarvittavaan varautumiseen ja sopeutumisen suunnitteluun.

Ecobio – biodiversiteetin asiantuntijakumppani

Teidän toimintaanne soveltuva lähestymistapa biodiversiteettiin valitaan tavoitteidenne perusteella. Erilaiset menetelmät sopivat eri tarkoituksiin.

Asiantuntijatyössään Ecobio käyttää YK:n, EU:n ja ISO-ohjeistoja sekä eri tarkoituksiin julkaistuja kansallisia ohjeita ja suosituksia. Toteutustapa sisältää Ecobion asiantuntijoiden työn ja haluttaessa asiakkaan tiimityön vuorovaikutteisesti.

Biodiversiteettitiimimme koostuu eri alojen asiantuntijoista, kuten biologian tutkijoista, maantieteilijöistä ja muista yritysten kestävän kehityksen ammattilaisista, jolla on pitkä kokemus yritysten ympäristöjohtamisesta, -raportoinnista ja riskinarvioinnista tai ura alan tutkijana.

Ecobion biodiversiteetin asiantuntijapalvelut on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat valmistautua tulevaisuuteen ajoissa, kehittää liiketoimintaansa menestykseen ja täyttää asiakkaidensa, sijoittajiensa ja muiden tärkeiden sidosryhmiensä sekä lainsäädännön vaatimukset.

Biodiversiteetti-palvelumme:

 • Biodiversiteetti-strategiat ja tiekartat
 • Selvitykset ja toimenpideohjelmat
 • Science-based targets (SBT) for nature
 • Luontokatoriskien arvioinnit
 • Luontoselvitykset
 • Ekologi-palvelut ympäristösertifikaatteihin, esim. BREEAM In-Use
 • Paikkatietoanalyysit

We help you balance business and nature.