Home » Kemikaaliluettelo – mikä se on? 

Kemikaaliluettelo – mikä se on? 

Kemikaaliluettelo on tärkeä osa kemikaaliturvallisuuden hallintaa. Mikäli työpaikoilla tai esimerkiksi kouluissa tai oppilaitoksissa käytetään kemikaaleja, niiden riskit on arvioitava ja hallittava. Kemikaaliluetteloon kirjataan kaikki työpaikalla käytettävät kemikaalit. Sen avulla varmistetaan, että kemikaaleja säilytetään oikein ja työntekijöillä on tarpeelliset tiedot kemikaaleihin liittyvistä riskeistä ja kemikaalien turvalliseen käsittelyyn sekä ohjeet oikeisiin ensiaputoimenpiteisiin vaaratilanteissa. 

Kemikaaliluettelo työpaikoilla 

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) säätää työnantajan velvollisuudesta ylläpitää kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Työnantajan on myös arvioitava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. 

Kemikaaliluettelon muoto on vapaa, mutta siitä on käytävä ilmi kemikaalien kauppanimet ja CLP-asetuksen mukaiset vaaraluokitustiedot sekä tieto, mistä kemikaaleista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Luokitustiedot, eli kemikaalin vaaraluokka, kategoria ja vaaralausekkeet, löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.  

Näiden tietojen lisäksi kemikaaliluetteloon voi lisätä myös muita tietoja, kuten käyttöturvallisuustiedotteen päiväys, jolloin niiden ajantasaisuutta on helpompi seurata, sekä riskinarvioinnin kannalta hyödyllisiä tietoja kuten tiedot kemikaalin käyttötarkoituksesta, -paikasta ja käyttömääristä. 

Ajantasaiset kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työpaikalla työntekijöiden saatavilla ja ne on toimitettava myös työpaikan työsuojeluvaltuutetulle.  

Kemikaaliluettelo teollisuudessa 

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä, varastoinnista ja säilyttämisestä sekä niihin liittyvistä luvista, ilmoituksista ja valvonnasta säädetään Valtioneuvoston asetuksella vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015).

Jos toiminta on laajamittaista, sille on haettava lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Toiminnan laajamittaisuus voidaan määrittää laatimalla kemikaaliluettelo ja laskemalla ns. suhdeluku Tukesin ylläpitämässä KemiDigi-järjestelmässä. Luvanvaraisuus riippuu kemikaalien määrästä ja luokituksesta. Mitä vaarallisempi kemikaali, sitä pienemmästä määrästä laitos tulee luvanvaraiseksi.  

KemiDigissä laadittavaan kemikaaliluetteloon on ilmoitettava kemikaalin käyttöpaikka ja enimmäisvarastointimäärä, vaaraluokka, -kategoria ja vaaralausekkeet. Kemikaalien enimmäisvarastointimäärä lasketaan säiliöiden kokonaiskapasiteetin perusteella, vaikka säiliöitä pidettäisiin aina vajaana. Kemikaaliluetteloon on ilmoitettava kaikki varastoissa ja laitteistoissa olevat kemikaalit. Myös itse valmistetuille seoksille on annettava luokitus. Samoin laitoksen toiminnassa syntyvät, käsiteltävät, lajiteltavat ja varastoitavat vaaralliseksi luokiteltavat jätteet on merkittävä kemikaaliluetteloon. 

KemiDigi-järjestelmään laadittu kemikaaliluettelo liitetään ympäristölupa- tai kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen, vuosiraportoinnin yhteyteen sekä valvontaan. 

Jos toiminta on vähäisempää ja jää alle luparajan, mutta ylittää kuitenkin ilmoitusrajan, toiminnasta ilmoitetaan paikalliselle pelastuslaitokselle. Myös tähän ilmoitukseen tulee liittää kemikaaliluettelo. 

Tarvitsetko apua kemikaalien hallinnassa? 

Ecobio Manager -palvelumme auttaa työpaikkojen kemikaalitietojen ja riskien hallinnassa. Sen avulla kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat sujuvasti saatavilla kemikaalien käyttäjille kaikilla toimipaikoilla. 

Kemikaalitiimimme opastaa mielellään kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissäsi ja auttaa esimerkiksi seosten luokituksessa. 

Lue lisää kemikaali-ilmoituksesta täältä.