Home » Kemikaali-ilmoitus – kaikki mitä sinun tulee tietää 

Kemikaali-ilmoitus – kaikki mitä sinun tulee tietää 

Kemikaali-ilmoitus on kemikaalilain (599/2013) mukainen ilmoitus, joka yrityksen tulee tehdä, kun se saattaa Suomen markkinoille kemikaalia, joka on luokiteltu vaaralliseksi tai sisältää haitallisia ja vaarallisia aineita. Kemikaali-ilmoitus tehdään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) sen ylläpitämään KemiDigi-järjestelmään. Kemikaali-ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella kemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta (118/2020). 

Mistä kemikaaleista ilmoitus pitää tehdä? 

Kemikaali-ilmoituksessa annettavat tiedot pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin. Perussääntö onkin, että jos kemikaalista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote, myös kemikaali-ilmoitus pitää tehdä. Ammatti- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen kemikaalien lisäksi tämä koskee niitä kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kemikaaleja, joista käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pyynnöstä. Käyttöturvallisuustiedote myös liitetään kemikaali-ilmoitukseen. Jos kemikaalista ei ole olemassa käyttöturvallisuustiedotetta, kemikaali-ilmoitus laaditaan niin, että käyttöturvallisuustiedote muodostuu järjestelmään samalla. 

Kemikaalista tulee toimittaa käyttöturvallisuustiedote, jos 

 • kemikaali on CLP-asetuksen mukaan luokiteltu vaaralliseksi 
 • aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aine), erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB-aine) tai erityistä huolta aiheuttava (SVHC-aine) 
 • kemikaali sisältää haitallisia tai vaarallisia aineosia, vaikka seos itsessään ei olisikaan vaaralliseksi luokiteltu 
 • kemikaali sisältää ainetta, jolle on EU-lainsäädännössä asetettu työperäisen altistumisen raja-arvo (OEL-arvo). 

Kemikaali-ilmoitus on tehtävä myös niissä tapauksissa, kun kemikaalia valmistetaan tai maahantuodaan omaan käyttöön. Lisäksi kemikaali-ilmoitus on tehtävä luvanvaraisista biosideista ja kasvinsuojeluaineista, joiden tiedot ovat kansallisessa biosidi- ja kasvinsuojeluainerekisterissä, jos  niille on pakollista laatia tai toimittaa  käyttöturvallisuustiedote.  Kemikaali-ilmoituksia voi tehdä myös kemikaaleille, joille ilmoitus ei ole pakollinen.  

Huomaa, että vaarallisista ja vaaraa aiheuttavista seoksista on kemikaali-ilmoituksen lisäksi ilmoitettava myrkytystietokeskukselle. Lue lisää myrkytystietokeskusilmoituksista (PCN-ilmoitus).

Milloin kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä? 

Kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä 

 • vaarattomista kemikaaleista 
 • esineistä 
 • kosmetiikasta 
 • jos kemikaalia valmistaa Suomessa, mutta ei saata sitä Suomessa markkinoille 
 • tietyissä REACH-asetuksessa annetuissa käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisen poikkeuksissa, kuten elintarvikkeissa ja rehuissa käytetyt aineet, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet. 

Kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään, jos  

 • kemikaalia käytetään tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä. Tällä tarkoitetaan tieteellistä kehittämistä, joka liittyy tuotekehitykseen, ja kemikaalin jatkokehittämistä, jossa käytetään koelaitteistoa tai tuotantokokeita tuotantoprosessin kehittämiseksi ja/tai kemikaalin käyttöalojen testaamiseksi. 
 • kemikaalia käytetään tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä. Tieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan tieteellisiä kokeita, analyysejä ja kemiallista tutkimusta, jotka suoritetaan valvotuissa oloissa. 
 • kemikaalia toimitetaan vain ammatti- tai teollisuuskäyttöön alle 100 kg vuodessa / toiminnanharjoittaja. Määrään liittyvä poikkeus ei koske biosideja ja kasvinsuojeluaineita tai kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kemikaaleja. Näistä kemikaali-ilmoitus on tehtävä riippumatta markkinoille saatetusta määrästä.  

Tavanomaisessa laboratoriotoiminnassa käytettävistä kemikaaleista voidaan jättää kemikaali-ilmoitus tekemättä vain, jos kemikaalia toimitetaan alle 100 kg/vuosi/toiminnanharjoittaja. Tavanomaisella laboratoriotoiminnalla tarkoitetaan analyysi tai tuotekehitystoimintaa, jossa ei kehitetä eikä tutkita kyseessä olevaa kemikaalia tai sen ominaisuuksia. Tällaista laboratoriotoimintaa on mm. laadunvalvonta yrityksen laboratoriossa tai perustutkimus, jossa käytetään analyysikemikaaleja. 

Kenen tulee tehdä kemikaali-ilmoitus? 

Kemikaali-ilmoituksen tekee kemikaalin suomalainen valmistaja tai maahantuoja, jolla on suomalainen Y-tunnus. Vaikka samaa kemikaalia valmistaisi tai toisi maahan useampi yritys, jokaisen valmistajan ja maahantuojan on tehtävä oma ilmoituksensa. 

Kemikaali-ilmoitus tulee tehdä, kun kemikaalin markkinoille saattaminen alkaa. Ilmoituksen on oltava rekisteröitynä koko sen ajan, kun kemikaalia saatetaan markkinoille, ja ilmoituksen voi passivoida, kun yritys ei enää saata kemikaalia markkinoille. 

Jos kemikaalista annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, kemikaali-ilmoitusta on päivitettävä. Olennaisia muutoksia ovat esim. jos 

 • käyttöturvallisuustiedotetta on päivitetty 
 • kemikaalin vaaraominaisuudet, luokitus tai merkinnät muuttuvat 
 • saatavilla on uutta tietoa, joka vaikuttaa riskinhallintatoimenpiteisiin 
 • yritystä koskevat tiedot muuttuvat. 

Miten kemikaali-ilmoitus tehdään? 

Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta Tukesin ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin.  

KemiDigi-järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta. Suomi.fi-palvelussa yrityksen edustaja tai elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa muita KemiDigi-käyttäjiä. KemiDigissä käyttäjille voi antaa oikeuden käsitellä yrityksen kemikaali-ilmoituksia, minkä jälkeen käyttäjät voivat laatia, päivittää ja passivoida yrityksen kemikaali-ilmoituksia. 

Mitä tietoja ilmoitetaan? 

Kemikaali-ilmoituksessa annetaan kemikaalin kauppanimi, mahdollinen tunnuskoodi, UFI-tunniste sekä käyttöturvallisuustiedotteen kohdista 1, 2, 3, 9 ja 14 löytyvät tiedot kemikaalin luokituksesta ja merkinnöistä, aineosista, olomuodosta, pH:sta ja kuljetustiedoista.  

Suomen- tai ruotsinkielinen käyttöturvallisuustiedote liitetään ilmoitukseen pdf-tiedostona. Ellei kemikaalille jo ole käyttöturvallisuustiedotetta, se voidaan laatia järjestelmässä. Kemikaali-ilmoitukseen on myös mahdollista liittää muita tarpeelliseksi katsottuja liitteitä, kuten teknisiä ohjeita tai käyttöturvallisuustiedote toisella kielellä. 

Lisäksi ilmoitetaan kemikaalin käyttötarkoituskoodi, onko kemikaali tarkoitettu kuluttaja-, ammatti- vai teollisuuskäyttöön, ja onko kyseessä pakollinen vai vapaaehtoinen ilmoitus. 

Ilmoittaja myös valitsee kemikaali-ilmoituksen julkisuustason eli miten laajasti tiedot, käyttöturvallisuustiedote ja mahdolliset muut liitteet ovat nähtävillä. 

Mikä on määrätietoilmoitus? 

Kemikaali-ilmoituksen laatineen yrityksen tulee ilmoittaa valmistus- ja maahantuontimäärät Suomessa markkinoille saattamistaan kemikaaleista.  

Määrätiedot kysytään joka vuoden alussa, jolloin ilmoitetaan edellisenä vuonna markkinoille saatettujen kemikaalien määrät. Yrityksen on ilmoitettava vuosittaiset määrät maaliskuun loppuun mennessä. Vapaaehtoisesti tehdyistä kemikaali-ilmoituksista ei kysytä määrätietoja. 

Määrätietoilmoitus muodostuu KemiDigi-järjestelmään automaattisesti niistä kemikaaleista, joista on ollut julkaistuna kemikaali-ilmoitus kysyttynä vuonna. Ilmoitusta ei voi muokata poistamalla tai lisäämällä kemikaaleja. Siksi yrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa ja pitää kemikaali-ilmoituksensa ajan tasalla, että määrätietoilmoituksella on vuoden vaihtuessa tarvittavat kemikaalit. 

Mihin tietoja käytetään? 

Kemikaalituoterekisterin julkaisemista määrätiedoista ei voi tehdä päätelmiä yksittäisen yrityksen tai elinkeinonharjoittajan kemikaaleista ja yksittäisen kemikaalituotteen määrästä. 

Määrätietoja käytetään Suomen markkinoilla olevien kemikaalien määrien arviointiin. Viranomaiset käyttävät tietoja arviointi- ja riskinhallintatoimenpiteisiin, valvontaan, luvitukseen ja lainsäädännön kehittämiseen. 

Tarvitsetko tukea kemikaali- ja määrätietoilmoitusten tekoon ja ylläpitoon? 

Ecobion kokeneet asiantuntijat auttavat kemikaalilainsäädännön velvoitteissa ja kemikaalien hallinnassa. Myös Ecobio Manager -palvelumme auttaa pitämään kemikaalihallintanne järjestyksessä ja ajantasaisena. Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten palvelumme voivat auttaa juuri teidän yritystänne! 

Ota yhteyttä: