Home » CLP – Ilmoitukset myrkytystietokeskuksille

CLP – Ilmoitukset myrkytystietokeskuksille

Miten ilmoitukset myrkytystietokeskuksille tehdään? Terveydelle vaaralliseksi luokiteltujen tai fysikaalista vaaraa aiheuttavien seosten maahantuojien ja jatkokäyttäjien on tehtävä ilmoitus myrkytystietokeskukselle. Ilmoituksessa toimitettujen tietojen avulla myrkytystietokeskukset saavat tiedon seosten koostumuksesta ja vaaraominaisuuksista ja pystyvät antamaan ohjeita myrkytys- ja altistumistapauksissa.

Myrkytystietokeskusilmoitus koskee seoksia, jotka on luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai fysikaalista vaaraa aiheuttavaksi. Ilmoituksia ei tehdä seoksista, jotka aiheuttavat vaaraa vain ympäristölle. Myöskään aineista ei tehdä ilmoituksia.

Ilmoitus tehdään kaikkiin niihin EU-maihin, joissa seos saatetaan markkinoille. Suomen Myrkytystietokeskukselle tiedot toimitetaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämän järjestelmän kautta.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetuksen artiklaan 45 ja liitteeseen VIII.

Kenen tulee tehdä PCN- ilmoitukset myrkytystietokeskuksille

Velvoite koskee seosten maahantuojia, valmistajia ja uudelleenpakkaajia, jotka saattavat seoksia markkinoille. Velvoite ei koske ns. loppukäyttäjiä, eli jatkokäyttäjiä, jotka ainoastaan käyttävät seoksia eivätkä saata niitä markkinoille. Jakelijoiden velvollisuus on tarkistaa, että heidän markkinoille saattamistaan seoksista on tehty ilmoitukset. Jakelija voi selvittää asian seoksen toimittajalta esimerkiksi silloin, kun tehdään ostosopimusta.

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuista seoksista ilmoitukset on pitänyt tehdä 1.1.2021 alkaen, ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille 1.1.2024 alkaen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ennen 1.1.2025, jos yritys on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesin KemiDigi-järjestelmään ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. Jos seoksen koostumus, tuotetunniste tai luokitus muuttuu, on CLP-asetuksen liitteen VIII mukainen myrkytystietokeskusilmoitus tehtävä ja uusien vaatimusten mukaiset tiedot ilmoitettava ECHAn järjestelmään.

Myrkytystietokeskusilmoitukset sisältö

CLP-asetuksen liitteessä VIII on määritelty ilmoituksessa toimitettavat tiedot. Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

  • seoksen tuotetunniste
  • ilmoittajan tiedot
  • seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaarojen osalta
  • varoitusetiketin merkinnät
  • myrkyllisyyteen liittyvät tiedot myyntimaiden vaatimilla kielillä
  • seoksen ainesosat ja mahdolliset yleiset tuotetunnisteet
  • lisätiedot (mm. pakkaustyypit – ja koot, pH, tuoteluokka ja käyttö).

Myrkytystietokeskusilmoituksia varten on luotava koostumustunniste eli UFI-tunniste (Unique Formula Identifier). Myrkytystapauksissa tämä tunniste yhdistää yksiselitteisesti seoksen koostumukseen. Uusi UFI-tunniste pitää siis luoda, kun seoksen koostumus muuttuu merkittävästi. UFI-tunniste on 16-merkkinen numero-/kirjainyhdistelmä, jonka edessä ilmoitetaan akronyymi UFI.

Ilmoittaja luo tunnisteen ECHAn kotisivuilta löytyvällä sovelluksella. UFI-tunniste on maksuton. Tunniste on mainittava ilmoituksessa, ja se on lisättävä pakkauksen varoitusetikettiin tai sen läheisyyteen. Poikkeuksena ovat teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset, joille UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Pakkaamattomille seoksille UFI-tunniste annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.

Ecobio auttaa PCN-ilmoitusten teossa. Lue lisää CLP-asetuksesta täältä.

Ota yhteyttä: