Home » CLP-asetus – Vaaralliset kemikaalit 

CLP-asetus – Vaaralliset kemikaalit 

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 säätää vaarallisten kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta EU:ssa. Asetus antaa säännöt vaarallisten kemikaalien luokittelun merkitsemiseen ja pakkaamiseen ennen markkinoille saattamista. 

CLP-asetus velvoittaa aineiden ja seosten valmistajia, maahantuojia, jatkokäyttäjiä ja jakelijoita. Se perustuu YK:n alaisuudessa laadittuun maailmanlaajuiseen Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) -järjestelmään. GHS-järjestelmän tarkoitus on, että kemikaalien luokitukset ja merkinnät olisivat maailmanlaajuisesti mahdollisimman yhdenmukaiset.   

Maailmalla kaikki maat eivät ole GHS-järjestelmässä mukana, ja osa maista käyttää eri versiota GHS-järjestelmästä kuin EU:ssa. Lisäksi esimerkiksi EU:ssa on omia merkintöjä. Siksi maahantuotujen tuotteiden kohdalla pitää aina tarkistaa, että luokitukset ja pakkausmerkinnät vastaavat CLP-asetuksen vaatimuksia.  

CLP-asetus koskee erilaisia aineita, seoksia ja myös räjähtäviä esineitä:

Aineita ovat esimerkiksi:  Seoksia ovat esimerkiksi:  Räjähtäviä esineitä ovat esimerkiksi: 
 • Rikkihappo 
 • Natriumhydroksidi 
 • Typpikaasu 
 • 1-propanoli 
 • Piidioksidi 

 

 • Rikkihapon vesiliuos 
 • Kaasuseos 
 • Käsidesi 
 • Konetiskiaine 
 • Kuivabetoni 
 • Voiteluaine 

 

 • Ilotulitteet 
 • Patruunat 
 • Louhintaräjähteet sytytysvälineineen 
 • Hätäraketit 

 

CLP – Vaaraluokitus

CLP-asetus antaa säännöt aineiden ja seosten vaaraluokitukseen. Sääntöjen tavoitteena on, että yritykset luokittelevat kemikaalituotteensa samojen periaatteiden mukaisesti. Luokituksella pyritään selvittämään, liittykö kemikaaliin fysikaalisia tai terveydelle aiheutuvia vaaroja tai ympäristövaaroja.

Luokitus perustuu aineen tai seoksen vaarallisiin ominaisuuksiin ja esimerkiksi toksikologisiin tietoihin. Tietojen pohjalta päätellään, onko kemikaali luokiteltu, eli täyttääkö se luokituskriteerit vai onko se luokittelematon. Luokituskriteerien täyttyessä kemikaalille tulee vaaraluokka ja -kategoria. CLP-asetuksen vaaraluokat kattavat fysikaaliset vaarat, terveydelle aiheutuvat vaarat, ympäristövaarat ja muut vaarat. Fysikaalisia vaaroja ovat esimerkiksi syttyvyys ja hapettavuus, terveysvaaroja esimerkiksi myrkyllisyys ja ihoärsytys, ja ympäristövaaroja esimerkiksi akuutti ja krooninen myrkyllisyys vesieliöille.

Terveysvaaroja ovat:  Fysikaalisia vaaroja ovat: 

 

Ympäristövaaroja ovat: 
 • Välitön myrkyllisyys (suun ja ihon kautta ja hengitysteitse)  
 • Ihosyövyttävyys / ihoärsytys 
 • Vakava silmävaurio / silmä-ärsytys  
 • Herkistävyys (hengitystiet, iho)  
 • Sukusolujen perimävauriot  
 • Syöpävaarallisuus  
 • Vaarallisuus lisääntymiselle  
 • Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT): kerta- ja toistuva altistuminen  
 • Aspiraatiovaara 
 • Hormonitoimintaa häiritsevä (ihmisen terveydelle) 

 

 • Räjähteet 
 • Syttyvät kaasut, myös kemiallisesti epästabiilit kaasut 
 • Aerosolit 
 • Hapettavat kaasut 
 • Paineen alaiset kaasut 
 • Syttyvät nesteet 
 • Syttyvät kiinteät aineet 
 • Itsereaktiiviset aineet ja seokset 
 • Pyroforiset nesteet 
 • Pyroforiset kiinteät aineet 
 • Itsestään kuumenevat aineet ja seokset 
 • Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja 
 • Hapettavat nesteet 
 • Hapettavat kiinteät aineet 
 • Orgaaniset peroksidit 
 • Metalleja syövyttävät aineet ja seokset 
 • Flegmatoidut räjähteet 

 

 • Lyhytaikainen, eli välitön vaara ja 
 • Pitkäaikainen, eli krooninen vaara 
 • Otsonikerrokselle vaarallinen 
 • Hormonitoimintaa häiritsevä (ympäristölle) 
 • Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) 
 • Erittäin hitaasti hajoava, erittäin biokertyvä (vPvB) 
 • Erittäin hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen (PMT) 
 • Erittäin hitaasti hajoava, erittäin kulkeutuva (vPvM) 

 

CLP-asetuksessa kullakin vaaraluokalla on yhdestä neljään vaarakategoriaa, joista pienin kategoria aiheuttaa pääsääntöisesti suurimman vaaran. Esimerkiksi välittömän myrkyllisyyden kategoria 1 koskee aineita ja seoksia, jotka ovat tappavan myrkyllisiä pieninäkin pitoisuuksina, kun taas kategoria 4 koskee aineita ja seoksia, jotka ovat vain haitallisia.

CLP-asetus määrittelee kullekin luokitukselle ja vaarakategorialle varoitusetiketin sisällön ja antaa myös muita vaatimuksia pakkauksille.

Vaarallisten kemikaalien varoitusetiketit

CLP-asetuksessa säädetään vaarallisten kemikaalien varoitusetikettien sisällöstä. Vaaralliset kemikaalit pitää merkitä CLP-asetuksen mukaisesti, kun niitä valmistetaan, maahantuodaan EU:n ulkopuolelta, pakataan uudelleen tai jaellaan ja myydään EU:n sisällä. Merkintäohjeet vaihtelevat vaaraluokituksen ja kategorian mukaan. Esimerkiksi seuraavat merkinnät koskevat vaaraluokiteltuja aineita ja seoksia, ja ne pitää löytyä pakkauksesta:

 • aineen nimi tai seoksen kauppanimi 
 • seoksen aineosat, jotka vaikuttavat seoksen luokitukseen  
 • välittömästi myrkylliseksi  
 • ihosyövyttäväksi tai vakavia silmävaurioita aiheuttavaksi 
 • sukusolujen perimää vaurioittavaksi 
 • syöpää aiheuttavaksi 
 • lisääntymiselle vaaraa aiheuttavaksi 
 • ihoa herkistäväksi 
 • elinkohtaisesti myrkylliseksi 
 • aspiraatiovaaraa aiheuttaviksi 
 • varoitusmerkit 
 • huomiosanat 
 • vaaralausekkeet 
 • turvalausekkeet 
 • kemikaalin toimittajan yhteystiedot, eli nimi, osoite ja puhelinnumero 
 • sisällön määrä, kun kyse on yleiseen kulutukseen tarkoitetusta pakkauksesta 
 • UFI (tarvittaessa). 

CLP-asetus määrittelee merkintöjen vakiolausekkeet ja symbolit. Esimerkiksi turvalausekkeiden sanamuoto on annettu eri EU-kielille. Pakkausmerkinnät pitää olla kaikkien EU:n myyntimaiden kielellä, esim. Suomessa suomeksi ja ruotsiksi.

Kun luokitus päivittyy, pitää myös merkinnät tarkistaa vastaamaan uutta luokitusta.

CLP-asetus antaa myös sääntöjä tiettyjen seosten lisämerkintöihin. Lisämerkintöjä voi aiheutua, jos seos sisältää esimerkiksi isosyanaatteja, herkistäviä aineita tai lyijyä. Sääntöjen perusteella pakkaukset merkitään erilaisilla EUH-lausekkeilla. EUH-lausekkeiden sanamuoto on määritelty CLP-asetuksessa kaikilla EU-kielillä ja sitä tulee noudattaa. Joskus merkintä vaaditaan vaaralliseksi luokittelemattomallekin kemikaalille.

Vaarallisten aineiden ja seosten pakkaukset

CLP-asetus antaa ohjeita vaarallisten aineiden ja seosten pakkaamiseen. Vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien pakkausten pitää olla turvallisia ja kestäviä koko tuotteen elinkaaren ajan. Pakkaukset eivät saa löystyä, pakkausmateriaali ei saa reagoida sisällön kanssa, ja pakkaukset on voitava sulkea uudelleen ilman, että pakkauksen sisältö vuotaa. Ulkoasu ja pakkauksen muoto ei saa houkutella lapsia tai johtaa harhaan ja pakkaus ei saa muistuttaa elintarviketta, kosmetiikkatuotetta, lääkevalmistetta tai rehutuotetta.

CLP-asetus säätää pakkausten turvasulkimista ja näkövammaisille tarkoitetuista vaaratunnuksista sekä kertakäyttöisistä liukenevista pesuainepakkauksista. Varoitusetikettien pitää pysyä pakkauksissa kiinni ja niiden pitää olla luettavissa vaakatasossa. Varoitusmerkkien pitää erottua selvästi. CLP-asetus antaa ohjeita myös esimerkiksi varoitusmerkkien koosta.

Luokitusilmoitus

CLP-asetuksen mukaisesti yritysten täytyy toimittaa Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) luokitus- ja merkintätietoja aineista, joita ne tuovat EU-markkinoille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-markkinoilla olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä, jotta samalla aineella olisi EU-markkinoilla vain yksi luokitus ja merkinnät.

ECHA sisällyttää tiedot luokitusten ja merkintöjen luetteloon, joka on nähtävillä ECHA:n nettisivuilla kemikaalitietokannassa. Luettelosta käyvät ilmi yritysten määrittämät luokitukset ja EU:ssa yhdenmukaistetut luokitukset.

Yrityksen on tehtävä luokitusilmoitus

 • aineista, jotka luokitellaan vaarallisiksi CLP-asetuksen mukaan ja 
 • aineista, jotka on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan. 

Luokitusilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa aineen EU-markkinoille tuomisesta. Luokitusilmoitus on myös pidettävä ajan tasalla. 

Yritys on ilmoitusvelvollinen, jos se 

 • valmistaa ainetta, ja aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan 
 • maahantuo ainetta EU:hun, ja aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan 
 • maahantuo seosta EU:hun, ja seos sisältää vaarallista ainetta siten, että sen pitoisuus aiheuttaa seoksen luokituksen vaaralliseksi, tai seoksen sisältämä aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti 
 • maahantuo esineen, ja esineen sisältämä aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti. 

Luokitusilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos yritys on jo toimittanut luokitus- ja merkintätiedot REACH-rekisteröinnin osana.  

Tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-markkinoilla olevien aineiden luokituksia siten, että samalle aineelle ei olisi keskenään erilaisia luokituksia. Samalle aineelle voi kuitenkin perustellusti olla eri luokituksia esimerkiksi silloin, kun aineen koostumuksessa tai olomuodossa on eroja.   

Ilmoitukset myrkytystietokeskuksille

CLP-asetus säätää myös myrkytystietokeskusilmoituksista. Ilmoitus koskee seoksia, jotka on luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai fysikaalista vaaraa aiheuttavaksi. Ilmoituksia ei tehdä seoksista, jotka aiheuttava vaaraa vain ympäristölle. Myöskään aineista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Myrkytystietokeskusilmoituksessa toimitettujen tietojen avulla myrkytystietokeskukset saavat tarvittavan tiedon seosten koostumuksesta ja vaaraominaisuuksista. Tietojen avulla ne pystyvät antamaan ohjeita myrkytys- ja altistumistapauksissa.

Velvoite koskee seosten maahantuojia, valmistajia ja uudelleenpakkaajia, jotka saattavat seoksia markkinoille. Jakelijoilla on velvollisuus tarkistaa, että heidän markkinoille saattamistaan seoksista on tehty asianmukaiset ilmoitukset. Ilmoitus tehdään kaikkiin niihin EU-maihin, joissa seos saatetaan markkinoille.  

 • Myrkytystietokeskusilmoituksia varten yritysten on luotava UFI-tunniste (Unique Formula Identifier). Tunniste on mainittava myrkytystietokeskusilmoituksessa, ja se on lisättävä täydentävänä tietona pakkauksen varoitusetikettiin tai sen läheisyyteen.  

CLP-asetukseen on tullut uusia luokituksia

CLP-asetukseen (EY N:o 1272/2008) on lisätty EU komission delegoidulla asetuksella (EU) 2023/707 uusia vaaraluokkia. Uusia vaaraluokkia sovelletaan kaikkiin aineisiin ja seoksiin, joita saatetaan markkinoille tai valmistetaan EU-alueella. CLP-asetuksen uudet vaaraluokat ovat osa EU:n uuden kemikaalistrategian täytäntöönpanotyötä. Tavoitteena on suojata ihmisiä ja ympäristöä entistä paremmin kemikaalien aiheuttamilta haitoilta ja vaaroilta. Hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat yksi kemikaalistrategiassa huomioitu vaara. 

Uudet vaaraluokat koskevat sellaisia aineita ja seoksia, jotka ovat: 

 • Hormonitoimintaa häiritseviä ihmisen terveydelle.  
 • Hormonitoimintaa häiritseviä ympäristön suhteen.  
 • Hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (vPvB). 
 • Hitaasti hajoavia, kulkeutuvia ja myrkyllisiä (PMT) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin kulkeutuvia (vPvM).  

CLP-asetuksen muutoksella annetaan uusille vaaraluokille asianmukaiset luokituskriteerit ja merkintävaatimukset. CLP-asetuksen muutos astui voimaan 20.4.2023 ja tuotteiden pakkausmerkinnät voidaan jo päivittää näiden vaatimusten mukaisesti. Soveltamisaikataulu on portaittainen aineille ja seoksille sekä vanhoille ja uusille tuotteille.

Uudet vaaraluokitukset

CLP-asetus on muuttumassa lisää. Asetusluonnos COM(2022) 748 final on julkaistu ja sillä tullaan tarkentamaan pakkausmerkintöjen sääntöjä mm. minimifonttikoon ja värien osalta. Muutos tuo myös uusia tai tarkentuneita ohjeita kemikaalien irtomyyntiin, nettimyyntiin ja myrkytystietokeskusilmoituksiin. 

Ota yhteyttä: