Home » Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen

Hiilijalanjälki on mittari, joka kuvaa ihmisen toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna (CO₂e). Hiilidioksidiekvivalentti on yhteismitallinen yksikkö, johon on niputettu kaikki Kioton protokollassa määritellyt seitsemän kasvihuonekaasua. Tämä mittari on keskeinen ympäristövaikutusten arvioinnissa, sillä se tarjoaa konkreettisen tavan tarkastella, vertailla ja seurata toimintojen ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjäljen laskeminen on tärkeää, sillä se auttaa tunnistamaan ja vähentämään ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. 

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen 

Yrityksen oman toiminnan päästöjä lasketaan osana yritysvastuuta ja esimerkiksi laajasti käytetyn Global Reporting Initiativen (GRI) standardit yritysvastuun raportointiin viittaavat Greenhouse Gas (GHG) -protokollan menetelmään yrityksen toiminnan päästöjen laskentaan. GHG-protokollan mukainen päästölaskenta täyttää myös EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) sisältämät vaatimukset yritysten päästölaskentakäytännöille.  

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen jaetaan kolmeen osaan: suorat päästöt (Scope 1), epäsuorat energiankulutuksesta johtuvat päästöt (Scope 2) ja muut epäsuorat päästöt (Scope 3). 

Scope 1: Suorat päästöt

Scope 1 -päästöihin kuuluvat kaikki suoraan yrityksen omistamista tai hallinnoimista lähteistä aiheutuvat päästöt. Näitä voivat olla esimerkiksi polttoaineen käyttö ajoneuvoissa, tuotantoprosessien päästöt tai hajapäästöt kylmälaitteiden vuodoista. Näiden päästöjen vähentämiseksi yritykset voivat esimerkiksi siirtyä käyttämään biopolttoaineita tai ilmastoystävällisempiä kylmäaineita. 

Scope 2: Epäsuorat energiankulutuksen päästöt

Scope 2 -päästöt syntyvät yrityksen ostaman sähkön, lämmön, höyryn tai jäähdytyksen tuotannosta. Näitä päästöjä voidaan vähentää siirtymällä uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- tai aurinkovoimaan, tai parantamalla energiatehokkuutta yrityksen toimitiloissa. 

Scope 3: Arvoketjun päästöt 

Scope 3 -päästöihin sisältyy laaja kirjo yrityksen toimintaan liittyviä epäsuoria arvoketjun päästöjä, kuten raaka-aineiden tuotannon, kuljetusten, matkustuksen ja jätteenkäsittelyn aiheuttamat päästöt. Näiden päästöjen laskenta on usein haastavampaa, mutta erittäin tärkeää, sillä scope 3 -päästölähteet muodostavat lähes aina suurimman osan yrityksen kokonaispäästöistä. Yritykset voivat vähentää arvoketjunsa päästöjä esimerkiksi optimoimalla logistiikkaketjujaan, valitsemalla ympäristöystävällisiä toimittajia ja vähentämällä liikematkustusta.  

Monesti valtaosa arvoketjun päästöistä syntyy ostettujen tuotteiden ja palveluiden tuotannosta. Suurimpien päästölähteiden tunnistaminen ja laskennan lähtötietojen kerääminen mahdollisimman tarkalla tasolla merkittävimmistä päästölähteistä on tärkeää, jotta myös laskentaan käytettävät päästökertoimet voidaan valita mahdollisimman tarkasti. Näin myös päästötulos on mahdollisimman paikkansapitävä ja päästöjen vähentäminen voidaan kohdistaa päästölähteisiin tehokkaasti. Vähennystoimenpiteet, kuten tuotetoimittajien ja raaka-aineiden kilpailuttaminen ilmastonäkökulmaa painottaen, näkyvät laskennassa tarkkaa lähtödataa ja päästökertoimia käyttäen nopeasti ja luotettavasti. 

Hiilijalanjäljen merkitys 

Hiilijalanjäljen laskenta ja sen vähentämiseen tähtäävät toimet ovat ympäristön kannalta merkittäviä, mutta lisäksi niiden avulla voidaan myös parantaa yrityksen mainetta, houkutella asiakkaita ja säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Ympäristökonsultit auttavat yrityksiä tunnistamaan yrityksen toiminnan kannalta olennaiset päästölähteet epäolennaisista, laskemaan yritystoiminnan hiilijalanjäljen ja kehittämään strategioita päästöjen vähentämiseksi. 

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen on siis keskeinen työkalu kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me Ecobiolla olemme päästölaskennan ammattilaisia ja kokeneita laskemaan niin palvelu- kuin teollisuustoimijoidenkin päästöjä. Hiilijalanjäljen laskenta voi tuntua vaikealta, mutta asiantuntemuksemme ja kokemuksemme avulla voimme tehdä prosessista sujuvamman, ymmärrettävämmän ja tehokkaamman yrityksellesi.  

Lisää tietoa ja webinaaritallenteen vähähiilisestä yritystoiminnasta löydät täältä.