Home » echa

Avainsana: echa

Kahdeksan erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty kandidaattilistalle

Kahdeksan erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty kandidaattilistalle

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaa kahdeksalla uudella aineella 8.7.2021. Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineita on tämän päivityksen jälkeen kandidaattilistalla 219.

Lisättyjä aineita käytetään mm. kosmetiikassa, tuoksutuotteissa, kumeissa, tekstiileissä, liuottimissa palonsuoja-aineina tai muovituotteiden valmistuksessa. Suurin osa näistä aineista on lisätty kandidaattilistalle niiden ihmisen terveydelle vaarallisten vaikutusten takia.

Kandidaattilistalle lisätyt aineet

Kandidaattilistalle lisätyt aineet

SVHC-aineita koskevat velvoitteet

Yrityksille aiheutuu velvoitteita, jos kandidaattilistalla olevaa SVHC-ainetta käytetään sellaisenaan, seoksessa tai esineessä yli 0,1 % pitoisuudessa. Velvoitteita ovat:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämistä SVHC-aineista
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämistä SVHC-aineista turvallisen käytön mahdollistamiseksi
  • tietojen toimittaminen ECHA:n SCIP-tietokantaan SVHC-aineita sisältävistä esineistä

Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Samalla on suositeltavaa etsiä kandidaattilistan aineille korvaavia aineita. Kandidaattilistan aineet ovat ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on joko lopetettava käyttö tai haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen.

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi ainerajoituksiin liittyvissä selvityksissä sekä SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Voit ladata SCIP-whitepaperimme tästä. Löydät kaikki julkaisumme täältä.

Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa. Ohjelmistomme tunnistaa ajantasaisten ainerajoituslistojen perusteella aineet, joihin liittyy kemikaalilainsäädännön velvoitteita.

Ota yhteyttä!

Yhteystiedot: info@ecobio.fi


Teksti: Mikael Hirn

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

ECHA: Candidate List updated with eight hazardous chemicals.

TUKES: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC).

ECHA:n tekemä kemikaaliturvallisuusraporttien tekninen tarkastus uudistuu

ECHA:n REACH-rekisteröintiaineiston toimittamisen osana tehtävä rekisteröintien tekninen täydellisyystarkastus (Technical Completeness Check, TCC) laajentuu. Laajennettu tarkastus koskettaa niin uusia rekisteröintejä kuin jo tehtyjen rekisteröintien päivityksiä. Kyseisen muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan marraskuussa 2020, mutta muutoksen toimeenpano viivästyi vuodelle 2021. Muutoksella pyritään paremmin priorisoimaan aineita viranomaisten sääntelytoimintaa varten ja parantamaan viestintää toimitusketjussa. Aineiden rekisteröintivelvollisuus koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat ainetta vähintään 1 tonnin vuodessa.

Mikä tekninen täydellisyystarkastus on?

ECHA:n teknisessä täydellisyystarkastuksessa varmistetaan, että rekisteröintihakemuksessa toimitettu aineisto sisältää kaikki REACH-asetuksessa vaaditut tiedot. ECHA tekee manuaalisen tarkistuksen niille osa-alueille, joita ei voida automaattisesti tarkistaa. Jokaisen rekisteröinnin yhteydessä tehty aineiston tarkastus kohdistui aikaisemmin vain seuraaviin osioihin:

  • Aineen tunnistetiedot (Substance identification)
  • Erivapauden perustelut (Data waiving justifications)
  • Selkärankaisia eläimiä koskevat testausehdotukset (Testing proposals on vertebrate animals)
  • Perustelut tietojen yhteiskäytöstä pois jättäytymiselle (Justification for opting-out)
  • Erityiset nanomuotoja koskevat vaatimukset (Specific requirements for nanoforms)

1.3.2021 alkaen myös kemikaaliturvallisuusraportin (Chemical Safety Report) sisältö kuuluu ECHA:n manuaaliseen tarkastukseen. Kemikaaliturvallisuusraportti vaaditaan ja siten myös sen sisältö tarkistetaan kaikilta ainerekisteröintihakemuksilta, joita tuotetaan tai maahantuodaan enemmän kuin 10 tonnia vuodessa. Tarkastelun kohteena ovat altistusarviointi ja riskinluonnehdinta. Raportin vaatimustenmukaisuus voi olla hankala tarkistaa, sillä IUCLID-ohjelman Validation Assistant -työkalua ei voida käyttää liitetiedostojen tarkistamiseen. Ennen 1.3.2021 lähetettyjä hakemuksia, joiden käsittely on vielä kesken, ei luonnollisesti tarkisteta uusien vaatimusten osalta.

Rekisteröijien tulisi huomioida, että aikaisemmin tarkastuksen jo läpikäynyt ja hyväksytty aineisto ei välttämättä siis läpäise uusittua tarkastusprosessia. Jos hakemuksen aineisto ei läpäise teknistä täydellisyyystarkastusta, voidaan aineisto toimittaa uudelleen ainoastaan kerran. Jos toinenkin toimitus epäonnistuu, aineisto hylätään ja sen toimittaminen on aloitettava alusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että maksettua rekisteröintimaksua ei palauteta.

Hyödyllisiä linkkejä

Technical Completeness Check: https://echa.europa.eu/technical-completeness-check

Lisätietoa muutoksista ja kyseisestä prosessista löytyy ECHA:n webinaarista: https://echa.europa.eu/-/revised-completeness-check-what-changes-and-how-you-can-prepa-1

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Lisäksi Ecobio Manager -palvelumme tuo helpotusta kemikaalien hallintaan. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

sales@ecobiomanager.com


Teksti: Mikael Hirn

Kuva: Shutterstock

Lähde: ECHA

Kaksi erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty SVHC-ehdokasluetteloon

ECHA lisäsi aineet SHVC-ehdokasluetteloon tammikuussa 2021

ECHA on lisännyt kaksi uutta ainetta erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon lisääntymismyrkyllisyytensä vuoksi. Tämä tarkoittaa, että ehdokasluetteloon sisältyy nyt 211 ainetta. Yli 0,1 paino-% näitä kandidaattilistan aineita sisältävien kemikaaliseosten tai esineiden toimittajilla on tiedotusvelvoite toimitusketjun asiakkaille ja kuluttajille. Toimitusketjun tiedotusvelvoite on tärkeä seosten ja esineiden EU-toimitusketjuille. Edellä mainitun lisäksi esineiden toimittajien tulee 5.1.2021 lähtien tiedottaa SVHC-aineet ECHA:n SCIP-tietokantaan jätepuitedirektiivin mukaisesti.

Lisättyjä aineita ovat: bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri ja dioktyylitinadilauraatti, stannaani, dioktyyli-, bis(coco-asyylioksi) johdannaiset, ja kaikki muut stannaani-, dioktyyli-, bis(rasva-asyylioksi) johdannaiset, joissa C12 on rasva-asyylioksi-osan hallitseva hiililuku.

Aineita käytetään muste- ja väriainetuotteissa sekä muovien ja kumirenkaiden valmistuksessa. Ensimmäinen aine, bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri, toimii liuotin- ja uuttamisaineena ja toisen aineen yksiosaista muotoa (dioktyylitinadilauraatti) käytetään lisäaineena muovien ja kumirenkaiden valmistuksessa. Aine, johon dioktyylitinadilauraatti kuuluu, ei ole rekisteröity REACHin alle aineryhmänä. Dioktyylitinadilauraatti itsessään on kuitenkin rekisteröity aine.

ECHA:n lisäämät aineet voivat tuottaa vakavavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön

Ehdokasluettelossa on aineita, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Ehdokasluettelossa olevat aineet tunnetaan myös erityistä huolta aiheuttavina aineina, ja ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen. (ECHA)

Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Ehdokasluetteloon lisättyjä korvaavien aineiden etsimisen kannattaa aloittaa jo nyt.

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Lisäksi Ecobio Manager -palvelumme tuo helpotusta kemikaalien hallintaan. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot: info@ecobio.fi


Kirjoittanut: Kristian Vaitomaa

Kuva: Shutterstock

Lähde: ECHA