Home » Tutkimus

Kategoria: Tutkimus

Koeluonteinen toiminta

Koeluonteinen toiminta on osa ympäristösuojeluinvestoinnin valmistelua ja voi olla mm. korvaavien vaihtoehtojen kokeilua kuten jätteiden käyttöä raaka-aineena.

Uudet innovaatiot ja kiertotalousratkaisut ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnan ja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Vanhan mallisesta teollisesta tuotannosta ja lineaaritaloudesta täytyy päästä nopeasti irti. Tämän takia esim. EU ja valtio tukevat uuden teollisen toiminnan ja kiertotalouden kehittämistä.

Uudenlaisen tuotteen tai kiertotalousratkaisun kehittäminen vaatii kuitenkin paljon osaamista sekä kyseisestä alasta, että EU- ja kansallisesta lainsäädännöstä. Ennen teollisen mittakaavan tuotantoa kannattaakin usein aloittaa pienemmän kokoluokan koetoiminnasta. Koetoiminnan aikana testataan prosessia ja saadaan lisätietoa toiminnan ympäristövaikutuksista ja lainsäädännön asettamista vaatimuksista.

Koetoimintailmoitus

Tuotteiden valmistus tai kiertotaloustoiminta vaatii yleensä erilaisia lupia, kuten ympäristö- tai kemikaaliturvallisuuslupaa. Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) määritetään ne toiminnot, joilta ympäristölupaa vaaditaan ja kemikaaliturvallisuusluvan tarve riippuu käytettävien kemikaalien luokituksesta ja määrästä.

Lupaprosessi voi olla pitkä ja vaatia erilaisia selvityksiä, joten koetoiminnalle on myönnetty poikkeus ympäristöluvanvaraisuudesta. Tällöin kuitenkin täytyy tehdä viranomaiselle ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta. Ilmoituksen perusteella viranomainen antaa päätöksen koetoiminnasta, jossa mm. määritetään koetoiminnan kesto ja siihen liittyvät raportointivelvoitteet. Tyypillinen koeluonteisen toiminnan kesto 1-2 vuotta, mutta lisäaikaa saa yleensä hakemuksella.

Koeluonteinen toiminta ja lainsäädäntö

Koeluonteista toimintaa koskee kuitenkin kaikki muut lainsäädännön vaatimukset. Näitä ovat mm. riskinarvioinnit (mm. kemikaalien ja yleisten ympäristöriskien osalta), päästöjen hallinta, kemikaaleihin liittyvät rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuudet sekä jätteestä valmistetuille tuotteille tietyt lisävelvoitteet. Varsinkin jos kyseessä on uuden kemikaalin tai jätteestä valmistetun tuotteen valmistus, lainsäädännön velvoitteet voivat olla haastavia ja aikaa vieviä.

Koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista yleensä joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai aluehallintovirastolle.

Valitse koetoimintaan pitkäaikainen kumppani

Ecobio tarjoaa kumppanuusmallia koetoimintaa suunnitteleville yrityksille. Me tunnistamme kaikki oleelliset lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja autamme koetoimintaa suunnittelevaa yritystä täyttämään vaatimukset. Ecobiolla on pitkä kokemus lukuisista teollisuuden prosesseista ja kiertotaloudesta.

Autamme esimerkiksi

 • koetoimintailmoituksien tekemisessä
 • päästöjen hallinnassa ja raportoinnissa
 • kemikaalien rekisteröinneissä
 • kemikaali-ilmoituksissa

Autamme myös EEJ-statuksen saamisessa tuotteelle. EEJ-status eli ei enää jätettä -status on usein edellytys, kun jätteestä valmistetaan tuotetta. EEJ-statuksen saanut tuote ei ole enää jätettä, vaan sitä voi myydä tuotteena. Silloin sitä ei enää koske jätelainsäädännön velvoitteet.

Ecobio kumppanina varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja yritys pystyy keskittymään omaan liiketoimintaansa. Jos suunnittelet koetoimintaa tai uutta kiertotalousratkaisua, kysy meiltä apua.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä johtava konsultti Masi Mailammiin sähköpostitse: masi.mailammi@ecobio.fi  tai soittamalla numeroon puh. 020 756 2300

Ota yhteyttä


  Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen

  Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen vaativat pikaisia toimia

  Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kuudennen arviointiraportin toinen osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, ekosysteemien ja alueiden haavoittuvuudesta sekä sopeutumismahdollisuuksista julkaistiin helmikuun lopussa.

  Raportin ydinsanoma on, että ilmastonmuutoksen vaikutukset maa-, vesi- ja rannikkoekosysteemeihin ovat olleet vielä voimakkaampia ja nopeampia kuin paneelin edellisessä raportissa ennustettiin. Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti alle 1,5 asteen vaatii entistä nopeampia ja tehokkaampia toimia niin valtioilta, yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. 

  Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin

  Ilmaston lämpeneminen lisää sään ääri-ilmiöiden, kuten helleaaltojen, tulvien, myrskyjen ja kuivuuskausien, esiintymistiheyttä, mutta lisäksi hiilidioksidin määrän kasvaessa ilmakehässä hiilidioksidia sitoutuu meriin entistä enemmän, mikä happamoittaa vesiä ja aiheuttaa sen myötä ongelmia myös vesiekosysteemeissä.

  Esimerkiksi korallit kärsivät sekä pintaveden lämpenemisestä että veden happamoitumisesta, sillä molemmat aiheuttavat korallien vaalenemista. Korallit ja monet muut erityisen herkät ekosysteemit sisältävät usein myös muiden lajien selviytymisen kannalta tärkeitä avainlajeja, minkä vuoksi herkkien ekosysteemien tuhoutuminen voi olla kohtalokasta myös muille ekosysteemeille. Myös monet ihmisen elinkeinoihin ja ruokaturvaan liittyvät järjestelmät ovat riippuvaisia näiden ekosysteemien olemassaolosta. 

  Yhteiskunnallisten ja luonnonilmiöiden päällekkäisyys huolena 

  IPCC:n raportin mukaan monet herkimmistä elinympäristöistä ovat jo nyt kärsineet ilmastonmuutoksesta aiemmin ennustettua enemmän. Monista aiemmin harvinaisista ääri-ilmiöistä on tullut pitkäkestoisempia ja vaikeammin ennustettavia, kun esimerkiksi pitkät kuivuuskaudet seuraavat toisiaan tai peräkkäiset trooppiset myrskyt moukaroivat rannikoita ja saarivaltioita.

  Tutkijat ovat myös havainneet, että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat muuttuneet vaikeammin hallittaviksi, kun erilaiset luonnonilmiöt ja siitä seuraavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat samaan aikaan ja seuraavat toisiaan. Esimerkiksi sairauksien leviäminen ilmastonmuutoksen seurauksena entistä tehokkaammin alueilla, joiden ruokaturva on vaarantunut heikentyneiden ekosysteemien, kuivuuskausien tai tulvien seurauksena, vaikeuttavat usein entisestään alueiden talouden ja tasa-arvon kehittymistä ja synnyttävät konflikteja alueiden sisällä.  

  Raportin mukaan tulevat vuodet ovat kriittisiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta.

  Lämpenemisen rajoittaminen korkeintaan 1,5 asteeseen vähentäisi selvästi monien vaikeimpien ilmastovahinkojen ja lämpenemiseen liittyvien menetysten todennäköisyyttä, mutta ei estäisi niiden toteutumista kokonaan. Esimerkiksi maaekosysteemit kestävät ilmaston lämpenemistä hieman paremmin kuin lämpenemisen vaikutuksille erityisen herkät meri- ja rannikkoekosysteemit. Kuitenkin jo nykyinen noin 1,1 asteen lämpeneminen on aiheuttanut pysyviä menetyksiä biodiversiteetiltään ainutlaatuisilla alueilla. 

  Yrityksillä hyvät mahdollisuudet laaja-alaisiin ilmastonmuutoksen sopeutumistoimiin 

  Monet muutokseen sopeutumiseen tähtäävät toimet ovat vielä mittakaavaltaan varsin pieniä, kokeellisia tai vasta suunnitelman tasolla. Sopeutumistoimet voivat kuitenkin merkittävästi hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi parantamalla ruoka- ja vesiturvaa tehokkaampien viljelysmenetelmien avulla tai suojelemalla luontoa monimuotoisilla tai ilmaston kannalta tärkeillä alueilla. Myös terveyteen, elinkeinoihin ja uusiin innovaatioihin tähtäävät toimet voivat parantaa sopeutumista.

  Tehokkaimmat sopeutumistoimet ovat esimerkiksi: 

  • eri toimialojen välisiä 
  • sosiaalista tasa-arvoa parantavia
  • alueellisia ilmastoriskejä vähentäviä 
  • paikallisten ihmisten koulutus- ja vaikutusmahdollisuuksia lisääviä 
  • ruoka- ja vesiturvaa parantavia 

  Yritysten vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa ovat hyvät. Yritysten hiilijalanjäljen pienentäminen eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen toimintaa tehostamalla on avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, minkä lisäksi toimijat voivat kehittää tuotteita tai palveluita, jotka on tuotettu mahdollisimman vähähiilisesti ja toisaalta niin, että niiden tuotannossa ja valmistusmateriaaleissa huomioidaan myös sosiaaliset, taloudelliset ja biodiversiteettivaikutukset.

  Yritys-, palvelu- tai tuotetason päästöjen määrittäminen päästövähennystavoitteiden asettamista varten on ensimmäinen askel kohti vähähiilistä tai hiilineutraalia toimintaa.  

  Ecobion asiantuntijat apuna ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 

  Ecobiolla on vuosien kokemus esimerkiksi elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskennoista sekä erilaisten vähähiilisyystiekarttojen laatimisesta. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme palveluistamme lisää.  

  Ota yhteyttä hiilijalanjälkeen liittyen:

  Henrik Österlund Ecobio Oy

  Henrik Österlund

  Sähköpostilla: henrik.österlund@ecobio.fi

  Puhelimella: +358 (0)20 756 9457

   

   

  Lue lisää palveluistamme täältä.


  Teksti: Mai Kärppä

  Lähteet:

  IPCC – Climate change 2022 report summary for policymakers 

  IPCC – Sixth assessment report  working group

  Neljä erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta lisätty kandidaattilistalle

  nelja-erityista-huolta-aiheuttavaa-SVHC-ainetta-lisatty-kandidaattilistalle

  Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaa neljällä uudella aineella 17.1.2022. Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineita ja aineryhmiä on tämän päivityksen jälkeen kandidaattilistalla 223.

  Lisättyjä aineita käytetään mm. kosmetiikassa, kumeissa, voiteluaineissa ja tiivisteaineissa. Aineet ovat lisätty kandidaattilistalle niiden ihmisen terveydelle vaarallisten vaikutusten tai ympäristöhaitallisuuden takia

  Kandidaattilistalle lisätyt SVHC-aineet

  Aine EC/CAS-numero Käyttöjä Lisäämisen syy
  6,6′-di-tert-butyyli-2,2′-metyleenidi-p-kresoli EC 204-327-1,

  CAS 119-47-1

  Kumit, voiteluaineet, liimat, musteet, polttoaineet Lisääntymiselle vaarallinen (57 artiklan c kohta)
  tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani EC 213-934-0,

  CAS 1067-53-4

  Kumit, muovit, tiivisteet Lisääntymiselle vaarallinen (57 artiklan c kohta)
  (±)-1,7,7-trimetyyli-3-[(4-metyylifenyyli)metyleeni]bisyklo [2.2.1]heptaani-2-oni, joka kattaa minkä tahansa yksittäisen isomeerin ja/tai niiden yhdistelmän (4-MBC) Kosmetiikka Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (57 artiklan f kohta –

  ihmisen terveys)

  S-(Trisyklo(5.2.1.02,6)deka-3-eeni-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti EC 401-850-9,

  CAS 255881-94-8

  Voiteluaineet, rasvat Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (57 artiklan d kohta)

  SVHC-aineita koskevat velvoitteet

  Yrityksille aiheutuu velvoitteita, jos kandidaattilistalla olevaa SVHC-ainetta käytetään sellaisenaan, seoksessa tai esineessä yli 0,1 % pitoisuudessa. Velvoitteita ovat:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämistä SVHC-aineista
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämistä SVHC-aineista turvallisen käytön mahdollistamiseksi
  • tietojen toimittaminen ECHAn SCIP-tietokantaan SVHC-aineita sisältävistä esineistä

  Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Samalla on suositeltavaa etsiä kandidaattilistan aineille korvaavia aineita. Kandidaattilistan aineet ovat ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on joko lopetettava käyttö tai haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen.

  Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

  Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi ainerajoituksiin liittyvissä selvityksissä sekä SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Voit ladata SCIP-whitepaperimme tästä. Löydät kaikki julkaisumme täältä.

  Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa. Ohjelmistomme tunnistaa ajantasaisten ainerajoituslistojen perusteella aineet, joihin liittyy kemikaalilainsäädännön velvoitteita.

  Ota yhteyttä!

  Yhteystiedot: info@ecobio.fi


  Teksti: Mikael Hirn

  Kuva: Unsplash

  Lähteet:

  ECHA: Four hazardous chemicals added to the Candidate List. 

  TUKES: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC).

   

  Päivitetyt laskentaperusteet ympäristöjalanjäljen määritykseen Euroopan unionin alueella

  Euroopan komissio on antanut 16.12.2021 suosituksen ympäristöjalanjäljen määrittelyyn käytettävien menetelmien käyttämisestä tuotteiden ja organisaatioiden elinkaaren ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja siitä tiedottamiseen. Nyt annetut suositukset on kehitetty komission vuonna 2013 antamien suositusten pohjalta perustuen vuosien 2013–2018 aikana pidettyyn pilottivaiheeseen. Pilottivaiheeseen osallistui jopa yli 300 yritystä, mikä on mahdollistanut laskentaperiaatteiden tarvepohjaisen ja laadukkaan kehittämisen.

  Suosituksen tavoitteena on antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet ympäristötiedon tuottamiseen tuote- ja organisaatiotasolla perustuen luotettaviin ja verifioituihin menetelmiin. Se on osoitettu Euroopan unionin jäsenvaltioille sekä yksityisille ja julkisille yrityksille tarjoten toimijoille yhtenäistetyn tavan mitata tuotteidensa, palveluidensa sekä koko organisaation ympäristötehokkuutta elinkaarinäkökulmasta. Tavoitteena on myös mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden parempi vertailtavuus ja sidosryhmäviestintä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tähän pyritään vastaavia elinkaariarviointitutkimuksia tarkemmilla ohjeistuksilla ja tiukemmilla vaatimuksilla.

  Ympäristöjalanjäljen laskenta perustuu elinkaariarvioinnin periaatteisiin

  Tuotetason ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä eli PEF-menetelmä (Product Environmental Footprint) sekä organisaatiotason ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä eli OEF-menetelmä (Organisation Environmental Footprint) nojaavat pitkälti elinkaariarvioinnin periaatteisiin ja sisältävät elinkaariarviointitutkimuksista tutut vaiheet: tavoitteiden määrittelyn, inventaarioanalyysin, vaikutusarvioinnin sekä tulkinnan ja raportoinnin. Molemmat menetelmät tuottavat ympäristövaikutustietoa yhteensä 16 erilaisesta ympäristövaikutusluokasta sisältäen ilmastovaikutusten lisäksi tietoa esimerkiksi vaikutuksista otsonikatoon, happamoitumiseen ja luonnon resurssien kulutukseen. PEF-menetelmä tarjoaa valinnanvaraa tarkasteluun sisällytettävän tuotteen tai palvelun elinkaaren vaiheiden osalta, kun taas OEF-menetelmän mukaisesti voidaan valita tarkasteltavat tuoteportfolion osat.

  Kaikkien PEF-laskelmien tulisi perustua menetelmää varten laadittuihin tuoteryhmäsääntöihin, joista käytetään lyhennettä PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules). Tämä mahdollistaa erilaisten laskelmien vertailtavuuden esimerkiksi tuotekilpailutustilanteissa, kun sovellettavat laskentaperusteet on varmistettu olevan linjassa keskenään. Kehitettävien PEFCR-sääntöjen tulisi perustua jo olemassa oleviin kansainvälisesti hyväksyttyihin tuoteryhmäsääntöihin ja jos PEFCR-sääntöjä ei ole kehitetty, ei PEF-laskelmia voida vertailla keskenään. Samat periaatteet koskevat myös OEF-laskelmia, joihin liittyen puhutaan sektorisäännöistä eli OEFSR (Organisation Environmental Footprint Sector Rules). Samojen sektorisääntöjen mukaisesti tehdyt laskelmat ovat keskenään vertailukelpoisia organisaatio- sekä tuotantolaitostasolla. Tuoteryhmä- ja sektorisääntöjä on jo kehitetty pilottivaihetta varten, mutta ne ovat umpeutuneet vuoden 2021 lopussa. Vanhentuneiden sääntöjen päivittämiseen ja uusien sääntöjen kehitykseen on tällä hetkellä melko heikosti tietoa tarjolla.

  Ecobio auttaa yrityksiä ympäristöjalanjäljen laskennassa

  PEF- ja OEF-perusteinen ympäristötehokkuuden laskenta tulee jatkossa todennäköisesti merkittävästi lisääntymään ja tämä on huomioitu myös Euroopan unionin muissa linjauksissa, kuten asetuksessa kestävyyskriteereistä vihreiden investointien edistämiseksi (Taksonomia). Ecobiolla on pitkän linjan kokemus elinkaariarvioinnin ja yritystason hiilijalanjälkilaskennan parissa. Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan teitä myös ympäristöjalanjälkeä koskevissa kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

  PEF- ja OEF-menetelmäkuvaukset ovat ladattavissa täältä.


  Teksti: Aleksi Laurila

  Kuva: Shutterstock

  Lähteet:

  https://ecochain.com/knowledge/are-you-prepared-for-the-product-environmental-footprint/

  https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_fi

  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm

  Webinaari 18.11: SCIP-vaatimusten täyttäminen järjestelmällisesti ja tehokkaasti

  Webinaari 18.11: SCIP-vaatimusten täyttäminen järjestelmällisesti ja tehokkaasti

  Tervetuloa mukaan SCIP-webinaariimme 18.11!

  Ilmoittaudu mukaan

  Kemikaalilainsäädännön asiantuntijamme käyvät webinaarissa tiivistetysti läpi esineiden valmistajia ja EU-maahantuojia koskevia velvoitteita liittyen erityistä huolta aiheuttaviin (SVHC) aineisiin ja SCIP-tietokannan uudet velvoitteet.

  Euroopan Unionin tavoitteena on muuttaa talouttaan kiertotalouden mukaiseksi. Vahvistaakseen kiertotaloutta EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut uuden tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. SCIP-vaatimusten täyttämisessä kannattaa toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti.

  Kemikaaliasiantuntijamme vastaavat webinaarissamme seuraaviin kysymyksiin:

   1. Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
   2. Miten SVHC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
   3. Mitä tietoja vaaditaan ja miten ne toimitetaan?
   4. Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?
   5. Mitkä ovat hankalimmat SCIP-vaatimukset ja miten ne taklataan?
   6. Mitkä ovat tärkeimmät askeleet esineiden sisältämien ainetietojen hallintaan?

  Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Webinaari on suunnattu kaikille EU-alueella toimiville esineiden valmistajille, EU-maahantuojille ja/tai toimittajille.

  Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 18.11 kello 9–9.30. 

  Tervetuloa mukaan!

  Ilmoittaudu mukaan täällä.

  Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

  Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

  Löydät webinaarikirjaston täältä.

  Kahdeksan erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty kandidaattilistalle

  Kahdeksan erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty kandidaattilistalle

  Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaa kahdeksalla uudella aineella 8.7.2021. Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineita on tämän päivityksen jälkeen kandidaattilistalla 219.

  Lisättyjä aineita käytetään mm. kosmetiikassa, tuoksutuotteissa, kumeissa, tekstiileissä, liuottimissa palonsuoja-aineina tai muovituotteiden valmistuksessa. Suurin osa näistä aineista on lisätty kandidaattilistalle niiden ihmisen terveydelle vaarallisten vaikutusten takia.

  Kandidaattilistalle lisätyt aineet

  Kandidaattilistalle lisätyt aineet

  SVHC-aineita koskevat velvoitteet

  Yrityksille aiheutuu velvoitteita, jos kandidaattilistalla olevaa SVHC-ainetta käytetään sellaisenaan, seoksessa tai esineessä yli 0,1 % pitoisuudessa. Velvoitteita ovat:

  • käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen SVHC-aineista tai niitä sisältävistä seoksista
  • ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle esineen sisältämistä SVHC-aineista
  • tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämistä SVHC-aineista turvallisen käytön mahdollistamiseksi
  • tietojen toimittaminen ECHA:n SCIP-tietokantaan SVHC-aineita sisältävistä esineistä

  Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Samalla on suositeltavaa etsiä kandidaattilistan aineille korvaavia aineita. Kandidaattilistan aineet ovat ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on joko lopetettava käyttö tai haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen.

  Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

  Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet asiantuntijat auttavat yritystäsi ainerajoituksiin liittyvissä selvityksissä sekä SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Voit ladata SCIP-whitepaperimme tästä. Löydät kaikki julkaisumme täältä.

  Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa ja antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa. Ohjelmistomme tunnistaa ajantasaisten ainerajoituslistojen perusteella aineet, joihin liittyy kemikaalilainsäädännön velvoitteita.

  Ota yhteyttä!

  Yhteystiedot: info@ecobio.fi


  Teksti: Mikael Hirn

  Kuva: Shutterstock

  Lähteet:

  ECHA: Candidate List updated with eight hazardous chemicals.

  TUKES: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC).

  Suomi on kestävän kehityksen ykkönen ja toiseksi paras digitalisaation hyödyntämisessä

  Suomi on kestävän kehityksen ykkönen ja toiseksi paras digitalisaation hyödyntämisessä

  Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettu muun muassa puhtaassa energiantuotannossa ja vesihuollossa

  Suomi on YK:n vertailun mukaan ensimmäistä kertaa kestävän kehityksen ykkönen. Aiemminkin Suomen sijoitus kestävän kehityksen raportissa on ollut kärkikolmikossa. Toiseksi sijoittui Ruotsi ja kolmanneksi Tanska. Raportissa 17 ensimmäistä maata oli Euroopasta. YK:n kestävän kehityksen raportti 2021 käy läpi kaikkien YK:n jäsenvaltioiden kestävän kehityksen tavoitteiden indeksit sekä hahmottaa COVID-19 vaikutukset lyhyellä aikavälillä ja esittelee miten kestävän kehityksen tavoitteet voivat auttaa palautumisessa.

  YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista Agenda 2030 -ohjelmassa, jonka toteutumista nyt julkaistussa vertailussa on selvitetty. Raportin mukaan Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa asetetut kestävän kehityksen tavoitteet. Suomessa tavoitteet ovat täyttyneet tai lähellä täyttymistä muun muassa köyhyyden poistamisessa, koulutuksessa, terveydessä, ympäristönsuojelussa, eriarvoisuuden vähentämisessä, vesihuollossa ja puhtaassa energiantuotannossa. Suomen suurimmat haasteet liittyivät ilmastonmuutoksen torjuntaan, vastuulliseen kulutukseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

  Digitalisaation vaikutukset suomalaisiin yrityksiin on paranemassa

  Suomi on Etlatiedon Digibarometrin mukaan toiseksi paras digitalisaation hyödyntämisessä. Vuosittain toteuttaman barometrin mukaan Suomi osaa parhaiten hyödyntää digitalisuutta julkisella sektorilla verraten 22 maahan. Barometri mittaa digitaalisuuden hyödyntämistä eri maissa kolmella eri tasolla ja sektorilla. Digibarometri kertoo kansakunnan digitaalisen asennon sekä siinä tapahtuneet muutokset, myös suhteessa muihin maihin. Ensimmäiseksi sijoittui Tanska ja kolmanneksi Ruotsi. Suomi oli vertailun ykkössijalla vuonna 2016.

  Vertailun erityisteemana oli tänä vuonna verkkokauppa, jossa Suomen menestykselle jää tilaa. Ongelma ei ole siinä, etteikö verkkokauppa Suomessa kehittyisi, vaan ennemminkin siinä, että monin paikoin muualla kehitys on ollut nopeampaa. Laajemmin, erityisesti pandemianäkökulmasta ajateltuna, verkkokauppa ja verkkokauppasovellukset tulisi nähdä osana yritysten riskienhallinnan portfoliota. Vuoden 2021 tuloksista on havaittavissa, että digitalisaation vaikutukset suomalaisiin yrityksiin ovat paranemassa, kansalaisten vertailussa ollaan tasaisesti kärkikastissa ja julkisen sektorin vertailussa Suomi on ensimmäistä kertaa kärjessä.

  Ecobio on sekä kestävän kehityksen että digitalisaation ammattilainen

  Me Ecobiolla olemme yrityksien kestävän kehityksen digitalisoimiseen erikoistunut uuden sukupolven liikekumppani. Ympäristöasiantuntijamme tarjoavat kestävän kehityksen konsultointipalveluja sekä edistyksellistä kestävän kehityksen digitaalista ratkaisua SaaS-palveluna.

  Luonto on ainutlaatuinen ja mittaamattoman arvokas. Toimimme luonnon monimuotoisuuden, luonnonvarojen kestävän käytön, puhtaan elinympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Asiantuntemuksemme on aina lähellä sinua. Taitava, syvällinen, luotettava ja kokenut tiimimme ratkoo monitahoisia haasteitanne.

  Lue lisää kestävän kehityksen palveluistamme täältä ja digitaalisesta ratkaisustamme täältä.


  Teksti: Emma Björkqvist

  Kuva: Shutterstock

  Lähteet:

  Etla – Digibarometri 2021: Vuosikymmenen verkkokauppaa ja alustataloutta

  Helsingin Sanomat –  Suomi on kestävän kehityksen ykkönen, mutta pandemia keskeytti hyvän suuntauksen maailmassa (15.6.2021)

  Helsingin Sanomat – Suomi jää kärkimaiden jälkeen verkkokaupan kehityksessä ja kansalaisten digitaidoissa (16.6.2021)

  Sustainable Development Report 2021

  YLE – YK:n tuore vertailu: Suomi on kestävässä kehityksessä maailman paras maa (14.6.2021)

  EU-taksonomia pähkinänkuoressa

  EU-taksonomia pähkinänkuoressa

  EU-taksonomia on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal), jonka tarkoituksena on edistää unionin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. EU-taksonomia vaatii yrityksiä luokittelemaan ympäristön kannalta kestävät toiminnot ja investoinnit. EU-taksonomian tavoite on saada rahoitusmarkkinat suuntaamaan investointeja ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin.  

  EU-taksonomia astui voimaan vuonna 2020. Koska taksonomia-asetus ja velvoitteet sekä luokittelujärjestelmä ja raportointi kehittyvät jatkuvasti, mahdolliset vaikutukset sinun liiketoiminnallesi voivat muuttua vuosittain.   

  EU-taksonomia – usein kysytyt kysymykset

  Mitä?

  EU-taksonomia on kestävän taloudellisen toiminnan luokittelujärjestelmä, jossa on listattu ilmasto- ja ympäristötavoitteita merkittävästi edistäviä taloudellisia toimia ja niiden arviointikriteerejä. Käytännössä EU-taksonomia on taksonomia-asetukseen perustuva vastuullisuustyökalu, jonka avulla yritykset voivat suunnitella toimintaansa vihreään siirtymään valmistautumisessa ja mahdollistaa rahoituksen saamisen siirryttäessä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen.

  EU-taksonomia kehittyy vaiheittain lisäten yritysten avoimuutta kestävyystietojen julkistamisessa. Perinteisen talousraportoinnin lisäksi kestävyystietojen raportointi on nyt olennainen osa yritysten vuosittaista raportointia.

  Kenelle?

  EU:n taksonomia-asetusta on sovellettu rahoitusmarkkinatoimijoiden lisäksi suuriin yrityksiin,jotka ovat julkaisseet vuosittain NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) mukaisesti muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen osana vuosikertomustaan.  Jatkossa EU-taksonomian raportoinnin piiriin kuuluu myös suuri joukko muita yrityksiä kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n ((Corporate Sustainability Reporting Directive) vuoksi. 

  Miten?

  Yritysten tulee tunnistaa omista toiminnoistaan ne taloudelliset toiminnat, jotka voidaan luokitella EU-taksonomian mukaisesti kestäväksi merkittävän edistämisen kriteerien kautta (substantial contribution), sekä identifioida kukin toiminta merkittävän haitan välttämisen periaatteiden mukaisesti (do-no-significant-harm).   

  Yrityksen toiminta voi olla kestävää vain, jos se ei samalla aiheuta haittaa muille ympäristötavoitteille tai ihmisoikeuksille. Yritysten on raportoitava vuosittain siitä, kuinka suuri osa yrityksen toiminnasta on EU-taksonomia kelpoista ja sen ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista ja julkaistava EU-taksonomian vaatimat tunnusluvut.   

  Suuret listatut yritykset julkaisevat jo nykyisin muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen, mutta nämä yrityksen toiminnan ja vaikutusten kannalta merkitykselliset kestävyystiedot ovat helposti hukkuneet yritysten vuosittain julkaisemien raporttien pinoon, ellei niitä ole osannut erikseen etsiä. CSRD:n myötä puhutaan selkeästi yritysten kestävyysraportoinnista. 

  Milloin?

  Taksonomia-asetusta ja sen ilmastotavoitteiden teknistä kriteeristöä alettiin soveltaa 1.1.2022, josta alkaen raportoinnin piirissä olevien yritysten tulee vuosittain julkistaa kestävien toimintojen osuus sen liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintakuluista.   

  Yritysten on arvioitava vuodesta 2023 alkaen taloudellisten toimintojensa kestävyyttä EU-taksonomian ilmastotavoitteita koskevan tiukan kriteeristön mukaisesti. Vuodesta 2024 lähtien on otettava lisäksi huomioon muut ympäristötavoitteet ja niitä koskeva arviointikriteeristö, jonka EU-komissio julkaisi kesäkuussa 2023. 

  Taksonomian mukaiseen kestävän toiminnan luokitteluun ja raportointiin kannattaa varautua ajoissa, sillä kokonaisuus ja kaikkien vaatimusten noudattaminen on aikaa vievä prosessi.  

  Miksi?

  EU-taksonomia on yrityksille, sijoittajille ja rahoittajille tarkoitettu kestävän taloudellisen toiminnan luokittelutyökalu, jonka tiukka tekninen arviointikriteeristö perustuu tieteeseen. Se tarjoaa menetelmät, joiden avulla voidaan arvioida, kuinka suuri osa yritysten taloudellisista toiminnoista vaikuttaa merkittävästi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin.  

  EU-taksonomia tarjoaa yhteiset määritelmät, joiden avulla yritykset ja sijoittajat voivat kommunikoida uskottavasti taloudellisten lukujensa avulla vihreästä ja kestävästä toiminnastaan ja suunnitelmistaan siirtyä vähähiiliseen talouteen. Yhteinen kieli kestävyysasioissa on tarpeen, jotta vertailu ja tavoitteiden asettaminen on helpompaa.   

  Kyse ei ole pelkästään raportointivelvoitteesta, vaan EU-taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteita voidaan integroida yrityksen kestävyysstrategiaan ja ESG-tavoitteisiin.

  EU-taksonomia toimii perustana EU:n kestävän rahoituksen strategian monille toimenpiteille, kuten vihreille rahoitustuotteille, yritysten kestävän liiketoiminnan ja strategian sitouttamiselle ja olennaisten kestävyystietojen raportoinnille.   

  EU-taksonomia – luokittelu ja raportointi 

  Vuonna 2023 julkaistussa ‘EU Taxonomy Guide for CFO’s – How to avoid chaos’ – tietopaketissa käymme läpi mitä sinun tulee huomioda, jos vastuullasi on taloudellisen tiedon keruu ja KPIt.  

   Lue tietopaketti ja tiedät:  

  • Mikä on EU:n taksonomia-asetus  
  • 9 askelta EU-taksonomian mukaiseen raportointiin 
  • Raportoinnin digitalisaatio 

  Lataa  ‘EU Taxonomy Guide for CFO’s – How to avoid chaos’– tietopaketti nyt.  

  Ennakointi on tärkeää EU-taksonomian suhteen, liiketoimintaa koskevat vaatimukset on hyvä kartoittaa ajoissa. Tällä hetkellä Ecobio tarjoaa konsultoinnin palveluja ja Ecobio Managerin, CSRD ja EU-taksonomian raportointiin.  

  Ecobio Manager on helppo ja kattava menetelmä, joka sisältää kaiken mitä tarvitset EU:n taksonomialuokituksen ja raportoinnin vaatimusten täyttämiseksi. Ecobio Manager luo monitahoisesta vaatimuspaketista yksinkertaisen ja sujuvan työprosessin tiimillesi. Konsulttiemme asiantuntija-apu on aina käytettävissä vaatimusten jäsentelyyn, tulkintaan ja prosessointiin.   

  Ecobio Manager palvelussa on käytettävissä EU-taksonomian vaatimat  

  • ajantasaiset säädöskokoelmat 
  • vaatimustenmukaisuuden arviointi 
  • ympäristöriskinarviointi 
  • taksonomialuokitusjärjestelmä helppona työprosessina 
  • KPI-raportointi vuosittain 
  • yhteenveto, tulostus ja viestintäominaisuudet 

  Tutustu Ecobio Managerin EU:n taksonomia työkaluun. 

  Ota yhteyttä  

  Keskustellaan lisää EU taksonomiasta! Lähetä meille viesti alta ja palaamme sinulle mahdollisimman pian.   

  Katrine Hoset 
  Johtava konsultti
  +358 20 756 2306

  Mari Sillanpää 
  Konsultti
  +358 20 756 6144 


   Lisää aiheesta!

   Blogit:

   The EU’s Taxonomy and KPIs

   EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

   New in Sustainable Finance

   Julkaisut:

   EU-Taxonomy classification and reporting in 2023 – Eight steps to compliance whitepaper

   Webinaarit:

   EU Taxonomy classification and reporting in 2023  – The best practices

   Ecobio Webinar: EU Taxonomy classification and reporting in 2023 


   Teksti: Alkuperäinen teksti 18.6.2021, päivitetty 37.3.2024

   Kuva: Shutterstock

   Tie kohti myrkytöntä ympäristöä saattaa tuoda muutoksia EU:n elintarvikekontaktimateriaali ja -tarvikelainsäädäntöön – Yli 44 vuotta vanha EU-säädös uudelleen arvioinnissa

   Tie kohti myrkytöntä ympäristöä saattaa tuoda muutoksia EU:n elintarvikekontaktimateriaali ja -tarvikelainsäädäntöön – Yli 44 vuotta vanha EU-säädös uudelleen arvioinnissa

   Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia ja Pellolta Pöytään strategia asettavat kehykset

   Euroopan Unionin kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia lokakuulta 2020 tasoittaa tietä kohti myrkytöntä ympäristöä. Tämä on Euroopan Vihreän kehityksen kasvuohjelman yksi osatavoite. Sen laajempana tavoitteena on, että Euroopan Unionista (EU) tulee kestävä ilmastoneutraali kiertotaloutta harjoittava talousalue vuoteen 2050 mennessä. Kuten Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia, myös Euroopan Komission Pallolta Pöytään strategia on osa Vihreän kehityksen ohjelmaa tavoitteenaan oikeudenmukainen, terveyttä edistävä ja ympäristöä säästävä elintarvikejärjestelmä. Elintarvikepakkausmateriaalit ovat erityisesti mainittu kummassakin strategiassa. Kemikaalistrategia keskittyy suojamaan kansanterveyttä tavoitteenaan se, että kuluttajatuotteet (mm. elintarvikekontaktimateriaalit) eivät sisällä kaikkein haitallisempia kemikaaleja. Euroopan Komissio sitoutuu Pellolta pöytään -strategiansa avulla parantamaan elintarviketurvallisuutta ja kansanterveyttä uudistamalla nykyistä elintarvikepakkausmateriaalilainsäädäntöä. Tärkeimmät tavoitteet ovat vaarallisten kemikaalien käytön vähentäminen, innovatiivisten ja kestävien pakkausratkaisujen käytön tukeminen ja ruokahävikin vähentäminen. Uusia muutoksia EU:n elintarvikekontaktimateriaali ja -tarvikelainsäädäntöön saattaa tulla tiellä kohti myrkytöntä ympäristöä.

   Tämä blogi on lyhennelmä pidemmästä englanninkielisestä blogistamme. Kerromme siinä laajemmin, miten Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia ja Pellolta pöytään strategia mahdollisesti muuttavat tulevaa elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntöä. Lisäksi englanninkielinen blogimme antaa yleiskatsauksen nykyisestä elintarvikekontaktimateriaalisäädännöstä. Viitteet ja lisäluettava ovat myös listattuina pidemmässä blogissamme. Voit löytää englanninkielisen blogimme täältä.

   Mitä ovat elintarvikepakkausmateriaalit (elintarvikekontaktimaterialait) ja -tarvikkeet?

   Elintarvikepakkausmateriaalit ovat mitä tahansa materiaaleja,

   i) jotka ovat jo elintarvikkeen kanssa kosketuksessa ja ovat tarkoitettuja kyseiseen käyttöön, esim. maitotölkki, jogurttipurkki, virvoitusjuomapullo, suklaan käärepaperi ja makkaran kuori

   ii) jotka ovat tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa, esim. astiat, ruoanlaittovälineet ja ruoan prosessointilaitteet, tai

   iii) joiden voidaan perustellusti odottaa joutuvan kosketukseen elintarvikkeen kanssa tai niistä voidaan olettaa siirtyvän ainesosia elintarvikkeisiin tavallisissa tai ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, esim. servietit, paperiset lautasliinat tai pöytäliinat (tapauskohtaisesti).

   Elintarvikekontaktimateriaalien ja -tarvikkeiden on oltava turvallisia – sekä EU että kansallisia määräyksiä sovelletaan

   Elintarvikekontaktimateriaalien tulee olla riittävän inerttejä, jotta niiden ainesosat eivät vaikuta haitallisesti kuluttajien terveyteen ja elintarvikkeen laatuun. Elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus on arvioitava, koska niiden ainesosat voivat siirtyä ruokaan. EU:ssa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuutta. Myönteisen EFSA-arvioinnin jälkeen Euroopan Komissio antaa luvan elintarvikekontaktimateriaalin käytölle. Vain niitä saa käyttää EU:ssa. Käytännössä tämä koskee kuitenkin pääasiassa muoveja, koska EFSA ei yleensä arvioi ei-muovipohjaisia materiaaleja. Ei-muovipohjaisiin materiaaleihin ei myöskään sovelleta EU-lupamenettelyä, vaan kansallisia lakeja ja menettelyjä.

   Tällä hetkellä EU-laajuinen yhdenmukaistettu elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntö sisältää:

   • Elintarvikekontaktimateriaalien kehysasetus ((EY) N:o 1935/2004)
   • Asetus hyvistä tuotantotavoista ((EY) N:o 2023/2006)
   • Materiaalikohtaiset asetukset ​​(esim. muovit, aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja keramiikka)
   • Ainekohtaiset ​​asetukset (esim. bisfenoli-A)

   Monille eri materiaaleille, kuten paperille, puulle, painoväreille, metalleille ja lasille, sovelletaan kansallisia säädösmenettelyjä, eikä EU-laajuista yhdenmukaistettua lainsäädäntöä ole. Yleisimmin käytetyt ovat Saksan, Ranskan ja Sveitsin kansalliset suositukset ja määräykset. Kansallisen lainsäädännön yhteydessä sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta saattamaan yhden EU-jäsenvaltion hyväksymä materiaali tai tarvike omalla markkina-alueellaan myös muiden jäsenvaltioiden alueille.

   EU-lainsäädäntö edellyttää, että kaikki elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet on valmistettava hyvien tuotantotapojen ja puiteasetuksen mukaisesti siten, että kemiallisten ainesosien mahdollinen siirtyminen elintarvikkeisiin ei

   i) vaaranna ihmisen terveyttä,

   ii) muuta sopimattomalla tavalla ruoan koostumusta, tai

   iii) heikennä ruoan makua ja/tai hajua.

   Lisäksi materiaalien ja tarvikkeiden merkinnät, mainonta ja esillepano eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan. Nämä kaksi säädöstä kattavat kaikki elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet riippumatta siitä, onko materiaali tai tarvike suoraan tai välillisesti kosketuksessa elintarvikkeeseen.

   Onko minun elintarvikekontaktimateriaalini aktiivinen materiaali?

   Alla on pidemmästä blogistamme kuvio 1 siitä miten elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet sijoittuvat EU-lainsäädännössä. Niillä on luonnollisesti suora yhteys muuhun elintarvikelainsäädäntöön. Kontaktimateriaaleissa ja -tarvikkeissa käytetyt elintarvikelisäaineet tai -aromit eivät saa vapautua eikä teknisesti vaikuttaa elintarvikkeeseen. Jos ne vapautuvat, silloin elintarvikekontaktimateriaalia ja -tarviketta pidetään aktiivisena materiaalina ja -tarvikkeena.

   Elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet EU:n lainsäädäntökontekstissa.

   Kuvio 1: Elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet EU:n lainsäädäntökontekstissa

   REACH-, CLP- ja BPR-asetusten elintarvikekontaktimateriaaleja koskevat määräykset

   Myös REACH- ja CLP-säädökset sääntelevät elintarvikekontaktimateriaalien valmistuksessa käytettäviä aineita ja seoksia (Kuvio 1). Jos RECAH-ehdokasluettelon erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineita) on yli 0,1 p-% elintarvikekontaktimateriaalitarvikkeessa (esineessä), tulee siitä tehdä SCIP-ilmoitus. Biosidivalmisteasetusta (BPR) sovelletaan kun biosidejä käytetään elintarvikekontaktimateriaalien ja -tarvikkeiden valmistuksessa.

   Kemiallisten elintarvikekontaktimateriaalin ainesosien siirtyminen ruokaan on oltava tiedossa

   Elinkeinonharjoittajan (käytännössä valmistajan) on taattava kontaktimateriaalin ja -tarvikkeiden turvallisuus. Sen vuoksi kemiallisten elintarvikekontaktimateriaalin ainesosien (myös tahattomasti lisättyjen aineiden) kulkeutuminen elintarvikkeeseen on määritettävä. Euroopassa on useita tähän erikoistuneita tutkimuslaitoksia, jotka myöntävät myös vaatimustenmukaisuustodistuksia. Valmistaja voi joutua tekemään myös elintarvike-riskinarvioinnin kontaktimateriaalista. Lue lisää pidemmästä blogistamme.

   Kertakäyttöiset muovit ja muu säädöskehitys

   Elintarvikepakkauksien osalta on hyvä huomioida myös säädökset kertakäyttöisistä muoveista ja pakkausjätteistä. Kierrätyksellä on tärkeä rooli kummassakin. Kierrätysmuovista valmistetut elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet saavat olla peräisin vain EU:ssa hyväksytyistä kierrätysprosesseista. Tulevan elintarvikekontaktimateriaalisäädännön on tarkoitus laajentua koskemaan eri materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

   EU:n elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännön uudelleenarviointi – miten se muuttunee?

   EU:n elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntöä ei ole sen perussäädöksen annon jälkeen 44 vuotta sitten kertaakaan arvioitu uudelleen. 2017 alkanut arviointi on paljastanut puutteita mm. sen, että monille materiaaleille ei ole EU-tason säädöksiä. Keskeisiä ongelmia ovat myös mm. nykyinen lähestymistapa perustuen sallittuihin yhdisteisiin eikä lopulliseen materiaaliin tai tarvikkeeseen, vaarallisimpien aineiden priorisoinnin puute ja puute kannustimissa kehittää turvallisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja. Laajemmin näistä muutoksista kerromme englanninkielisessä blogissamme. Alla vain lyhyesti.

   Siirtyminen sallituista aineista lopulliseen materiaaliin

   Uusi elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntö tullee keskittymään yksittäisten kemiallisten aineiden turvallisuuden sijasta lopullisen materiaalin ja tarvikkeen ominaisuuksiin. Myös GMP-sääntöjä vahvistetaan.

   Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia linjaa haitallisten kemikaalien kieltämisen kuluttajatuotteissa, mukaan lukien elintarvikekontaktimateriaalit

   Kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian mukaan haitallisimpien kemikaalien käyttö on kiellettävä kuluttajatuotteissa, ellei se ole välttämätöntä yhteiskunnalle eikä muita vaihtoehtoja ole. Strategia linjaa, että elintarvikekontaktimateriaalit ja -tarvikkeet ovat kuluttajatuotteita. Uudessa elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännössä on tarkoitus ottaa huomioon kaikki kemialliset aineet (myös tahattomasti lisätyt aineet) ja seokset, jotka voivat aiheuttaa terveysriskin.

   Kemikaalit tullaan arviomaan ryhminä

   Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia linjaa myös, että kemikaalit tullaan arvioimaan ryhmissä eikä niitä enää säädeltäisi yksitellen. Tämä tulee vaikuttamaan myös elintarvikekontaktimateriaaleissa käytettäviin kemikaaleihin (esim. PFAS). Hormonitoimintaa haittaavien aineiden kielto kuluttajatuotteissa on erityisesti huomioitu kemikaalistrategiassa. Näiden aineiden tunnistuskriteerit on sisällytettävä myös elintarvikekontaktimateriaalisäädäntöön. Biosideille ja kasvinsuojeluaineille ne on jo määritetty. Tulevat RECAH- ja CLP-lakiuudistukset sisällyttävät myös nämä aineet.

   ECHA:n ja EFSA:n yksi-aine-yksi-arviointi elintarvikekontaktimateriaaleille

   Kemikaalistrategiassa esitetään myös yksi-aine-yksi-arviointi-periaate. Elintarvikekontaktimateriaalien kannalta tämä tarkoittaa, että EFSA ja ECHA arvioivat ne yhdessä. Haitallisten aineiden ja seosten RECAH-tason arvioinnilla tullee tulevaisuudessa olemaan vaikuttavampi merkitys kuin EFSA:n riskiarvioinneilla. EFSA jatkanee riskinarviointeja vain niiden materiaalien osalta, joita ECHA ei määritele kiellettäväksi, tai poikkeutettujen.

   Aineiden seokset kiinnostuksen kohteena

   Kemiallisten aineiden seosten haitalliset vaikutukset on otettava huomioon. EFSA on julkaissut tästä paljon materiaalia ja tämä tullaan sisällyttämään myös uudistettuun REACH:iin. Tämä kehitys vaikuttaa varmasti elintarvikekontaktimateriaaleihin.

   Polymeerit rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti

   Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia kiinnittää erityistä huomiota polymeereihin, koska tällä hetkellä niitä ei tarvitse rekisteröidä REACH:in mukaan. Siksi uudistetussa REACH-asetuksessa niiden rekisteröinti vaaditaan, jos ne ovat toksikologisesti haitallisia. Tämä muutos vaikuttanee muovisiin materiaaleihin. Lisäksi REACH-asetusta uudistetaan pienten ja keskisuurten tonnimäärien osalta.

   Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta otetaan käyttöön kaikentyyppisille kontaktimateriaaleille

   Tiedonkulkua tullaan parantamaan päivitetyssä lainsäädännössä elintarvikekontaktimateriaaleista ja -tarvikkeista. Vaatimus, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava vaatimustenmukaisuudesta, otetaan käyttöön kaikentyyppisille materiaaleille.

   Uusia liiketoimintamahdollisuuksia turvallisten ja kestävien elintarvikekontaktimateriaalien kehittämiseksi

   Uusien kemikaalien on oltava turvallisia ja kestäviä Kemikaalistrategian mukaisesti. Euroopan Komissio näkee lisäävänsä tulevaan elintarvikekontaktisäädäntöön uusia erityissääntöjä kestävämmälle tuotannolle ja tuotantomenetelmille. EU-rahoitusta on myös saatavilla. Lisäksi elintarvikekontaktimateriaalien lainsäädäntöä laajennetaan kattamaan kaikentyyppisten materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys.

   Kaksi mahdollisuutta uudelle elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännölle

   Euroopan Komissio on ehdottanut kahta erillistä tapaa uudistukselleen: joko nykyisen säädöksen tarkistaminen tai kokonaan uusi säädäntö. Suunnitelmien mukaan hyväksyminen olisi 2022 loppuun mennessä. Myös elintarvikekontaktimateriaalien valvontaa tullaan lisäämään.

   Lue lisää yllä olevista EU:n elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännön mahallisista tulevista muutoksista pidemmästä englanninkielisestä blogistamme. Pysy ajan tasalla seuraamalla Ecobion verkkosivustoja, seuraamalla lakimuutoksista Ecobio Managerin avulla ja ottamalla meihin yhteyttä avoimissa kysymyksissäsi!

   Lue lisää Ecobion palveluista täältä ja Ecobio Manager palvelusta täältä.


   Teksti: Mari Eskola

   Kuva: Shutterstock

   Mahdollisia muutoksia REACH ja CLP-lainsäädäntöihin – Vaikuta kommentoimalla!

   Euroopan komissio on julkaissut kaksi sen alustavaa vaikutustenarviointia mahdollisista muutoksista REACH ja CLP-lainsäädäntöihin liittyen EU:n Kestävyyttä edistävään kemikaalistrategiaan.

   Euroopan komissio on julkaissut kaksi sen alustavaa vaikutustenarviointia mahdollisista muutoksista REACH ja CLP-lainsäädäntöihin liittyen EU:n kestävyyttä edistävään kemikaalistrategiaan. Löydät nämä alustavat vaikutustenarvioinnit ja voit kommentoida niitä 1. kesäkuuta 2021 asti seuraamalla alla olevia linkkejä.

   Sano mielipiteesi ja vaikuta muutoksiin!

   Esimerkiksi seuraavaa komissio harkitsee:

   • Kasvattaa tietovaatimuksia vaaroista, turvallisesta käytöstä ja ympäristöjalanjäljestä (REACH)
   • Tiettyjen polymeerien rekisteröintiä (REACH)
   • Ottaa käyttöön elektroninen käyttöturvallisuustiedote tiedonkulun parantamiseksi (REACH)
   • Yhdistää REACHin luvanvaraisuuteen ja rajoituksiin liittyvät järjestelmät yhdeksi (REACH)
   • Lisätä uusi vaaraluokka esim. hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit (CLP)
   • Selkeyttää vaatimuksia seosten ja joidenkin monimutkaisten yhdisteiden luokituksesta (CLP)

   Voit kommentoida alustavia vaikutustenarviointia alla olevista linkeistä.

   Lue lisää REACH- ja CLP-asetuksista blogistamme!

   Olemme koonneet kemikaaliturvallisuuden ABC:n josta löydät lisää informaatiota kemikaalilainsäädännöstä, REACH- ja CLP-asetuksista sekä käyttöturvallisuustiedotteista ja monesta muusta kemikaaliturvallisuuteen liittyvästä asiasta. Lue blogipostauksemme täältä!


   Kuva: Shutterstock