Home » Hiilijalanjälki

Kategoria: Hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjäljen laskemisen perusteet 

Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen on monivaiheinen prosessi, joka kattaa tuotteen kaikki elinkaaren vaiheet kehdosta hautaan (cradle-to-grave): raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen, kuljetuksen, käytön ja lopulta kierrätyksen tai hävittämisen. Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kaikki kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät tuotteen elinkaaren aikana, kuten valmistuksessa syntyvät päästöt, sekä epäsuorat päästöt, jotka voivat olla peräisin esimerkiksi alihankkijoiden toiminnasta tai tuotteen kuljetuksesta. Joskus hiilijalanjäljen laskenta rajoitetaan osittaiseksi (cradle-to-gate), jolloin tarkastelu rajautuu vain tuotteen valmistukseen liittyviin päästöihin.  

Laskenta alkaa tavoitteen määrittämisestä – miksi haluamme laskea tuotteen hiilijalanjäljen, mitä kaikkea otetaan huomioon, ja mitä kaikkea jätetään laskennan ulkopuolelle?  Datankeruu on seuraava vaihe, joka vaatii huolellisuutta ja tarkkuuta, jotta laskenta olisi mahdollisimman kattava ja edustava. Lähtötietoja kerätään kaikista toiminnoista, jotka sisältyvät laskentarajaukseen. Suoraan tuotannosta saadut tiedot ovat parhainta dataa. Sitten on aika varsinaisen laskelman. 

Standardit osana laskentaa

Laskenta perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin ISO 14040, ISO 4044, sekä ISO 14067 -standardeihin, ja tuoteryhmäsääntöjen ohjeistuksin (CF PCR). Näitä noudattamalla varmistetaan hiilijalanjälkilaskennan olevan luotettava ja vertailukelpoinen. Tämä edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä auttaa sidosryhmiä ymmärtämään tuotteen todelliset ympäristövaikutukset. 

Analysoimalla laskennan tuloksia saadaan selville, missä elinkaaren vaiheessa syntyy eniten päästöjä. Usein löytyykin monta mahdollisuutta pienentää hiilijalanjälkeä, kuten materiaalitehokkuuteen panostaminen, uusiutuvan energian hyödyntäminen, tai logistiikan optimointi. Lopuksi prosessin tulokset raportoidaan kattavasti. Raportti palvelee sisäistä päätöksentekoa, mutta on myös tärkeä viestiväline sidosryhmille. Luotettavuuden lisäämiseksi, laskenta voidaan lisäksi varmentaa kolmannen osapuolen toimesta. 

Vastuullisuusviestintä ja ympäristölainsäädännön vaikutukset

Laskennan tuloksia voi hyödyntää myös viestiessään konkreettisista vastuullisuustoimistaan asiakkaille erottuakseen kilpailijoista ja osoittaakseen sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin. Euroopan parlamentin äskettäin hyväksymä Green Claims -direktiivi, joka kieltää perusteettomat ympäristöväittämät tuotteiden markkinoinnissa, lisää läpinäkyvyyden ja todennettavissa olevan tiedon merkitystä. Tämä on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan unionin Green Dealin asettamien tavoitteiden kanssa, jotka edistävät siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Näiden tekijöiden myötä voidaan odottaa, että tulevaisuudessa lainsäädännön vaatimukset kiristyvät ja kuluttajien odotukset kestävyyden suhteen kasvavat. 

Hiilijalanjäljen laskeminen tuotteelle voi olla haastavaa, joten asiantuntijoiden konsultointi on tärkeää, jotta varmistutaan, että kaikki tehdään juuri niin kuin pitää. Lue lisää yrityksen hiilijalanjäljestä tästä!

Autamme mielellämme, ota yhteyttä:


  GHG-protokolla – kansainvälinen standardi yritysten kasvihuonepäästöjen mittaamiseen ja raportointiin

  Greenhouse Gas Protocol eli GHG-protokolla on kansainvälisesti käytetyin menetelmä kasvihuonepäästöjen mittaamiseen ja raportointiin. Menetelmän mukaisesti päästöt jaetaan kolmeen eri luokkaan: Scope 1, Scope 2 ja Scope 3.  

   GHG-protokollan mukainen luokittelu vähentää kaksoislaskennan riskiä päästölaskentojen välillä ja auttaa hahmottamaan liiketoiminnan päästölähteet koko arvoketjussa. 

  GHG-protokolla ja Scope 1, 2, 3

  GHG-protokollan mukaisesti päästöt luokitellaan seuraavasti: 

  • Scope 1 sisältää kaikki suorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen toiminnan seurauksena 
  • Scope 2 sisältää kasvihuonepäästöt, jotka aiheutuvat ostetun ja kulutetun energian tuotannosta 
  • Scope 3 sisältää kaikki muut epäsuorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen toiminnan seurauksena, mutta päästölähteet itsessään eivät ole yrityksen omistuksessa tai hallinnassa. Tällaisia päästölähteitä ovat muun muassa hankintojen alkutuotannon päästöt sekä matkustamisen ja kuljetusten aiheuttamat päästöt. Scope 3 -päästöt on eritelty viiteentoista eri päästökategoriaan. 

  Miksi on tärkeää vähentää yrityksen kasvihuonekaasupäästöjä   

  EU CSRD-kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukainen raportointivelvoite astuu ensimmäisille yrityksille voimaan vuonna 2024. CSRD-direktiivillä pyritään laajentamaan raportoinnin soveltamisalaa ja laatimaan yhtenäisempiä raportointistandardeja.  
  deneme bonusu veren siteler
  CSRD edellyttää yrityksiä varmistamaan, että yrityksen liiketoiminta on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden kanssa. Tämän vaatimuksen täyttäminen edellyttää yrityksiltä kasvihuonekaasupäästöjen entistä tarkempaa seurantaa sekä kunnianhimoista ja tavoitteellista päästöjen vähentämistä. 

  Vaikka kaikkiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ei välttämättä vielä samalla tavalla kohdistu painetta päästövähennysten osalta, valuvat isojen yritysten päästövähennystoimenpiteet ja -tavoitteet arvoketjua alaspäin myös pienemmille yrityksille.  Pienille ja keskisuurille yrityksille ilmastovastuullisuuden edistäminen voikin jatkossa olla nykyistä merkittävämpi kilpailuvaltti. 

  Miten pääset alkuun kasvihuonepäästöjen vähentämisessä?  

  Yrityksen toiminnan kannalta olennaisten päästölähteiden selvittäminen ja päästöjen laskenta on ensimmäinen vaihe yrityksen ilmastovaikutusten hallinnassa. Merkittävimpien päästölähteiden tunnistamisen myötä yritys voi asettaa omalle toiminnalleen tarkoituksenmukaiset ja vaikuttavat mittarit ja tavoitteet. 

  Oikea-aikaiset ja kohdennetut toimenpiteet mahdollistavat päästöjen vähentämisen yrityksen liiketoiminnassa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Oman toiminnan päästöjen (scope 1&2) hallinta ei enää jatkossa riitä, vaan myös arvoketjun päästöihin (scope 3) on syytä kohdistaa päästövähennystoimenpiteitä. 

  Ecobion asiantuntijatiimi auttaa teitä mielellään kaikissa kasvihuonekaasuihin sekä niiden laskentaan, monitorointiin ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. 

  Jatketaan keskustelua! Lähetä kysymyksesi alla olevan lomakkeen kautta, ja palaamme asiaan pian. 


   Mitä tarkoittavat scope 1, 2 ja 3 -päästöt?

   Kansainvälisesti käytetyin standardi kasvihuonepäästöjen mittaamiseen ja raportointiin on GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol), jossa päästöt jaetaan kolmeen eri luokkaan: scope 1, scope 2 ja scope 3.

   Yritystoiminnan ilmastovaikutusten raportoinnissa on tapana luokitella päästöt scope 1, 2 ja 3 -luokkiin GHG-protokollan mukaisesti. Päästöjen luokittelu vähentää kaksoislaskennan riskiä eri yritysten päästölaskentojen välillä sekä auttaa yritystä ja yrityksen sidosryhmiä hahmottamaan yrityksen liiketoiminnan merkittävimmät päästölähteet omassa ja arvoketjun toiminnassa.

   Monet yritykset raportoivat lisäksi arvoketjun päästöt tarkemmin viiteentoista eri päästökategoriaan eriteltynä. Päästötietoja hyödyntämällä yritys kykenee tunnistamaan toimintansa kannalta olennaisimmat päästölähteet ja optimoimaan liiketoimintaansa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi.

   Yrityksen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, kuten hiilidioksidi- (CO2), metaani- (CH4) ja typpioksiduulipäästöt (N2O), ovat merkittävä liiketoimintaan liittyvä ympäristönäkökulma.

   Kasvavat raportointivelvoitteet kuten CSRD-kestävyysraportointidirektiivi, vaativat nyt ja tulevaisuudessa yrityksiä kertomaan yksityiskohtaisesti liiketoiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista

   Scope 1-, scope 2- ja scope 3 -luokittelu

   Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti päästöt luokitellaan seuraavasti:

   • Scope 1 sisältää kaikki suorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen toiminnan seurauksena
   • Scope 2 sisältää kasvihuonepäästöt, jotka aiheutuvat ostetun ja kulutetun energian tuotannosta
   • Scope 3 sisältää kaikki muut epäsuorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen toiminnan seurauksena, mutta päästölähteet itsessään eivät ole yrityksen omistuksessa tai hallinnassa. Tällaisia päästölähteitä ovat muun muassa hankintojen alkutuotannon päästöt sekä matkustamisen ja kuljetusten aiheuttamat päästöt. Scope 3 -päästöt on eritelty viiteentoista eri päästökategoriaan.

   Scope 1: suorat kasvihuonepäästöt

   Scope 1 -päästöt koostuvat yrityksen omistamien tai hallitsemien resurssien suorista päästöistä.Päästöt syntyvät suoraan seurauksena yrityksen toiminnasta ja näitä päästölähteitä yritys pystyy tyypillisesti helpoiten kontrolloimaan.

   Scope 1 -päästöjä voi jakaa neljään ryhmään:

   1. Prosessipäästöt

   Prosessipäästöillä tarkoitetaan yrityksen toiminnassa muodostuvia suoria kasvihuonekaasupäästöjen, kuten esimerkiksi anaerobisesta käymisestä tai maakaasun soihdutuksesta aiheutuvia metaanipäästöjä.

   1. Oma energiantuotanto

   Mikäli yritys tuottaa käyttöenergiaa joko omaan tai muiden toimijoiden käyttöön, lukeutuu energiantuotannosta aiheutuvat päästöt raportoivan yrityksen scope 1 -päästöihin.

   1. Polttoaineenkulutus

   Polttoaineenkulutuksesta aiheutuvat päästöt yrityksen omistamissa tai hallinnoimissa koneissa, laitteissa ja kulkuneuvoissa.

   1. Hajapäästöt

   Hajapäästöt ovat niin sanottuja vuotopäästöjä, joita aiheutuu muun muassa putki- ja laitevuotojen seurauksena. Hajapäästöjä syntyy teollisuuden lisäksi myös tavallisissa koti- ja toimisto-oloissa kuten, esimerkiksi viallisesti toimivista kylmiöistä ja ilmastointilaitteista. Hajapäästöjä voi vähentää tai kokonaan välttää huolehtimalla laitteiden kunnosta ja huolloista asianmukaisesti sekä korjaamalla tai vaihtamalla viallisesti toimivat laitteet.

   Scope 1 -päästöihin lukeutuvat siis yrityksen omasta toiminnasta suoraanaiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Koska Scope 1 -päästöt syntyvät yrityksen oman toiminnan seurauksena, on näihin myös helpointa vaikuttaa.

   Scope 2: energiankulutuksen epäsuorat kasvihuonepäästöt

   Scope 2 -päästöihin sisällytetään kaikki ne kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät toiselta osapuolelta ostetun energian tuotannosta. Tämä käsittää ostetun sähkön, lämmön, höyryn tai viilennyksen tuotannosta aiheutuvat päästöt.

   Useimmille yrityksille ostettu sähkö ja lämpö muodostavat tärkeimmät lähteet scope 2 -päästöille. On kuitenkin huomioitava, että toisille joillekin yrityksille myös erillinen höyryn ja viilennyksen hankinta voi aiheuttaa scope 2 -päästöjä. Toisaalta, mikäli yritys tuottaa itse osan tai kaiken käyttöenergiastaan, huomioidaan tuotannosta aiheutuvat päästöt osana scope 1 -päästöjen laskentaa.

   Tunnistamalla olennaisimmat scope 2 päästölähteet yritys voi kehittää energiankulutusta ja -hankintaansa kestävämpään suuntaan ja pienentää liiketoimintansa päästöjä.

   Scope 3: arvoketjun epäsuorat kasvihuonepäästöt

   Scope 3 -päästöt kattavat kaikki epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena, mutta päästölähteet eivät suoraan ole yrityksen omistuksessa tai hallinnassa. Nämä päästöt käsittävät esimerkiksi hankintaketjun aiheuttamat päästöt, kuljetusten päästöt, myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt sekä jätteiden käsittelyn päästöt.

   Useimmilla yrityksellä suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä syntyvät yrityksen arvoketjussa, joko ylä- tai alavirrassa suhteessa yrityksen omaan toimintaan.

   Ylävirran päästölähteisiinlukeutuvat kaikki epäsuorat päästöt, jotka syntyvät yrityksen arvoketjussa oman tuotteen tai palvelun luovuttamishetkeen saakka.

   GHG-protokolla jaottelee nämä päästölähteet kahdeksaan eri kategoriaan:

   • Ostetut tuotteet ja palvelut
   • Käyttöomaisuus
   • Polttoaineisiin ja energiaan liittyvät toiminnot, joita ei ole huomioitu osana scope 1 & 2 -laskentaa
   • Ylävirran kuljetukset ja jakelu
   • Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely
   • Liikematkat
   • Työmatkat
   • Yrityksen vuokraama omaisuus

   Alavirran päästölähteisiin lasketaan kaikki epäsuorat päästöt, jotka syntyvät sen jälkeen, kun tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle.

   GHG-protokolla jaottelee nämä päästölähteet seitsemään eri kategoriaan:

   • Alavirran kuljetukset ja jakelu
   • Myytyjen tuotteiden käsittely
   • Myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt
   • Myytyjen tuotteiden loppukäsittelystä aiheutuvat päästöt
   • Alavirran vuokrattu omaisuus
   • Franchise-liiketoiminnan päästöt
   • Sijoitustoiminnan päästöt

   Miksi yrityksen päästöjen seuranta on tärkeää?

   Hiilijalanjäljen monitorointi ja raportointi on yrityksille tärkeä tapa ottaa vastuuta ympäristövaikutuksistaan. Vuodesta 2014 lähtien kaikki yritykset, jotka työllistävät vähintään 500 henkilöä, ovat olleet velvollisia raportoimaan sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksistaan Euroopan unionin NFR-direktiivin (Non-Financial Reporting Directive) mukaisesti.

   Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eli yritysten kestävyysraportointidirektiivin myötä vastuullisuusraportointi tulee entistä tarkemmaksi ja vaativammaksi yrityksille.

   Uudella CSRD-direktiivillä on haluttu laajentaa yritysraportoinnin ohjeistuksen soveltamisalaa jalaatia yhtenäisempiä raportointistandardeja. Lisäksi raportointivelvollisuus laajenee porrastetusti kaikkiin pörssilistattuihin yrityksiin.

   Scope 1, 2 ja 3 -päästöt mukana vastuullisuusraportoinnissa

   EU:n alueella erilaiset direktiivit velvoittavat yrityksiä raportoimaan liiketoiminnan ympäristöhaitoista ja sosiaalista vaikutuksistaan.

   Vuodesta 2014 lähtien Euroopan unionin NFR-direktiivi (Non-Financial Reporting Directive) on velvoittanutkaikkia yli 500 henkilöä työllistävät yritykset raportoimaan sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksistaan. Tämä velvoite koskee myös kasvihuonekaasupäästöjen raportointia.

   Vuodesta 2024 alkaen uuden CSRD-kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukainen raportointivelvoite astuu voimaan, ja sen myötä raportoinnissa siirrytään uusien ohjeiden mukaiseen lähestymistapaan.

   CSRD-direktiivillä pyritään laajentamaan raportoinnin soveltamisalaa ja laatimaan yhtenäisempiä raportointistandardeja. CSRD edellyttää yrityksiä varmistamaan, että yrityksen liiketoiminta on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden kanssa. Tämän vaatimuksen täyttäminen edellyttää yrityksiltä kasvihuonekaasupäästöjen entistä tarkempaa seurantaa sekä kunnianhimoista ja tavoitteellista päästöjen vähentämistä.

   Ilmastovaikutusten hallinta osanavastuullista yritystoimintaa

   Yrityksen toiminnan kannalta olennaisten kasvihuonekaasupäästölähteiden selvittäminen ja päästöjen laskenta on ensimmäinen vaihe yrityksen ilmastovaikutusten hallinnassa. Merkittävimpien päästölähteiden tunnistamisen myötä yritys voi asettaa omalle toiminnalleen tarkoituksenmukaiset ja vaikuttavat päästövähennystavoitteet.

   Oikea-aikaiset ja kohdennetut toimenpiteet mahdollistavat päästöjen vähentämisen yrityksen liiketoiminnassa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Oman toiminnan päästöjen (scope 1&2) hallinta ei enää jatkossa riitä, vaan myös arvoketjun päästöihin (scope 3) on syytä kohdistaa päästövähennystoimenpiteitä.

   Ilmastovaikutusten hallinta ja suunnitelmallinen vähentäminen on tärkeää viedä osaksi yrityksen vastuullisuusstrategiaa, sillä yrityksen ilmastovastuu on erottamaton osa kestävää yritystoimintaa. Sidosryhmien ja lainsäädännön tiukentuvat vaatimukset ja odotukset vastuullisuuden osalta edellyttävät kunnianhimoisia ja vaikuttavia ilmastotoimenpiteitä.

   Vaikka kaikkiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ei välttämättä vielä samalla tavalla kohdistu painetta päästövähennysten osalta, valuvat isojen yritysten päästövähennystoimenpiteet ja -tavoitteet arvoketjua alaspäin myös pienemmille yrityksille. Tästä syystä myös pk-yritysten on aika tuoda ilmastoasiat osaksi vastuullisuusstrategiaansa ja valmistautua hyvissä ajoin mahdollisiin tuleviin vaateisiin.

   Ecobion asiantuntijatiimi auttaa teitä mielellään kaikissa kasvihuonekaasuihin sekä niiden monitorointiin ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä.

   Jatketaan keskustelua! Lähetä kysymyksesi alla olevan lomakkeen kautta ja palaamme asiaan pian.


     

    Meriliikenteen päästökauppa

    Meriliikenteen päästökauppa alkaa vuonna 2024 ja tulevina vuosina meriliikenteeseen kohdistetaan EU-tasolla merkittäviä päästövähennystoimia. Muutosten takana on Euroopan komission vuonna 2021 laatima 55-valmiuspaketti. Paketin ehdotuksilla toimeenpannaan EU:n ilmastolaissa asetetut velvoitteet vähentää EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttaa EU-tason ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

    Meriliikenne liitetään päästökauppaan

    Päästökauppalainsäädäntö laajenee, ennen Euroopan komission 55-valmiuspakettia meriliikenteen päästövähennystoimista on päätetty enimmäkseen Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (International Maritime Organization, IMO). Vuodesta 2018 alkaen asetus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta (MRV-asetus) on edellyttänyt EU-tasolla meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista.

    55-valmiuspaketin tuomat muutokset meriliikenteeseen

    55-valmiuspaketin tuomien muutosten myötä

    • meriliikenteeltä edellytetään esimerkiksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöasteen vaiheittaista nostoa.
    • Energiaverodirektiivin päivityksellä puolestaan poistetaan meriliikenteen verovapaus EU:n sisällä.
    • Osana kiristyviä päästövähennystoimia päästökauppadirektiiviä päivitetään MRV-asetukseen pohjaten, ja meriliikenne liitetään päästökaupan piiriin asteittain, alkaen 1.1.2024. Päästökaupan piirissä olivat jo suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä lentoliikenne Euroopan talousalueen sisällä.

    Meriliikenne osaksi päästökauppaa 2024

    Meriliikenteen päästökauppa koskee 2024 alkaen hiilidioksidipäästöjä, ja vuodesta 2026 alkaen myös metaani- ja dityppioksidipäästöjä.

    Asteittaisuutta on lisätty myös muin tavoin.

    • Vuonna 2024 päästökaupan piirissä ovat bruttovetoisuudeltaan 5 000 ja sitä suurempien alusten matkat, joilla kuljetetaan kaupallisesti rahtia tai matkustajia, sekä näiden alusten päästöt EU-maiden satamissa.
    • Vuodesta 2027 alkaen mukaan astuvat myös bruttovetoisuudeltaan 5 000 ja sitä suuremmat offshore-alukset.

    Päästöoikeuksien palauttaminen

    Laivayhtiöiden tulee palauttaa vuoden 2024 osalta päästöoikeudet 40 prosentille raportoiduista päästöistä, vuodelta 2025 jo 70 prosentille raportoiduista päästöistä, ja vuoden 2026 päästöistä eteenpäin täysimääräisesti.

    Päästökauppaa sovelletaan täysimääräisesti niihin meriliikenteen päästöihin, jotka syntyvät jäsenvaltioiden satamissa ja matkoilla jäsenvaltioihin kuuluvien satamien välillä. Lisäksi velvoitteet koskevat puolta niistä päästöistä, jotka syntyvät matkoilla jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden satamien välillä.

    Meriliikenteen päästökaupan huojennukset voimassa vuoteen 2030 asti

    Vuoteen 2030 asti on ulotettu poikkeuksia ja helpotuksia. Kaikkia jäsenvaltioita koskee poikkeus EU:n syrjäisistä alueista. Jäsenvaltiot voivat harkita poikkeusta julkisen palvelun velvoitetta toteuttavien kohdalla tai palveluhankintasopimuksilla hankittujen matkustaja-alusten kahden jäsenmaan välisiä matkoja koskien.

    Lisäksi saaripoikkeuksen mukaan jäsenvaltio voi päättää, kuuluuko soveltamisalaan matkustaja-autolauttojen tai muiden matkustaja-alusten kuin risteilijöiden matkat alle 200 000 asukkaan saarella sijaitsevan sataman ja samassa jäsenvaltiossa sijaitsevan sataman välillä.

    Direktiivi sisältää myös jäävahvistettuja aluksia koskevan helpotuksen. Jäänmurtotehtävissä olevat jäänmurtajat puolestaan on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, koska ne eivät harjoita rahdin tai matkustajien kaupallista kuljetusta. Kiinteistä laitoksista poiketen meriliikenne ei tarvitse erillistä päästölupaa, vaikka meriliikenne liitetään laitosten päästökaupan piiriin.

    Meriliikenteen päästökauppa arviomuistio 2023

    Työ- ja elinkeinoministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö julkaisivat meriliikenteen päästökauppaan liittämisestä arviomuistion maaliskuussa 2023. Arviomuistio käsitteli meriliikenteen päästökauppaan liittämisen ja mahdollisen saaripoikkeuksen ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia. Suomessa voidaan tehdä kansallinen arviointi saaripoikkeuksen soveltamisesta vuoteen 2030 asti manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen liikennöintiin.

    Arviossa todetaan muun muassa;

    • Että meriklusteri on merkittävä teollisuussektori Suomessa, ja sen suurin ajuri on meriteollisuus, johon kuuluu kaikki meriliikenteeseen ja merelle tarkoitettujen hyödykkeiden valmistus, korjaaminen, huolto ja hallinnointi.
    • Meriliikenteen päästövähennystoimien odotetaan arviomuistiossa luovan liiketoimintamahdollisuuksia Suomen meriklusterille ja energiateknologioiden aloille, kun kysyntä ympäristöystävällisille ratkaisuille lisääntyy, mikä puolestaan voi vaikuttaa myönteisesti kilpailukykyyn ja kansantalouteen.

    Kansantaloudellisista vaikutuksista puolestaan todetaan;

    • että päästökauppa vaikuttaa Suomen meriliikenteen ja ulkomaankaupan suhteelliseen hintakilpailukykyyn verrattuna kolmansiin maihin ja EU:n sisällä. Johtuen pitkistä etäisyyksistä, meriliikenteen merkittävästä roolista ja talvimerenkulusta vaikutukset Suomen ulkomaankaupan hintakilpailukyvylle voivat olla suhteellisesti suuremmat kuin muiden EU-maiden ulkomaankaupalle.
    • Arviossa nostetaan esiin, että Suomen kuljetuksia muualle Eurooppaan ei juurikaan voida siirtää muille liikennemuodoille. Esille nostetaan myös se, että muissa EU-maissa kohdataan samankaltaisia kustannusvaikutuksia, ja ne tasaavat suhteellisesti Suomen kilpailukykyyn ja kansantalouteen kohdistuvia vaikutuksia.

    Meriliikenteen päästökauppaa koskevan arviomuistion lausuntojakso päättyi huhtikuun loppuun 2023. Samalla lausuntojaksolla julkaistiin arviomuistiot kiinteitä laitoksia ja lentoliikennettä koskien.

    Päästökauppaa koskevat yleiset muutokset

    Päästökauppaa koskevia yleisiä muutoksia ovat

    • yleisen päästökaupan päästövähennystavoitteen kiristäminen 62 prosenttiin vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä,
    • ilmaisjaon kiristyminen,
    • jätteenpolttolaitoksia koskeva päästöjen tarkkailu- ja raportointivaatimus, ja soveltamisalan laajentaminen direktiivissä luetelluilla toimialoilla toimiviin päästöttömiin laitoksiin sekä pieniin vedyn tuotantolaitoksiin.
    • Päästökaupan soveltamisalasta suljetaan puolestaan pois sellaiset laitokset, joiden päästöistä yli 95 prosenttia syntyy kestävän biomassan poltosta. Muutoksilla päästöttömille laitoksille mahdollistetaan päästökaupasta hyötyminen taloudellisesti, antamalla niille mahdollisuus hakea tuotannolle ilmaisjakoa.
    • lentoliikenteen päästökauppaa tehostetaan vähentämällä asteittain ilmaisjakoja, kiristämällä lineaarista päästövähennyskerrointa, sekä sisällyttämällä tukimekanismin uusiutuvien lentopolttoaineiden käytölle.

    Direktiiviin sisältyy myös uusi polttoaineen jakelua koskeva päästökauppa, jota koskeva arviomuistio tullee lausunnoille syksyllä 2023.

    Uudistuneen EU-päästökauppadirektiivin vaatimukset tulee panna kansallisesti toimeen 31.12.2023 mennessä. Suomessa kansallista toimeenpanoa on valmisteltu jo syksystä 2022 lähtien. Kansallisesti päästökaupasta säädetään päästökauppalaissa (311/2011) ja laissa lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010).

    Päästökauppadirektiivien toimeenpanon yhteydessä on ministeriöiden mukaan tarkoitus kumota voimassa olevat lait ja säätää uusi päästökauppalaki, johon sisällytettäisiin uudet vaatimukset kokonaisuudessaan.

    Asiantuntijat tukenasi päästökaupassa

    Ecobio tarjoaa mielellään yrityksellenne konsulttiapua päästökauppaan liittyen. Voimme tarjota yrityksellenne ajankohtaista tietoa ja auttaa hahmottamaan muutoksia teidän näkökulmastanne.

    Ecobion asiantuntijat tukevat esimerkiksi

    • päästölupahakemuksissa,
    • päästölupamuutoksissa,
    • tarkkailusuunnitelman laatimisessa ja muutoksissa,
    • ilmaisjakoa koskevissa hakemuksissa ja vuosiraportoinneissa,
    • vuosittaisessa päästöjen raportoinnissa joko kertaluontoisesti tai jatkuvalla sopimuksella.

    Jatketaan keskustelua, ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.     Teksti: Sanni Aumala, Konsultti, Ecobio

     Science-based targets (SBT) – mitä ja miksi?

     Science-Based Targets -aloite

     Science-based targets -aloite (SBTi) eli Tieteeseen perustuvat ilmastovoitteet -aloite on luotu edistämään ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttaen yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen.

     Aloite asettaa yrityksille selkeät toimenpidelinjaukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Nämä toimenpiteet auttavat ehkäisemään ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia ja tukevat ilmastoystävällisen liiketoiminnan kasvua.

     Tavoitteita pidetään ”tieteeseen perustuvina”, jos ne ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä viimeisin ilmastotiede pitää välttämättömänä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi: tavoitteet tukevat ilmaston lämpenemisen rajoittamista selvästi alle 2 °C asteen esiteolliseen aikaan verrattuna ja tukevat pyrkimystä rajoittaa lämpeneminen 1,5 °C asteeseen.

     SBTi:n viime vuotta koskevan raportin mukaan 2015–2020 aikana SBTi:hin sitoutuneet yritykset ovat merkittävästi vähentäneet oman toimintaansa liittyviä päästöjä verrattuna globaaliin keskiarvoon.

     Science based targets initiative annual progress report, 2021 (toukokuu 2022)
     Lähde: Science-based targets initiative annual progress report, 2021 (toukokuu 2022)

     Katso Ecobio webinaari: Science-Based Targets – mitä ja miksi?

     Science-Based Targets – mitä ja miksi? -webinaarissa Johtava konsultti Inka Koskinen ja Konsulttimme Mai Kärppä kertovat tiivistetysti mitä Science-Based Targets tarkoittaa, millaisia velvoitteita sääntely asettaa yrityksille ja miksi yritysten kannattaa liittyä mukaan SBT -aloitteeseen.

     Webinaarin Agenda:

     1. Sääntelystä tulevat uudet velvoitteet
     2. Science-based Targets -aloite
     3. Aloitteeseen liittyminen
     4. SBTi:n edellyttämä päästölaskenta
     5. Päästövähennystavoitteiden asetanta
     6. Aloitteeseen liittymisen hyödyt

     Katso tallenne, jotta tiedät miten sinäkin voit vähentää liiketoiminnan päästöjä ja miten pääset alkuun SBT-aloitteen kanssa!

     Lataa tallenne  alta      Näin pääset alkuun SBT-aloitteen kanssa!

      SBT-aloite vaatii liiketoiminnalle suunniteltujen tavoitteiden määrittämisen. Lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet asetetaan 5–10 vuodelle tai pitkän aikavälin tavoitteen, jossa päästöjä vähennetään vähintään 90 %, vuoteen 2050 mennessä.

      Päästövähennystavoitteiden määrittäminen tarkoittaa myös vertailuvuoden päästöjen laskemista, jotta kehitystä voidaan seurata. Tämä tarkoittaa liiketoiminnan hiilijalanjäljen laskemista GHG-protokollan mukaisesti. Tavoitteiden tulee myös noudattaa SBTi:n kriteeristöä, jotta ne voidaan katsoa olevan tieteeseen perustuvia.

      Ecobion SBT-aloitteeseen liittyvät asiantuntijapalvelut

      Konsulttimme selkeyttävät sinulle mitä SBTi:ssä linjatut toimenpiteet tarkoittavat sinun liiketoimintasi kohdalla. Autamme määrittämään toimintasi hiilijalanjäljen ja asettamaan SBTi:n mukaiset päästövähennystavoitteet. Neuvomme mitä toimia sinun pitää tehdä liiketoimintasi rakenteissa ja arvoketjussa, jotta saavutat asetetut tavoitteet

      Ota yhteyttä


       Tutustu Ecobion palveluihin tästä. 

       Uusi ilmastolaki voimaan heinäkuussa

       Heinäkuun ensimmäisenä päivänä (1.7.2022) astui voimaan uusi ilmastolaki 423/2022, joka korvaa nykyisen asetuksen 609/2015. Uuden ilmastolain tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa edellistä ilmastolakia vuodelta 2015.

       Lakiin on ensimmäistä kertaa sisällytetty tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Uudistetussa ilmastolaissa kirjataan myös uudet päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.

       Uuden ilmastolain tavoitteena on vähentää päästöjä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Aikaisemman ilmastolain päästövähennystavoite koski vain vuotta 2050.

       Uudet päästövähennystavoitteet  

       1. vuoteen 2030 mennessä 60 %,
       2. vuoteen 2040 mennessä 80 %
       3. vuoteen 2050 mennessä 90–95 %

       Lain päivityksen taustalla on ilmastonmuutoksen nopea eteneminen sekä kansainvälisten ilmastotavoitteiden kiristyminen edellisen ilmastolain antamisen jälkeen.

       Uuteen ilmastolakiin kirjatut päästövähennystavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen sekä EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen ja vuoden 2030 nettopäästövähennystavoitteen kanssa.

       Tulevat muutokset ilmastolakiin

       Ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseksi on luotu valtakunnalliset ilmastopolitiikan suunnitelmat, joissa kuvaillaan toimia päästöjen vähentämiseksi ja sopeutumiseksi ilmastonmuutokseen.  Uusi ilmastolaki laajenee koskemaan maankäyttösektorin päästöjä, eli maataloudesta, maankäytöstä ja metsätaloudesta syntyviä päästöjä. Lisäksi lakiin lisätään ensimmäistä kertaa tavoite hiilinielujen vahvistamiseksi.

       Uudessa ilmastolaissa säädetään neljästä valtakunnallisesta ilmastopolitiikan suunnitelmasta:

       • keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta
       • ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta
       • pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta
       • maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

       Laki koskee viranomaisia ja velvoittaa ministeriöitä laatimaan näitä ilmastopoliittisia suunnitelmia. Myöhemmässä vaiheessa ilmastolakia uudistettaessa laki saattaa velvoittaa myös esimerkiksi kuntia laatimaan omia alueellisia päästövähennyssuunnitelmiaan.

       Valtioneuvosto seuraa ilmastotoimia ja sen tavoitteita vuosittain ilmastovuosikertomuksessa. Ilmastovuosikertomuksessa tulee jatkossa myös arvioitava ilmastopolitiikan toimien riittävyyttä seuraavaksi 15 vuodeksi.

       Saamelainen ilmastoneuvosto mukaan ilmastopolitiikkaan

       Pohjoisilla leveysasteilla ilmastonmuutoksen eteneminen näkyy vahvasti arktisessa ympäristössä, joka on erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Uutena lisäyksenä ilmastopolitiikan valmistelua varten Suomeen perustetaan saamelainen ilmastoneuvosto. Saamelainen ilmastoneuvosto tukee ilmastolain suunnittelua ja turvaa saamelaisten oikeudet ja edellytykset ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

       Uusi ilmastolaki kannustaa myös yrityksiä päästövähennyksiin

       Suomen päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteet velvoittavat myös päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektorilla toimivia yrityksiä vähentämään päästöjään nopeasti. Mikäli yrityksenne kaipaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseen tai päästölaskentaan, Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään.

       Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta:

                EDIT: 21.10.2022

        Teksti: Riikka Järvinen

        Kuva: Shutterstock

        Lähteet: https://ym.fi/-/uusi-ilmastolaki-voimaan-heinakuussa

        https://ym.fi/ilmastolain-uudistus

         

         

        Olennaisuusarviointi luo perustan vastuullisuustavoitteille ja kestävyysraportoinnille  

        Olennaisuusarviointi kertoo kestävyysriskeistä, joille yritys altistuu, sekä yrityksen oman toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

        Olennaisuusarviointi auttaa ymmärtämään yrityksen kannalta merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät toiminnot ja tunnistamaan asiat, jotka keskeisesti vaikuttavat yrityksen kykyyn luoda arvoa. Olennaisuusarvioinnin avulla yrityksillä on selkeämpi kuva niistä kestävyysriskeistä, joille yritys altistuu, sekä yrityksen oman toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

        Double materiality -periaate ohjaa yritysten olennaisuusarviointia 

        Kattavan olennaisuusarvioinnin avulla määritellään yrityksen kannalta merkittävimmät kestävyysnäkökohdat ja tunnistetaan asiat, jotka keskeisesti vaikuttavat yrityksen kykyyn luoda arvoa. Yritysten kannattaa toimia ajoissa ja kartoittaa yrityksen kannalta olennaisen toimintaympäristön tilanne. Edelläkävijäyrityksillä on parhaat mahdollisuudet varmistaa vastuullisen toiminnan avulla uudet liiketoimintamahdollisuudet.

        Yritysvastuun olennaisuusarviointi toimii perustana sille, että yrityksellä on ajantasaista tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia kestävyysriskeillä, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksella, voi olla yrityksen tulokseen ja toimintaan (outside-in). Yritysten on myös tiedostettava oman toimintansa vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön (inside-out). Tästä molemmista näkökulmista raportoimisen periaatteesta käytetään nimitystä kaksoisolennaisuus (double materiality), jota selvennetään EU:n kestävyysraportointidirektiivissä (CSRD).  

        Kaksoisolennaisuuden periaate (double materiality) ei suinkaan tarkoita sitä, että yrityksen on tehtävä kaksi erillistä olennaisuusarviointia. Jatkossa double materiality toimii keskeisenä ohjaavana periaatteena kestävyysvaikutusten arvioimisessa, mutta pelkästään sen varaan ei yritysvastuu voi nojautua. Yrityksen on arvioitava kestävyysseikkojen ja -riskien olennaisuutta kahdesta eri näkökulmasta (outside-in ja inside-out).

        Olennaisuusnäkökulmat on huomioitava erikseen ja lisäksi on huomioitava ne keskeiset seikat, jotka ovat olennaisia yritykselle molemmista näkökulmista. Kestävän kehityksen tavoitteita ei voi depriorisoida vain sillä perusteella, että jollain kestävyysriskillä ei vaikuttaisi olevan taloudellisia vaikutuksia yritykselle. Yritysten kannattaakin pitää olennaisuusarviointinsa ajan tasalla ja päivittää sitä säännöllisesti.   

        Kestävyysraportointi kehittyy

        Kestävän kehityksen tavoitteet ovat nyt erityisen ajankohtaisia yritysten arvonluonnille. Niiden ohjaamana yritys tekee tulosta suunnitelmallisesti ja kestävällä tavalla luontoa ja ihmisiä kunnioittaen. Asiakkaat ovat aiempaa tietoisempia yritysten mahdollisuuksista toimia ympäristöystävällisesti ja sitä kautta markkinaehtoinen kysyntä vihreälle siirtymälle on kasvanut. 

        Kestävällä ja vastuullisella tavalla toimiva yritys nostaa ilmastotavoitteet ja muut kestävän kehityksen tavoitteet osaksi strategiaansa ja varmistaa liiketoimintahyötyjen saavuttamisen vaihtelevista maailmantilanteista huolimatta. Yrityksiltä edellytetään selkeää tilannekuvaa sen vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin, myös ihmisoikeudet huomioiden.

        Kestävyysraportointi on vuodesta 2024 sääntelyn asettama velvoite uuden yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) tullessa kaikissa EU-jäsenmaissa vaiheittain sovellettavaksi. Raportointivelvoitteen piiriin tulee entistä suurempi osa yrityksistä, joiden on raportoitava yksityiskohtaisempia tietoja liiketoiminnastaan. Yritysten johdon on viimeistään sääntelyn velvoittamana otettava aiempaa merkittävämpi ja vastuullisempi rooli yrityksen kestävyystavoitteiden asettamisessa ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa.   

        Olennaisuusarviointi yhteistyössä Ecobion kanssa

        Me autamme yritystäsi laatimaan monipuolisen yritysvastuun olennaisuusarvioinnin ja tiekartan, jonka avulla vastuullisuustavoitteet ovat helpommin hyödynnettävissä strategisessa päätöksenteossa. 

        OTA YHTEYTTÄ


          

         Voit lukea lisää liiketoiminnan johtamiseen liittyvistä palveluista täältä. 


         Lähteet

         https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=FR

         https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/fi/pdf

         https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/

         Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii toimia yrityksiltä ja yksilöiltä

         Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii toimia yrityksiltä ja yksilöiltä

         Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n huhtikuussa julkaisema kuudennen arviointiraportin kolmas osa keskittyy ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoihin. Kuten helmikuun lopussa julkaistussa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kertovassa raportissa esitettiin, aikaikkuna ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi on sulkeutumassa, sillä kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä ihmisen toimien seurauksena ja siitä aiheutuva ilmaston lämpeneminen on ollut vielä nopeampaa ja voimakkaampaa kuin aiemmin ennustettiin. Lämpenemisen rajoittaminen kriittisen 1,5 asteen rajaan alkaa näyttää entistä epätodennäköisemmältä.  

         Ilmastonmuutoksen hillintä eri sektoreilla

         IPCC esittää useita lämpenemisen vaikutusten hillintäkeinoja eri sektoreilla ja näiden keinojen päästövähennyspotentiaalia vuositasolla eri skenaarioissa. Esimerkiksi teollisuudessa hiilidioksidin talteenotto ja varastointi tai käyttö toisaalla voisi olla hyödyllistä, kun tuotantolaitoksilta vapautuva hiilidioksidi saataisiin suoraan kerättyä talteen. Hiilidioksidi voitaisiin hyödyntää muualla tai se voitaisiin varastoida esimerkiksi maaperään tai erilaisiin pitkäikäisiin materiaaleihin. Toisaalta suuressa mittakaavassa talteenotolla ei ole kovin suurta päästövähennyspotentiaalia vuositasolla ja se on ainakin toistaiseksi melko kallista. Paremmat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen ovat etenkin fossiilisten polttoaineiden vaihtamisella biopohjaisiin, vetyyn ja sen johdannaisiin tai kokonaan sähköisiin vaihtoehtoihin. Myös energia- ja materiaalitehokkuustoimet ovat yleisesti melko edullisia keinoja vähentää suuria määriä päästöjä. 

         Energiantuotannossa, maataloudessa ja yksilötasolla hillintä tehokkainta 

         IPCC:n mukaan kaikista suurimmat päästövähennysmahdollisuudet liittyvät energiantuotantoon tuuli- ja aurinkovoimalla. Näiden tuotantotapojen lisääminen vähentäisi päästöjä useita gigatonneja vuosittain ja ratkaisut olisivat varsin edullisia verrattuna lähes kaikkiin muihin raportissa esitettyihin eri toimialojen ratkaisuihin. Energiantuotannon lisäksi ratkaisut maa- ja metsätaloudessa ovat erityisen tehokkaita ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta: hiilen sitominen maataloudessa maaperään, kestävä metsänhoito, metsittäminen ja ekosysteemien ennallistaminen vähentäisivät päästöjä runsaasti vuosittain. Mikäli viljelyä tehostettaisiin esimerkiksi peltometsäviljelyn tai hiiltä maaperään sitovien viljelysmenetelmien kautta, monia luonnontilaisia metsiä ei tarvitsisi muuttaa maanviljelyskäyttöön ja maatalouskäytössä olevan pinta-alan pienentyessä aiemmin käytössä olleita alueita voitaisiin ennallistaa ja siten parantaa niiden hiilensidontakykyä. 

         Maatalouden käytössä olevan alan maa-alan vähentyminen olisi mahdollista viljelyn tehostamisen lisäksi myös muuttamalla ruokavaliota maailmanlaajuisesti kestävämmäksi. Raportissa korostetaankin, että ilmastonmuutoksen hillintä on yllättävän suurelta osin myös yksilön valintojen varassa. Vuoteen 2050 mennessä tehokkailla ja eri sektorien välisillä kysyntäpuolen toimenpiteillä voitaisiin vähentää päästöjä jopa 40–70 % siitä, mitä päästöjen on ennustettu nykyisillä toimenpiteillä olevan vuonna 2050. Kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää nopeasti ja tehokkaasti etenkin muuttamalla ruokavaliota nykyistä huomattavasti kasvipainotteisemmaksi. Vaikutuksia olisi myös materiaali- ja energiatehokkaampien kulutustuotteiden ostamisella ja julkisen liikenteen käyttämisellä. Julkisen liikenteen päästöjä voidaan vähentää sähköistämällä liikennettä ja sen käyttöä voidaan edistää parantamalla julkisen liikenteen infrastruktuuria. Etätyön tai kierrätyksen lisääminen nekin hillitsevät ilmastonmuutosta, mutta niiden päästövähennyspotentiaali jää selvästi muita toimenpiteitä, etenkin kestävää ruokavaliomuutosta, pienemmäksi.  

         ”Useat ilmastonmuutoksen hillintäkeinot eivät vain vähennä kasvihuonekaasupäästöjä, vaan parantavat lisäksi ilmanlaatua ja ihmisten terveyttä, lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat myös parhaimmillaan esimerkiksi lisätä tasa-arvoa ja parantaa ruokaturvaa”

         Hillintätoimista voidaan saada rinnakkaishyötyjä 

         Raportti korostaa myös rakentamiseen liittyviä päästövähennysmahdollisuuksia, kuten uusien rakennusten rakentamista vähähiilisistä ja aikaa kestävistä materiaaleista. Nykyisten rakennusten kunnostaminen ja hiiltä sitovien materiaalien ja pintojen, kuten viherkattojen, lisääminen vähentäisi päästöjä ilmakehästä ja tarjoaisi myös muita etuja. Viherpintojen ja -alueiden lisääminen etenkin kaupunkeihin lieventää kaupunkisaarekeilmiötä, jossa kaupungit keskustat lämpenevät ympäröiviä alueita enemmän monien heijastavien ja lämpöä sitovien pintojen takia. Lisäksi viheralueet hillitsevät tulvia rankkasateiden aikaan. 

         Useat ilmastonmuutoksen hillintäkeinot eivät vain vähennä kasvihuonekaasupäästöjä, vaan parantavat lisäksi ilmanlaatua ja ihmisten terveyttä, lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat myös parhaimmillaan esimerkiksi lisätä tasa-arvoa ja parantaa ruokaturvaa. Raportissa korostetaan, että on mahdollista, että ilmastonmuutoksen hillintä erilaisten kunnianhimoisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta saattaa aiheuttaa positiivisen ketjureaktion, jossa päästövähennyksen ruokkivat toisiaan. Etenkin yksittäisten ihmisten toimilla ja asennemuutoksella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnän onnistumisessa.  

         Vähennä päästöjÄ yhdessä Ecobion kanssa

         Yhdessä Ecobion asiantuntijoiden kanssa yrityksenne voi kehittää parhaat ja toimintaanne soveltuvimmat keinot vähentää päästöjä. Esimerkiksi yritystason päästöjen selvittäminen ja vähentäminen hiilijalanjälkilaskentojen ja erilaisten vähähiilisyystiekarttojen avulla tai materiaalitehokkuuden lisääminen elinkaarilaskelmien avulla ovat toimenpiteitä, joissa Ecobio voi auttaa. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!           Teksti: Mai Kärppä

          Lähteet: https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf  

          Hallituksen esitys uudesta ilmastolaista

           Hallituksen esitys uudesta ilmastolaista

           

          Hallituksen esitys uudesta ilmastolaista

          Hallituksen esitys uudesta ilmastolaista (27/2022) kumoaa vanhan, vuonna 2015 annetun ilmastolain. Uuden ilmastolain tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteen lisäksi esityksellä säädettäisiin päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050. Vuoden 2030 tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 % vuoden 1990 tasosta. Vuodelle 2040 tavoite on 80 % ja 90 % vuodelle 2050.

          Muutoksia uuteen ilmastolakiin

          Muita muutoksia nykyiseen ilmastolakiin on maankäyttösektorin sisällyttäminen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmään, joka koostuu pitkän ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta, ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta sekä jatkossa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Lisäksi uudella lailla varmistetaan saamelaisten oikeuksien parempi huomioiminen ilmastopolitiikassa. Uusi ilmastolaki astuu ehdotuksen mukaan voimaan 1.7.2022.

          Ensimmäinen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma laaditaan viimeistään vuoden 2025 aikana. Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma laaditaan vaalikauden 2023–2027 aikana, kun taas ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laaditaan viimeistään seuraavan vaalikauden (2027–2031) aikana.

          Ilmastolain velvoitteet toiminnanharjoittajille

          Uusi ilmastolaki on edellisen ilmastolain tavoin valtiotason laki eikä aiheuta suoria velvoitteita toiminnanharjoittajille. Se kuitenkin ohjaa valtion ilmastopolitiikkaa, jonka toteutustoimilla on vaikutuksia myös yrityksiin. Yritysten kannattaa valmistautua tulevaan sääntelyyn myös itsenäisesti selvittämällä omasta toiminnasta sekä arvoketjusta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ja laatimalla yritystason ilmastosuunnitelma.

          Me Ecobiolla autamme yrityksiä tunnistamaan yritykselle merkitykselliset kasvihuonekaasupäästöt ja laatimaan yritystasoisen ilmastosuunnitelman niiden vähentämiseksi, tai esimerkiksi tiekartan hiilineutraaliuteen. Ilmastosuunnitelma auttaa yrityksiä tunnistamaan oman toiminnan kannalta keskeiset päästölähteet sekä keskittämään resurssit olennaisiin päästövähennystoimenpiteisiin, joiden avulla yritys pystyy saavuttamaan omat tavoitteensa ilmastonmuutoksen hillintään liittyen.

          Ilmastosuunnitelma voi sisältää mm. seuraavia elementtejä:

          • Toimintamalli ilmastovaikutusten huomioimiseksi osana liiketoimintaa
          • Vähähiilisyyteen liittyvien mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisen
          • Tuotteen/toiminnan negatiivisten ja positiivisten päästövaikutusten selvittäminen (hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki)
          • Skenaariolaskennat päästövähennystoimenpiteiden kohdentamiseksi
          • Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointimallit
          • Raportointi- ja seurantakäytännöt

          Ota yhteyttä Inka Voutilaiseen koskien ilmastosuunnitelman luomista tai muissa hiilineutraaliin liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

          Henrik Österlund Ecobio Oy

          Henrik Österlund

          Sähköposti: henrik.österlund@ecobio.fi

          Puhelin: +358 (0)20 756 9457

           

          Ecobion avulla pystyt varautumaan tulevaan ja löytämään kilpailuetua vastuullisuudesta. Lue lisää Ecobion palveluista täältä.

          Tutustu myös Ecobio Manageriin, kestävän kehityksen SaaS-palveluun. Ecobio Manager auttaa sinua tasapainottamaan liiketoimintaa ja luontoa, parhaalla mahdollisella tavalla.


           

           

          Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen

          Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen vaativat pikaisia toimia

          Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kuudennen arviointiraportin toinen osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, ekosysteemien ja alueiden haavoittuvuudesta sekä sopeutumismahdollisuuksista julkaistiin helmikuun lopussa.

          Raportin ydinsanoma on, että ilmastonmuutoksen vaikutukset maa-, vesi- ja rannikkoekosysteemeihin ovat olleet vielä voimakkaampia ja nopeampia kuin paneelin edellisessä raportissa ennustettiin. Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti alle 1,5 asteen vaatii entistä nopeampia ja tehokkaampia toimia niin valtioilta, yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. 

          Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin

          Ilmaston lämpeneminen lisää sään ääri-ilmiöiden, kuten helleaaltojen, tulvien, myrskyjen ja kuivuuskausien, esiintymistiheyttä, mutta lisäksi hiilidioksidin määrän kasvaessa ilmakehässä hiilidioksidia sitoutuu meriin entistä enemmän, mikä happamoittaa vesiä ja aiheuttaa sen myötä ongelmia myös vesiekosysteemeissä.

          Esimerkiksi korallit kärsivät sekä pintaveden lämpenemisestä että veden happamoitumisesta, sillä molemmat aiheuttavat korallien vaalenemista. Korallit ja monet muut erityisen herkät ekosysteemit sisältävät usein myös muiden lajien selviytymisen kannalta tärkeitä avainlajeja, minkä vuoksi herkkien ekosysteemien tuhoutuminen voi olla kohtalokasta myös muille ekosysteemeille. Myös monet ihmisen elinkeinoihin ja ruokaturvaan liittyvät järjestelmät ovat riippuvaisia näiden ekosysteemien olemassaolosta. 

          Yhteiskunnallisten ja luonnonilmiöiden päällekkäisyys huolena 

          IPCC:n raportin mukaan monet herkimmistä elinympäristöistä ovat jo nyt kärsineet ilmastonmuutoksesta aiemmin ennustettua enemmän. Monista aiemmin harvinaisista ääri-ilmiöistä on tullut pitkäkestoisempia ja vaikeammin ennustettavia, kun esimerkiksi pitkät kuivuuskaudet seuraavat toisiaan tai peräkkäiset trooppiset myrskyt moukaroivat rannikoita ja saarivaltioita.

          Tutkijat ovat myös havainneet, että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat muuttuneet vaikeammin hallittaviksi, kun erilaiset luonnonilmiöt ja siitä seuraavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat samaan aikaan ja seuraavat toisiaan. Esimerkiksi sairauksien leviäminen ilmastonmuutoksen seurauksena entistä tehokkaammin alueilla, joiden ruokaturva on vaarantunut heikentyneiden ekosysteemien, kuivuuskausien tai tulvien seurauksena, vaikeuttavat usein entisestään alueiden talouden ja tasa-arvon kehittymistä ja synnyttävät konflikteja alueiden sisällä.  

          Raportin mukaan tulevat vuodet ovat kriittisiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta.

          Lämpenemisen rajoittaminen korkeintaan 1,5 asteeseen vähentäisi selvästi monien vaikeimpien ilmastovahinkojen ja lämpenemiseen liittyvien menetysten todennäköisyyttä, mutta ei estäisi niiden toteutumista kokonaan. Esimerkiksi maaekosysteemit kestävät ilmaston lämpenemistä hieman paremmin kuin lämpenemisen vaikutuksille erityisen herkät meri- ja rannikkoekosysteemit. Kuitenkin jo nykyinen noin 1,1 asteen lämpeneminen on aiheuttanut pysyviä menetyksiä biodiversiteetiltään ainutlaatuisilla alueilla. 

          Yrityksillä hyvät mahdollisuudet laaja-alaisiin ilmastonmuutoksen sopeutumistoimiin 

          Monet muutokseen sopeutumiseen tähtäävät toimet ovat vielä mittakaavaltaan varsin pieniä, kokeellisia tai vasta suunnitelman tasolla. Sopeutumistoimet voivat kuitenkin merkittävästi hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi parantamalla ruoka- ja vesiturvaa tehokkaampien viljelysmenetelmien avulla tai suojelemalla luontoa monimuotoisilla tai ilmaston kannalta tärkeillä alueilla. Myös terveyteen, elinkeinoihin ja uusiin innovaatioihin tähtäävät toimet voivat parantaa sopeutumista.

          Tehokkaimmat sopeutumistoimet ovat esimerkiksi: 

          • eri toimialojen välisiä 
          • sosiaalista tasa-arvoa parantavia
          • alueellisia ilmastoriskejä vähentäviä 
          • paikallisten ihmisten koulutus- ja vaikutusmahdollisuuksia lisääviä 
          • ruoka- ja vesiturvaa parantavia 

          Yritysten vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa ovat hyvät. Yritysten hiilijalanjäljen pienentäminen eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen toimintaa tehostamalla on avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, minkä lisäksi toimijat voivat kehittää tuotteita tai palveluita, jotka on tuotettu mahdollisimman vähähiilisesti ja toisaalta niin, että niiden tuotannossa ja valmistusmateriaaleissa huomioidaan myös sosiaaliset, taloudelliset ja biodiversiteettivaikutukset.

          Yritys-, palvelu- tai tuotetason päästöjen määrittäminen päästövähennystavoitteiden asettamista varten on ensimmäinen askel kohti vähähiilistä tai hiilineutraalia toimintaa.  

          Ecobion asiantuntijat apuna ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 

          Ecobiolla on vuosien kokemus esimerkiksi elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskennoista sekä erilaisten vähähiilisyystiekarttojen laatimisesta. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme palveluistamme lisää.  

          Ota yhteyttä hiilijalanjälkeen liittyen:

          Henrik Österlund Ecobio Oy

          Henrik Österlund

          Sähköpostilla: henrik.österlund@ecobio.fi

          Puhelimella: +358 (0)20 756 9457

           

           

          Lue lisää palveluistamme täältä.


          Teksti: Mai Kärppä

          Lähteet:

          IPCC – Climate change 2022 report summary for policymakers 

          IPCC – Sixth assessment report  working group