Home » titandioxid

Etikett: titandioxid

Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

Titaanidioksidin syöpäluokitus pulveri

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 18 februari 2020. Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter att den offentliggjorts, och förändringar i klassificering av bland annat titandioxid som beskrivs i dess bilaga III träder i kraft från och med 9 september 2021. Europeiska kommissionen godkände den 14:e tekniska anpassningen av CLP-förordningen i höstas.

Den största förändringen är att titandioxid klassificeras som cancerframkallande i kategori 2. Förändringen gäller pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar vars diameter är högst 10 µm. Dessa ämnen klassificeras som cancerframkallande i farokategori 2 och märks med GHS08 Hälsofara -märkning, med signalord Varning och med Faroangivelse H351 – ”Misstänks kunna orsaka cancer (vid inandning)”

Märkning på förpackningar

Förpackningar med flytande blandningar ska märkas med följande angivelse: EUH211: ”Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

Förpackningar med fasta blandningar ska märkas med följande angivelse: EUH212: ”Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”

Förpackningar med flytande och fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga och som är märkta med EUH211 eller EUH212 ska dessutom märkas med angivelsen EUH210.

Vad baserar sig klassificeringen på?

Frankrike föreslog en förändring i klassificeringen redan år 2015. Förslaget har förberetts länge eftersom det handlar om den första bestämmelsen i klassificering av toxicitet och carcinogent av väldigt små nano partiklar som blir kvar i lungblåsorna. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHAs riskbedömningskommitté gjorde en vetenskaplig bedömning under åren 2016–2017.

Vad innebär klassificeringen för företag?

Än så länge har titandioxid inte klassificerats som ett farligt ämne. Titandioxid har använts som vitt färgämne i målarfärger, ytbeläggningar, gummi och plaster, kosmetika, textiler, mat och läkemedel. Industrin har kritiserat klassificeringen kraftigt bland annat på grund av betydliga konsekvenser som skulle gälla produktion, användning och även återvinning av flera material. Ett tryggt ämne som skulle kunna ersätta titandioxid och ha lika brett användningsområde kan vara svårt att finna.

Förändringen i klassificeringen förorsakar många åtgärder i företag, och olika organisationer hjälper till i förberedelsearbetet. Våra experter på Ecobio är tillgängliga för er. Vi har redan planerat hur de nya varningsetiketterna kunde se ut och funderar vidare på vilka produkter som kräver etikett i fortsättningen. Läs mer om våra kemikalieexperttjänster och ta kontakt!

Kontaktuppgifter:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450


Källor:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0217&from=FI

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion 14.9.2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/682fac9f-5b01-86d3-2f70-3d40277a53c2

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Background document 14.9.2017.
https://echa.europa.eu/documents/10162/c5ae7fcb-19b8-1d97-ff32-e192b162903a

Titanium Dioxide Manufacturers Association TDMA Classification of titanium dioxide published in EU Official Journal 18.2.2020. https://tdma.info/wp-content/uploads/2020/02/Classification-of-titanium-dioxide-published-in-EU-Official-Journal-TDMA-press-release-3.pdf