Home » klimatförändring

Etikett: klimatförändring

SOER 2020 Europas natur – tillstånd & framtid

fox in forest europe

Vart femte år offentliggör Europeiska miljöbyrån, EEA, en omfattande rapport som beskriver åt vilket håll miljöns tillstånd utvecklas i olika delar av Europa. SOER 2020 är den mest omfattande integrerade uppskattningen som har gjorts, och den erbjuder en möjlighet att betrakta miljöns tillstånd i olika länder. I rapporten behandlas hur permanenta, omfattande och brådskande miljöutmaningarna är och utreds vilka lösningar och åtgärder som krävs för att förändra läget.

Miljöutmaningarna globala

De rapporter som har offentliggjorts under de senaste 18 månaderna angående klimatförändring (IPCC), biodiversitet (IPBES) och naturresurser (IRP) visar alla att nuvarande produktions- och konsumtionssystem och levnadsvanor inte är hållbara.

Innan år 2050 förväntas jordens befolkning öka till 10 miljarder, vilket kommer att leda till att vattenbehovet ökar med 55 procent, resursanvändningen fördubblas (innan år 2060) och energiefterfrågan ökar med 30 procent (innan år 2040). Dessa problem kan dock mångdubblas om miljöförstörelse leder till kollaps av viktiga ekosystem, så som arktiska områden, korallrev och Amazonernas regnskog. Våra samhällen är globalt beroende av sådana ekosystem. Att vända utvecklingen förutsätter radikala förändringar och åtgärder under detta decennium, för att kunna bevara gynnsamma levnadsförhållanden för människor, djur och natur.

SOER 2020

SOER 2020 rapporten inriktar sig på utmaningar och förändringar som EU och dess medlemsländer bör lösa på systemnivå. För att uppnå EU:s miljövision för år 2050 förutsätts förändringar i handlingar och effektivitet av stater, företag och medborgare.

Rapporten består av fyra huvudsakliga delar. Delarna 1–3 betonar hur permanenta, omfattande och brådskande miljöutmaningarna i de europeiska länderna är. Del 4 inriktar sig på att finna sådana lösningar och åtgärder som kunde leda till att målen uppnås.

Europas miljö – tillstånd & framtid

Europa använder för närvarande mer resurser och försämrar jordens miljötillstånd mer än majoriteten av områdena i världen. Övergång till ett hållbart samhälle kräver en snabb och omfattande minskning i miljöbelastning. Europeiska medborgare kommer att drabbas av ett ökande antal miljöproblem, så som utarmning av naturens mångfald, överexploatering av resurser och miljörelaterade hälso- och välbefinnanderisker.

EU har under de senaste åren bearbetat flera strategiska handlinsramar som inriktar sig på att utveckla EU:s ekonomi och system, så som rörlighet och energieffektivitet, för uppnå en balans mellan naturen och ekonomin. FN:s mål för hållbar utveckling stöder och kompletterar EU:s mål och sätter ramar för att uppnå sociala och ekonomiska mål samt miljömål. I december 2019 godkände EU-kommissionen en europeisk grön giv (European Green Deal) som skärpte EU:s klimat- och miljömål. Meningen med överenskommelsen är att skapa nytta för företag och medborgare vid en övergång till grönare ekonomi.

EU:s miljöpolitik styrs för närvarande av tre prioriterade mål i enlighet med det sjunde miljöhandlingsprogrammet (EAP, Environment Action Programme 2020):

  1. Att skydda, bevara och stärka unionens naturkapital
  2. Att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi
  3. Att skydda unionens medborgare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande

Europa har gjort framsteg inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Materialanvändningen har minskat och effektiv utnyttjande av resurser förbättras. Detta har påverkat positivt även ökningen av bruttonationalprodukten (Ympäristötiedonforuumi).

Europas naturkapital

Enligt SOER 2020 rapporten har Europas naturkapital (naturens mångfald) inte lyckats bevaras i enlighet med målen i det sjunde miljömålsprogrammet. Trots att Europa har uppnått sina mål för skyddande av land- och havsområden verkar en försämring av naturens mångfald inte kunna förhindras under 2020. Skadliga utsläpp som minskar naturens mångfald bör minskas kraftigt under de kommande åren.

För att bevara naturen håller EU på att utarbeta en strategi för biologisk mångfald till år 2030.

Vad nu?

För att uppnå målen för hållbar utveckling och en balans mellan natur och samhällen är det nödvändigt att implementera FN:s agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030) mer effektivt. Europa kan dock inte uppnå sina hållbarhetsmål avskilt från resten av världen. Avgörande för utvecklingen kommer att vara ambitionsnivån i miljölagstiftningen och nya innovationer som leder till nya tankesätt och levnadsvanor. Detta förutsätter att samhällen och företag identifierar möjliga risker och påverkningar samt planerar åtgärder för att förbereda sig inför samt förebygga dessa. Europa har ett unikt tillfälle att föregå med gått exempel och globalt visa hur det är möjligt att uppnå hållbarhetsmålen.

 

Behöver ditt företag hjälp med att uppnå miljömål? Våra miljöexperter hjälper er!

Ta kontakt: info@ecobio.fi

 


Caisa Lindblom & Laura Montin (översättning)

Källor:

SOER 2020 rapporten: https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020